Vocal music

Vocal music


Afegir un àmbit per veu

Es pot afegir un àmbit per cada veu. En aquest cas, l’àmbit s’ha de desplaçar manualment per evitar col·lisions.

\new Staff <<
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c'' {
  \override Ambitus.X-offset = #2.0
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
 }
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
 }
>>

[image of music]


Afegir indicadors als pentagrames que es divideixen després d’un salt de línia

Aquest fragment de codi defineix les ordres \splitStaffBarLine, convUpStaffBarLine i convDownStaffBarLine, que afegeix una fletxa doble a l’últim compàs d’un pentagrama, indicant que les diverses veus disposaran d’un pentagrama propi a la línia següent.

#(define-markup-command (arrow-at-angle layout props angle-deg length fill)
  (number? number? boolean?)
  (let* (
      (PI-OVER-180 (/ (atan 1 1) 34))
      (degrees->radians (lambda (degrees) (* degrees PI-OVER-180)))
      (angle-rad (degrees->radians angle-deg))
      (target-x (* length (cos angle-rad)))
      (target-y (* length (sin angle-rad))))
   (interpret-markup layout props
    (markup
    #:translate (cons (/ target-x 2) (/ target-y 2))
    #:rotate angle-deg
    #:translate (cons (/ length -2) 0)
    #:concat (#:draw-line (cons length 0)
          #:arrow-head X RIGHT fill)))))


splitStaffBarLineMarkup = \markup \with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
 \combine
 \arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
 \arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
}

splitStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob splitStaffBarLineMarkup)
   0))
 \break
}

convDownStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
     \translate #'(0 . -.13)\arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
   0))
 \break
}

convUpStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
     \translate #'(0 . .14)\arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
   0))
 \break
}


\paper {
 ragged-right = ##t
 short-indent = 10\mm
}

separateSopranos = {
 \set Staff.instrumentName = "AI AII"
 \set Staff.shortInstrumentName = "AI AII"
 \splitStaffBarLine
 \change Staff = "up"
}
convSopranos = {
 \convDownStaffBarLine
 \change Staff = "shared"
 \set Staff.instrumentName = "S A"
 \set Staff.shortInstrumentName = "S A"
}

sI = {
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 f''2
 \separateSopranos
 \repeat unfold 4 g''2
 \convSopranos
 \repeat unfold 4 c''2
}
sII = {
 s1*2
 \voiceTwo
 \change Staff = "up"
 \repeat unfold 4 d''2
}
aI = {
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 a'2
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 b'2
 \convUpStaffBarLine
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 g'2
}
aII = {
 s1*2
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 g'2
}
ten = {
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 c'2
 \repeat unfold 4 d'2
 \repeat unfold 4 c'2
}
bas = {
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 f2
 \repeat unfold 4 g2
 \repeat unfold 4 c2
}

\score {
 <<
  \new ChoirStaff <<
   \new Staff = up \with {
    instrumentName = "SI SII"
    shortInstrumentName = "SI SII"
   } {
    s1*4
   }

   \new Staff = shared \with {
    instrumentName = "S A"
    shortInstrumentName = "S A"
   } <<
    \new Voice = sopI \sI
    \new Voice = sopII \sII
    \new Voice = altI \aI
    \new Voice = altII \aII
   >>
   \new Lyrics \with {
    alignBelowContext = up
   }
   \lyricsto sopII { e f g h }
   \new Lyrics \lyricsto altI { a b c d e f g h i j k l }

   \new Staff = men \with {
    instrumentName = "T B"
    shortInstrumentName = "T B"
   } <<
    \clef F
    \new Voice = ten \ten
    \new Voice = bas \bas
   >>
   \new Lyrics \lyricsto bas { a b c d e f g h i j k l }
  >>
 >>
 \layout {
  \context {
   \Staff \RemoveEmptyStaves
   \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
 }
}

[image of music]


Afegir notes guia orquestrals a una partitura vocal

Aquest exemple mostra una forma de simplificar l’addició de moltes notes guia orquestrals a la reducció de piano a una partitura vocal. La funció musical \cueWhile agafa quatre arguments: la música de la qual es pren la citació, com ve definida per \addQuote, el nom a inserir abans de la notes guia, i després #UP o #DOWN per especificar \voiceOne amb el nom a sobre del pentagrama o bé \voiceTwo amb el nom a sota del pentagrama, i finalment la música de piano amb la qual les notes guia han d’aparèixer en paral·lel. El nom de l’instrument citat es posiciona a l’esquerra de les notes guia. Es poden citar molts passatges com a guia, però no es poden superposar en el temps entre ells.

