MIDI

Creating MIDI output


Modificar la sortida MIDI perquè tingui un canal per a cada veu

En produir una sortida MIDI, el comportament predeterminat és que cada pentagrama representa un canal MIDI, amb totes les veus d’aquest pentagrama barrejades. Això redueix al mínim el risc que s’esgoti el nombre de canals MIDI disponibles, atès que hi ha un màxim de 16 canals per cada port MIDI, i la majoria dels dispositius sols tenen un port.

No obstant, quan es trasllada l’interpretador Staff_performer al context Voice, cada veu d’un pentagrama pot tenir el seu propi canal MIDI, com es mostra a l’exemple següent: malgrat d’estar sobre el mateix pentagrama, es creen dos canals MIDI, cadascú amb un midiInstrument diferent.

\score {
 \new Staff <<
  \new Voice \relative c''' {
   \set midiInstrument = #"flute"
   \voiceOne
   \key g \major
   \time 2/2
   r2 g-"Flute" ~
   g fis ~
   fis4 g8 fis e2 ~
   e4 d8 cis d2
  }
  \new Voice \relative c'' {
   \set midiInstrument = #"clarinet"
   \voiceTwo
   b1-"Clarinet"
   a2. b8 a
   g2. fis8 e
   fis2 r
  }
 >>
 \layout { }
 \midi {
  \context {
   \Staff
   \remove "Staff_performer"
  }
  \context {
   \Voice
   \consists "Staff_performer"
  }
  \tempo 2 = 72
 }
}

[image of music]


Canviar el tempo sense indicació metronòmica

Per canviar el tempo a la sortida MIDI sense imprimir res, fem invisible la indicació metronòmica:

\score {
 \new Staff \relative c' {
  \tempo 4 = 160
  c4 e g b
  c4 b d c
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \tempo 4 = 96
  d,4 fis a cis
  d4 cis e d
 }
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Creació de marques dinàmiques a la sortida MIDI

L’exemple següent mostra com crear un marcatge dinàmic, que no està inclòs a llista predeterminada, i assignar-lo a un valor específic de manera que es pugui usar per afectar la sortida MIDI.

A la marca dinàmica \rfz se li assigna un valor de 0.9.

#(define (myDynamics dynamic)
  (if (equal? dynamic "rfz")
   0.9
   (default-dynamic-absolute-volume dynamic)))

\score {
 \new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = #"cello"
  \set Score.dynamicAbsoluteVolumeFunction = #myDynamics
  \new Voice {
   \relative {
    a'4\pp b c-\rfz
   }
  }
 }
 \layout {}
 \midi {}
}

[image of music]


Customized drum notation in printed and MIDI output

Customized drum “pitch” names (suitable for a custom drum style, for example) may be used both in printed and MIDI output by defining such variables as drumPitchNames, drumStyleTable and midiDrumPitches, as demonstrated here. In short, this snippet:

%% This snippet tries to amend
%% NR 2.5.1 Common notation for percussion - Custom percussion staves
%% http://lilypond.org/doc/v2.18/Documentation/notation/common-notation-for-percussion#custom-percussion-staves

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
%% To use custom drum pitch names for your score and midi you need to follow
%% this route:
%%
%%%%%%%%%%%%
%% LAYOUT:
%%%%%%%%%%%%
%%
%% (1) Define a name and put it in `drumPitchNames'
%%   This can be done at toplevel with
%%     drumPitchNames.my-name = #'my-name
%%   It's possible to add an alias as well.
%% (2) Define how it should be printed
%%   Therefore put them into a top-level list, where each entry should
%%   be of the form:
%%     (my-name
%%      note-head-style-or-default
%%       articulation-type-or-#f
%%        staff-position)
%%   Example:
%%     #(define my-style
%%      '(
%%       (my-name default tenuto -1)
%%       ; ...
%%       ))
%% (3) Tell LilyPond to use these custom definitions, with
%%     drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style)
%%   in a \layout or \with block
%%
%%   Now we're done for layout. Here is a short but complete example:
%%     \new DrumStaff
%%      \with { drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style) }
%%      \drummode { my-name }
%%
%%%%%%%%%%%%
%% MIDI:
%%%%%%%%%%%%
%%
%% (1) Again at top-level, assign a pitch to your custom note name
%%     midiDrumPitches.my-name = ges
%%   Note that you have to use the name, which is in drumPitchNames, no alias
%% (2) Tell LilyPond to use this pitch(es), with
%%     drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
%%
%%   Example:
%%     \score {
%%      \new DrumStaff
%%       \with {
%%        drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style)
%%        drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
%%       }
%%       \drummode { my-name4 }
%%      \layout {}
%%      \midi {}
%%     }
%%
%%%%%%%%%%%%
%% TESTING
%%%%%%%%%%%%
%%
%% To test whether all is fine, run the following sequence in terminal:
%%     lilypond my-file.ly
%%     midi2ly my-file.midi
%%     gedit my-file-midi.ly
%%
%% This will do the following:
%% 1. create pdf and midi
%% 2. transform the midi back to a .ly-file
%%  (note: midi2ly is not always good in correctly identifying enharmonic pitches)
%% 3. open this file in gedit (or use another editor)
%% Now watch what you've got.
%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% FULL EXAMPLE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

drumPitchNames.dbass   = #'dbass
drumPitchNames.dba    = #'dbass % 'db is in use already
drumPitchNames.dbassmute = #'dbassmute
drumPitchNames.dbm    = #'dbassmute
drumPitchNames.do     = #'dopen
drumPitchNames.dopenmute = #'dopenmute
drumPitchNames.dom    = #'dopenmute
drumPitchNames.dslap   = #'dslap
drumPitchNames.ds     = #'dslap
drumPitchNames.dslapmute = #'dslapmute
drumPitchNames.dsm    = #'dslapmute

