system orphan geo
10.00000010.755696
1BarLine: 1.000000, Stem: 1.000000, Stem: 1.000000, Stem: 1.000000, Accidental: 1.000000, NoteName: 1.000000, NoteHead: 1.000000, NoteHead: 0.608909, NoteHead: 0.608909, NoteName: 0.533347, NoteName: 0.521726, Accidental: 0.504597, NoteName: 0.466654, Accidental: 0.424703, StaffSymbol: 0.052589, Accidental: 0.012000, NoteHead: 0.011009, TimeSignature: 0.006000, Stem: 0.003621, Clef: 0.001633