1.2.3 Impressió de les duracions


Indicació de compàs

La indicació de compàs s’estableix como segueix:

\time 2/4 c''2
\time 3/4 c''2.

[image of music]

Se estudien els canvis d’indicació de compàs al mig d’un compàs a Anacrusis.

La indicació de compàs s’imprimeix al començament d’una peça i sempre que hi hagi un canvi de compàs. Si es produeix un canvi al final d’una línia, s’imprimeix una indicació d’advertiment a aquest lloc. Es pot modificar aquest comportament predeterminat, vegeu Visibilitat dels objectes.

\relative c'' {
 \time 2/4
 c2 c
 \break
 c c
 \break
 \time 4/4
 c c c c
}

[image of music]

El símbol de compàs que s’usa 2/2 i 4/4 es pot canviar a un estil numèric:

\relative c'' {
 % Estil predeterminat
 \time 4/4 c1
 \time 2/2 c1
 % Canvia a estil numèric
 \numericTimeSignature
 \time 4/4 c1
 \time 2/2 c1
 % Torna al estil predeterminat
 \defaultTimeSignature
 \time 4/4 c1
 \time 2/2 c1
}

[image of music]

Les indicacions de compàs de la música mensural s’estudien a Indicacions de compàs de la música mensural.

A més d’ajustar la indicació de compàs que s’imprimeix, l’ordre \time estableix els valors de les propietats basades en el tipus de compàs baseMoment, beatStructure i beamExceptions. Els valors predefinits d’aquestes propietats estan a ‘scm/time-signature-settings.scm’.

El valor predeterminat de beatStructure pot sobreescriure’s dins de la pròpia ordre \time escrivint-lo com a primer argument opcional:

\score {
 \new Staff {
  \relative {
   \time 2,2,3 7/8
   \repeat unfold 7 { c'8 } |
   \time 3,2,2 7/8
   \repeat unfold 7 { c8 } |
  }
 }
}

[image of music]

De forma alternativa, els valors predeterminats de totes aquestes variables basades en la indicació de compàs, incloses baseMoment i beamExceptions, es poden establir totes a l’hora. Els valors es poden fixar independentment per a diversos tipus de compàs diferents. Els nous valors tenen efecte quan s’executa una ordre \time posterior amb el mateix valor del tipus de compàs:

\score {
 \new Staff {
  \relative c' {
   \overrideTimeSignatureSettings
    4/4    % timeSignatureFraction
    1/4    % baseMomentFraction
    3,1    % beatStructure
    #'()    % beamExceptions
   \time 4/4
   \repeat unfold 8 { c8 } |
  }
 }
}

[image of music]

\overrideTimeSignatureSettings pren quatre arguments:

 1. timeSignatureFraction, una fracció que descriu el tipus de compàs al que s’apliquen aquests valors.
 2. baseMomentFraction, una fracció que conté el numerador i denominador de la unitat de mesura bàsica d’aquest tipus de compàs.
 3. beatStructure, una llista d’Scheme que indica l’estructura de les pulsacions del compàs, en unitats del moment base.
 4. beamExceptions, una llista-A que conté qualssevol regles de barrat per al tipus de compàs que vagin més enllà d’acabar de cada pulsació, com es descriu a Establir el comportament de les barres automàtiques.

Els valors modificats de les propietats predeterminades del tipus de compàs es poden restaurar als valors originals:

\score{
 \relative {
  \repeat unfold 8 { c'8 } |
  \overrideTimeSignatureSettings
   4/4    % timeSignatureFraction
   1/4    % baseMomentFraction
   3,1    % beatStructure
   #'()    % beamExceptions
  \time 4/4
  \repeat unfold 8 { c8 } |
  \revertTimeSignatureSettings 4/4
  \time 4/4
  \repeat unfold 8 { c8 } |
 }
}

[image of music]

Es poden establir diferents valors de les propietats predeterminades del tipus de compàs per als diferents pentagrames movent el Timing_translator i el Default_bar_line_engraver del context Score al context Staff.