cueWhile =
#(define-music-function
  (instrument name dir music)
  (string? string? ly:dir? ly:music?)
  #{
   \cueDuring $instrument #dir {
    \once \override TextScript.self-alignment-X = #RIGHT
    \once \override TextScript.direction = $dir
    <>-\markup { \tiny #name }
    $music
   }
  #})

flute = \relative c'' {
 \transposition c'
 s4 s4 e g
}
\addQuote "flute" { \flute }

clarinet = \relative c' {
 \transposition bes
 fis4 d d c
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }

singer = \relative c'' { c4. g8 g4 bes4 }
words = \lyricmode { here's the lyr -- ics }

pianoRH = \relative c'' {
 \transposition c'
 \cueWhile "clarinet" "Clar." #DOWN { c4. g8 }
 \cueWhile "flute" "Flute" #UP { g4 bes4 }
}
pianoLH = \relative c { c4 <c' e> e, <g c> }

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "singer" {
    \singer
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "singer"
   \words
  }
  \new PianoStaff <<
   \new Staff {
    \new Voice {
     \pianoRH
    }
   }
   \new Staff {
    \clef "bass"
    \pianoLH
   }
  >>
 >>
}

[image of music]


Ajustament de l’espaiat vertical de la lletra

Aquest fragment de codi mostra com situar la línia de base de la lletra més a prop del pentagrama.

% Default layout:
<<
 \new Staff \new Voice = melody \relative c' {
  c4 d e f
  g4 f e d
  c1
 }
 \new Lyrics \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }

 \new Staff {
  \new Voice = melody \relative c' {
   c4 d e f
   g4 f e d
   c1
  }
 }
 % Reducing the minimum space below the staff and above the lyrics:
 \new Lyrics \with {
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
   #'((basic-distance . 1))
 }
 \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }
>>

[image of music]


Alineació de síl·labes amb melisma

De forma predeterminada, les síl·labes de la lletra que comencen un melisma s’alineen a l’esquerra sobre la seva nota corresponent. Es pot alterar l’alineació usant la propietat lyricMelismaAlignment.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \relative c''
   \new Voice = "vocal" {
    c d~^\markup default d e
    c d~^\markup "right aligned" d e
    c d~^\markup "center aligned" d e
    c d~^\markup "reset to default" d e
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "vocal" {
   word word word
   \set lyricMelismaAlignment = #RIGHT
   word word word
   \set lyricMelismaAlignment = #CENTER
   word word word
   \unset lyricMelismaAlignment
   word word word
  }
 >>
}

[image of music]


Indicacions de tessitura

Les indicacions d’àmbit o tessitura indiquen rangs d’altures per a les veus.

Les alteracions accidentals sols es mostren si no formen part de l’armadura de tonalitat. Els objectes gràfics AmbitusNoteHead també tenen línies addicionals.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}

<<
 \new Staff {
  \relative c' {
   \time 2/4
   c4 f'
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \time 2/4
   \key d \major
   cis4 as'
  }
 }
>>

[image of music]


Ambitus after key signature

By default, ambitus are positioned at the left of the clef. The \ambitusAfter function allows for changing this placement. Syntax is \ambitusAfter grob-interface (see Graphical Object Interfaces for a list of possible values for grob-interface.)

A common use case is printing the ambitus between key signature and time signature.

\new Staff \with {
 \consists Ambitus_engraver
} \relative {
 \ambitusAfter key-signature
 \key d \major
 es'8 g bes cis d2
}

[image of music]


Àmbits amb diverses veus

L’addició del gravador Ambitus_engraver al context de Staff crea un sol àmbit per pentagrama, fins i tot en el cas de pentagrames amb diverses veus.

\new Staff \with {
 \consists "Ambitus_engraver"
 }
<<
 \new Voice \relative c'' {
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
 }
 \new Voice \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
 }
>>

[image of music]


Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregorià)

Aquest exemple mostra com fer una transcripció moderna de cant gregorià. El cant gregorià no té compàs ni pliques; utilitza sols caps de nota de blanca i de negra, i unes marques especials que indiquen silencis de diferents longituds.

\include "gregorian.ly"

chant = \relative c' {
 \set Score.timing = ##f
 f4 a2 \divisioMinima
 g4 b a2 f2 \divisioMaior
 g4( f) f( g) a2 \finalis
}

verba = \lyricmode {
 Lo -- rem ip -- sum do -- lor sit a -- met
}

\score {
 \new GregorianTranscriptionStaff <<
  \new GregorianTranscriptionVoice = "melody" \chant
  \new GregorianTranscriptionLyrics = "one" \lyricsto melody \verba
 >>
}

[image of music]


Plantilla de salm del cant anglicà

Aquesta plantilla mostra una forma de preparar un càntic salmòdic anglicà. També mostra com es poden afegir estrofes addicionals com text independent per sota de la música. Les dues estrofes es codifiquen en estils diferents per il·lustrar més possibilitats.

