Text

Text


Adding markups in a tablature

By default markups does not show in a tablature.

To make them appear, simply use the command \revert TabStaff.TextScript.stencil

%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=919
% by P.P.Schneider on June 2014

high = { r4 r8 <g c'> q r8 r4 }

low = { c4 r4 c8 r8 g,8 b, }

pulse = { s8^"1" s^"&" s^"2" s^"&" s^"3" s^"&" s^"4" s^"&" }

\score {
 \new TabStaff {
  \repeat unfold 2 << \high \\ \low \\ \pulse >>
 }
 \layout {
  \context {
   \TabStaff
   \clef moderntab
   \revert TextScript.stencil
   \override TextScript.font-series = #'bold
   \override TextScript.font-size = #-2
   \override TextScript.color = #red

  }
  \context {
   \Score
   proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/8)
  }
 }
}

[image of music]


Afegir la data actual a una partitura

Amb quelcom de codi de l’Scheme, es pot afegir fàcilment la data actual a una partitura.

% first, define a variable to hold the formatted date:
date = #(strftime "%d-%m-%Y" (localtime (current-time)))

% use it in the title block:
\header {
 title = "Including the date!"
 subtitle = \date
}

\score {
 \relative c'' {
  c4 c c c
 }
}
% and use it in a \markup block:
\markup {
 \date
}

[image of music]


Ajustament de l’espaiat vertical de la lletra

Aquest fragment de codi mostra com situar la línia de base de la lletra més a prop del pentagrama.

% Default layout:
<<
 \new Staff \new Voice = melody \relative c' {
  c4 d e f
  g4 f e d
  c1
 }
 \new Lyrics \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }

 \new Staff {
  \new Voice = melody \relative c' {
   c4 d e f
   g4 f e d
   c1
  }
 }
 % Reducing the minimum space below the staff and above the lyrics:
 \new Lyrics \with {
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
   #'((basic-distance . 1))
 }
 \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }
>>

[image of music]


Alinear i centrar els noms dels instruments

L’alineació horitzontal dels noms d’instruments es pot ajustar modificant la propietat Staff.InstrumentName #'self-alignment-X. Les variables de \layout, indent i short-indent defineixen l’espai en el qual s’alineen els noms d’instrument abans del primer sistema i dels següents, respectivament.

\paper { left-margin = 3\cm }

\score {
 \new StaffGroup <<

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT
   instrumentName = \markup \left-column {
    "Left aligned"
    "instrument name"
    }
    shortInstrumentName = "Left"
   }

   { c''1 \break c''1 }

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #CENTER
   instrumentName = \markup \center-column {
    Centered
    "instrument name"
    }
   shortInstrumentName = "Centered"
  }

  { g'1 g'1}

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #RIGHT
   instrumentName = \markup \right-column {
    "Right aligned"
    "instrument name"
   }
   shortInstrumentName = "Right"
  }

  { e'1 e'1 }

 >>

 \layout {
  ragged-right = ##t
  indent = 4\cm
  short-indent = 2\cm
 }
}

[image of music]


Alineació d’objectes creats amb l’ordre \mark

De forma predeterminada, l’ordre \mark centra els objectes sobre la barra de compàs. Aquest comportament es pot modificar perquè l’alineació es faci a la dreta o a l’esquerra.

\relative c' {
 c1 \mark "(Center)"
 c1
 \once \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X = #LEFT
 \mark "(Left)"
 c4 c c c
 c4 c c c
 \once \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X = #RIGHT
 \mark "(Right)"
 c1
}

[image of music]


Alineació de síl·labes amb melisma

De forma predeterminada, les síl·labes de la lletra que comencen un melisma s’alineen a l’esquerra sobre la seva nota corresponent. Es pot alterar l’alineació usant la propietat lyricMelismaAlignment.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \relative c''
   \new Voice = "vocal" {
    c d~^\markup default d e
    c d~^\markup "right aligned" d e
    c d~^\markup "center aligned" d e
    c d~^\markup "reset to default" d e
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "vocal" {
   word word word
   \set lyricMelismaAlignment = #RIGHT
   word word word
   \set lyricMelismaAlignment = #CENTER
   word word word
   \unset lyricMelismaAlignment
   word word word
  }
 >>
}

[image of music]


Posar en blanc les línies del utilitzant l’ordre \whiteout

L’ordre \whiteout intercala un rectangle blanc a sota d’un element de marcatge. Aquest rectangle blanc no tapa a cap altre objecte gràfic, atès que les línies del pentagrama estan en una capa inferior a la de la major part dels altres objectes.

