4.1.5 Variables d’espaiat horitzontal de \paper

Nota: Algunes dimensions de \paper s’escalen automàticament a la mida del paper, cosa que pot causar un comportament diferent a l’esperat. Vegeu Escalat automàtic de la mida del paper.


Variables de \paper per a l’amplada i els marges

Els valors predeterminats (abans de l’escalat) que no es llisten aquí es poden trobar definits al fitxer ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

paper-width (amplada del paper)

Amplada de la pàgina, sense fixar de forma predeterminada. Tot i que paper-width no té cap efecte sobre l’escalat automàtic d’algunes dimensions horitzontals, sí influeix sobre la variable line-width. Si estan establertes les dues variables paper-width i line-width, aleshores també s’actualitzen left-margin i right-margin. Vegeu també check-consistency.

line-width (longitud de la línia)

Quan s’especifica dins d’un bloc \paper, defineix les dimensions horitzontals de l’espai disponible per a les línies del pentagrama als sistemes sense sagnat per l’esquerra. Si es deixa sense especificar, la longitud line-width del paper es determina a partir de (paper-width - left-margin - right-margin). Si s’especifica la longitud line-width del paper, i no s’especifiquen el marge esquerre left-margin ni el marge dret right-margin, aleshores els marges s’actualitzen de forma que els sistemes se centren automàticament sobre la pàgina. Vegeu també check-consistency.

Els valors de line-width per a les partitures individuals es poden especificar dins dels blocs \layout de les partitures. Aquests valors controles la longitud de les línies produïdes partitura a partitura. Si la longitud line-width no s’especifica per a una partitura, el seu valor predeterminat és el line-width del bloc paper. El fet d’establir la longitud line-width d’una partitura no té efecte sobre els marges del paper. Les línies del pentagrama, d’una longitud determinada pel valor line-width de la partitura, s’alineen per l’esquerra dins de l’àrea definida per la longitud line-width del paper. Si la longitud line-width del paper i de la partitura són iguals, les línies del pentagrama s’estenen exactament des del marge esquerre fins al marge dret, però si la longitud line-width de la partitura és més gran que la line-width del paper, les línies del pentagrama s’imprimiran a sobre de l’espai reservat al marge dret.

left-margin (marge esquerre)

Marge entre l’extrem esquerre de la pàgina i el començament de les línies del pentagrama als sistemes sense sagnat. Si la mida del paper es modifica, el valor predeterminat d’aquesta dimensió s’escala d’acord amb això. Si no s’estableix el valor de left-margin, y tant line-width com right-margin estan establerts, aleshores s’estableix el valor de left-margin a (paper-width - line-width - right-margin). Si sols està establert line-width, aleshores els dos marges s’estableixen a ((paper-width - line-width) / 2), i com a conseqüència els sistemes de centren sobre la pàgina. Vegeu també check-consistency.

right-margin (marge dret)

Marge entre l’extrem dret de la pàgina i el final de les línies del pentagrama en sistemes justificats. Si la mida de la pàgina es modifica, el valor predeterminat d’aquesta dimensió s’escala d’acord amb això. Si right-margin no està establert, i tant line-width com left-margin estan establerts, el valor de right-margin se estableix a (paper-width - line-width - left-margin). Si sols està està establert line-width, els dos marges s’estableixen a ((paper-width - line-width) / 2), i com a conseqüència els sistemes apareixen centrats sobre la pàgina. Vegeu també check-consistency.

check-consistency (comprovació de la consistència)

Si això és vertader (el seu valor predeterminat), s’imprimeix un advertiment en cas que la suma de left-margin, line-width i right-margin no coincideixi exactament amb el valor de paper-width, y se substitueix cadascun d’aquests valors (excepte paper-width) amb el seu valor predeterminat (escalat a la mida del paper si cal). Si està establert al valor fals, s’ignora qualsevol inconsistència i es permet que els sistemes se surtin de la vora del paper.

ragged-right (sense justificació per l'esquerra)

Si s’estableix al valor vertader, els sistemes no cobreixen l’amplada de la línia. Enlloc d’allò, els sistemes finalitzen en la seva longitud horitzontal natural. Valor predeterminat: #t per a les partitures amb un sol sistema, i #f per a partitures que tenen dos o més sistemes. Aquesta variable també es pot establir dins d’un bloc \layout.

ragged-last (sense justificació l'últim)

Si s’estableix al valor vertader, l’últim sistema de la partitura no omple tota l’amplada de la línia. Enlloc d’això, l’últim sistema finalitza en la seva longitud natural. Valor predeterminat: #f. Aquesta variable també es pot ajustar dins d’un bloc \layout.

Vegeu també

Referència de la notació: Escalat automàtic de la mida del paper.

Fitxers d’inici ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

Advertiments i problemes coneguts

Les mides de paper definides explícitament sobreescriuen qualsevol ajustament dels marges esquerre o dret per l’usuari.


Variables de \paper per al mode de doble cara

Els valors predeterminats (abans de l’escalat) es defineixen a ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

two-sided (dues cares)

Si té el valor vertader, utilitzeu inner-margin, outer-margin i binding-offset per determinar els marges depenent de si el número de la pàgina és parell o imparell. Això sobreescriu a left-margin i a right-margin.

inner-margin (marge intern)

Marge que totes les pàgines tenen al costat intern si formen part d’un llibre. Si la mida del paper es modifica, el valor predeterminat d’aquesta dimensió s’escala d’acord amb això. Sols funciona amb two-sided establert al valor vertader.

outer-margin (marge extern)

Marge que totes les pàgines tenen al costat extern si formen part d’un llibre. Si la mida del paper es modifica, el valor predeterminat d’aquesta dimensió s’escala d’acord amb això. Sols funciona amb two-sided establert al valor vertader.

binding-offset (marge d'enquadernació)

Mesura en la qual s’augment inner-margin per assegurar que no s’oculta res a causa de l’enquadernació. Si la mida del paper es modifica, el valor predeterminat d’aquesta dimensió s’escala d’acord amb això. Sols funciona amb two-sided establert al valor vertader.

Vegeu també

Referència de la notació: Escalat automàtic de la mida del paper.

Fitxer d’inici: ‘ly/paper-defaults-init.ly’.


Variables de \paper per a desplaçaments i sagnats

Els valors predeterminats (abans de l’escalat) que no s’expliquen aquí estan definits al fitxer ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

horizontal-shift (desplaçament horitzontal)

És una mesura per la qual tots els sistemes (incloses els títols de capçalera i els separadors de sistemes) es desplacen cap a la dreta. Predeterminado: 0.0.

indent (sagnat)

Nivell de sagnat per al primer sistema d’una partitura. Si es modifica la mida del paper, el valor predeterminat d’aquesta dimensió s’escala d’acord amb això. L’espai dins de line-width que està disponible per al primer sistema es redueix en aquesta quantitat. indent es pot especificar també dins dels blocs \layout per ajustar els sagnats partitura a partitura.

short-indent (sagnat reduït)

Nivell de sagnat per a tots els sistemes d’una partitura excepte el primer. Si la mida del paper es modifica, el valor predeterminat d’aquesta dimensió s’escala d’acord amb això. L’espai dins de line-width que està disponible per als sistemes que no són el primer, es redueix en aquesta quantitat. També es pot especificar short-indent dins dels blocs \layout per ajustar ls sagnats reduïts partitura a partitura.

Vegeu també

Referència de la notació: Escalat automàtic de la mida del paper.

Fitxer d’inici: ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

Fragments de codi: Spacing.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).