Unfretted strings

Unfretted string instruments


Fer lligadures entre veus diferents

En determinades situacions cal crear lligadures d’expressió entre notes que estan a veus diferents.

La solució és afegir notes invisible a una de les veus utilitzant \hideNotes.

Aquest exemple és el compàs 235 de la Chacona de la segona Partita per a violí sol, BMW 1004, de Bach.

\relative c' {
 <<
  {
   d16( a') s a s a[ s a] s a[ s a]
  }
  \\
  {
   \slurUp
   bes,16[ s e](
   \hideNotes a)
   \unHideNotes f[(
   \hideNotes a)
   \unHideNotes fis](
   \hideNotes a)
   \unHideNotes g[(
   \hideNotes a)
   \unHideNotes gis](
   \hideNotes a)
  }
 >>
}

[image of music]


Harmònics amb puntet

Els harmònics artificials que usen l’ordre \harmonic no tenen puntet. Per sobreescriure aquest comportament, fixeu la propietat de context harmonicDots.

\relative c''' {
 \time 3/4
 \key f \major
 \set harmonicDots = ##t
 <bes f'\harmonic>2. ~
 <bes f'\harmonic>4. <a e'\harmonic>8( <gis dis'\harmonic> <g d'\harmonic>)
 <fis cis'\harmonic>2.
 <bes f'\harmonic>2.
}

[image of music]


Pizzicato “snap” o pizzicato de Bartók

El “snap-pizzicato” (pizzicato de pessigada, conegut també com “pizzicato de Bartók”) és un “pizzicato fort en el qual la corda es polsa verticalment pessigant-la i fent que reboti contra el diapasó de l’instrument” (Wikipedia). Es doneta mitjançant un cercle com una línia vertical que surt del centre del cercla cap amunt.

\relative c' {
 c4\snappizzicato
 <c' e g>4\snappizzicato
 <c' e g>4^\snappizzicato
 <c, e g>4_\snappizzicato
}

[image of music]


Plantilla de quartet de cordas (senzilla)

Aquesta plantilla mostra un quartet de corda normal. També utilitza una secció \global per al compàs i l’armadura.

global= {
 \time 4/4
 \key c \major
}

violinOne = \new Voice \relative c'' {
 c2 d
 e1
 \bar "|."
}

violinTwo = \new Voice \relative c'' {
 g2 f
 e1
 \bar "|."
}

viola = \new Voice \relative c' {
 \clef alto
 e2 d
 c1
 \bar "|."
}

cello = \new Voice \relative c' {
 \clef bass
 c2 b
 a1
 \bar "|."
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \violinOne >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \violinTwo >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \viola >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
  << \global \cello >>
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de quartet de corda amb particel·les independents

El fragment de codi “Plantilla de quartet de corda” produeix un resultat satisfactori per al quartet, però, i si hem d’imprimir les particel·les? Aquesta nova plantilla mostra com usar la funcionalitat \tag (etiqueta) per dividir fàcilment una peça en particel·les individuals.

Hem de dividir aquesta plantilla en fitxers independents; els noms de fitxer estan dins dels comentaris al principi de cada fitxer. ‘piece.ly’ conté totes les definicions de música. Els altres fitxers (‘score.ly’, ‘vn1.ly’, ‘vn2.ly’, ‘vla.ly’ i ‘vlc.ly’) produeixen la particel·la corresponent.

No oblideu treure els comentaris que hem especificat quan useu els fitxers independents!

%%%%% piece.ly
%%%%% (This is the global definitions file)

global= {
 \time 4/4
 \key c \major
}


Violinone = \new Voice {
 \relative c'' {
  c2 d e1
  \bar "|."
 }
}


Violintwo = \new Voice {
 \relative c'' {
  g2 f e1
  \bar "|."
 }
}


Viola = \new Voice {
 \relative c' {
  \clef alto
  e2 d c1
  \bar "|."
 }
}


Cello = \new Voice {
 \relative c' {
  \clef bass
  c2 b a1
  \bar "|."
 }
}


music = {
 <<
  \tag #'score \tag #'vn1
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \Violinone >>

  \tag #'score \tag #'vn2
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \Violintwo>>

  \tag #'score \tag #'vla
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \Viola>>

  \tag #'score \tag #'vlc
  \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
  << \global \Cello >>
 >>
}

% These are the other files you need to save on your computer

% score.ly
% (This is the main file)

% uncomment the line below when using a separate file
%\include "piece.ly"

#(set-global-staff-size 14)

\score {
 \new StaffGroup \keepWithTag #'score \music
 \layout { }
 \midi { }
}


%{ Uncomment this block when using separate files

% vn1.ly
% (This is the Violin 1 part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vn1 \music
 \layout { }
}


% vn2.ly
% (This is the Violin 2 part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vn2 \music
 \layout { }
}


% vla.ly
% (This is the Viola part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vla \music
 \layout { }
}


% vlc.ly
% (This is the Cello part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vlc \music
 \layout { }
}

%}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).