1.3.2 Marques expressives en forma corba

Aquesta secció explica com crear diverses marques expressives amb forma corba: lligagures d’expressió i de fraseig, respiracions, caigudes i elevacions de to.


Lligadures d’expressió

Les lligadures d’expressió s’introdueixen utilitzant parèntesis:

Nota: A la música polifònica, les lligadures d’expressió han d’acabar a la mateixa veu en la qual comencen.

\relative {
 f''4( g a) a8 b(
 a4 g2 f4)
 <c e>2( <b d>2)
}

[image of music]

Les lligadures d’expressió es poden col·locar manualment per sobre o per sota de les notes; vegeu Direcció i posició.

S’ha de tenir cura amb les lligadures d’expressió simultànies o superposades. En gairebé tots els casos, les lligadures d’expressió externes indiquen, certament, fraseig, i les lligadures de fraseig poden superposar-se amb les lligadures d’expressió normals, vegeu Lligadures de fraseig. Quan calen diverses lligadures d’expressió normals dins d’una sola veu, els començament i els finals corresponents de les lligadures s’han d’etiquetar precedint-los per \= seguit d’un número o cadena de caràcters que la identifiqui.

\fixed c' {
 <c~ f\=1( g\=2( >2 <c e\=1) a\=2) >
}

[image of music]

Les lligadures d’expressió poden ser contínues, discontínues o de punts. L’estil predeterminat de les lligadures d’expressió és el continu:

\relative {
 c'4( e g2)
 \slurDashed
 g4( e c2)
 \slurDotted
 c4( e g2)
 \slurSolid
 g4( e c2)
}

[image of music]

També es pot fer que les lligadures d’expressió siguin semi-discontínues (la primera meitat discontínua i la segona meitat contínua) o semi-contínues (la primera meitat contínua i la segona discontínua):

\relative {
 c'4( e g2)
 \slurHalfDashed
 g4( e c2)
 \slurHalfSolid
 c4( e g2)
 \slurSolid
 g4( e c2)
}

[image of music]

Es poden definir patrons de discontinuïtat per a les lligadures d’expressió:

\relative {
 c'4( e g2)
 \slurDashPattern #0.7 #0.75
 g4( e c2)
 \slurDashPattern #0.5 #2.0
 c4( e g2)
 \slurSolid
 g4( e c2)
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\slurUp, \slurDown, \slurNeutral, \slurDashed, \slurDotted, \slurHalfDashed, \slurHalfSolid, \slurDashPattern, \slurSolid.

Fragments de codi seleccionats

Using double slurs for legato chords

Some composers write two slurs when they want legato chords. This can be achieved by setting doubleSlurs.

\relative c' {
 \set doubleSlurs = ##t
 <c e>4( <d f> <c e> <d f>)
}

[image of music]

Positioning text markups inside slurs

Text markups need to have the outside-staff-priority property set to false in order to be printed inside slurs.

\relative c'' {
 \override TextScript.avoid-slur = #'inside
 \override TextScript.outside-staff-priority = ##f
 c2(^\markup { \halign #-10 \natural } d4.) c8
}

[image of music]

Making slurs with complex dash structure

Slurs can be made with complex dash patterns by defining the dash-definition property. dash-definition is a list of dash-elements. A dash-element is a list of parameters defining the dash behavior for a segment of the slur.

The slur is defined in terms of the bezier parameter t which ranges from 0 at the left end of the slur to 1 at the right end of the slur. dash-element is a list (start-t stop-t dash-fraction dash-period). The region of the slur from start-t to stop-t will have a fraction dash-fraction of each dash-period black. dash-period is defined in terms of staff spaces. dash-fraction is set to 1 for a solid slur.

\relative c' {
 \once \override
  Slur.dash-definition = #'((0 0.3 0.1 0.75)
                (0.3 0.6 1 1)
                (0.65 1.0 0.4 0.75))
 c4( d e f)
 \once \override
  Slur.dash-definition = #'((0 0.25 1 1)
                (0.3 0.7 0.4 0.75)
                (0.75 1.0 1 1))
 c4( d e f)
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: slur.

Manual d’aprenentatge: Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures

Referència de la notació: Direcció i posició, Lligadures de fraseig.

Fragments de codi: Expressive marks.

Referència de funcionament interno: Slur.


Lligadures de fraseig

Les lligadures de fraseig (o marques de fraseig) que indiquen una frase musical s’escriuen usant les ordres \( i \) respectivament:

\relative {
 c''4\( d( e) f(
 e2) d\)
}

[image of music]

Tipogràficament, la lligadura de fraseig es comporta gairebé exactament igual que una lligadura d’expressió normal. Tanmateix, es tracten com a objectes diferents. Una \slurUp no tindrà cap efecte sobre una lligadura de fraseig. El fraseig es pot col·locar manualment per sobre o per sota de les notes; vegeu Direcció i posició.

Les lligadures de fraseig simultànies o superposades s’introdueixen usant \= igual que es fa amb les lligadures d’expressió normals, vegeu Lligadures d’expressió.

