Templates


Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregorià)

Aquest exemple mostra com fer una transcripció moderna de cant gregorià. El cant gregorià no té compàs ni pliques; utilitza sols caps de nota de blanca i de negra, i unes marques especials que indiquen silencis de diferents longituds.

\include "gregorian.ly"

chant = \relative c' {
 \set Score.timing = ##f
 f4 a2 \divisioMinima
 g4 b a2 f2 \divisioMaior
 g4( f) f( g) a2 \finalis
}

verba = \lyricmode {
 Lo -- rem ip -- sum do -- lor sit a -- met
}

\score {
 \new GregorianTranscriptionStaff <<
  \new GregorianTranscriptionVoice = "melody" \chant
  \new GregorianTranscriptionLyrics = "one" \lyricsto melody \verba
 >>
}

[image of music]


Plantilla de salm del cant anglicà

Aquesta plantilla mostra una forma de preparar un càntic salmòdic anglicà. També mostra com es poden afegir estrofes addicionals com text independent per sota de la música. Les dues estrofes es codifiquen en estils diferents per il·lustrar més possibilitats.

SopranoMusic = \relative g' {
 g1 | c2 b | a1 | \bar "||"
 a1 | d2 c | c b | c1 | \bar "||"
}

AltoMusic = \relative c' {
 e1 | g2 g | f1 |
 f1 | f2 e | d d | e1 |
}

TenorMusic = \relative a {
 c1 | c2 c | c1 |
 d1 | g,2 g | g g | g1 |
}

BassMusic = \relative c {
 c1 | e2 e | f1 |
 d1 | b2 c | g' g | c,1 |
}

global = {
 \time 2/2
}

dot = \markup {
 \raise #0.7 \musicglyph "dots.dot"
}

tick = \markup {
 \raise #1 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}

% Use markup to center the chant on the page
\markup {
 \fill-line {
  \score { % centered
   <<
    \new ChoirStaff <<
     \new Staff <<
      \global
      \clef "treble"
      \new Voice = "Soprano" <<
       \voiceOne
       \SopranoMusic
      >>
      \new Voice = "Alto" <<
       \voiceTwo
       \AltoMusic
      >>
     >>
     \new Staff <<
      \clef "bass"
      \global
      \new Voice = "Tenor" <<
       \voiceOne
       \TenorMusic
      >>
      \new Voice = "Bass" <<
       \voiceTwo
       \BassMusic
      >>
     >>
    >>
   >>
   \layout {
    \context {
     \Score
     \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/2)
    }
    \context {
     \Staff
     \remove "Time_signature_engraver"
    }
   }
  } % End score
 }
} % End markup

\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \left-align {
    \null \null \null
    \line {
     \fontsize #5 O
     \fontsize #3 come
     let us \bold sing | unto \dot the | Lord : let
    }
    \line {
     us heartily
     \concat { re \bold joice }
     in the | strength of | our
    }
    \line {
     sal | vation.
    }
    \null
    \line {
     \hspace #2.5 8. Today if ye will hear his voice *
    }
    \line {
     \concat { \bold hard en }
     \tick not your \tick hearts : as in the pro-
    }
    \line {
     vocation * and as in the \bold day of tempt- \tick
    }
    \line {
     -ation \tick in the \tick wilderness.
    }
   }
  }
 }
}

[image of music]


Plantilla per a himnes

Aquest fragment de codi mostra una forma de preparar un himne quan cada línia comença amb un compàs parcial. També mostra com afegir els versos com a text independent a sota de la música.