#(define djembe
 '((dbass   default #f     -2)
  (dbassmute default stopped  -2)
  (dopen   default #f     0)
  (dopenmute default stopped   0)
  (dslap   default #f     2)
  (dslapmute default stopped   2)))

midiDrumPitches.dbass = g
midiDrumPitches.dbassmute = fis
midiDrumPitches.dopen = a
midiDrumPitches.dopenmute = gis
midiDrumPitches.dslap = b
midiDrumPitches.dslapmute = ais

one = \drummode { r4 dba4 do ds r dbm dom dsm }

\score {
  \new DrumStaff
  \with {
   \override StaffSymbol.line-count = #3
   instrumentName = #"Djembe "
   drumStyleTable = #(alist->hash-table djembe)
   drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
  }
  \one
 \layout {}
 \midi {}
}

[image of music]


Demo de MidiInstruments

Problema: com saber quin instrument MIDI midiInstrument va millor per a la nostra composició? Solució: un fitxer de demostració del Lilygpond.

\header {
 title = "Demo of all midi sounds"
 arranger = "Myself "
}

baseMelody = \relative c' {
 c4.\mf g c16 b' c d
 e16 d e f g4 g'4 r
 R1
}
melody = {
 \tempo 4 = 150
 \baseMelody
}

\score {
 \new Staff <<
  \new Voice \melody
 >>
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff <<
  \new Voice {
   r\mf
   \set Staff.midiInstrument = #"acoustic grand" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"bright acoustic" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric grand" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"honky-tonk" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric piano 1" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric piano 2" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"harpsichord" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"clav" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"celesta" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"glockenspiel" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"music box" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"vibraphone" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"marimba" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"xylophone" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"tubular bells" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"dulcimer" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"drawbar organ" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"percussive organ" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"rock organ" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"church organ" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"reed organ" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"accordion" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"harmonica" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"concertina" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"acoustic guitar (nylon)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"acoustic guitar (steel)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric guitar (jazz)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric guitar (clean)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric guitar (muted)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"overdriven guitar" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"distorted guitar" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"acoustic bass" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric bass (finger)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"electric bass (pick)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fretless bass" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"slap bass 1" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"slap bass 2" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synth bass 1" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synth bass 2" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"violin" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"viola" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"cello" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"contrabass" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"tremolo strings" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pizzicato strings" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"orchestral harp" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"timpani" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 2" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synthstrings 1" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synthstrings 2" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"choir aahs" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"voice oohs" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synth voice" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"orchestra hit" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"trumpet" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"trombone" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"tuba" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"muted trumpet" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"french horn" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"brass section" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synthbrass 1" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synthbrass 2" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"soprano sax" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"alto sax" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"tenor sax" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"baritone sax" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"oboe" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"english horn" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"bassoon" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"clarinet" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"piccolo" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"flute" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"recorder" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pan flute" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"blown bottle" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"shakuhachi" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"whistle" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"ocarina" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 1 (square)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 2 (sawtooth)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 3 (calliope)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 4 (chiff)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 5 (charang)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 6 (voice)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 7 (fifths)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"lead 8 (bass+lead)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 1 (new age)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 2 (warm)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 3 (polysynth)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 4 (choir)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 5 (bowed)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 6 (metallic)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 7 (halo)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"pad 8 (sweep)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 1 (rain)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 2 (soundtrack)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 3 (crystal)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 4 (atmosphere)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 5 (brightness)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 6 (goblins)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 7 (echoes)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fx 8 (sci-fi)" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"sitar" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"banjo" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"shamisen" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"koto" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"kalimba" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"bagpipe" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"fiddle" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"shanai" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"tinkle bell" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"agogo" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"steel drums" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"woodblock" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"taiko drum" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"melodic tom" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"synth drum" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"reverse cymbal" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"guitar fret noise" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"breath noise" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"seashore" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"bird tweet" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"telephone ring" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"helicopter" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"applause" \melody
   \set Staff.midiInstrument = #"gunshot" \melody
  }
 >>
 \midi { }
}

[image of music]


Replacing default MIDI instrument equalization

The default MIDI instrument equalizer can be replaced by setting the instrumentEqualizer property in the Score context to a user-defined Scheme procedure that uses a MIDI instrument name as its argument along with a pair of fractions indicating the minimum and maximum volumes respectively to be applied to that specific instrument.

The following example sets the minimum and maximum volumes for flute and clarinet respectively."

#(define my-instrument-equalizer-alist '())

#(set! my-instrument-equalizer-alist
 (append
  '(
   ("flute" . (0.7 . 0.9))
   ("clarinet" . (0.3 . 0.6)))
  my-instrument-equalizer-alist))

#(define (my-instrument-equalizer s)
 (let ((entry (assoc s my-instrument-equalizer-alist)))
  (if entry
   (cdr entry))))

\score {
 <<
  \new Staff {
   \key g \major
   \time 2/2
   \set Score.instrumentEqualizer = #my-instrument-equalizer
   \set Staff.midiInstrument = "flute"
   \new Voice \relative {
    r2 g''\mp g fis~
    4 g8 fis e2~
    4 d8 cis d2
   }
  }
  \new Staff {
   \key g \major
   \set Staff.midiInstrument = "clarinet"
   \new Voice \relative {
    b'1\p a2. b8 a
    g2. fis8 e
    fis2 r
   }
  }
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.23.82 (branca de desenvolupament).