\layout {
 ragged-right = ##f
}

\relative c' {
 \override TextScript.extra-offset = #'(2 . 4)
 c2-\markup { \whiteout \pad-markup #0.5 "middle C" } c
}

[image of music]


Centrar text a sota d’un regulador

Aquest exemple proporciona una funció per escriure un regulador amb text a sota, com “molto” o “poco”. El text afegit canvia la direcció d’acord amb la del regulador. L’objecte hairpin està alineat amb DynamicText.

L’exemple il·lustra també com modificar la manera en la qual s’imprimeix normalment un object, utilitzat codi de l’Scheme.

\paper { tagline = ##f }

hairpinWithCenteredText =
#(define-music-function (text) (markup?)
 #{
  \once \override Voice.Hairpin.after-line-breaking =
   #(lambda (grob)
    (let* ((stencil (ly:hairpin::print grob))
        (par-y (ly:grob-parent grob Y))
        (dir (ly:grob-property par-y 'direction))
        (staff-line-thickness
         (ly:output-def-lookup (ly:grob-layout grob) 'line-thickness))
        (new-stencil (ly:stencil-aligned-to
         (ly:stencil-combine-at-edge
          (ly:stencil-aligned-to stencil X CENTER)
          Y dir
          (ly:stencil-aligned-to
           (grob-interpret-markup
            grob
            (make-fontsize-markup
             (magnification->font-size
              (+ (ly:staff-symbol-staff-space grob)
               (/ staff-line-thickness 2)))
              text)) X CENTER))
         X LEFT))
        (staff-space (ly:output-def-lookup
         (ly:grob-layout grob) 'staff-space))
        (par-x (ly:grob-parent grob X))
        (dyn-text (grob::has-interface par-x 'dynamic-text-interface))
        (dyn-text-stencil-x-length
         (if dyn-text
          (interval-length
           (ly:stencil-extent (ly:grob-property par-x 'stencil) X))
          0))
        (x-shift
         (if dyn-text
          (-
           (+ staff-space dyn-text-stencil-x-length)
           (* 0.5 staff-line-thickness)) 0)))

    (ly:grob-set-property! grob 'Y-offset 0)
    (ly:grob-set-property! grob 'stencil
      (ly:stencil-translate-axis
      new-stencil
      x-shift X))))
 #})

hairpinMolto =
\hairpinWithCenteredText \markup { \italic molto }

hairpinMore =
\hairpinWithCenteredText \markup { \larger moltissimo }

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c' {
 \hairpinMolto
 c2\< c\f
 \hairpinMore
 c2\ppppp\< c\f
 \break
 \hairpinMolto
 c2^\< c\f
 \hairpinMore
 c2\ppppp\< c\f
}

[image of music]


Changing ottava text

Internally, \ottava sets the properties ottavation (for example, to 8va or 8vb) and middleCPosition. To override the text of the bracket, set ottavation after invoking \ottava.

Short text is especially useful when a brief ottava is used.

{
 c'2
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #"8"
 c''2
 \ottava #0
 c'1
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #"Text"
 c''1
}

[image of music]


Canviar la família de tipus de lletra predeterminada per al text

Les famílies de tipus de lletra per al text es poden sobreescriure amb make-pango-font-tree.

%{
You may have to install additional fonts.

Red Hat Fedora

 dejavu-fonts-all

Debian GNU/Linux, Ubuntu

 fonts-dejavu-core
 fonts-dejavu-extra
%}

\paper {
 % change for other default global staff size.
 myStaffSize = #20
 %{
   run
     lilypond -dshow-available-fonts
   to show all fonts available in the process log.
 %}

 #(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
             "DejaVu Sans"
             "DejaVu Sans Mono"
   (/ myStaffSize 20)))
}

{
 g'''4^\markup {
  DejaVu Serif: \bold bold
         \italic italic
         \italic \bold { bold italic }
 }
 g4_\markup {
  \override #'(font-family . sans) {
   DejaVu Sans: \bold bold
          \italic italic
          \italic \bold { bold italic }
  }
 }
 g''2^\markup {
  \override #'(font-family . typewriter) {
   DejaVu Sans Mono: \bold bold
            \italic italic
            \italic \bold { bold italic }
  }
 }
}