Timeline = {
 \time 4/4
 \tempo 4=96
 \partial 2
 s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \caesura \break
 s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \fine
}

SopranoMusic = \relative g' {
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}

AltoMusic = \relative c' {
 d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
 d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
}

TenorMusic = \relative a {
 b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
 b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
}

BassMusic = \relative g {
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
 g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}

global = {
 \key g \major
}

\score { % Start score
 <<
  \new PianoStaff << % Start pianostaff
   \new Staff << % Start Staff = RH
    \global
    \clef "treble"
    \new Voice = "Soprano" << % Start Voice = "Soprano"
     \Timeline
     \voiceOne
     \SopranoMusic
    >> % End Voice = "Soprano"
    \new Voice = "Alto" << % Start Voice = "Alto"
     \Timeline
     \voiceTwo
     \AltoMusic
    >> % End Voice = "Alto"
   >> % End Staff = RH
   \new Staff << % Start Staff = LH
    \global
    \clef "bass"
    \new Voice = "Tenor" << % Start Voice = "Tenor"
     \Timeline
     \voiceOne
     \TenorMusic
    >> % End Voice = "Tenor"
    \new Voice = "Bass" << % Start Voice = "Bass"
     \Timeline
     \voiceTwo
     \BassMusic
    >> % End Voice = "Bass"
   >> % End Staff = LH
  >> % End pianostaff
 >>
} % End score

\markup {
 \fill-line {
  ""
  {
   \column {
    \left-align {
     "This is line one of the first verse"
     "This is line two of the same"
     "And here's line three of the first verse"
     "And the last line of the same"
    }
   }
  }
  ""
 }
}

\layout {
 \context {
  \Score
  caesuraType = #'((bar-line . "||"))
  fineBarType = "||"
 }
}

\paper { % Start paper block
 indent = 0   % don't indent first system
 line-width = 130  % shorten line length to suit music
} % End paper block

[image of music]


Plantilla per a combo de jazz

Això és una plantilla força avançada, per a un conjunt de jazz. Observeu que la notació de tots els instruments està a \key c \major (Do major). Això es refereix al to de concert; l’armadura es transporta automàticament si la música està dins d’una secció \transpose.

\header {
 title = "Song"
 subtitle = "(tune)"
 composer = "Me"
 meter = "moderato"
 piece = "Swing"
 tagline = \markup {
  \column {
   "LilyPond example file by Amelie Zapf,"
   "Berlin 07/07/2003"
  }
 }
}
% To make the example display in the documentation
\paper {
 paper-width = 130
}
%#(set-global-staff-size 16)
\include "english.ly"

%%%%%%%%%%%% Some macros %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

sl = {
 \override NoteHead.style = #'slash
 \hide Stem
}
nsl = {
 \revert NoteHead.style
 \undo \hide Stem
}
crOn = \override NoteHead.style = #'cross
crOff = \revert NoteHead.style

%% insert chord name style stuff here.

jazzChords = { }

%%%%%%%%%%%% Keys'n'thangs %%%%%%%%%%%%%%%%%

global = { \time 4/4 }

Key = { \key c \major }

% ############ Horns ############

% ------ Trumpet ------
trpt = \transpose c d \relative c'' {
 \Key
 c1 | c | c |
}
trpHarmony = \transpose c' d {
 \jazzChords
}
trumpet = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \trpt
 >>
}

% ------ Alto Saxophone ------
alto = \transpose c a \relative c' {
 \Key
 c1 | c | c |
}
altoHarmony = \transpose c' a {
 \jazzChords
}
altoSax = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \alto
 >>
}

% ------ Baritone Saxophone ------
bari = \transpose c a' \relative c {
 \Key
 c1
 c1
 \sl
 d4^"Solo" d d d
 \nsl
}
bariHarmony = \transpose c' a \chordmode {
 \jazzChords s1 s d2:maj e:m7
}
bariSax = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \bari
 >>
}

% ------ Trombone ------
tbone = \relative c {
 \Key
 c1 | c | c
}
tboneHarmony = \chordmode {
 \jazzChords
}
trombone = {
 \global
 \clef bass
 <<
  \tbone
 >>
}

% ############ Rhythm Section #############

% ------ Guitar ------
gtr = \relative c'' {
 \Key
 c1
 \sl
 b4 b b b
 \nsl
 c1
}
gtrHarmony = \chordmode {
 \jazzChords
 s1 c2:min7+ d2:maj9
}
guitar = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \gtr
 >>
}