\score {
 \new StaffGroup <<
   \new Staff {
    \overrideTimeSignatureSettings
     4/4    % timeSignatureFraction
     1/4    % baseMomentFraction
     3,1    % beatStructure
     #'()    % beamExceptions
    \time 4/4
    \repeat unfold 8 {c''8}
   }
   \new Staff {
    \overrideTimeSignatureSettings
     4/4    % timeSignatureFraction
     1/4    % baseMomentFraction
     1,3    % beatStructure
     #'()    % beamExceptions
    \time 4/4
    \repeat unfold 8 {c''8}
   }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove "Timing_translator"
   \remove "Default_bar_line_engraver"
  }
  \context {
   \Staff
   \consists "Timing_translator"
   \consists "Default_bar_line_engraver"
  }
 }
}

[image of music]

Un altre mètode per a canviar aquestes variables relacionades amb el tipus de compàs, que impedeix la reimpressió de la indicació de compàs en el moment del canvi, es mostra a Establir el comportament de les barres automàtiques.

Instruccions predefinides

\numericTimeSignature, \defaultTimeSignature.

Fragments de codi seleccionats

Time signature printing only the numerator as a number (instead of the fraction)

Sometimes, a time signature should not print the whole fraction (e.g. 7/4), but only the numerator (7 in this case). This can be easily done by using \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit to change the style permanently. By using \revert Staff.TimeSignature.style, this setting can be reversed. To apply the single-digit style to only one time signature, use the \override command and prefix it with a \once.

\relative c'' {
 \time 3/4
 c4 c c
 % Change the style permanently
 \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
 \time 2/4
 c4 c
 \time 3/4
 c4 c c
 % Revert to default style:
 \revert Staff.TimeSignature.style
 \time 2/4
 c4 c
 % single-digit style only for the next time signature
 \once \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
 \time 5/4
 c4 c c c c
 \time 2/4
 c4 c
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: time signature

Referència de la notació: Indicacions de compàs de la música mensural, Establir el comportament de les barres automàtiques, Gestió del temps.

Fitxers instal·lats ‘scm/time-signature-settings.scm’.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: TimeSignature, Timing_translator.


Indicacions metronòmiques

És molt senzill escriure una indicació metronòmica bàsica:

\relative {
 \tempo 4 = 120
 c'2 d
 e4. d8 c2
}

[image of music]

També es poden imprimir indicacions metronòmiques com un interval entre dos números:

\relative {
 \tempo 4 = 40 - 46
 c'4. e8 a4 g
 b,2 d4 r
}

[image of music]

Es poden usar indicacions de tempo amb text:

\relative {
 \tempo "Allegretto"
  c''4 e d c
  b4. a16 b c4 r4
}

[image of music]

La combinació d’una indicació metronòmica i un text fa que la marca de metrònom es tanqui entre parèntesis automàticament:

\relative {
 \tempo "Allegro" 4 = 160
 g'4 c d e
 d4 b g2
}

[image of music]

En general, el text pot ser qualsevol objecte de marcatge:

\relative {
 \tempo \markup { \italic Faster } 4 = 132
 a'8-. r8 b-. r gis-. r a-. r
}

[image of music]

Es pot escriure una indicació metronòmica entre parèntesis sens cap indicació textual, escrivint una cadena buida a l’entrada:

\relative {
 \tempo "" 8 = 96
 d''4 g e c
}

[image of music]

A una particel·la d’un instrument amb períodes de silenci llargs, en ocasions es succeeixen molt a prop diferents indicacions de tempo. L’ordre \markLengthOn aporta un espai horitzontal addicional per evitar que les indicacions de temps se superposin, i \markLengthOff restableix el comportament predeterminat d’ignorar les indicacions de tempo per a l’espaiat horitzontal.

\compressMMRests {
 \markLengthOn
 \tempo "Molto vivace"
 R1*12
 \tempo "Meno mosso"
 R1*16
 \markLengthOff
 \tempo "Tranquillo"
 R1*20
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Printing metronome and rehearsal marks below the staff

By default, metronome and rehearsal marks are printed above the staff. To place them below the staff simply set the direction property of MetronomeMark or RehearsalMark appropriately.

\layout {
 indent = 0
 ragged-right = ##f
}

{
 % Metronome marks below the staff
 \override Score.MetronomeMark.direction = #DOWN
 \tempo 8. = 120
 c''1

 % Rehearsal marks below the staff
 \override Score.RehearsalMark.direction = #DOWN
 \mark \default
 c''1
}

[image of music]

Changing the tempo without a metronome mark

To change the tempo in MIDI output without printing anything, make the metronome mark invisible.

\score {
 \new Staff \relative c' {
  \tempo 4 = 160
  c4 e g b
  c4 b d c
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \tempo 4 = 96
  d,4 fis a cis
  d4 cis e d
 }
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]

Creating metronome marks in markup mode

New metronome marks can be created in markup mode, but they will not change the tempo in MIDI output.