[image of music]


Combinar indicacions dinàmiques amb marcatges textuals

Certes indicacions dinàmiques poden portar textos (com “più forte” o “piano subito”). Es poden produir usant un bloc \markup.

piuF = \markup { \italic più \dynamic f }

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
 c2\f c-\piuF
}

[image of music]


Combinar dues parts sobre el mateix pentagrama

L’eina de combinació de parts (ordre \partcombine) permet la combinació de diverses parts diferents sobre el mateix pentagrama. Les indicacions textuals com ara “solo” o “a2” s’afegeixen de forma predeterminada; per treure-les, senzillament heu d’establir la propietat printPartCombineTexts al valor “fals”. Per a partitures vocals (com himnes), no cal afegir els textos “solo” o “a2”, per la qual cosa s’han de deshabilitar. No obstant, podria ser millor no usar-lo si hi ha solos, perquè no s’indicaran. En aquests casos podria ser preferible la notació polifònica estàndard.

Aquest fragment de codi presenta les tres formes en las quals es poden imprimir dues parts sobre un sol pentagrama: polifonia estàndard, \partcombine sense textos, i \partcombine amb texts.

%% Combining pedal notes with clef changes

musicUp = \relative c'' {
 \time 4/4
 a4 c4.( g8) a4 |
 g4 e' g,( a8 b) |
 c b a2.
}

musicDown = \relative c'' {
 g4 e4.( d8) c4 |
 r2 g'4( f8 e) |
 d2 \stemDown a
}

\score {
  <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Standard polyphony" }

   << \musicUp \\ \musicDown >>

  \new Staff \with {
   instrumentName = "PartCombine without text"
   printPartCombineTexts = ##f
  }

  \partCombine \musicUp \musicDown

  \new Staff \with { instrumentName = "PartCombine with text" }
   \partCombine \musicUp \musicDown
  >>
 \layout {
  indent = 6.0\cm
  \context {
   \Score
   \override SystemStartBar.collapse-height = #30
  }
 }
}

[image of music]


Crear indicacions dinàmiques "vertaderes" entre parèntesis

Tot i que la manera més fàcil d’afegir parèntesis a una indicació de dinàmica és utilitzar un bloc \markup, aquest mètode té un inconvenient: els objectes que es creen es comportaran com elements de marcatge de text i no com indicacions dinàmiques.

No obstant, és possible crear un objecte utilitzant el codi de l’Scheme equivalent (com s’explica a la Referència de la notació), en combinació amb la funció make-dynamic-script. D’aquesta forma l’element de marcatge es tractarà com una indicació dinàmica, i per tant seguirà sent compatible amb ordre com ara \dynamicUp o \dynamicDown.

paren =
#(define-event-function (dyn) (ly:event?)
  (make-dynamic-script
  #{ \markup \concat {
     \normal-text \italic \fontsize #2 (
	 \pad-x #0.2 #(ly:music-property dyn 'text)
	 \normal-text \italic \fontsize #2 )
    }
  #}))

\relative c'' {
 c4\paren\f c c \dynamicUp c\paren\p
}

[image of music]


Creació de marques d’assaig simultànies

A diferència de les inscripcions de text, les lletres d’assaig no es poden apilar en un punt concret de la partitura: sols es crea un objecte RehearsalMark. Utilitzant un compàs i una línia divisòria invisibles es pot crear una nova marca d’assaig, donant l’aparença de dues marques a la mateixa columna.

Aquest mètode també pot resultar útil per col·locar marques d’assaig tant al final d’un sistema com al començament del sistema següent.

{
 \key a \major
 \set Score.rehearsalMarkFormatter = #format-mark-box-letters
 \once \override Score.RehearsalMark.outside-staff-priority = #5000
 \once \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X = #LEFT
 \once \override Score.RehearsalMark.break-align-symbols = #'(key-signature)
 \mark \markup { \bold { Senza denti } }

 % the hidden measure and bar line
 % \cadenzaOn turns off automatic calculation of bar numbers
 \cadenzaOn
 \once \override Score.TimeSignature.stencil = ##f
 \time 1/16
 s16 \bar ""
 \cadenzaOff

 \time 4/4
 \once \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X = #LEFT
 \mark \markup { \box \bold Intro }
 d'1
 \mark \default
 d'1
}

[image of music]


Crear elements de extensió textuals

Les ordres \startTextSpan i \stopTextSpan permeten la creació d’elements d’extensió textuals tan fàcilment com indicacions de pedal o octavacions. Sobreescrivim certes propietats de l’object TextSpanner per modificar la seva sortida.