SopranoMusic = \relative g' {
 g1 | c2 b | a1 | \bar "||"
 a1 | d2 c | c b | c1 | \bar "||"
}

AltoMusic = \relative c' {
 e1 | g2 g | f1 |
 f1 | f2 e | d d | e1 |
}

TenorMusic = \relative a {
 c1 | c2 c | c1 |
 d1 | g,2 g | g g | g1 |
}

BassMusic = \relative c {
 c1 | e2 e | f1 |
 d1 | b2 c | g' g | c,1 |
}

global = {
 \time 2/2
}

dot = \markup {
 \raise #0.7 \musicglyph "dots.dot"
}

tick = \markup {
 \raise #1 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}

% Use markup to center the chant on the page
\markup {
 \fill-line {
  \score { % centered
   <<
    \new ChoirStaff <<
     \new Staff <<
      \global
      \clef "treble"
      \new Voice = "Soprano" <<
       \voiceOne
       \SopranoMusic
      >>
      \new Voice = "Alto" <<
       \voiceTwo
       \AltoMusic
      >>
     >>
     \new Staff <<
      \clef "bass"
      \global
      \new Voice = "Tenor" <<
       \voiceOne
       \TenorMusic
      >>
      \new Voice = "Bass" <<
       \voiceTwo
       \BassMusic
      >>
     >>
    >>
   >>
   \layout {
    \context {
     \Score
     \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/2)
    }
    \context {
     \Staff
     \remove "Time_signature_engraver"
    }
   }
  } % End score
 }
} % End markup

\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \left-align {
    \null \null \null
    \line {
     \fontsize #5 O
     \fontsize #3 come
     let us \bold sing | unto \dot the | Lord : let
    }
    \line {
     us heartily
     \concat { re \bold joice }
     in the | strength of | our
    }
    \line {
     sal | vation.
    }
    \null
    \line {
     \hspace #2.5 8. Today if ye will hear his voice *
    }
    \line {
     \concat { \bold hard en }
     \tick not your \tick hearts : as in the pro-
    }
    \line {
     vocation * and as in the \bold day of tempt- \tick
    }
    \line {
     -ation \tick in the \tick wilderness.
    }
   }
  }
 }
}

[image of music]


Arranging separate lyrics on a single line

Sometimes you may want to put lyrics for different performers on a single line: where there is rapidly alternating text, for example. This snippet shows how this can be done with \override VerticalAxisGroup.nonstaff-nonstaff-spacing.minimum-distance = ##f.

\layout {
 \context {
  \Lyrics
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-nonstaff-spacing.minimum-distance = ##f
 }
}

aliceSings = \markup { \smallCaps "Alice" }
eveSings = \markup { \smallCaps "Eve" }

<<
 \new Staff <<
  \new Voice = "alice" {
   f'4^\aliceSings g' r2 |
   s1 |
   f'4^\aliceSings g' r2 |
   s1 | \break
   % ...

   \voiceOne
   s2 a'8^\aliceSings a' b'4 |
   \oneVoice
   g'1
  }
  \new Voice = "eve" {
   s1 |
   a'2^\eveSings g' |
   s1 |
   a'2^\eveSings g'
   % ...

   \voiceTwo
   f'4^\eveSings a'8 g' f'4 e' |
   \oneVoice
   s1
  }
 >>
 \new Lyrics \lyricsto "alice" {
  may -- be
  sec -- ond
  % ...
  Shut up, you fool!
 }
 \new Lyrics \lyricsto "eve" {
  that the
  words are
  % ...
  …and then I was like–
 }
>>

[image of music]


Modificar el tipus de lletra per a cada estrofa

Es poden canviar els tipus de lletra de forma independent per a cada estrofa, inclosa la font que s’usa per imprimir el número d’estrofa.

%{
You may have to install additional fonts.

Red Hat Fedora

 dejavu-fonts-all

Debian GNU/Linux, Ubuntu

 fonts-dejavu-core
 fonts-dejavu-extra
%}

\relative c'' {
 \time 3/4
 g2 e4
 a2 f4
 g2.
}
\addlyrics {
 \set stanza = #"1. "
 Hi, my name is Bert.
}
\addlyrics {
 \override StanzaNumber.font-name = #"DejaVu Sans"
 \set stanza = #"2. "
 \override LyricText.font-family = #'typewriter
 Oh, ché -- ri, je t'aime
}

[image of music]


Notació de responsos o salms

Aquest tipus de notació s’utilitza per als cants salmòdics, en les quals les estrofes no sempre tenen la mateixa longitud.

