LilyPond — Fragments

Aquest document mostra un conjunt seleccionat de fragments del Lilypond del LilyPond Snippet Repository (LSR). Està en el domini públic.

Voldríem donar moltes gràcies a Sebastiano Vigna per mantenir la pàgina web i la base de dades LSR, i a la Universitat de Milà per allotjar LSR.

Si us plau noteu que aquest document no és un subconjunt exacte del LSR: alguns fragments provenen del directory de codi Lilypond ‘input/new’, i els fragments del LSR es converteixen mitjançant convert-ly, atès que el LSR es basa en una versió estable del LilyPond, i aquest document és per a la versió 2.23.82.

Els fragments estan agrupats per etiquetes; les etiquetes llistades a la taula de continguts concorden amb una secció del manual de notació del LilyPond. Els fragments poden tenir moltes etiquetes, i no totes les etiquetes del LSR poden aparèixer en aquest document.

A la versió HTML d’aquest document podeu clicar sobre el nom del fitxer o figura per a cada exemple per veure el fitxer d’entrada corresponent.

Para mayor información sobre la forma en que este manual se relaciona con el resto de la documentación, o para leer este manual en otros formatos, consulte Manuales.

Si le falta algún manual, encontrará toda la documentación en https://lilypond.org/.


LilyPond — Fragments v2.23.82 (branca de desenvolupament).