\paper { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
 \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"bla"
 \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"blu"
 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan

 \override TextSpanner.style = #'line
 \once \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan

 \override TextSpanner.style = #'dashed-line
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup { \draw-line #'(0 . 1) }
 \override TextSpanner.bound-details.right.text =
  \markup { \draw-line #'(0 . -2) }
 \once \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #-2

 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan

 \set Staff.middleCPosition = #-13
 \override TextSpanner.dash-period = #10
 \override TextSpanner.dash-fraction = #0.5
 \override TextSpanner.thickness = #10
 a4 \startTextSpan
 b4 c
 a4 \stopTextSpan
}

[image of music]


Mostra de cadascú dels encapçalaments possibles

Mostra de tots els tipus d’encapçalament.

\header {
 copyright = "copyright"
 title = "title"
 subtitle = "subtitle"
 composer = "composer"
 arranger = "arranger"
 instrument = "instrument"
 meter = "meter"
 opus = "opus"
 piece = "piece"
 poet = "poet"
 texidoc = "All header fields with special meanings."
 copyright = "public domain"
 enteredby = "jcn"
 source = "urtext"
}

\layout {
 ragged-right = ##f
}

\score {
 \relative c'' { c1 | c | c | c }
}

\score {
  \relative c'' { c1 | c | c | c }
  \header {
   title = "localtitle"
   subtitle = "localsubtitle"
   composer = "localcomposer"
   arranger = "localarranger"
   instrument = "localinstrument"
   metre = "localmetre"
   opus = "localopus"
   piece = "localpiece"
   poet = "localpoet"
   copyright = "localcopyright"
  }
}

[image of music]


Inserir PostScript nadiu dins d’un bloc \markup

Es pot inserir codi PostScript directament dins d’un bloc \markup.

% PostScript is a registered trademark of Adobe Systems Inc.

\relative c'' {
 a4-\markup { \postscript "3 4 moveto 5 3 rlineto stroke" }
 -\markup { \postscript "[ 0 1 ] 0 setdash 3 5 moveto 5 -3 rlineto stroke " }

 b4-\markup { \postscript "3 4 moveto 0 0 1 2 8 4 20 3.5 rcurveto stroke" }
 s2
 a'1
}

[image of music]


Donar format a síl·labes de la lletra

És possible usar el mode de marcatge per donar format a síl·labes individualment dins de la lletra.

mel = \relative c'' { c4 c c c }
lyr = \lyricmode {
 Lyrics \markup { \italic can } \markup { \with-color #red contain }
 \markup { \fontsize #8 \bold Markup! }
}

<<
 \new Voice = melody \mel
 \new Lyrics \lyricsto melody \lyr
>>

[image of music]


Com posar lligadures entre síl·labes de la lletra

Es pot fer separant les síl·labes mitjançant símbols de titlle corb.

\lyrics {
 wa~o~a
}

[image of music]


Alineació de la lletra

L’alineació horitzontal de la lletra es pot ajustar sobreescrivint la propietat self-alignment-X de l’objecte LyricText. #-1 és esquerra, #0 és centrat #1 es dreta; tanmateix, podem usar també #LEFT, #CENTER i #RIGHT.

\layout { ragged-right = ##f }
\relative c'' {
 c1
 c1
 c1
}
\addlyrics {
 \once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT
 "This is left-aligned"
 \once \override LyricText.self-alignment-X = #CENTER
 "This is centered"
 \once \override LyricText.self-alignment-X = #1
 "This is right-aligned"
}

[image of music]


Markup list

Text that can spread over pages is entered with the \markuplist command.

