1.6.1 Visualització dels pentagrames

Aquesta secció descriu els diferents mètodes de creació de pentagrames i grups de pentagrames.


Creació d’instàncies de pentagrames nous

Les pautes i els pentagrames o pautes de cinc línies es creen amb les ordres \new o \context. Per veure més detalls, consulteu Creació i referenciació dels contextos.

El context bàsic de pentagrama és Staff:

\new Staff \relative { c''4 d e f }

[image of music]

El context DrumStaff crea una pauta de cinc línies preparada per a un conjunt de bateria típic. Cada instrument es presenta amb un símbol diferent. Els instruments s’escriuen en el mode de percussió que segueix a una ordre \drummode, amb cada instrument identificat per un nom. Per veure més detalls, consulteu Pautes de percussió.

\new DrumStaff {
 \drummode { cymc hh ss tomh }
}

[image of music]

RhythmicStaff crea una pauta d’una sola línia que sols mostra les duracions de l’entrada. Es preserven les duracions reals. Per veure més detalls, consulteu Mostrar els ritmes de la melodia.

\new RhythmicStaff { c4 d e f }

[image of music]

TabStaff crea una tabulatura amb sis cordes en l’afinació estàndard de la guitarra. Per veure més detalls, consulteu Tabulatures predeterminades.

\new TabStaff \relative { c''4 d e f }

[image of music]

Hi ha dos contextos de pauta específics per a la notació de música antiga: MensuralStaff i VaticanaStaff. es descriuen a Contextos predefinits.

GregorianTranscriptionStaff crea una pauta per a la notació moderna de cant gregorià. No mostra línies divisòries.

\new GregorianTranscriptionStaff \relative { c''4 d e f e d }

[image of music]

Es poden definir contextos nous de pentagrama únic. Per veure més detalls, consulteu Definició de contextos nous.

Vegeu també

Glossari musical: staff, staves.

Referència de la notació: Creació i referenciació dels contextos, Pautes de percussió, Mostrar els ritmes de la melodia, Tabulatures predeterminades, Contextos predefinits, El símbol del pentagrama, Contextos del cant gregorià, Contextos de la música mensural, Definició de contextos nous.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: Staff, DrumStaff, GregorianTranscriptionStaff, RhythmicStaff, TabStaff, MensuralStaff, VaticanaStaff, StaffSymbol.


Agrupament de pentagrames

Hi ha diversos contextos per agrupar pentagrames individuals formant sistemes. Cada context d’agrupament estableix l’estil del delimitador de començament del sistema i el comportament de les barres de compàs.

Si no s’especifica cap context, s’usen les propietats predeterminades: el grup comença amb una línia vertical i les barres de compàs no estan connectades.

<<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

Al context StaffGroup, el grup s’inicia amb una clau i les barres de compàs es dibuixen travessant tots els pentagrames.

\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

A un ChoirStaff (sistema de cor), el grup s’inicia amb una clau, però les barres de compàs no estan connectades.

\new ChoirStaff <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

A un GrandStaff (sistema de piano), el grup s’inicia amb una clau i les barres de compàs es connecten entre els pentagrames.

\new GrandStaff <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

El PianoStaff (sistema de piano) es idèntic a GrandStaff, excepte que contempla directament la impressió del nom de l’instrument. Per veure més detalls, consulteu Noms d’instruments.

\new PianoStaff <<
 \set PianoStaff.instrumentName = "Piano"
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { \clef bass c1 c }
>>

[image of music]

Cada context de grup de pentagrames fixa la propietat del delimitador d’inici systemStartDelimiter a un dels valors següents: SystemStartBar (línia), SystemStartBrace (clau) o SystemStartBracket (claudàtor). També està disponible un quart delimitador, SystemStartSquare (clau amb angles rectes), però s’ha d’especificar explícitament.

Es poden definir contextos nous de grup de pentagrames. Per veure més detalls, consulteu Definició de contextos nous.

Fragments de codi seleccionats

Use square bracket at the start of a staff group

The system start delimiter SystemStartSquare can be used by setting it explicitly in a StaffGroup or ChoirStaff context.