stemOff = \hide Staff.Stem
stemOn = \undo \stemOff

\score {
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
 {
  \key g \minor
  \cadenzaOn
  \stemOff a'\breve bes'4 g'4
  \stemOn a'2 \section
  \stemOff a'\breve g'4 a'4
  \stemOn f'2 \section
  \stemOff a'\breve^\markup { \italic flexe }
  \stemOn g'2 \fine
 }
}

[image of music]


Forçar la visibilitat dels guions separadors de síl·labes

Si el LilyPond considera que no hi ha lloc suficient per a un guionet separador de síl·labes, l’ometrà. Es pot sobreescriure aquest comportament amb la propietat minimum-distance de LyricHyphen.

\relative c'' {
 c32 c c c
 c32 c c c
 c32 c c c
 c32 c c c
}
\addlyrics {
 syl -- lab word word
 \override LyricHyphen.minimum-distance = #1.0
 syl -- lab word word
 \override LyricHyphen.minimum-distance = #2.0
 syl -- lab word word
 \revert LyricHyphen.minimum-distance
 syl -- lab word word
}

[image of music]


Donar format a síl·labes de la lletra

És possible usar el mode de marcatge per donar format a síl·labes individualment dins de la lletra.

mel = \relative c'' { c4 c c c }
lyr = \lyricmode {
 Lyrics \markup { \italic can } \markup { \with-color #red contain }
 \markup { \fontsize #8 \bold Markup! }
}

<<
 \new Voice = melody \mel
 \new Lyrics \lyricsto melody \lyr
>>

[image of music]


Com posar lligadures entre síl·labes de la lletra

Es pot fer separant les síl·labes mitjançant símbols de titlle corb.

\lyrics {
 wa~o~a
}

[image of music]


Plantilla per a himnes

Aquest fragment de codi mostra una forma de preparar un himne quan cada línia comença amb un compàs parcial. També mostra com afegir els versos com a text independent a sota de la música.

Timeline = {
 \time 4/4
 \tempo 4=96
 \partial 2
 s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \caesura \break
 s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \fine
}

SopranoMusic = \relative g' {
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}

AltoMusic = \relative c' {
 d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
 d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
}

TenorMusic = \relative a {
 b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
 b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
}

BassMusic = \relative g {
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}

global = {
 \key g \major
}

\score { % Start score
 <<
  \new PianoStaff << % Start pianostaff
   \new Staff << % Start Staff = RH
    \global
    \clef "treble"
    \new Voice = "Soprano" << % Start Voice = "Soprano"
     \Timeline
     \voiceOne
     \SopranoMusic
    >> % End Voice = "Soprano"
    \new Voice = "Alto" << % Start Voice = "Alto"
     \Timeline
     \voiceTwo
     \AltoMusic
    >> % End Voice = "Alto"
   >> % End Staff = RH
   \new Staff << % Start Staff = LH
    \global
    \clef "bass"
    \new Voice = "Tenor" << % Start Voice = "Tenor"
     \Timeline
     \voiceOne
     \TenorMusic
    >> % End Voice = "Tenor"
    \new Voice = "Bass" << % Start Voice = "Bass"
     \Timeline
     \voiceTwo
     \BassMusic
    >> % End Voice = "Bass"
   >> % End Staff = LH
  >> % End pianostaff
 >>
} % End score

\markup {
 \fill-line {
  ""
  {
   \column {
    \left-align {
     "This is line one of the first verse"
     "This is line two of the same"
     "And here's line three of the first verse"
     "And the last line of the same"
    }
   }
  }
  ""
 }
}

\layout {
 \context {
  \Score
  caesuraType = #'((bar-line . "||"))
  fineBarType = "||"
 }
}

\paper { % Start paper block
 indent = 0   % don't indent first system
 line-width = 130  % shorten line length to suit music
} % End paper block

[image of music]


Alineació de la lletra

L’alineació horitzontal de la lletra es pot ajustar sobreescrivint la propietat self-alignment-X de l’objecte LyricText. #-1 és esquerra, #0 és centrat #1 es dreta; tanmateix, podem usar també #LEFT, #CENTER i #RIGHT.