\relative c' {
 \tempo \markup {
  \concat {
   (
   \smaller \general-align #Y #DOWN \note {16.} #1
   " = "
   \smaller \general-align #Y #DOWN \note {8} #1
   )
  }
 }
 c1
 c4 c' c,2
}

[image of music]

Para veure més detalls, consulteu Donar format al text.

Vegeu també

Glossari musical: metronome, metronomic indication, tempo indication, metronome mark.

Referència de la notació: Donar format al text, Creació de sortida MIDI.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern:: MetronomeMark.


Anacrusis

Els compassos parcials com les anacrusis o parts en començar s’escriuen usant l’ordre \partial:

\partial duración

Quan s’usa \partial al principi de la partitura, duració és el temps d’anacrusis, la longitud de la música que precedeix al primer compàs.

\relative {
 \time 3/4
 \partial 4.
 r4 e'8 | a4 c8 b c4 |
}

[image of music]

Quan s’usa \partial després del començament de la partitura, duració és la longitud restant del compàs actual. No crea un nou compàs amb numeració.

\relative {
 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
 \override Score.BarNumber.break-visibility =
      #end-of-line-invisible
 \time 9/8
 d''4.~ 4 d8 d( c) b | c4.~ 4. \bar "||"
 \time 12/8
 \partial 4.
 c8( d) e | f2.~ 4 f8 a,( c) f |
}

[image of music]

L’ordre \partial és necessària quan canvia la indicació de compàs en mig d’un compàs, però també pot usar-se sol.

\relative {
 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
 \override Score.BarNumber.break-visibility =
      #end-of-line-invisible
 \time 6/8
 \partial 8
 e'8 | a4 c8 b[ c b] |
 \partial 4
 r8 e,8 | a4 \bar "||"
 \partial 4
 r8 e8 | a4
 c8 b[ c b] |
}

[image of music]

L’ordre \partial fixa la propietat Timing.measurePosition, que és un nombre racional que indica quant temps ha transcorregut dins del compàs actual.

Vegeu també

Glossari musical: anacrusis.

Referència de la notació: Notes d’adorn.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: Timing_translator.


Música sense compassos

En la música mesurada s’insereixen línies divisòries i es calculen els números de compàs automàticament. A la música sense metre (és a dir, cadències) això no és desitjable i es pot ‘desactivar’ usant l’ordre \cadenzaOn, per després ‘reactivar-lo’ en el lloc adequat usant \cadenzaOff.

\relative c'' {
 c4 d e d
 \cadenzaOn
 c4 c d8[ d d] f4 g4.
 \cadenzaOff
 \bar "|"
 d4 e d c
}

[image of music]

La numeració de compassos es continua al final de la cadència.

\relative c'' {
 % Mostra tots els números de barra
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-visible
 c4 d e d
 \cadenzaOn
 c4 c d8[ d d] f4 g4.
 \cadenzaOff
 \bar "|"
 d4 e d c
}

[image of music]

En inserir una ordre \bar dins d’una cadència no s’inicia un compàs nou, fins i tot que s’imprimeixi una línia divisòria. Així doncs, les alteracions accidentals (l’efecte de les quals se suposa que roman fins al final del compàs) seran vàlides encara després de la línia divisòria que s’imprimeix per part de \bar. Si es volen imprimir alteracions accidentals posteriors tindran que inserir-se manualment alteracions forçades o de cortesia, vegeu Alteracions accidentals.

\relative c'' {
 c4 d e d
 \cadenzaOn
 cis4 d cis d
 \bar "|"
 % El primer cis s'imprimeix sense alteració fins i tot si està després de un \bar
 cis4 d cis! d
 \cadenzaOff
 \bar "|"
}

[image of music]

El barat automàtic es desactiva mitjançant \cadenzaOn. Per tant, tot el barrat en les cadències s’ha d’introduir manualment. Vegeu Barres manuals.

\relative {
 \repeat unfold 8 { c''8 }
 \cadenzaOn
 cis8 c c c c
 \bar"|"
 c8 c c
 \cadenzaOff
 \repeat unfold 8 { c8 }
}

[image of music]

Aquestes ordres predefinides afecten a totes les pautes de la partitura, tot i que apareguin en un sol context Voice. Per canviar això, traslladeu el Timing_translator del context Score al context Staff, Vegeu Notació polimètrica.

Instruccions predefinides

\cadenzaOn, \cadenzaOff.