%% updated/modified by P.P.Schneider on Feb. 2014

#(set-default-paper-size "a6")

#(define-markup-list-command (paragraph layout props args) (markup-list?)
 (interpret-markup-list layout props
  (make-justified-lines-markup-list (cons (make-hspace-markup 2) args))))

% Candide, Voltaire
\markuplist {
 \override-lines #'(baseline-skip . 2.5) {
  \paragraph {
   Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de
   Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné
   les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme.
   Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus
   \concat { simple \hspace #.3 ; }
   c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les
   anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils
   de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête
   gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais
   épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze
   quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été
   perdu par l'injure du temps.
  }
  \vspace #.3
  \paragraph {
   Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la
   Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa
   grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens
   de ses basses-cours composaient une meute dans le
   \concat { besoin \hspace #.3 ; }
   ses palefreniers étaient ses
   \concat { piqueurs \hspace #.3 ; }
   le vicaire du village était
   son grand-aumônier. Ils l'appelaient tous monseigneur, et ils
   riaient quand il faisait des contes.
  }
 }
}

[image of music]


Marcatge de silencis multicompàs

Els elements de marcatge aplicats a un silenci multicompàs se centren a sobre o a sota del silenci. Els elements de marcatge extensos que s’adjunten a silencis multicompàs no produeixen l’expansió del comàs. Per expandir un silenci multicompàs de forma que càpiga tot el marcatge, utilitzeu un acord buit amb un marcatge aplicat abans del silenci multicompàs.

El text aplicat a un silenci separador d’aquesta forma s’alinea per l’esquerra a la posició en la qual la nota estaria situada dins del compàs, però si la longitud del compàs està determinada per la longitud del text, el text apareixerà centrat.

\relative c' {
 \compressMMRests {
  \textLengthOn
  <>^\markup { [MAJOR GENERAL] }
  R1*19
  <>_\markup { \italic { Cue: ... it is yours } }
  <>^\markup { A }
  R1*30^\markup { [MABEL] }
  \textLengthOff
  c4^\markup { CHORUS } d f c
 }
}

[image of music]


Of the ubiquity of markup objects

Text objects are entered either as simple strings between double quotes or as \markup blocks that can accept a variety of advanced text formatting and graphical enhancements.

As such, markup blocks may be used:

\markup may additionally be used for lyrics, in chord names, and as dynamics. In fact, it is possible to use \markup to customize the appearance of virtually any object, as demonstrated in this example using various methods.

%% Thanks to Aaron Hill https://lists.gnu.org/archive/html/lilypond-user/2019-01/msg00437.html

\paper {
 paper-width = 8\cm paper-height = 8\cm
}
\header {
 title = \markup "Header"
 tagline = \markup "(tagline)"
}
\markup "Top-level markup"
dyn = #(make-dynamic-script #{ \markup \text "DynamicText" #})
\score {
 <<
  \new ChordNames
  \with { majorSevenSymbol = \markup "majorSevenSymbol" }
  \chordmode { c1:maj7 }
  \new Staff {
   \tempo \markup "MetronomeMark"
   \mark \markup "RehearsalMark"
   \once \override TupletNumber.text = \markup "TupletNumber"
   \tuplet 3/2 {
    \once \override NoteHead.stencil = #ly:text-interface::print
    \once \override NoteHead.text = \markup \lower #0.5 "NoteHead"
    c''8^\markup "TextScript"
    \once \override Rest.stencil = #(lambda (grob)
     (grob-interpret-markup grob #{
      \markup "Rest"
      #}))
    r4
   }
  }
  \new Lyrics \lyricmode { \markup "LyricText" 1 }
  \new Dynamics { s1\dyn }
 >>
}

[image of music]


Imprimir el número de versió

Introduint la sortida de lilypond-version en la lletra d’una cançó, és possible imprimir el número de versió del LilyPond dins d’una partitura, o en un document generat amb lilypond-book. Una altra possibilitat és afegir el número de versió al final de la doc-string, d’aquesta forma:

\score {
 \new Lyrics {
  \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X = #LEFT
  \mark #(string-append "Processed with LilyPond version " (lilypond-version))
  s2
 }
}

[image of music]


Plantilla de piano amb lletra centrada

En comptes de tenir un pentagrama dedicat a la melodia i la lletra, la lletra es pot centrar entre els pentagrames d’un sistema de piano.

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

\score {
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = upper { \new Voice = "singer" \upper }
  \new Lyrics \lyricsto "singer" \text
  \new Staff = lower { \lower }
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Printing bar numbers with changing regular intervals

Using the set-bar-number-visibility context function, bar number intervals can be changed.

