2.4 Problemes amb convert-ly

En executar convert-ly a una finestra del Símbol de Sistema sota el Windows sobre un fitxer que té espais al nom o la ruta, és necessari tancar tot el nom del fitxer d’entrada amb tres (!) parelles de cometes:

convert-ly """D:/Les meves partitures/Oda.ly""" > "D:/Les meves partitures/nova Oda.ly"

Si l’ordre simple convert-ly -e *.ly no funciona perquè la instrucció expandida es fa massa llarga, en comptes de fer això l’ordre convert-ly es pot posar dins d’un bucle. Aquest exemple per a UNIX actualitza tots els documents ‘.ly’ del directori actual

for f in *.ly; do convert-ly -e $f; done;

A la finestra del terminal d’ordres del Windows, la instrucció corresponent és

for %x in (*.ly) do convert-ly -e """%x"""

No es gestionen tots els canvis al llenguatge. Sols es pot especificar una opció de sortida. L’actualització automàtica del Scheme i les interfícies Scheme del LilyPond és força improbable; prepareu-vos per manipular el codi del Scheme a mà.


LilyPond — Utilització v2.24.3 (branca estable).