Simultaneous notes

Simultaneous notes


Veus addicionals per evitar col·lisions

En certs casos de polifonia complexa, calen veus addicionals per evitar col·lisions entre les notes. Si calen més de quatre veus paral·leles, les veus addicionals s’afegeixen definint una variable que utilitza la funció de l’Scheme context-spec-music.

voiceFive = #(context-spec-music (make-voice-props-set 4) 'Voice)

\relative c'' {
 \time 3/4
 \key d \minor
 \partial 2
 <<
  \new Voice {
   \voiceOne
   a4. a8
   e'4 e4. e8
   f4 d4. c8
  }
  \new Voice {
   \voiceTwo
   d,2
   d4 cis2
   d4 bes2
  }
  \new Voice {
   \voiceThree
   f'2
   bes4 a2
   a4 s2
  }
  \new Voice {
   \voiceFive
   s2
   g4 g2
   f4 f2
  }
 >>
}

[image of music]


Modificar la mida d’una nota solta d’una acord

Es poden modificar notes individuals d’un acord amb l’ordre \tweak, alterant la propietat font-size.

Dins d’un acord (entre angles simples < >), abans de la nota que volem alterar, situem l’ordre \tweak seguida per #'font-size i definim la mida adequada com #-2 (un cap petit).

\relative c' {
 <\tweak font-size #+2 c e g c
  \tweak font-size #-2 e>1
  ^\markup { A tiny e }_\markup { A big c }
}

[image of music]


Canviar els texts de partcombine

En utilitzar la possibilitat de combinació automàtica de parts, es pot modificar el text que s’imprimeix per a les seccions de sols i d’unison:

\new Staff <<
 \set Staff.soloText = #"girl"
 \set Staff.soloIIText = #"boy"
 \set Staff.aDueText = #"together"
 \partCombine
  \relative c'' {
   g4 g r r
   a2 g
  }
  \relative c'' {
   r4 r a( b)
   a2 g
  }
>>

[image of music]


Clusters («raïms»)

Els «clusters» o raïms són un mecanisme per indicar la interpretació d’un àmbit de notes al mateix temps.

fragment = \relative c' {
 c4 f <e d'>4
 <g a>8 <e a> a4 c2 <d b>4
 e2 c
}

<<
 \new Staff \fragment
 \new Staff \makeClusters \fragment
>>

[image of music]


Combinar dues parts sobre el mateix pentagrama

L’eina de combinació de parts (ordre \partcombine) permet la combinació de diverses parts diferents sobre el mateix pentagrama. Les indicacions textuals com ara “solo” o “a2” s’afegeixen de forma predeterminada; per treure-les, senzillament heu d’establir la propietat printPartCombineTexts al valor “fals”. Per a partitures vocals (com himnes), no cal afegir els textos “solo” o “a2”, per la qual cosa s’han de deshabilitar. No obstant, podria ser millor no usar-lo si hi ha solos, perquè no s’indicaran. En aquests casos podria ser preferible la notació polifònica estàndard.

Aquest fragment de codi presenta les tres formes en las quals es poden imprimir dues parts sobre un sol pentagrama: polifonia estàndard, \partcombine sense textos, i \partcombine amb texts.

%% Combining pedal notes with clef changes

musicUp = \relative c'' {
 \time 4/4
 a4 c4.( g8) a4 |
 g4 e' g,( a8 b) |
 c b a2.
}

musicDown = \relative c'' {
 g4 e4.( d8) c4 |
 r2 g'4( f8 e) |
 d2 \stemDown a
}

\score {
  <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Standard polyphony" }

   << \musicUp \\ \musicDown >>

  \new Staff \with {
   instrumentName = "PartCombine without text"
   printPartCombineTexts = ##f
  }

  \partCombine \musicUp \musicDown

  \new Staff \with { instrumentName = "PartCombine with text" }
   \partCombine \musicUp \musicDown
  >>
 \layout {
  indent = 6.0\cm
  \context {
   \Score
   \override SystemStartBar.collapse-height = #30
  }
 }
}

[image of music]


Impressió d’acords complexos

Aquí es presenta una forma d’imprimir un acord en la qual sona la mateixa nota dues vegades amb diferents alteracions.

fixA = {
 \once \override Stem.length = #11
}

fixB = {
 \once \override NoteHead.X-offset = #1.7
 \once \override Stem.length = #7
 \once \override Stem.rotation = #'(45 0 0)
 \once \override Stem.extra-offset = #'(-0.1 . -0.2)
 \once \override Flag.style = #'no-flag
 \once \override Accidental.extra-offset = #'(4 . -.1)
}


\relative c' {
 << { \fixA <b d!>8 } \\ { \voiceThree \fixB dis } >> s
}

[image of music]


Forçar el desplaçament horitzontal de les notes

Quan el motor de gravat no és capaç de tot, es pot usar la sintaxi següent per sobreescriure les decisions de tipografia. Les unitats de mesura que s’usen aquí són espais de pentagrama.

