Spacing

Spacing issues


Ajustament de l’espaiat vertical de la lletra

Aquest fragment de codi mostra com situar la línia de base de la lletra més a prop del pentagrama.

% Default layout:
<<
 \new Staff \new Voice = melody \relative c' {
  c4 d e f
  g4 f e d
  c1
 }
 \new Lyrics \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }

 \new Staff {
  \new Voice = melody \relative c' {
   c4 d e f
   g4 f e d
   c1
  }
 }
 % Reducing the minimum space below the staff and above the lyrics:
 \new Lyrics \with {
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
   #'((basic-distance . 1))
 }
 \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }
>>

[image of music]


Permetre que les digitacions s’imprimeixen del pentagrama

Les xifres de digitació orientades verticalment es col·loquen de forma predeterminada fora del pentagrama. Malgrat això, aquest comportament es pot desactivar. Nota: s’ha d’usar una construcció d’acord <>, tot i que sigui una sola nota.

\relative c' {
 <c-1 e-2 g-3 b-5>2
 \override Fingering.staff-padding = #'()
 <c-1 e-2 g-3 b-5>4 g'-0
 a8[-1 b]-2 g-0 r
 \override Fingering.add-stem-support = ##f
 a[-1 b]-2 g-0 r
 \override Fingering.add-stem-support = ##t
 a[-1 b]-2 g-0 r
 \override Fingering.add-stem-support = #only-if-beamed
 a[-1 b]-2 g-0 r
}

[image of music]


Etiqueta de pàgina

Es poden posar etiquetes de pàgina dins de la música on al nivell superior, i ser referenciades des d’altres elements de marcatge.

#(set-default-paper-size "a6")

#(define-markup-command (toc-line layout props label text)
 (symbol? markup?)
 (interpret-markup layout props
  (markup #:fill-line (text #:page-ref label "8" "?"))))

\book {
 \markup \huge \fill-line { \null Title Page \null }

 \pageBreak

 \label #'toc
 \markup \column {
  \large \fill-line { \null Table of contents \null }
  \toc-line #'toc "Table of contents"
  \toc-line #'firstScore "First Score"
  \toc-line #'markA "Mark A"
  \toc-line #'markB "Mark B"
  \toc-line #'markC "Mark C"
  \toc-line #'unknown "Unknown label"
 }

 \pageBreak

 \label #'firstScore
 \score {
  \new Staff \relative c' {
   c2 c
   \mark \markup {
    A (page \concat { \page-ref #'markA "0" "?" ) }
   } \label #'markA
   c2 c
   \pageBreak
   \mark "B" \label #'markB
   d2 d
   d2 d
   \once \override Score.RehearsalMark.break-visibility =
    #begin-of-line-invisible
   \mark "C" \label #'markC
  }
  \header { piece = "First score" }
 }
}

[image of music]


Espaiat de les notes estrictament proporcional

Si s’ha establert strict-note-spacing, l’espaiat de les notes no es veu influït pels compassos o claus que pugui haver-hi dins d’un sistema. En comptes d’això, es col·loquen just abans de la nota que té lloc en el mateix moment temporal. Això pot produir col·lisions.

\relative c'' <<
 \override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
 \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/16)
 \new Staff {
  c8[ c \clef alto c c \grace { d16 } c8 c] c4
  c2 \grace { c16[ c16] } c2
 }
 \new Staff {
  c2 \tuplet 3/2 { c8 \clef bass cis,, c } c4
  c1
 }
>>

[image of music]


Indicacions dinàmiques i textuals alineades verticalment

Tots els objectes DynamicLineSpanner (reguladors i indicacions dinàmiques de text) se situen amb la seva línia de referència a una distància d’almenys 'staff-padding del pentagrama, a no ser que d’altres elements de notació els forci a col·locar-se a més distància. Si s’ajusta 'staff-padding a un valor suficientment gran, les indicacions dinàmiques quedaran alineades.

S’usa una idea semblant junt a \textLengthOn per alinear les inscripcions de text al llarg de la seva línia de base.

music = \relative c' {
 a'2\p b\f
 e4\p f\f\> g, b\p
 c2^\markup { \huge gorgeous } c^\markup { \huge fantastic }
}

{
 \music
 \break
 \override DynamicLineSpanner.staff-padding = #3
 \textLengthOn
 \override TextScript.staff-padding = #1
 \music
}

[image of music]


Alineació vertical de la lletra i els compassos d’ossia

Aquest fragment de codi mostra l’ús de les propietats de context alignBelowContext i alignAboveContext per a controlar la posició de la lletra i els compassos d’ossia.

\paper {
 ragged-right = ##t
}

\relative c' <<
 \new Staff = "1" { c4 c s2 }
 \new Staff = "2" { c4 c s2 }
 \new Staff = "3" { c4 c s2 }
 { \skip 2
  <<
   \lyrics {
    \set alignBelowContext = #"1"
    lyrics4 below
   }
   \new Staff \with {
    alignAboveContext = #"3"
    fontSize = #-2
    \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
    \remove "Time_signature_engraver"
   } {
    \tuplet 6/4 {
     \override TextScript.padding = #3
     c8[^"ossia above" d e d e f]
    }
   }
  >>
 }
>>

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.23.10 (branca de desenvolupament).