\score {
 \new StaffGroup { <<
 \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
 >> }
}

[image of music]

Display bracket with only one staff in a system

If there is only one staff in one of the staff types ChoirStaff or StaffGroup, by default the bracket and the starting bar line will not be displayed. This can be changed by overriding collapse-height to set its value to be less than the number of staff lines in the staff.

Note that in contexts such as PianoStaff and GrandStaff where the systems begin with a brace instead of a bracket, another property has to be set, as shown on the second system in the example.

\score {
 \new StaffGroup <<
  % Must be lower than the actual number of staff lines
  \override StaffGroup.SystemStartBracket.collapse-height = #4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}
\score {
 \new PianoStaff <<
  \override PianoStaff.SystemStartBrace.collapse-height = #4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}

[image of music]

Mensurstriche layout (bar lines between the staves)

The mensurstriche-layout where the bar lines do not show on the staves but between staves can be achieved with a StaffGroup instead of a ChoirStaff. The bar line on staves is blanked out using \hide.

global = {
 \hide Staff.BarLine
 s1 s
 % the final bar line is not interrupted
 \undo \hide Staff.BarLine
 \bar "|."
}

\new StaffGroup \relative c'' {
 <<
  \new Staff { << \global { c1 c } >> }
  \new Staff { << \global { c c } >> }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: brace, bracket, grand staff.

Referència de la notació: Noms d’instruments, Definició de contextos nous.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: Staff, StaffGroup, ChoirStaff, GrandStaff, PianoStaff, SystemStartBar, SystemStartBrace, SystemStartBracket, SystemStartSquare.


Grups de pentagrames niuats

Els contextos de grups de pentagrames es poden niuar fins a una profunditat arbitrària. En aquest cas, cada contest descendent crea una clau nova adjacent a la clau del seu grup pare.

\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative { c''2 c | c2 c }
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \relative { g'2 g | g2 g }
  \new StaffGroup \with {
   systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
  }
  <<
   \new Staff \relative { e'2 e | e2 e }
   \new Staff \relative { c'2 c | c2 c }
  >>
 >>
>>

[image of music]

Es poden definir nous contextos de grups de pentagrames niuats. Per veure més detalls, consulteu Definició de contextos nous.

Fragments de codi seleccionats

Nesting staves

The property systemStartDelimiterHierarchy can be used to make more complex nested staff groups. The command \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy takes an alphabetical list of the number of staves produced. Before each staff a system start delimiter can be given. It has to be enclosed in brackets and takes as much staves as the brackets enclose. Elements in the list can be omitted, but the first bracket takes always the complete number of staves. The possibilities are SystemStartBar, SystemStartBracket, SystemStartBrace, and SystemStartSquare.

\new StaffGroup
\relative c'' <<
 \override StaffGroup.SystemStartSquare.collapse-height = #4
 \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
  = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
               (SystemStartSquare b) ) c ) d)
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Agrupament de pentagrames, Noms d’instruments, Definició de contextos nous.

Fragmentos de código: Staff notation.

Referència de funcionament intern: StaffGroup, ChoirStaff, SystemStartBar, SystemStartBrace, SystemStartBracket, SystemStartSquare.


Separació de sistemes

Si el nombre de sistemes per pàgina varia d’una pàgina a una altra, s’acostuma a separar els sistemes col·locant una marca separadora entre ells. De forma predeterminada, el separador de sistemes està inhabilitat, però es pot activar amb una opció de \paper.

\book {
 \score {
  \new StaffGroup <<
   \new Staff {
    \relative {
     c''4 c c c
     \break
     c4 c c c
    }
   }
   \new Staff {
    \relative {
     c''4 c c c
     \break
     c4 c c c
    }
   }
  >>
 }
 \paper {
  system-separator-markup = \slashSeparator
  % les ordres següents sols calen per al format d'aquesta documentació
  paper-width = 100\mm
  paper-height = 100\mm
  tagline = ##f
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Disposició de la pàgina.

Fragments de codi: Staff notation.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.1 (branca estable).