3.1 Un exemple de document musicològic

Certs texts contenen exemples musicals. Per exemple els tractats musicals, cançoners o manuals com aquest mateix. Aquests textos es poden fer a mà, important simplement una imatge en format PostScript a l’editor de textos. Malgrat això, hi ha un procediment automàtic per reduir la càrrega de treball que això implica amb documents HTML, LaTeX, Texinfo i DocBook. Un guió executable anomenat lilypond-book extrau els fragments de música, els dóna format i torna a posar en el seu lloc la partitura resultant. A continuació presentem un petit exemple de la seva utilització amb LaTeX. L’exemple conté també text explicatiu, per la qual cosa no el comentarem posteriorment.

Entrada

\documentclass[a4paper]{article}

\begin{document}

Els document per a \verb+lilypond-book+ poden barrejar lliurement música
i text. Per exemple:

\begin{lilypond}
\relative {
 c'2 e2 \tuplet 3/2 { f8 a b } a2 e4
}
\end{lilypond}

Les opcions s'escriuen entre claus.

\begin{lilypond}[fragment,quote,staffsize=26,verbatim]
 c'4 f16
\end{lilypond}

Els exemples grans es poden gravar en fitxers separats i incloure'ls amb
\verb+\lilypondfile+.

\lilypondfile[quote,noindent]{screech-and-boink.ly}

(Si cal, substituïu @file{screech-and-boink.ly} per qualsevol fitxer
@file{.ly} ubicat al mateix directori que aquest fitxer.)

\end{document}

Processat

Deseu el codi anterior a un fitxer anomenat ‘lilybook.lytex’, i després executeu a una terminal:

lilypond-book --output=out --pdf lilybook.lytex
lilypond-book (GNU LilyPond) 2.24.3 
Llegint lilybook.lytex...
…molts missatges suprimits…
Compilant lilybook.tex…
cd out
pdflatex lilybook
…molts missatges suprimits…
xpdf lilybook
(substituïu xpdf pel vostre visualitzador favorit de PDF)

L’execució de lilypond-book i latex crea un gran nombre de fitxers temporals, que podrien omplir el directori de treball. Per solucionar això, utilitzeu l’opció ‘--output=directori’. Crearà els fitxers a un subdirectori a part ‘directori’.

Finalment el resultat de l’exemple de LaTeX que acabem de mostrar1. Així acaba la secció del tutorial.

Sortida

Els documents per lilypond-book poden barrejar lliurement música i text. Per exemple:

[image of music]

Les opcions s’escriuen entre claus.

c'4 f16

[image of music]

Els exempes grans es poden gravar en fitxers separats i introduir-se amb \lilypondfile.

[image of music]

Si es requereix un camp tagline, ja sigui predeterminat o personalitzat, aleshores el fragment complet s’ha d’incloure dins d’una construcció \book { }.

\book{
 \header{
  title = "Una escala al LilyPond"
 }

 \relative {
  c' d e f g a b c
 }
}

[image of music]


Notes a peu de pàgina

[1] Aquest tutorial es processa amb Texinfo, per la qual cosa l’exemple presenta un resultat en la disposició lleugerament diferent.


LilyPond — Utilització v2.24.3 (branca estable).