\layout { ragged-right = ##f }
\relative c'' {
 c1
 c1
 c1
}
\addlyrics {
 \once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT
 "This is left-aligned"
 \once \override LyricText.self-alignment-X = #CENTER
 "This is centered"
 \once \override LyricText.self-alignment-X = #1
 "This is right-aligned"
}

[image of music]


Marking notes of spoken parts with a cross on the stem (Sprechstimme)

This example shows how to put crosses on stems. Mark the beginning of a spoken section with the \speakOn keyword, and end it with the \speakOff keyword.

speakOn = {
 \override Stem.stencil =
  #(lambda (grob)
    (let* ((x-parent (ly:grob-parent grob X))
       (is-rest? (ly:grob? (ly:grob-object x-parent 'rest))))
     (if is-rest?
       empty-stencil
       (ly:stencil-combine-at-edge
       (ly:stem::print grob)
       Y
       (- (ly:grob-property grob 'direction))
       (grob-interpret-markup grob
                   (markup #:center-align #:fontsize -4
                       #:musicglyph "noteheads.s2cross"))
       -2.3))))
}

speakOff = {
 \revert Stem.stencil
 \revert Flag.stencil
}

\score {
 \new Staff {
  \relative c'' {
   a4 b a c
   \speakOn
   g4 f r g
   b4 r d e
   \speakOff
   c4 a g f
  }
 }
}

[image of music]


Aconseguir l’espaiat de la lletra de la versió 2.12 en versions més recent

El motor d’espaiat vertical va canviar a la versió 2.14. Això pot fer que s’alteri l’espaiat de la lletra de les cançons. És possible fixar propietats per als contextos Lyric i Staff de forma que el motor d’espaiat es comporti com ho feia a la versió 2.12.

global = {
 \key d \major
 \time 3/4
}

sopMusic = \relative c' {
 % VERSE ONE
 fis4 fis fis | \break
 fis4. e8 e4
}

altoMusic = \relative c' {
 % VERSE ONE
 d4 d d |
 d4. b8 b4 |
}

tenorMusic = \relative c' {
 a4 a a |
 b4. g8 g4 |
}

bassMusic = \relative c {
 d4 d d |
 g,4. g8 g4 |
}

words = \lyricmode {
 Great is Thy faith -- ful -- ness,
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Lyrics = sopranos
  \new Staff = women <<
   \new Voice = "sopranos" {
    \voiceOne
    \global \sopMusic
   }
   \new Voice = "altos" {
    \voiceTwo
    \global \altoMusic
   }
  >>
  \new Lyrics = "altos"
  \new Lyrics = "tenors"
  \new Staff = men <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" {
    \voiceOne
    \global \tenorMusic
   }
   \new Voice = "basses" {
    \voiceTwo \global \bassMusic
   }
  >>
  \new Lyrics = basses
  \context Lyrics = sopranos \lyricsto sopranos \words
  \context Lyrics = altos \lyricsto altos \words
  \context Lyrics = tenors \lyricsto tenors \words
  \context Lyrics = basses \lyricsto basses \words
 >>
 \layout {
  \context {
   \Lyrics
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = ##f
   \override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing =
    #'((basic-distance . 0)
	  (minimum-distance . 2)
	  (padding . 2))
  }
  \context {
   \Staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing =
    #'((basic-distance . 0)
	  (minimum-distance . 2)
	  (padding . 2))
  }
 }
}

[image of music]


Plantilla d’orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l’ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d’usar \transpose de manera que unes variables continguin la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

#(set-global-staff-size 17)
\paper {
 indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
 short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.

clarinetMusic = \transpose c' a
 \relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

hornMusic = \transpose c' f
 \relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c'' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
   \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
   \fluteMusic

   \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
    instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } }
   }

   % Declare that written Middle C in the music
   % to follow sounds a concert B flat, for
   % output using sounded pitches such as MIDI.
   %\transposition bes

   % Print music for a B-flat clarinet
   \transpose bes c' \clarinetMusic
  >>

  \new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
   \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
    % \transposition f
    \transpose f c' \hornMusic

   \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
   \trumpetMusic

  >>
  \new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
  \with { instrumentName = "Percussion" }
  <<
   \percussionMusic
  >>
  \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
  <<
   \new Staff { \pianoRHMusic }
   \new Staff { \pianoLHMusic }
  >>
  \new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
   \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }
   \new Voice = "soprano"
   \sopranoMusic

   \new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
   \new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
   \with { \accepts Lyrics } <<
    \new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
    \new Voice = "altoI"
    \altoIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
    \new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
    \new Voice = "altoII"
    \altoIIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
   >>

   \new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
    \new Voice = "tenor"
    \tenorMusic

   \new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }
  >>
  \new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
   \new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
    \new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
    \violinIMusic

    \new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
    \violinIIMusic
   >>

   \new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
   \violaMusic

   \new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
   \celloMusic

   \new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
   \bassMusic
  >>
 >>
 \layout { }
}

[image of music]


Plantilla de piano amb melodia i lletra

Vet aquí el típic format d’una cançó: un pentagrama amb la melodia i la lletra, i el acompanyament de piano per sota.

melody = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

\score {
 <<
  \new Voice = "mel" { \autoBeamOff \melody }
  \new Lyrics \lyricsto mel \text
  \new PianoStaff <<
   \new Staff = "upper" \upper
   \new Staff = "lower" \lower
  >>
 >>
 \layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
 }
 \midi { }
}

[image of music]


Posar lletra dins del pentagrama

Es poden moure les línies de lletra verticalment per imprimir-les dins del pentagrama. Les lletres es mouen amb \override LyricText.extra-offset = #'(0 . dy) i hi ha instruccions per moure les línies d’extensió i els guions. El desplaçament necessari s’estableix mitjançant un procés d’assaig i error.

