2.3.2 Vyrovnání textu s melodií

Slovníček: melisma, extender line.

Další řádek písně pro děti zní: A ten měsíc svítí tak jasně jako den. Zapsaná vypadá takto:

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c b a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Dívky a chlapci jdou | ven si hrát,
  A | měsíc svítí tak | jasně jako den; |
 }
>>

[image of music]

V anglickém originále je to:

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c[ b] a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come | out to play,
  The | moon doth shine _ as | bright as day; |
 }
>>

[image of music]

Když se kód hořejšího příkladu sestaví, měla by se ve výstupu konzole/v souboru se zápisem objevit podobná varování:

song.ly:12:29: warning: barcheck failed at: 5/8
  The | moon doth shine as
               | bright as day; |
song.ly:12:46: warning: barcheck failed at: 3/8
  The | moon doth shine as | bright as day;
                       |

Toto je dobrý příklad užití přezkoušení taktů. Zde máme český překlad, ale když se na noty s anglickým původním textem podíváme pečlivěji, je nám jasné, že nový textový řádek není srovnán s notami správně. Slova měsíc a svítí (v angličtině jsou tu slovní obrat "moon doth" a slovo "shine"), by se měla zpívat na dvě noty, ne na jednu. Říká se tomu melisma, jednoslabičný text pro více not, řada tónů zpívaná na jednu slabiku textu. Je více možností, jak jednu slabiku prodloužit přes více not. Tou nejjednodušší je zapsat kolem dotčených not legatový oblouček. Na podrobnosti se podívejte v části Ligatury a legatové obloučky.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c( b) a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Dívky a chlapci jdou | ven si hrát,
  A | měsíc svítí tak | jasně jako den; |
 }
>>

[image of music]

Slova nyní jdou správně s notami, ale automatický trámec pro noty u svítí tak, nevypadá správně. Můžeme to opravit tak, že délku trámce vymezíme ručně, aby odpovídala běžnému způsobu notového zápisu zpěvu. Na podrobnosti se podívejte v části Automatické a ruční trámce.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c([ b]) a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Dívky a chlapci jdou | ven si hrát,
  A | měsíc svítí tak | jasně jako den; |
 }
>>

[image of music]

Jinak může být melisma zapsána i v textu tak, že pro každou notu, která se má přeskočit, se v textu zapíže podtržítko _:

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4 g8 |
  a4 b8 c[ b] a | d4 b8 g4. |
 }
 \addlyrics {
  Dívky a chlapci jdou | ven si hrát,
  A | měsíc svítí _ tak | jasně jako den; |
 }
>>

[image of music]

Když se poslední slabika slova rozprostírá přes více not nebo přes jednu velmi dlouhou notu, zapisuje se obvykle vyplňovací čára, která se rozprostírá přes všechny noty, které ke slabice patří. Tato vyplňovací čára se zapíše pomocí dvou podtržítek __. Zde je příklad prvních tří taktů z Didonina nářku, Purcellova díla Dido a Æneas1:

<<
 \relative {
  \key g \minor
  \time 3/2
  g'2 a bes | bes2( a) b2 |
  c4.( bes8 a4. g8 fis4.) g8 | fis1
 }
 \addlyrics {
  When I am | laid,
  am | laid __ in | earth,
 }
>>

[image of music]

Žádný z dosavadních příkladů doposud nepoužil slova, jež by byla delší než jedna slabika. Taková slova se obvykle rozdělují na více not, jedna slabika na notu, se spojovníky mezi slabikami. Tyto slabiky se zapisují pomocí dvou znamének minus a jsou LilyPondem napsány jako vystředěný spojovník mezi dvěma slabikami. Zde je příklad, který ukazuje tento a všechny další triky, jimiž lze vyrovnat text s notami:

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 3/4
  \partial 4
  d'4 | g4 g a8( b) | g4 g b8( c) |
  d4 d e | c2
 }
 \addlyrics {
  A -- | way in a __ | man -- ger,
  no __ | crib for a | bed, __
 }
>>

[image of music]

Některé texty, obzvláště v jazyce italském, potřebují opak: více než jedna slabika se musí zapsat k jedné notě. To je možné tak, že slabiky jsou spřáhnuty dohromady pomocí jednoho podtržení _. Mezi tím se nesmí nacházet žádné prázdné znaky, nebo tím, že se rozhodující slabiky zapíší v uvozovkách ". Zde je příklad z opery Figaro od Rossiniho, kde se slabika al musí zazpívat na té samé notě go slova Largo ve Figarově árii Largo al factotum.

<<
 \relative {
  \clef "bass"
  \key c \major
  \time 6/8
  c'4.~ 8 d b | c8([ d]) b c d b | c8
 }
 \addlyrics {
  Lar -- go_al fac -- | to -- tum del -- la cit -- | 
 }
>>

[image of music]

Podívejte se také na

Doporučení pro notový zápis: Notový zápis zpěvu.


Footnotes

[1] Když jsem | položen, jsem | položen __ na | zemi.


LilyPond – Learning Manual v2.23.9 (Vývojářská větev).