\relative c' {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 4)
 \repeat unfold 10 c'1
 \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 2)
 \repeat unfold 10 c
}

[image of music]


Impressió de marques al final de la línia

Es poden imprimir marques al final de la línia actual, en comptes de al principi de la línia següent. En aquests casos, pot ser preferible alinear la vora dreta de la marca amb la línia divisòria.

\relative c'' {
 g2 c
 d,2 a'
 \once \override Score.RehearsalMark.break-visibility =
  #end-of-line-visible
 \once \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X =
  #RIGHT
 \mark "D.C. al Fine"
 \break
 g2 b,
 c1 \bar "||"
}

[image of music]


Impressió de marques d’assaig en qualsevol pentagrama

Tot i que normalment les marques d’assaig textuals sols s’imprimeixen sobre el pentagrama superior, també es poden imprimir en un altra pentagrama qualsevol.

\score {
 <<
  \new Staff { c''1 \mark "molto" c'' }
  \new Staff { c'1 \mark "molto" c' }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove "Mark_engraver"
   \remove "Staff_collecting_engraver"
  }
  \context {
   \Staff
   \consists "Mark_engraver"
   \consists "Staff_collecting_engraver"
  }
 }
}

[image of music]


Impressió de text de dreta a esquerra

És possible imprimir text de dreta a esquerra en un element de marcatge, com es mostra aquí.

{
 b1^\markup {
  \line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
 }
 f'_\markup {
  \override #'(text-direction . -1)
  \line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
 }
}

[image of music]


Posar lletra dins del pentagrama

Es poden moure les línies de lletra verticalment per imprimir-les dins del pentagrama. Les lletres es mouen amb \override LyricText.extra-offset = #'(0 . dy) i hi ha instruccions per moure les línies d’extensió i els guions. El desplaçament necessari s’estableix mitjançant un procés d’assaig i error.

<<
 \new Staff <<
  \new Voice = "voc" \relative c' { \stemDown a bes c8 b c4 }
 >>
 \new Lyrics \with {
  \override LyricText.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . 8.6)
 } \lyricsto "voc" { La la -- la __ _ la }
>>

[image of music]


Element de marcatge de text independent en dues columnes

Els textos independents es poden disposar en diverses columnes utilitzant ordres \markup:

\markup {
 \fill-line {
  \hspace #1
  \column {
   \line { O sacrum convivium }
   \line { in quo Christus sumitur, }
   \line { recolitur memoria passionis ejus, }
   \line { mens impletur gratia, }
   \line { futurae gloriae nobis pignus datur. }
   \line { Amen. }
  }
  \hspace #2
  \column \italic {
   \line { O sacred feast }
   \line { in which Christ is received, }
   \line { the memory of His Passion is renewed, }
   \line { the mind is filled with grace, }
   \line { and a pledge of future glory is given to us. }
   \line { Amen. }
  }
  \hspace #1
 }
}

[image of music]


Línies d’extensió per a nombre de corda

Fem una línia extensora per a les indicacions de nombre de corda, mostrant que una sèrie de notes s’han de tocar sobre la mateixa corda.

stringNumberSpanner =
 #(define-music-function (StringNumber) (string?)
  #{
   \override TextSpanner.style = #'solid
   \override TextSpanner.font-size = #-5
   \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
   \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup { \circle \number $StringNumber }
  #})


\relative c {
 \clef "treble_8"
 \stringNumberSpanner "5"
 \textSpannerDown
 a8\startTextSpan
 b c d e f\stopTextSpan
 \stringNumberSpanner "4"
 g\startTextSpan a
 bes4 a g2\stopTextSpan
}

[image of music]


Rectangle de tres segments visibles

Aquest exemple mostra com afegir una ordre de marcatge per obtenir un rectangle de tres segments visibles rodejant un element de text (o un altre element de marcatge).