<<
 \new Staff <<
  \new Voice = "voc" \relative c' { \stemDown a bes c8 b c4 }
 >>
 \new Lyrics \with {
  \override LyricText.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . 8.6)
 } \lyricsto "voc" { La la -- la __ _ la }
>>

[image of music]


Plantilla de cor SATB, a quatre pentagrames

Plantilla de cor SATB (en quatre pentagrames)

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
 \dynamicUp
}
sopranonotes = \relative c'' {
 c2 \p \< d c d \f
}
sopranowords = \lyricmode { do do do do }
altonotes = \relative c'' {
 c2\p d c d
}
altowords = \lyricmode { re re re re }
tenornotes = {
 \clef "G_8"
 c2\mp d c d
}
tenorwords = \lyricmode { mi mi mi mi }
bassnotes = {
 \clef bass
 c2\mf d c d
}
basswords = \lyricmode { mi mi mi mi }

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice = "soprano" <<
    \global
    \sopranonotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "soprano" \sopranowords
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "alto" <<
    \global
    \altonotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "alto" \altowords
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "tenor" <<
    \global
    \tenornotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "tenor" \tenorwords
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "bass" <<
    \global
    \bassnotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "bass" \basswords
  >>
 >>
}

[image of music]


Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords

Aquesta plantilla facilita la preparació d’una cançó amb melodia, lletra i acords.

melody = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

harmonies = \chordmode {
 a2 c
}

\score {
 <<
  \new ChordNames {
   \set chordChanges = ##t
   \harmonies
  }
  \new Voice = "one" { \autoBeamOff \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos

A continuació presentem un exemple de plantilla per a un full guia d’acords amb melodia, lletra, acords i diagrama de trastos.

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 This is the first verse
}

verseII = \lyricmode {
 \set stanza = #"2."
 This is the second verse.
}

theChords = \chordmode {
 % insert chords for chordnames and fretboards here
 c2 g4 c
}

staffMelody = \relative c' {
  \key c \major
  \clef treble
  % Type notes for melody here
  c4 d8 e f4 g
  \bar "|."
}

\score {
 <<
  \context ChordNames { \theChords }
  \context FretBoards { \theChords }
  \new Staff {
   \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
  }
  \new Lyrics = "lyricsI" {
   \lyricsto "voiceMelody" \verseI
  }
  \new Lyrics = "lyricsII" {
   \lyricsto "voiceMelody" \verseII
  }
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de pentagrama únic amb notes i lletra

Aquesta petita plantilla mostra una melodia senzilla amb lletra. Talleu-la i pegueu-la, escriviu les notes i després la lletra. Aquest exemple desactiva el barrat automàtic, que és el més freqüent a les parts vocals antigues. Per usar el barrat automàtic modifiqueu o marqueu com un comentari la línia corresponent.

melody = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

\score{
 <<
  \new Voice = "one" {
   \autoBeamOff
   \melody
  }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Silencis de separació en mode de lletra

La sintaxi s per als silencis de desplaçament sols està disponible als modes de nota i d’acord. En altres situacions, per exemple en escriure la lletra de les cançons, es recomana usar l’ordre \skip.

<<
 \relative c'' { a1 | a }
 \new Lyrics \lyricmode { \skip 1 bla1 }
>>

[image of music]


Silencis de separació en mode de lletra (2)

Tot i que no es poden usar els silencis de separació s dins de \lyricmode (s’agafen com una “s”, literal, no com un espai), sí hi ha disponibles les comtes dobles ("") i la barra baixa (_). Així com per exemple:

<<
 \relative c'' { a4 b c d }
 \new Lyrics \lyricmode { a4 "" _ gap }
>>

[image of music]


Ús de arpeggioBracket per fer més visible un divisi

El corxet d’arpegis arpeggioBracket es pot usar per indicar la divisió de veus quan no hi ha pliques que puguin oferir aquesta informació. Se sol trobar a la múśica coral.

