4.2.3 Hlasy a zpěvy

Notový zápis vokální hudby má své vlastní obtíže, je totiž potřeba spojení dvou výrazů: not a textu. Pozor: Textu písně se v angličtině říká „lyrics“.

Již jste viděli příkaz \addlyrics{}, s nímž lze dobře vytvářet jednoduché osnovy. Tento způsobem je ale docela omezený. U složitějších not se musí text písně začít novým prostředím Lyrics (pomocí příkazu \new Lyrics) a přesně spojit text s notami určitého hlasu příkazem \lyricsto{} tak, že se použije označení přiřazené hlasu.

<<
 \new Voice = "one" {
  \relative {
   \autoBeamOff
   \time 2/4
   c''4 b8. a16 | g4. f8 | e4 d | c2 |
  }
 }
 \new Lyrics \lyricsto "one" {
  No more let | sins and | sor -- rows | grow. |
 }
>>

[image of music]

Všimněte si, že text k notám může být spojen jedině s prostředím Voice, ne s prostředím Staff. V tomto případě je také nutné přesně vytvořit prostředí osnovy Staff a hlasu Voice, aby všechno fungovalo.

Automatické trámce, jež LilyPond používá ve výchozím nastavení, pracují dobře pro instrumentální hudbu, ale ne tak dobře v případě hudby s textem, kde se trámce nepožadují buď vůbec, nebo se jich užívá na ukázání melismat v textu písně. V příkladu výše se používá příkaz \autoBeamOff k vypnutí automatických trámců (ang. beam).

Chceme použít dřívější příklad Judas Maccabæus na znázornění těchto průžných technik pro texty písní. Příklad byl předělán tak, aby se teď dosadily proměnné, aby byl oddělen text a noty od stavby notového zápisu. Byla dodatečně přidána závorka sborového notového zápisu. Text písně se musí zadat s \lyricmode, aby byl vykládán jako text a ne jako noty.

global = { \key f \major \time 6/8 \partial 8 }

SopOneMusic = \relative {
 c''8 | c8([ bes)] a a([ g)] f | f'4. b, | c4.~ 4
}
SopOneLyrics = \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn, __
}
SopTwoMusic = \relative {
 r8 | r4. r4 c'8 | a'8([ g)] f f([ e)] d | e8([ d)] c bes'
}
SopTwoLyrics = \lyricmode {
 Let | flee -- cy flocks the | hills a -- dorn,
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopOne" {
    \global
    \SopOneMusic
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopOne" {
    \SopOneLyrics
   }
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "SopTwo" {
    \global
    \SopTwoMusic
   }
   \new Lyrics \lyricsto "SopTwo" {
    \SopTwoLyrics
   }
  >>
 >>
}

[image of music]

Toto je základní stavba pro všechny notové zápisy sboru. Je možné přidat více velkých osnov, když jsou potřeba. Ke každé velké osnově je možné přidat více hlasů, je možné přidat více slok k textu, a konečně lze proměnné rychle přesunout do vlastního souboru, když by se staly příliš dlouhými.

Zde příklad prvního řádku chorálu se čtyřmi slokami pro smíšený sbor. V tomto případě je text pro všechny čtyři hlasy stejný. Všimněte si, jak se dosazují proměnné, aby od sebe oddělily obsah (noty a text) a formu (notový zápis). Byla dosazena proměnné, aby přijala prvky, které se objevují na obou, osnovách, totiž druh taktu a tóninu. Taková proměnná se často označuje „global“.

keyTime = { \key c \major \time 4/4 \partial 4 }

SopMusic  = \relative { c'4 | e4. e8 g4 g  | a4  a  g }
AltoMusic = \relative { c'4 | c4. c8 e4 e  | f4  f  e }
TenorMusic = \relative { e4 | g4. g8 c4.  b8 | a8 b c d e4 }
BassMusic = \relative { c4 | c4. c8 c4 c  | f8 g a b c4 }

VerseOne =
 \lyricmode { E -- | ter -- nal fa -- ther, | strong to save, }
VerseTwo  =
 \lyricmode { O | Christ, whose voice the | wa -- ters heard, }
VerseThree =
 \lyricmode { O | Ho -- ly Spi -- rit, | who didst brood }
VerseFour =
 \lyricmode { O | Tri -- ni -- ty of | love and pow'r }

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \clef "treble"
   \new Voice = "Sop" { \voiceOne \keyTime \SopMusic }
   \new Voice = "Alto" { \voiceTwo \AltoMusic }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseOne  }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseTwo  }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseThree }
   \new Lyrics \lyricsto "Sop" { \VerseFour }
  >>
  \new Staff <<
   \clef "bass"
   \new Voice = "Tenor" { \voiceOne \keyTime \TenorMusic }
   \new Voice = "Bass" { \voiceTwo \BassMusic }
  >>
 >>
}

[image of music]

Podívejte se také na

Notace: Notový zápis zpěvu.


LilyPond – Learning Manual v2.23.82 (Vývojářská větev).