Vegeu també

Glossari musical: cadenza.

Referència de la notació: Visibilitat dels objectes, Notació polimètrica, Barres manuals, Alteracions accidentals.

Fragments de codi: Rhythms.

Advertiments i problemes coneguts

Sols s’insereixen salts de línia i de pàgina automàticament en les línies divisòries, per la qual cosa cal inserir manualment línies divisòries ‘invisibles’ en fragments llargs de música sense mesurar per permetre els salts:

\bar ""

Notació polimètrica

Està contemplada la notació polimètrica, ja sigui explícitament o mitjançant la modificació manual de la indicació visible del compàs i/o l’escalat de la duració de les notes.

Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i compassos d’igual longitud

Establiu una indicació de copàs comuna per a cada pentagrama, i fixeu timeSignatureFraction a la fracció desitjada. Després useu la funció \scaleDurations per escalar les duracions de les notes a cada pauta a la indicació de compàs comú.

Al següent exemple, s’usa en paral·lel música amb compassos de 3/4, 9/8 i 10/8. Al segon pentagrama, les duracions mostrades es multipliquen per 2/3 (atès que 2/3 * 9/8 = 3/4), i en el tercer pentagrama, les duracions que es mostren estan multiplicades per 3/5 (atès que 3/5 * 10/8 = 3/4). Amb freqüència haurà que inserir les barres de forma manual, atès que l’escalat de les duracions afecta a les regles de barrat automàtic.

\relative <<
 \new Staff {
  \time 3/4
  c'4 c c |
  c4 c c |
 }
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = 9/8
  \scaleDurations 2/3
   \repeat unfold 6 { c8[ c c] }
 }
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = 10/8
  \scaleDurations 3/5 {
   \repeat unfold 2 { c8[ c c] }
   \repeat unfold 2 { c8[ c] } |
   c4. c \tuplet 3/2 { c8[ c c] } c4
  }
 }
>>

[image of music]

Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents

Es pot donar a cada pentagrama la seva pròpia indicació de compàs independent traslladant els gravadors Timing_translator i Default_bar_line_engraver al context de Staff.

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Timing_translator"
  \remove "Default_bar_line_engraver"
 }
 \context {
  \Staff
  \consists "Timing_translator"
  \consists "Default_bar_line_engraver"
 }
}

% Ara cada pentagrama té la seva pròpia indicació de temps

\relative <<
 \new Staff {
  \time 3/4
  c'4 c c |
  c4 c c |
 }
 \new Staff {
  \time 2/4
  c4 c |
  c4 c |
  c4 c |
 }
 \new Staff {
  \time 3/8
  c4. |
  c8 c c |
  c4. |
  c8 c c |
 }
>>

[image of music]

Indicacions de compàs compost

Es creen usant la funció \compoundMeter. La sintaxi és:

\compoundMeter #'(llista de llistes)

La construcció més simple és una llista única, en la qual l’últim número indica el denominador de la indicació de compàs i les anteriors són els numeradors.

\relative {
 \compoundMeter #'((2 2 2 8))
 \repeat unfold 6 c'8 \repeat unfold 12 c16
}

[image of music]

Es poden construir compassos més complexos utilitzant llistes addicionals. Així mateix, els ajustos de barrat s’ajustaran depenent dels valors.

\relative {
 \compoundMeter #'((1 4) (3 8))
 \repeat unfold 5 c'8 \repeat unfold 10 c16
}

\relative {
 \compoundMeter #'((1 2 3 8) (3 4))
 \repeat unfold 12 c'8
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: polymetric, polymetric time signature, meter.

Referència de la notació: Barres automàtiques, Barres manuals, Indicació de compàs, Escalat de les duracions.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: TimeSignature, Timing_translator, Default_bar_line_engraver, Staff.

Advertiments i problemes coneguts

En usar diferents compassos en paral·lel, les notes que estiguin en el mateix instant de temps es col·loquen en la mateixa posició horitzontal. Tanmateix, les barres de compàs als diferents pentagrames faran que l’espaiat de notes sigui menys regular en cada pentagrama individual del que seria normal sense les diferents indicacions de compàs.


Divisió automàtica de les notes

Les notes llargues es poden convertir automàticament en notes lligades. Es fa mitjançant la substitució de Note_heads_engraver per Completion_heads_engraver. De forma semblant, els silencis llargs que sobrepassen línies de compàs es divideixen automàticament substituint el gravador Rest_engraver amb el gravador Completion_rest_engraver. A l’exemple següent, les notes i els silencis que travessen la barra de compàs es divideixen, i a més les notes s’uneixen mitjançant una lligadura.