\include "english.ly"

\score {
 \relative c'' {
  \key a \major
  \time 2/2
  <<
   \new Voice = "upper"
   <<
    { \voiceOne \arpeggioBracket
     a2( b2
     <b d>1\arpeggio)
     <cs e>\arpeggio ~
     <cs e>4
    }
    \addlyrics { \lyricmode { A -- men. } }
   >>
   \new Voice = "lower"
   { \voiceTwo
    a1 ~
    a
    a ~
    a4 \bar "|."
   }
  >>
 }
 \layout { ragged-right = ##t }
}

[image of music]


Using tags to produce mensural and modern music from the same source

Using tags, it is possible to produce both mensural and modern notation from the same music. In this snippet, a function menrest is introduced, allowing mensural rests to be pitched as in the original, but with modern rests in the standard staff position. Tags can also be used where other differences are needed: for example using “whole measure rests” (R1, R\breve, etc.) in modern music, but normal rests (r1, r\breve, etc.) in the mensural version. Converting mensural music to its modern equivalent is usually referred to as “transcription”.

menrest = #(define-music-function (note)
 (ly:music?)
#{
  \tag #'mens $(make-music 'RestEvent note)
  \tag #'mod $(make-music 'RestEvent note 'pitch '())
#})

MenStyle = {
 \autoBeamOff
 \override NoteHead.style = #'petrucci
 \override Score.BarNumber.transparent = ##t
 \override Stem.neutral-direction = #up
}

finalis = \section

Music = \relative c'' {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \key f \major
 \time 4/4
 g1 d'2 \menrest bes4 bes2 a2 r4 g4 fis2.
 \finalis
}

MenLyr = \lyricmode { So farre, deere life, deare life }
ModLyr = \lyricmode { So far, dear life, dear life }

\score {
 \keepWithTag #'mens {
  <<
   \new MensuralStaff
   {
    \new MensuralVoice = Cantus
     \clef "mensural-c1" \MenStyle \Music
   }
   \new Lyrics \lyricsto Cantus \MenLyr
  >>
 }
}

\score {
 \keepWithTag #'mod {
  \new ChoirStaff <<
   \new Staff
   {
    \new Voice = Sop \with {
     \remove "Note_heads_engraver"
     \consists "Completion_heads_engraver"
     \remove "Rest_engraver"
     \consists "Completion_rest_engraver" }
    {
     \shiftDurations #1 #0 { \autoBeamOff \Music }
    }
   }
   \new Lyrics \lyricsto Sop \ModLyr
  >>
 }
}

[image of music]


Alineació vertical de la lletra i els compassos d’ossia

Aquest fragment de codi mostra l’ús de les propietats de context alignBelowContext i alignAboveContext per a controlar la posició de la lletra i els compassos d’ossia.

\paper {
 ragged-right = ##t
}

\relative c' <<
 \new Staff = "1" { c4 c s2 }
 \new Staff = "2" { c4 c s2 }
 \new Staff = "3" { c4 c s2 }
 { \skip 2
  <<
   \lyrics {
    \set alignBelowContext = #"1"
    lyrics4 below
   }
   \new Staff \with {
    alignAboveContext = #"3"
    fontSize = #-2
    \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
    \remove "Time_signature_engraver"
   } {
    \tuplet 6/4 {
     \override TextScript.padding = #3
     c8[^"ossia above" d e d e f]
    }
   }
  >>
 }
>>

[image of music]


Lletra comuna centrada verticalment

A una peça vocal en la qual hi ha diverses línies de lletra (dues, quatre o més) i hi ha lletres comunes a totes les veus en algun punt, es pot fer que les lletres comunes se centrin verticalment com es mostra a l’exemple següent:

dropLyrics = {
 \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -4.5)
 \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . -4.5)
 \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . -4.5)
 \override StanzaNumber.extra-offset = #'(0 . -4.5)
}

raiseLyrics = {
 \revert LyricText.extra-offset
 \revert LyricHyphen.extra-offset
 \revert LyricExtender.extra-offset
 \revert StanzaNumber.extra-offset
}

skipFour = \repeat unfold 4 { \skip 8 }

lyricsA = \lyricmode {
 The first verse has
 \dropLyrics
 \set stanza = #"  All:"
 the com -- mon __ words
 \raiseLyrics
 used in all four.
}

lyricsB = \lyricmode { In stan -- za two,  \skipFour al -- so ap -- pear. }

lyricsC = \lyricmode { By the third verse, \skipFour are get -- ting dull. }

lyricsD = \lyricmode { Last stan -- za, and \skipFour get used once more. }

melody = \relative c' {
 c4 d e f |
 g f e8( e f) d |
 c4 e d c |
}

\score {
 <<
  \new Voice = m \melody
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsA
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsB
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsC
  \new Lyrics \lyricsto m \lyricsD
 >>
}

[image of music]


Plantilla de conjunt vocal

Vet aquí una partitura vocal estàndard per a quatre veus SATB. Amb grups més grans, sol ser útil incloure una secció que aparegui a totes les parts. Per exemple, el compàs i l’armadura gairebé sempre son els mateixos per a totes. Com a la plantilla “Himne”, les quatre veus es reagrupen en sols dos pentagrames.

