3.4 Invocació lilypond-book

lilypond-book produeix un fitxer amb una de les extensions següents: .tex, .texi, .html o .xml, depenent del format de sortida. A tots els fitxers .tex, .texi i .xml els cal un processat posterior.

Instruccions específiques de format

LaTeX

Hi ha dues formes de processar el document en LaTeX per a la seva impressió o publicació: fer un fitxer PDF directament amb PDFLaTeX, o generar un fitxer PostScript amb LaTeX mitjançant un traductor de DVI a Postscript com dvips. La primera forma és senzilla i és la que es recomana4, i qualsevol que sigui el mètode que utilitzeu, podreu convertir fàcilment entre PostScript i PDF amb eines com ps2pdf i pdf2ps que venen incloses amb Ghostscript.

Per produir un fitxer PDF mitjançant PDFLaTeX, utilitzeu:

lilypond-book --pdf elmeufitxer.pdftex
pdflatex elmeufitxer.tex

Per produir una sortida PDF per mitjà de LaTeX/dvips/ps2pdf:

lilypond-book elmefitxer.lytex
latex elmeufitxer.tex
dvips -Ppdf elmeufitxer.dvi
ps2pdf elmeufitxer.ps

El fitxer .dvi creat per aquest procés no conté els caps de les notes. Això és normal; si segueix les instruccions, els caps apareixeran als fitxers .ps i .pdf.

El fitxer .dvi creat per aquest procés no conté els caps de les notes. Això és normal; si seguiu les instruccions, els caps apareixeran als fitxers .ps i .pdf.

L’execució de dvips pot donar com a resultat alguns advertiments sobre els tipus de lletra; són innocus i es poden ignorar. Si esteu executant latex en mode de dos columnes, recordeu afegir -t landscape a les opcions de dvips.

Entorns como ara:

\begin{lilypond} … \end{lilypond}

no s’interpreten per part de LaTeX. En canvi, el programa lilypond-book extrau aquests ‘entorns’ com fitxers independents i executa el LilyPond sobre ells. Després, agafa les imatges resultants i crea un fitxer .tex en el qual les macros \begin{lilypond}\end{lilypond} se substitueixen per ordres de ‘inserció de gràfics’. A continuació, s’executa LaTeX (tot i que LaTeX se ha executat anteriorment, ho haurà fet sobre un fitxer ‘buit’ per calcular coses com ara el \linewidth).

Advertiments i problemes coneguts

L’ordre \pageBreak no funciona dins d’un entorn \begin{lilypond} … \end{lilypond}.

Moltes variables del bloc \paper tampoc funcionen dins d’un entorn \begin{lilypond} … \end{lilypond}. Useu \newcommand amb \betweenLilyPondSystem al preàmbul:

\newcommand{\betweenLilyPondSystem}[1]{\vspace{36mm}\linebreak}

Texinfo

Per produir un document de Texinfo (en qualsevol format de sortida), seguiu el procediment normal per a Texinfo, això és: o bé crideu a texi2pdf o a texi2dvi o a texi2any, segons el format de la sortida que voleu crear. Consulteu la documentació de Texinfo per veure més detalls.

Opcions de la línia d’ordres

lilypond-book accepta les opcions següents de la línia d’ordres:

-f formato
--format=formato

Especificació del tipus de document que es processarà: html, latex, texi (predeterminat) o docbook. Si falta aquesta opció, lilypond-book intentarà detectar el format automàticament, vegeu Extensions de noms de fitxer. Per ara, texi és el mateix que texi-html.

-F filtro
--filter=filtro

Conducció de fragments a través de filter per mitjà d’una canonada. lilypond-book no obeirà –filter i –process al mateix temps. Per exemple,

lilypond-book --filter='convert-ly --from=2.0.0 -' el-meu-llibre.tely
-h
--help

Impressió d’un breu missatge d’ajuda.

-I directori
--include=directori

Afegir directori a la ruta d’inclusió. lilypond-book busca també els fragments compilats a la ruta d’inclusió, i no els torna a escriure al directori de sortida, de manera que en certs casos cal invocar ordres de processat posteriors com ara texi2any o latex amb les mateixes opcions -I directori.