\relative c' <<
 {
  <d g>2 <d g>
 }
 \\
 {
  <b f'>2
  \once \override NoteColumn.force-hshift = #1.7
  <b f'>2
 }
>>

[image of music]


Fer invisible un objecte amb la propietat ’transparent

Si s’ajusta la propietat transparent d’un objecte, s’imprimeix en “tinta invisible”: l’objecte no s’imprimeix però es retenen tots els seus altres comportaments. L’objecte encara ocupa espai, participa en les col·lisions i se li poden afegir lligadures d’expressió, lligadures d’unió i barres de corxera.

Aquest fragment de codi mostra com connectar diferents veus usant lligadures d’únió. Normalment les lligadures d’unió sols connecten dues notes que estiguin a la mateixa veu. Mitjançant la introducció d’una lligadura en una veu diferent i pintant de color blanc la primera plica cap a amunt dins d’aquesta veu, la lligadura sembla creuar d’una veu a l’altra.

\relative {
 \time 2/4
 <<
  {
   \once \hide Stem
   \once \override Stem.length = #8
   b'8 ~ 8\noBeam
   \once \hide Stem
   \once \override Stem.length = #8
   g8 ~ 8\noBeam
  }
  \\
  {
   b8 g g e
  }
 >>
}

[image of music]


Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia

Quan una nota amb puntet a la veu superior es mou per evitar la col·lisió amb una nota de una altra veu, el comportament predeterminat és desplaçar la nota superior a la dreta. Es pot canviar usant la propietat prefer-dotted-right de NoteCollision.

\new Staff \relative c' <<
 {
  f2. f4
  \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##f
  f2. f4
  \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##t
  f2. f4
 }
 \\
 { e4 e e e e e e e e e e e }
>>

[image of music]


Evitar els advertiments sobre columnes de notes que xoquen

Si es col·loquen sobre la mateixa posició notes de dues veus diferents amb les pliques en la mateixa direcció, i cap de les veus té un desplaçament o ambdues tenen el mateix desplaçament, apareix el missatge d’error ‘advertiment: massa columnes de notes en col·lisió, s'ignora’ en compilar el fitxer del LilyPond. Aquest missatge es pot evitar fixant la propietat 'ignore-collision de l’objecte NoteColumn al valor #t. Observeu que això no elimina sols els advertiments, sinó que fa que el LilyPond deixi d’intentar resoldre les col·lisions en absolut, per la qual cosa poden obtenir-se resultats diferents dels esperats si no s’usa amb prudència.

ignore = \override NoteColumn.ignore-collision = ##t

\relative c' {
 \new Staff <<
  \new Voice { \ignore \stemDown f2 g }
  \new Voice { c2 \stemDown c, }
 >>
}

[image of music]


Two \partCombine pairs on one staff

The \partCombine function takes two music expressions each containing a part, and distributes them among four Voices named “two”, “one”, “solo”, and “chords” depending on when and how the parts are merged into a common voice. The voices output from \partCombine can have their layout properties adjusted in the usual way. Here we define extensions of \partCombine to make it easier to put four voices on a staff.

soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

\new Staff <<
 \key b\minor
 \clef alto
 \partial 4
 \transpose b b'
 \partCombineUp \soprano \alto
 \partCombineDown \tenor \bass
>>
\layout {
 \context {
  \Staff
  \accepts "VoiceBox"
 }
 \context {
  \name "VoiceBox"
  \type "Engraver_group"
  \defaultchild "Voice"
  \accepts "Voice"
  \accepts "NullVoice"
 }
}

customPartCombineUp =
#(define-music-function (partOne partTwo)
 (ly:music? ly:music?)
"Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
a @code{VoiceBox} named @q{Up} containing @code{Voice}s
that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one
voice where feasible. This variant sets the default voicing
in the output to use upward stems."
#{
 \new VoiceBox = "Up" <<
  \context Voice = "one" { \voiceOne }
  \context Voice = "two" { \voiceThree }
  \context Voice = "shared" { \voiceOne }
  \context Voice = "solo" { \voiceOne }
  \context NullVoice = "null" {}
  \partCombine #partOne #partTwo
 >>
#})

customPartCombineDown = #
(define-music-function (partOne partTwo)
 (ly:music? ly:music?)
"Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
a @code{VoiceBox} named @q{Down} containing @code{Voice}s
that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one
voice where feasible. This variant sets the default voicing
in the output to use downward stems."
#{
 \new VoiceBox = "Down" <<
  \set VoiceBox.soloText = #"Solo III"
  \set VoiceBox.soloIIText = #"Solo IV"
  \context Voice ="one" { \voiceFour }
  \context Voice ="two" { \voiceTwo }
  \context Voice ="shared" { \voiceFour }
  \context Voice ="solo" { \voiceFour }
  \context NullVoice = "null" {}
  \partCombine #partOne #partTwo
 >>
#})

soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

\new Staff <<
 \key b\minor
 \clef alto
 \partial 4
 \transpose b b'
 \customPartCombineUp \soprano \alto
 \customPartCombineDown \tenor \bass
>>

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.23.82 (branca de desenvolupament).