\paper {
 top-system-spacing.basic-distance = #10
 score-system-spacing.basic-distance = #20
 system-system-spacing.basic-distance = #20
 last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
 c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
 e'4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Lyrics = "sopranos" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "women" <<
   \new Voice = "sopranos" {
    \voiceOne
    << \global \sopMusic >>
   }
   \new Voice = "altos" {
    \voiceTwo
    << \global \altoMusic >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "altos"
  \new Lyrics = "tenors" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "men" <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" {
    \voiceOne
    << \global \tenorMusic >>
   }
   \new Voice = "basses" {
    \voiceTwo << \global \bassMusic >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "basses"
  \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
  \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
  \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
  \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
 >>
}

[image of music]


Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica

Aquesta plantilla afegeix una reducció de piano automàtica a la partitura vocal SATB estàndard que es va mostrar a la “Plantilla de conjunt vocal”. Això presenta un dels punts forts del LilyPond: podem usar una definició de música més d’un cop. Si es fa qualsevol canvi a les notes de la part vocal (diguem tenorMusic), aleshores els canvis s’aplicaran també a la reducció de piano.

\paper {
 top-system-spacing.basic-distance = #10
 score-system-spacing.basic-distance = #20
 system-system-spacing.basic-distance = #20
 last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
 c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
 e'4 f d e
}
altoWords =\lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 <<
  \new ChoirStaff <<
   \new Lyrics = "sopranos" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }
   \new Staff = "women" <<
    \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
    \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "altos"
   \new Lyrics = "tenors" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }

   \new Staff = "men" <<
    \clef bass
    \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
    \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "basses"
   \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
   \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
   \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
   \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
  >>
  \new PianoStaff <<
   \new Staff <<
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \sopMusic >>
    << \global \altoMusic >>
   >>
   \new Staff <<
    \clef bass
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \tenorMusic >>
    << \global \bassMusic >>
   >>
  >>
 >>
}

[image of music]


Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col·loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative c'' {
 c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
 e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff = "women" <<
   \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
   \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"women" }
   \lyricsto "sopranos" \sopWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"women" }
   \lyricsto "altos" \altoWords
  % we could remove the line about this with the line below, since
  % we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
  % \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

  \new Staff = "men" <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
   \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"men" }
   \lyricsto "tenors" \tenorWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"men" }
   \lyricsto "basses" \bassWords
  % again, we could replace the line above this with the line below.
  % \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
 >>
}

[image of music]


Estrofa per a solista i tornada a dues veus

Aquesta plantilla crea una partitura que comença amb una estrofa per a solista i continua amb una tornada a dues veus. També mostra l’ús de silencis de separació dins de la variable \global per definit canvis de compàs (i altres exemple que són comuns a totes les parts) al llarg de tota la partitura.

global = {
 \key g \major

 % verse
 \time 3/4
 s2.*2
 \break

 % refrain
 \time 2/4
 s2*2
 \bar "|."
}

SoloNotes = \relative g' {
 \clef "treble"

 % verse
 g4 g g |
 b4 b b |

 % refrain
 R2*2 |
}

SoloLyrics = \lyricmode {
 One two three |
 four five six |
}

SopranoNotes = \relative c'' {
 \clef "treble"

 % verse
 R2.*2 |

 % refrain
 c4 c |
 g4 g |
}

SopranoLyrics = \lyricmode {
 la la |
 la la |
}

BassNotes = \relative c {
 \clef "bass"

 % verse
 R2.*2 |

 % refrain
 c4 e |
 d4 d |
}

BassLyrics = \lyricmode {
 dum dum |
 dum dum |
}

\score {
 <<
  \new Voice = "SoloVoice" << \global \SoloNotes >>
  \new Lyrics \lyricsto "SoloVoice" \SoloLyrics

  \new ChoirStaff <<
   \new Voice = "SopranoVoice" << \global \SopranoNotes >>
   \new Lyrics \lyricsto "SopranoVoice" \SopranoLyrics

   \new Voice = "BassVoice" << \global \BassNotes >>
   \new Lyrics \lyricsto "BassVoice" \BassLyrics
  >>
 >>
 \layout {
  ragged-right = ##t
  \context { \Staff
   % these lines prevent empty staves from being printed
   \RemoveEmptyStaves
   \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
 }
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).