% New command to add a three sided box, with sides north, west and south
% Based on the box-stencil command defined in scm/stencil.scm
% Note that ";;" is used to comment a line in Scheme
#(define-public (NWS-box-stencil stencil thickness padding)
  "Add a box around STENCIL, producing a new stencil."
  (let* ((x-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil X) padding))
     (y-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil Y) padding))
     (y-rule (make-filled-box-stencil (cons 0 thickness) y-ext))
     (x-rule (make-filled-box-stencil
          (interval-widen x-ext thickness) (cons 0 thickness))))
   ;; (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X 1 y-rule padding))
   (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X LEFT y-rule padding))
   (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y UP x-rule 0.0))
   (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y DOWN x-rule 0.0))
   stencil))

% The corresponding markup command, based on the \box command defined
% in scm/define-markup-commands.scm
#(define-markup-command (NWS-box layout props arg) (markup?)
  #:properties ((thickness 0.1) (font-size 0) (box-padding 0.2))
  "Draw a box round @var{arg}. Looks at @code{thickness},
@code{box-padding} and @code{font-size} properties to determine line
thickness and padding around the markup."
  (let ((pad (* (magstep font-size) box-padding))
     (m (interpret-markup layout props arg)))
   (NWS-box-stencil m thickness pad)))

% Test it:

\relative c' {
 c1^\markup { \NWS-box ABCD }
 c1^\markup { \NWS-box \note {4} #1.0 }
}

[image of music]


UTF-8

Es poden usar diversos sistemes d’escriptura per a textos (com ara títols o la lletra de les cançons) si s’introdueixen amb la codificació UTF-8, i utilitzant un motor basat en el Pango. Depenent dels tipus de lletra instal·lats, aquest fragment compon textos en búlgar (ciríl·lic), hebreu, japonès i portuguès.

%{
You may have to install additional fonts.

Red Hat Fedora

 linux-libertine-fonts (Latin, Cyrillic, Hebrew)
 google-noto-serif-jp-fonts (Japanese)

Debian GNU/Linux, Ubuntu

 fonts-linuxlibertine (Latin, Cyrillic, Hebrew)
 fonts-noto-cjk (Japanese)
%}

% 'Linux Libertine' fonts also contain Cyrillic and Hebrew glyphs.
\paper {
 #(define fonts
  (set-global-fonts
   #:roman "Linux Libertine O, Noto Serif CJK JP, Noto Serif JP"
  ))
}

bulgarian = \lyricmode {
 Жълтата дюля беше щастлива, че пухът, който цъфна, замръзна като гьон.
}

hebrew = \lyricmode {
 זה כיף סתם לשמוע איך תנצח קרפד עץ טוב בגן.
}

japanese = \lyricmode {
 いろはにほへど ちりぬるを
 わがよたれぞ つねならむ
 うゐのおくや まけふこえて
 あさきゆめみじ ゑひもせず
}

% "a nice song for you"
portuguese = \lyricmode {
 à vo -- uma can -- ção le -- gal
}

\relative c' {
 c2 d
 e2 f
 g2 f
 e2 d
}
\addlyrics { \bulgarian }
\addlyrics { \hebrew }
\addlyrics { \japanese }
\addlyrics { \portuguese }

[image of music]


Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col·loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative c'' {
 c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
 e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff = "women" <<
   \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
   \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"women" }
   \lyricsto "sopranos" \sopWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"women" }
   \lyricsto "altos" \altoWords
  % we could remove the line about this with the line below, since
  % we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
  % \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

  \new Staff = "men" <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
   \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"men" }
   \lyricsto "tenors" \tenorWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"men" }
   \lyricsto "basses" \bassWords
  % again, we could replace the line above this with the line below.
  % \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
 >>
}

[image of music]


Elements de marcatge per al text de les caselles de repetició usant repeatCommands

Tot i que les caselles de repetició s’especifiquen de forma òptima usant \repeat volta, s’ha d’usar la propietat de context repeatCommands en cas que el text de la casella requereixi un format més avançat amb \markup.

Atès que repeatCommands admet una llista, el mètode més senzill d’incloure elements de marcatge és usar un identificador per al text i inserir-lo a la llista d’ordres usant la sintaxi de l’Scheme #(list (list 'volta textIdentifier)). Les ordres de principi i fi de repetició es poden afegir com elements de llista independents:

voltaAdLib = \markup { 1. 2. 3... \text \italic { ad lib. } }

\relative c'' {
 c1
 \set Score.repeatCommands = #(list (list 'volta voltaAdLib) 'start-repeat)
 c4 b d e
 \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "4.") end-repeat)
 f1
 \set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.23.11 (branca de desenvolupament).