-l nivell_de_registre
--loglevel=nivel_de_registre

Fixació del nivell en el qual la sortida és neta, al valor nivell_de_registre. Els valors possibles són NONE (res), ERROR (errors), WARN (advertiments), PROGRESS (avanç; predeterminat) y DEBUG (depuració). Si aquesta opció no es fa servir, i està establerta la variable d’entorn LILYPOND_BOOK_LOGLEVEL, s’usa el seu valor com a nivell de registre.

-o directori
--output=directori

Col·locació dels fitxers generats al directori. L’execució de lilypond-book genera un munt de petits fitxers que després processarà el Lilypond. Per evitar tots aquests fitxers al mateix directori que el codi font, feu servir l’opció --output, i canvieu a aquest directori abans d’executar latex o texi2any.

lilypond-book --output=out elmeufitxer.lytex
cd out
…
--skip-lily-check

Obviar la fallada si no es troba cap sortida del lilypond. Es fa servir per a la documentació del Lilypond en format info sense imatges.

--skip-png-check

Obviar la fallada si no es troben les imatges PNG dels fitxers EPS. S’usa per a la documentació del Liypond en format info sense imatges.

--lily-output-dir=directorio

Escriptura de fitxers lily-XXX al directori directori, enllaç al directori de --output. Useu aquesta opció per estalviar temps de construcció per a documents de diferents directoris que comparteixen molts fragments idèntics de codi.

--lily-loglevel=nivell de registre

Establiment del nivell en el qual la sortida és neta per a les crides de l’ordre invocat lilypond, al valor nivell _de_registre. Els valors possibles sónNONE (res), ERROR (errors), WARN (advertiments), BASIC (avanç bàsic), PROGRESS (avanç), INFO (informació; predeterminat) i DEBUG (depuració). Si no es fa servi aquesta opció i la variable d’entorn LILYPOND_LOGLEVEL està establerta, el seu valor es fa servir com a nivell de registre.

--info-images-dir=directori

Formatat de la sortida del Texinfo de manera que info busqui les imatges de música a directorio.

--latex-program=prog

Execució del programa prog en comptes de latex. Això és útil si el nostre document es processa amb xelatex, per exemple.

--left-padding=quantitat

Ompliment el voltant de les caixes EPS per la quantitat donada. quantitat es mesura en mil·límetres, amb 3.0 com a valor predeterminat. Aquesta opció s’ha d’usar si les línies de música estan massa pegades al marge dret.

L’amplada d’un sistema que està molt ajustat dins del seu rectangle pot variar, a causa dels elements de notació que estan pegats al marge esquerre, com ara els nombres de compàs i el nom de l’instrument. Aquesta opció fa més curts totes les línies i les mou a la dreta en la mateixa mesura.

-P instrucció
--process=instrucció

Processament dels fragments del Lilypond utilitzant ordre. L’ordre predeterminada és lilypond. lilypond-book no obeirà a --filter i a --process al mateix temps.

--pdf

Creació de fitxers PDF per al seu ús amb PDFLaTeX.

--redirect-lilypond-output

De forma predeterminada, la sortida s’imprimeix per la consola. Aquesta opció redirigeix tota la sortida cap a fitxers de registre ubicats al mateix directori que els fitxers font.

--use-source-file-names

Escriptura dels fitxers de sortida dels fragments de música amb el mateix nom de base que el seu fitxer font. Aquesta opció sols funciona per a fragments inclosos amb lilypondfile i sols si els directoris determinats per les opcions --output-dir i --lily-output-dir són diferents.

-V
--verbose

Sigues net. Qeuival a --loglevel=DEBUG.

-v
--version

Impressió de la informació de la versió.

Advertiments i problemes coneguts

L’ordre del Texinfo @pagesizes no s’interpreta. De manera semblant, s’ignoren les ordre del LaTeX que canvien els marges i amplades de línia després del preàmbul.

Sols es processa el primer \score d’un bloc Lilypond.


Footnotes

(4)

Observeu que PDFLaTeX i LaTeX podrien no poder-se usar per compilar algun document LaTeX, i per això expliquem les dues formes.


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.17 (branca de desenvolupament).