1.8.1 Escriptura del text

Aquesta secció presenta les diferents formes d’afegir text a una partitura.

Nota: Per escriure text amb caràcters accentuats i especials (com a les llengües diferents a l’anglès), senzillament inseriu els caràcters directament al fitxer del LilyPond. El fitxer s’ha de desar com a UTF-8. Per veure més informació, consulteu Codificació del text.


Scripts de text

És possible afegir indicacions de “text entre cometes” a una partitura, com es mostra a l’exemple següent. Aquestes indicacions es poden col·locar manualment per sobre o per sota del pentagrama, utilitzant la sintaxi que es descriu a Direcció i posició.

\relative { a'8^"pizz." g f e a4-"scherz." f }

[image of music]

Aquesta sintaxi és en realitat una abreviatura; es pot afegir explícitament a una nota un format de text més complex utilitzant un bloc \markup, como es descriu a Donar format al text.

\relative {
 a'8^\markup { \italic pizz. } g f e
 a4_\markup { \tiny scherz. \bold molto } f }

[image of music]

De format predeterminada, les indicacions de text no afecten a l’espaiat de les notes. Malgrat això, la seva amplada es podria tenir en compte: a l’exemple següent, la primera cadena de text no afecta l’espaiat, però la segon sí afecta.

\relative {
 a'8^"pizz." g f e
 \textLengthOn
 a4_"scherzando" f
}

[image of music]

Es poden adjuntar articulacions a les notes, a més d’inscripcions de text. Per veure més informació, consulteu Articulacions i ornaments.

Per veure més informació sobre l’ordre relatiu de les inscripcions de text i les articulacions, consulteu Col·locació dels objectes.

Instruccions predefinides

\textLengthOn, \textLengthOff.

Vegeu també

Manual de aprenentatge: Col·locació dels objectes.

Referència de la notació: Donar format al text, Direcció i posició, Articulacions i ornaments.

Fragments de codi: Text.

Referència de funcionament intern: TextScript.

Advertiments i problemes coneguts

La comprovació necessària per assegurar que les inscripcions de text i la lletra de les cançons es mantenen dins dels marges, requereix de càlculs addicionals. En cas que desitgeu un procés lleugerament més ràpid, podeu utilitzar

\override Score.PaperColumn.keep-inside-line = ##f

Extensions de text

Certes indicacions d’execució, per exemple rallentando o accelerando, s’escriuen com a text i s’estenen sobre molts compassos mitjançant línies de punts. Aquests objectes, que reben el nom de ‘spanners’ o objectes d’extensió, es poden crear des d’una nota fins una altra usant la sintaxi següent:

\relative {
 \override TextSpanner.bound-details.left.text = "rit."
 b'1\startTextSpan
 e,\stopTextSpan
}

[image of music]

La cadena de text que imprimeix s’estableix a través de propietats d’objecte. De forma predeterminada s’imprimeix en estil cursiva, però es poden aconseguir diferents efectes de format utilitzant blocs \markup, com es descriue a Donar format al text.

\relative {
 \override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup { \upright "rit." }
 b'1\startTextSpan c
 e,\stopTextSpan
}

[image of music]

L’estil de la línia, així com la cadena de text, es definir com una propietat d’objecte. Aquesta sintaxi es descriu a Estils de línia.

Instruccions predefinides

\textSpannerUp, \textSpannerDown, \textSpannerNeutral.

Advertiments i problemes coneguts

El LilyPond sols pot utilitzar un objecte d’extensió de text per cada veu.

Fragments de codi seleccionats

Dynamics text spanner postfix

Custom text spanners can be defined and used with hairpin and text crescendos. \< and \> produce hairpins by default, \cresc etc. produce text spanners by default.

% Some sample text dynamic spanners, to be used as postfix operators
crpoco =
#(make-music 'CrescendoEvent
       'span-direction START
       'span-type 'text
       'span-text "cresc. poco a poco")

\relative c' {
 c4\cresc d4 e4 f4 |
 g4 a4\! b4\crpoco c4 |
 c4 d4 e4 f4 |
 g4 a4\! b4\< c4 |
 g4\dim a4 b4\decresc c4\!
}

[image of music]

Dynamics custom text spanner postfix

Postfix functions for custom crescendo text spanners. The spanners should start on the first note of the measure. One has to use -\mycresc, otherwise the spanner start will rather be assigned to the next note.

% Two functions for (de)crescendo spanners where you can explicitly
% give the spanner text.
mycresc =
#(define-music-function (mymarkup) (markup?)
  (make-music 'CrescendoEvent
        'span-direction START
        'span-type 'text
        'span-text mymarkup))
mydecresc =
#(define-music-function (mymarkup) (markup?)
  (make-music 'DecrescendoEvent
        'span-direction START
        'span-type 'text
        'span-text mymarkup))

\relative c' {
 c4-\mycresc "custom cresc" c4 c4 c4 |
 c4 c4 c4 c4 |
 c4-\mydecresc "custom decresc" c4 c4 c4 |
 c4 c4\! c4 c4
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Estils de línia, Matisos dinàmics, Donar format al text.