\new Voice \with {
 \remove "Note_heads_engraver"
 \consists "Completion_heads_engraver"
 \remove "Rest_engraver"
 \consists "Completion_rest_engraver"
}
\relative {
 c'2. c8 d4 e f g a b c8 c2 b4 a g16 f4 e d c8. c2 r1*2
}

[image of music]

Aquests gravadors divideixen totes les notes i silencis llargs en la barra de compàs, e insereix lligadures en les notes. Un dels seus usos és depurar partitures complexes: si els compassos no estan complets, les lligadures mostraran exactament quant li falta a cada compàs.

La propietat completionUnit fixa una duració preferida per a les notes dividides.

\new Voice \with {
 \remove "Note_heads_engraver"
 \consists "Completion_heads_engraver"
} \relative {
 \time 9/8 g\breve. d''4. \bar "||"
 \set completionUnit = #(ly:make-moment 3 8)
 g\breve. d4.
}

[image of music]

Aquests gravadors divideixen les notes que tenen la duració escalada, com la dels tresets, en notes que tenen el mateix factor d’escala que la nota original de l’entrada.

\new Voice \with {
 \remove "Note_heads_engraver"
 \consists "Completion_heads_engraver"
} \relative {
 \time 2/4 r4
 \tuplet 3/2 {g'4 a b}
 \scaleDurations 2/3 {g a b}
 g4*2/3 a b
 \tuplet 3/2 {g4 a b}
 r4
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: tie

Manual d’aprenentatge: Explicació dels gravadors, Afegir i eliminar gravadors

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: Note_heads_engraver, Completion_heads_engraver, Rest_engraver, Completion_rest_engraver, Forbid_line_break_engraver.

Advertiments i problemes coneguts

Per consistència amb el comportament anterior, les notes i silencis que tenen un duració major d’un compàs, com c1*2, es divideixen en notes sense cap factor d’escala, { c1 c1 }. La propietat completionFactor controla aquest comportament, i en donar-li el valor #f podem fer que les notes i silencis dividits tinguin el mateix factor d’escala que les duracions de les notes originals de l’entrada.


Mostrar els ritmes de la melodia

En algunes ocasiones volem mostrar solament el ritme d’una melodia. Això es pot fer amb un pentagrama de ritme. Totes les altures de les notes es converteixen en barres inclinades, i el pentagrama te una sola línia:

<<
 \new RhythmicStaff {
  \new Voice = "myRhythm" \relative {
   \time 4/4
   c'4 e8 f g2
   r4 g g f
   g1
  }
 }
 \new Lyrics {
  \lyricsto "myRhythm" {
   This is my song
   I like to sing
  }
 }
>>

[image of music]

Les taules d’acords de guitarra ofereixen sovint els ritmes d’acompanyament. Això es pot fer amb el gravador Pitch_squash_engraver i \improvisationOn.

<<
 \new ChordNames {
  \chordmode {
   c1 f g c
  }
 }
 \new Voice \with {
  \consists "Pitch_squash_engraver"
 } \relative c'' {
  \improvisationOn
  c4 c8 c c4 c8 c
  f4 f8 f f4 f8 f
  g4 g8 g g4 g8 g
  c4 c8 c c4 c8 c
 }
>>

[image of music]

Instruccions predefinides

\improvisationOn, \improvisationOff.

Fragments de codi seleccionats

Guitar strum rhythms

For guitar music, it is possible to show strum rhythms, along with melody notes, chord names and fret diagrams.

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
<<
 \new ChordNames {
  \chordmode {
   c1 | f | g | c
  }
 }
 \new FretBoards {
  \chordmode {
   c1 | f | g | c
  }
 }
 \new Voice \with {
  \consists "Pitch_squash_engraver"
 } {
  \relative c'' {
   \improvisationOn
   c4 c8 c c4 c8 c
   f4 f8 f f4 f8 f
   g4 g8 g g4 g8 g
   c4 c8 c c4 c8 c
  }
 }
 \new Voice = "melody" {
  \relative c'' {
   c2 e4 e4
   f2. r4
   g2. a4
   e4 c2.
  }
 }
 \new Lyrics {
  \lyricsto "melody" {
   This is my song.
   I like to sing.
  }
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: RhythmicStaff, Pitch_squash_engraver.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).