Les lligadures de fraseig poden ser contínues, de punts o de ratlles. L’estil predeterminat per a les lligadures de fraseig és el continu:

\relative {
 c'4\( e g2\)
 \phrasingSlurDashed
 g4\( e c2\)
 \phrasingSlurDotted
 c4\( e g2\)
 \phrasingSlurSolid
 g4\( e c2\)
}

[image of music]

Es pot fer també que les lligadures de fraseig siguin semi-dicontínues (la primera meitat discontínua i la segona meitat contínua) o semi-continues (la primera meitat contínua i la segona meitat discontínua):

\relative {
 c'4\( e g2\)
 \phrasingSlurHalfDashed
 g4\( e c2\)
 \phrasingSlurHalfSolid
 c4\( e g2\)
 \phrasingSlurSolid
 g4\( e c2\)
}

[image of music]

Es poden definir patrons de discontinuïtat per a les lligadures de fraseig:

\relative {
 c'4\( e g2\)
 \phrasingSlurDashPattern #0.7 #0.75
 g4\( e c2\)
 \phrasingSlurDashPattern #0.5 #2.0
 c4\( e g2\)
 \phrasingSlurSolid
 g4\( e c2\)
}

[image of music]

Les definicions de patrons de discontinuïtat tenen la mateixa estructura que les definicions de patrons de discontinuïtat de les lligadures d’expressió. Per veure més informació sobre els patrons de discontinuïtat complexos, consulteu els fragments de codi sota Lligadures d’expressió.

Instruccions predefinides

\phrasingSlurUp, \phrasingSlurDown, \phrasingSlurNeutral, \phrasingSlurDashed, \phrasingSlurDotted, \phrasingSlurHalfDashed, \phrasingSlurHalfSolid, \phrasingSlurDashPattern, \phrasingSlurSolid.

Vegeu també

Manual de aprenentatge: Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures

Referència de la notació: Direcció i posició, Lligadures d’expressió.

Fragments de codi: Expressive marks.

Referència de funcionament intern: PhrasingSlur.


Marques de respiració

Les respiracions s’introdueixen utilitzant \breathe:

{ c''2. \breathe d''4 }

[image of music]

A diferència d’altres marques d’expressió, els símbols de respiració no estan associats amb la nota anterior, sinó que són esdeveniments independents. Per això, totes les marques d’expressió que estan annexades a la nota anterior, qualsevol claudàtor que indiqui barrat manual i qualsevol parèntesi que indiqui lligadures d’expressió i de fraseig, s’han d’escriure abans de \breathe.

Les marques de respiració donen per acabades les barres automàtiques; per anul·lar aquest comportament, consulteu Barres manuals.

\relative { c''8 \breathe d e f g2 }

[image of music]

A la notació antiga, es contemplen els indicadors musicals per a les marques de respiració, o divisiones. Per veure més detalls, consulteu Divisiones.

Fragments de codi seleccionats

Changing the breath mark symbol

The glyph of the breath mark can be tuned by overriding the text property of the BreathingSign layout object with any markup text.

\relative c'' {
 c2
 \override BreathingSign.text =
  \markup { \musicglyph "scripts.rvarcomma" }
 \breathe
 d2
}

[image of music]

Using a tick as the breath mark symbol

Vocal and wind music frequently uses a tick mark as a breathing sign. This indicates a breath that subtracts a little time from the previous note rather than causing a short pause, which is indicated by the comma breath mark. The mark can be moved up a little to take it away from the stave.

\relative c'' {
 c2
 \breathe
 d2
 \override BreathingSign.Y-offset = #2.6
 \override BreathingSign.text =
  \markup { \musicglyph "scripts.tickmark" }
 c2
 \breathe
 d2
}

[image of music]

Inserting a caesura

Caesura marks can be created by overriding the 'text property of the BreathingSign object.

A curved caesura mark is also available.

\relative c'' {
 \override BreathingSign.text = \markup {
  \musicglyph "scripts.caesura.straight"
 }
 c8 e4. \breathe g8. e16 c4

 \override BreathingSign.text = \markup {
  \musicglyph "scripts.caesura.curved"
 }
 g8 e'4. \breathe g8. e16 c4
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: caesura.

Referència de la notació: Divisiones.

Fragments de codi: Expressive marks.

Referència de funcionament intern: BreathingEvent, BreathingSign, Breathing_sign_engraver.


Caigudes i elevacions

Es poden expressar caigudes y elevacions de to (falls i doits) afegides a les notes mitjançant l’ordre \bendAfter. La direcció de la caiguda i elevació s’indica amb un signe de més o menys (a dalt o a sota). El número indica l’interval d’alçades sobre el qual s’estén la caiguda o elevació partint de la nota principal.

\relative c'' {
 c2\bendAfter #+4
 c2\bendAfter #-4
 c2\bendAfter #+6.5
 c2\bendAfter #-6.5
 c2\bendAfter #+8
 c2\bendAfter #-8
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Adjusting the shape of falls and doits

The shortest-duration-space property may be tweaked to adjust the shape of falls and doits.

\relative c'' {
 \override Score.SpacingSpanner.shortest-duration-space = #4.0
 c2-\bendAfter #5
 c2-\bendAfter #-4.75
 c2-\bendAfter #8.5
 c2-\bendAfter #-6
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: fall, doit.

Fragments de codi Expressive marks.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).