Titles

Titles and headers


Afegir la data actual a una partitura

Amb quelcom de codi de l’Scheme, es pot afegir fàcilment la data actual a una partitura.

% first, define a variable to hold the formatted date:
date = #(strftime "%d-%m-%Y" (localtime (current-time)))

% use it in the title block:
\header {
 title = "Including the date!"
 subtitle = \date
}

\score {
 \relative c'' {
  c4 c c c
 }
}
% and use it in a \markup block:
\markup {
 \date
}

[image of music]


Alinear i centrar els noms dels instruments

L’alineació horitzontal dels noms d’instruments es pot ajustar modificant la propietat Staff.InstrumentName #'self-alignment-X. Les variables de \layout, indent i short-indent defineixen l’espai en el qual s’alineen els noms d’instrument abans del primer sistema i dels següents, respectivament.

\paper { left-margin = 3\cm }

\score {
 \new StaffGroup <<

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT
   instrumentName = \markup \left-column {
    "Left aligned"
    "instrument name"
    }
    shortInstrumentName = "Left"
   }

   { c''1 \break c''1 }

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #CENTER
   instrumentName = \markup \center-column {
    Centered
    "instrument name"
    }
   shortInstrumentName = "Centered"
  }

  { g'1 g'1}

  \new Staff \with {
   \override InstrumentName.self-alignment-X = #RIGHT
   instrumentName = \markup \right-column {
    "Right aligned"
    "instrument name"
   }
   shortInstrumentName = "Right"
  }

  { e'1 e'1 }

 >>

 \layout {
  ragged-right = ##t
  indent = 4\cm
  short-indent = 2\cm
 }
}

[image of music]


Mostra de cadascú dels encapçalaments possibles

Mostra de tots els tipus d’encapçalament.

\header {
 copyright = "copyright"
 title = "title"
 subtitle = "subtitle"
 composer = "composer"
 arranger = "arranger"
 instrument = "instrument"
 meter = "meter"
 opus = "opus"
 piece = "piece"
 poet = "poet"
 texidoc = "All header fields with special meanings."
 copyright = "public domain"
 enteredby = "jcn"
 source = "urtext"
}

\layout {
 ragged-right = ##f
}

\score {
 \relative c'' { c1 | c | c | c }
}

\score {
  \relative c'' { c1 | c | c | c }
  \header {
   title = "localtitle"
   subtitle = "localsubtitle"
   composer = "localcomposer"
   arranger = "localarranger"
   instrument = "localinstrument"
   metre = "localmetre"
   opus = "localopus"
   piece = "localpiece"
   poet = "localpoet"
   copyright = "localcopyright"
  }
}

[image of music]


Imprimir el número de versió

Introduint la sortida de lilypond-version en la lletra d’una cançó, és possible imprimir el número de versió del LilyPond dins d’una partitura, o en un document generat amb lilypond-book. Una altra possibilitat és afegir el número de versió al final de la doc-string, d’aquesta forma:

\markup { Processed with LilyPond version #(lilypond-version) }

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).