1.7.2 Fora del pentagrama

Aquest secció tracta sobre com emfatitzar element que estan dins del pentagrama, des de fora del pentagrama.


Globus d’ajuda

Els elements de notació es poden marcar i anomenar amb l’ajuda d’un cartell o globus d’ajuda rectangular. El propòsit principal d’aquesta funcionalitat és l’explicació de la notació.

\new Voice \with { \consists "Balloon_engraver" }
\relative c'' {
 \balloonGrobText #'Stem #'(3 . 4) \markup { "Sóc una plica" }
 a8
 \balloonGrobText #'Rest #'(-4 . -4) \markup { "Sóc un silenci" }
 r
 <c, g'-\balloonText #'(-2 . -2) \markup { "Sóc un cap" } c>2.
}

[image of music]

Hi ha dues funcions musicals, balloonGrobText i balloonText; el primer s’usa com \once\override per adjuntar un text a qualsevol objecte gràfic, i l’últim s’usa com \tweak, normalment dins d’acords, per adjuntar un text a una nota individual.

Els textos de globus no influeixen a l’espaiat de les notes, però això es pot canviar:

\new Voice \with { \consists "Balloon_engraver" }
\relative c'' {
 \balloonGrobText #'Stem #'(3 . 4) \markup { "Sóc una plica" }
 a8
 \balloonGrobText #'Rest #'(-4 . -4) \markup { "Sóc un silenci" }
 r
 \balloonLengthOn
 <c, g'-\balloonText #'(-2 . -2) \markup { "Sóc un cap" } c>2.
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\balloonLengthOn, \balloonLengthOff.

Vegeu també

Fragments de codi: Editorial annotations.

Referència de funcionament intern: Balloon_engraver, BalloonTextItem, balloon-interface.


Línies de reixeta

Es poden dibuixar línies verticals entre els pentagrames sincronitzades amb les notes.

S’ha d’usar el gravador Grid_point_engraver per crear els punts extrems de les línies, mentre que el gravador Grid_line_span_engraver es pot utilitzar per traçar efectivament les línies. De forma predeterminada, això centra les línies de reixeta horitzontalment a sota i al costat esquerre del cap de les notes. Les línies de reixeta s’estenen a partir de la línia mitjana dels pentagrames. L’interval gridInterval ha d’especificar la duració entre les línies de reixeta.

\layout {
 \context {
  \Staff
  \consists "Grid_point_engraver"
  gridInterval = #(ly:make-moment 1/4)
 }
 \context {
  \Score
  \consists "Grid_line_span_engraver"
 }
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff \relative {
   \stemUp
   c''4. d8 e8 f g4
  }
  \new Staff \relative {
   \clef bass
   \stemDown
   c4 g' f e
  }
 >>
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Grid lines: changing their appearance

The appearance of grid lines can be changed by overriding some of their properties.

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff {
   \relative c'' {
    \stemUp
    c'4. d8 e8 f g4
   }
  }
  \new Staff {
   \relative c {
    % this moves them up one staff space from the default position
    \override Score.GridLine.extra-offset = #'(0.0 . 1.0)
    \stemDown
    \clef bass
    \once \override Score.GridLine.thickness = #5.0
    c4
    \once \override Score.GridLine.thickness = #1.0
    g'4
    \once \override Score.GridLine.thickness = #3.0
    f4
    \once \override Score.GridLine.thickness = #5.0
    e4
   }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Staff
   % set up grids
   \consists "Grid_point_engraver"
   % set the grid interval to one quarter note
   gridInterval = #(ly:make-moment 1/4)
  }
  \context {
   \Score
   \consists "Grid_line_span_engraver"
   % this moves them to the right half a staff space
   \override NoteColumn.X-offset = #-0.5
  }
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Fragment de codi: Editorial annotations.

Referència de funcionament interno: Grid_line_span_engraver, Grid_point_engraver, GridLine, GridPoint, grid-line-interface, grid-point-interface.


Claus d’anàlisi

Les claus s’usen en anàlisi musical per indicar l’estructura de les peces musicals. Es permeten les claus horitzontals simples.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
 }
}
\relative {
 c''2\startGroup
 d\stopGroup
}

[image of music]

Les claus d’anàlisi es poden niuar.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
 }
}
\relative {
 c''4\startGroup\startGroup
 d4\stopGroup
 e4\startGroup
 d4\stopGroup\stopGroup
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Analysis brackets above the staff

Simple horizontal analysis brackets are added below the staff by default. The following example shows a way to place them above the staff instead.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
 }
}

\relative c'' {
 \once \override HorizontalBracket.direction = #UP
 c2\startGroup
 d2\stopGroup
}

[image of music]

Analysis brackets with labels

Text may be added to analysis brackets through the text property of the HorizontalBracketText grob. Adding different texts to brackets beginning at the same time requires the \tweak command. Bracket text will be parenthesized after a line break.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  \override HorizontalBracket.direction = #UP
 }
}

{
 \once\override HorizontalBracketText.text = "a"
  c''\startGroup d''\stopGroup
  \once\override HorizontalBracketText.text = "a'"
  e''\startGroup d''\stopGroup |
 c''-\tweak HorizontalBracketText.text
    \markup \bold \huge "b" \startGroup
   -\tweak HorizontalBracketText.text "a" \startGroup
  d''\stopGroup
  e''-\tweak HorizontalBracketText.text "a'" \startGroup
  d''\stopGroup\stopGroup |
 c''-\tweak HorizontalBracketText.text foo \startGroup
  d'' e'' f'' | \break
 g'' a'' b'' c'''\stopGroup
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de funcionament intern: Horizontal_bracket_engraver, HorizontalBracket, horizontal-bracket-interface, HorizontalBracketText, horizontal-bracket-text-interface, Staff.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).