Fragments de codi: Text, Expressive marks.

Referència de funcionament interno: TextSpanner.


Indicacions de text

Es poden afegir a la partitura diversos elements de text amb la sintaxi que es descriue a Marques d’assaig.

\relative {
 \mark "Verse"
 c'2 g'
 \bar "||"
 \mark "Chorus"
 g2 c,
 \bar "|."
}

[image of music]

Aquesta sintaxi possibilitat col·locar qualsevol text sobre la línia divisòria; es poden incorporar formats complexos per al text usant un bloc \markup, como està explicat a Donar format al text:

\relative {
 <c' e>1
 \mark \markup { \italic { colla parte } }
 <d f>2 <e g>
 <c f aes>1
}

[image of music]

Aquest sintaxi també permet imprimir símbols especials com crides, segno o calderons, especificant el nom del símbol corresponent com s’explica a Notació musical dins d’elements de marcatge:

\relative {
 <bes' f>2 <aes d>
 \mark \markup { \musicglyph "scripts.ufermata" }
 <e g>1
}

[image of music]

Aquests objectes es graven sols sobre el pentagrama superior de la partitura; depenent de si estan especificats al final o al mig d’un compàs, es col·locaran sobre la línia divisòria o entre les notes. Si s’especifiquen a un salt de línia, les crides s’imprimeixen al principi de la línia següent.

\relative c'' {
 \mark "Allegro"
 c1 c
 \mark "assai" \break
 c c
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\markLengthOn, \markLengthOff.

Fragments de codi seleccionats

Printing marks at the end of a line

Marks can be printed at the end of the current line, instead of the beginning of the following line. In such cases, it might be preferable to align the right end of the mark with the bar line.

\relative c'' {
 g2 c
 d,2 a'
 \once \override Score.RehearsalMark.break-visibility =
  #end-of-line-visible
 \once \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X =
  #RIGHT
 \mark "D.C. al Fine"
 \break
 g2 b,
 c1 \bar "||"
}

[image of music]

Printing marks on every staff

Although text marks are normally only printed above the topmost staff, they may also be printed on every staff.

\score {
 <<
  \new Staff { c''1 \mark "molto" c'' }
  \new Staff { c'1 \mark "molto" c' }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove "Mark_engraver"
   \remove "Staff_collecting_engraver"
  }
  \context {
   \Staff
   \consists "Mark_engraver"
   \consists "Staff_collecting_engraver"
  }
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Marques d’assaig, Donar format al text, Notació musical dins d’elements de marcatge, El tipus de lletra Emmentaler.

Fragments de codi: Text.

Referència de funcionament intern: MarkEvent, Mark_engraver, RehearsalMark.


Text separat

Un bloc \markup pot existir de forma independent, fora de qualsevol bloc \score, como una “expressió de nivell superior”. Aquesta sintaxi es descriu a Estructura del fitxer.

\markup {
 Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...
}

[image of music]

Això fa possible imprimir text separat de la música, cosa que és especialment útil quan el fitxer d’entrada conté diverses peces, tal i com es descriu a Diverses partitures a un llibre.

\score {
 c'1
}
\markup {
 Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...
}
\score {
 c'1
}

[image of music]

Els blocs de text independent poden abastar diverses pàgines, possibilitat la impressió de document o text o llibres íntegrament des del LilyPond. Aquesta funcionalitat i la sintaxi que requereix es descriuen a Elements de marcatge de diverses pàgines.

Instruccions predefinides

\markup, \markuplist.

Fragments de codi seleccionats

Stand-alone two-column markup

Stand-alone text may be arranged in several columns using \markup commands:

\markup {
 \fill-line {
  \hspace #1
  \column {
   \line { O sacrum convivium }
   \line { in quo Christus sumitur, }
   \line { recolitur memoria passionis ejus, }
   \line { mens impletur gratia, }
   \line { futurae gloriae nobis pignus datur. }
   \line { Amen. }
  }
  \hspace #2
  \column \italic {
   \line { O sacred feast }
   \line { in which Christ is received, }
   \line { the memory of His Passion is renewed, }
   \line { the mind is filled with grace, }
   \line { and a pledge of future glory is given to us. }
   \line { Amen. }
  }
  \hspace #1
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Donar format al text, Estructura del fitxer, Diverses partitures a un llibre, Elements de marcatge de diverses pàgines.

Fragments de codi: Text.

Referència de funcionament intern: TextScript.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).