A.1.1 Plantilla coral SATB

Es pot disposar la música amb una o dues veus per pentagrama fixant el valor de TwoVoicesPerStaff a ##f o ##t respectivament.

A continuació apareix el fitxer d’entrada complet que produeix un arranjament a quatre veus SATB amb lletres individuals i acompanyament de piano:

 SopranoMusic = \relative { a'4\f a8 a a4 a }
 SopranoLyrics = \lyricmode { Sop -- ra -- no ly -- rics }
 AltoMusic = \relative { d'4\f d d d }
 AltoLyrics = \lyricmode { Al -- to ly -- rics }
 TenorMusic = \relative { a4\p a a a }
 TenorLyrics = \lyricmode { Te -- nor ly -- rics }
 BassMusic = \relative { c2\p c4 c }
 BassLyrics = \lyricmode { Bass ly -- rics }
 PianoRHMusic = \relative { c' e g c }
 PianoDynamics = { s2\mp s4 s4 }
 PianoLHMusic = \relative { c e g c }
 \include "satb.ly"

[image of music]

Es pot utilitzar la mateixa entrada per produir una partitura amb dues veus per pentagrama, tan sols ajustant el valor de TwoVoicesPerStaff a ##t. De nou, cada veu té la seva lletra individual.

 SopranoMusic = \relative { a'4\f a8 a a4 a }
 SopranoLyrics = \lyricmode { Sop -- ra -- no ly -- rics }
 AltoMusic = \relative { d'4\f d d d }
 AltoLyrics = \lyricmode { Al -- to ly -- rics }
 TenorMusic = \relative { a4\p a a a }
 TenorLyrics = \lyricmode { Te -- nor ly -- rics }
 BassMusic = \relative { c2\p c4 c }
 BassLyrics = \lyricmode { Bass ly -- rics }
 PianoRHMusic = \relative { c' e g c }
 PianoDynamics = { s2\mp s4 s4 }
 PianoLHMusic = \relative { c e g c }
 TwoVoicesPerStaff = ##t
 \include "satb.ly"

[image of music]

Quan s’estableix el valor de TwoVoicesPerStaff a fals es deixa com a predeterminat, es poden ometre qualssevol de les variables musicals per produir arranjaments amb menys veus. Aquí, per exemple, apareix la manera en la qual s’ha d’escriure el fitxer d’entrada per a un duo de soprano i baix:

 SopranoMusic = \relative { c'' c c c }
 SopranoLyrics = \lyricmode { High voice ly -- rics }
 BassMusic = \relative { a a a a }
 BassLyrics = \lyricmode { Low voice ly -- rics }
 \include "satb.ly"

[image of music]

Es pot afegir a cada una de les parts una segona estrofa o una lletra alternativa:

 SopranoMusic = \relative { a'4 a a a }
 SopranoLyricsOne = \lyricmode {
  \set stanza = "1."
  Words to verse one
 }
 SopranoLyricsTwo = \lyricmode {
  \set stanza = "2."
  Words to verse two
 }
 \include "satb.ly"

[image of music]

Quan la lletra i les duracions són les mateixes per a totes les parts, la música vocal es disposa millor sobre dos pentagrames amb nou estrofes. L’exemple sense acompanyament que apareix a continuació té sols tres estrofes.

 SopranoMusic = \relative { a' a a a }
 AltoMusic = \relative { f' f f f }
 VerseOne = \lyricmode {
  \set stanza = "1."
  Words to verse one
 }
 VerseTwo = \lyricmode {
  \set stanza = "2."
  Words to verse two
 }
 VerseThree = \lyricmode {
  \set stanza = "3."
  Words to verse three
 }
 TenorMusic = \relative { a a a a }
 BassMusic = \relative { f f f f }
 TwoVoicesPerStaff = ##t
 \include "satb.ly"

[image of music]

Es poden ajustar el valor d’altres variables. La tonalitat i la indicació de compàs es poden modificar a partir dels ajustos predeterminats:

 Key = \key a \major
 Time = {
  \time 5/4
  \tempo "Allegro" 4 = 144
 }
 SopranoMusic = \relative { gis' gis gis gis gis }
 AltoMusic = \relative { cis' cis cis cis cis }
 VerseOne = \lyricmode { Words to this du -- et }
 TwoVoicesPerStaff = ##t
 \include "satb.ly"

[image of music]

Els noms d’instrument i/o els noms curts d’instrument també es poden modificar:

 SopranoMusic = \relative { c'' c c c }
 SopranoLyrics = \lyricmode { High voice ly -- rics }
 SopranoInstrumentName = "Soprano 1"
 SopranoShortInstrumentName = "S1"
 AltoMusic = \relative { a' a a a }
 AltoLyrics = \lyricmode { Low voice ly -- rics }
 AltoInstrumentName = "Soprano 2"
 AltoShortInstrumentName = "S2"
 \include "satb.ly"

[image of music]

tot i que en el seu lloc podria resulta més fàcil usar la plantilla ssaattbb.ly, vegeu Plantilla coral SSAATTBB.

Es pot afegir un discant definint el valor de la variable DescantMusic i es pot afegir una lletra per al discant definint valors per a la variable DescantLyrics. De manera semblant, pot afegir-se una part solista per sobre dels pentagrames del cor agrupat definint valors per a SoloMusic i SoloLyrics.

Els blocs \header i \paper es poden afegir de la forma normal. Es pot posar un bloc \layout de la manera usual al nivell superior, i el contingut es combina (però no se sobreescriu) amb els ajustos predeterminats que s’ofereixen a la plantilla. Com a alternativa, es poden descartar tots els ajustos predeterminats proveïts per la plantilla definint una variable Layout que contingui tots els ajustos requerits:

Layout = \layout { ... }

El conjunt complet de variables que poden modificar-se es poden consultar al fitxer ‘ly/satb.ly’, vegeu Altres fonts d’informació.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Organitzar les peces mitjançant variables, Plantilles de conjunts vocals, Extensió de les plantilles, Altres fonts d’informació.

Advertiments i problemes coneguts

L’establiment de la variable TwoVoicesPerStaff té efecte sobre la duració completa de la partitura: no es poden donar valors diferents en moments diferents.

Amb aquesta senzilla plantilla incorporada no són possibles arranjaments més complexos de música coral.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.24.3 (branca estable).