%% ------ Piano ------
rhUpper = \relative c'' {
 \voiceOne
 \Key
 c1 | c | c
}
rhLower = \relative c' {
 \voiceTwo
 \Key
 e1 | e | e
}

lhUpper = \relative c' {
 \voiceOne
 \Key
 g1 | g | g
}
lhLower = \relative c {
 \voiceTwo
 \Key
 c1 | c | c
}

PianoRH = {
 \clef treble
 \global
 <<
  \new Voice = "one" \rhUpper
  \new Voice = "two" \rhLower
 >>
}
PianoLH = {
 \clef bass
 \global
 <<
  \new Voice = "one" \lhUpper
  \new Voice = "two" \lhLower
 >>
}

piano = {
 <<
  \new Staff = "upper" \PianoRH
  \new Staff = "lower" \PianoLH
 >>
}

% ------ Bass Guitar ------
Bass = \relative c {
 \Key
 c1 | c | c
}
bass = {
 \global
 \clef bass
 <<
  \Bass
 >>
}

% ------ Drums ------
up = \drummode {
 \voiceOne
 hh4 <hh sn> hh <hh sn>
 hh4 <hh sn> hh <hh sn>
 hh4 <hh sn> hh <hh sn>
}
down = \drummode {
 \voiceTwo
 bd4 s bd s
 bd4 s bd s
 bd4 s bd s
}

drumContents = {
 \global
 <<
  \new DrumVoice \up
  \new DrumVoice \down
 >>
}

%%%%%%%%% It All Goes Together Here %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "horns" <<
   \new Staff = "trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet" }
   \trumpet
   \new Staff = "altosax" \with { instrumentName = "Alto Sax" }
   \altoSax
   \new ChordNames = "barichords" \with { instrumentName = "Trumpet" }
   \bariHarmony
   \new Staff = "barisax" \with { instrumentName = "Bari Sax" }
   \bariSax
   \new Staff = "trombone" \with { instrumentName = "Trombone" }
   \trombone
  >>

  \new StaffGroup = "rhythm" <<
   \new ChordNames = "chords" \gtrHarmony
   \new Staff = "guitar" \with { instrumentName = "Guitar" }
   \guitar
   \new PianoStaff = "piano" \with {
    instrumentName = "Piano"
    midiInstrument = "acoustic grand"
   }
   \piano
   \new Staff = "bass" \with { instrumentName = "Bass" }
   \bass
   \new DrumStaff \with { instrumentName = "Drums" }
   \drumContents
  >>
 >>
 \layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
  \context {
   \Score
   \override BarNumber.padding = #3
   \override RehearsalMark.padding = #2
   skipBars = ##t
  }
 }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla d’orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l’ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d’usar \transpose de manera que unes variables continguin la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

#(set-global-staff-size 17)
\paper {
 indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
 short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.

clarinetMusic = \transpose c' a
 \relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

hornMusic = \transpose c' f
 \relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c'' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
   \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
   \fluteMusic

   \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
    instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } }
   }

   % Declare that written Middle C in the music
   % to follow sounds a concert B flat, for
   % output using sounded pitches such as MIDI.
   %\transposition bes

   % Print music for a B-flat clarinet
   \transpose bes c' \clarinetMusic
  >>

  \new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
   \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
    % \transposition f
    \transpose f c' \hornMusic

   \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
   \trumpetMusic

  >>
  \new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
  \with { instrumentName = "Percussion" }
  <<
   \percussionMusic
  >>
  \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
  <<
   \new Staff { \pianoRHMusic }
   \new Staff { \pianoLHMusic }
  >>
  \new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
   \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }
   \new Voice = "soprano"
   \sopranoMusic

   \new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
   \new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
   \with { \accepts Lyrics } <<
    \new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
    \new Voice = "altoI"
    \altoIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
    \new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
    \new Voice = "altoII"
    \altoIIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
   >>

   \new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
    \new Voice = "tenor"
    \tenorMusic

   \new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }
  >>
  \new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
   \new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
    \new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
    \violinIMusic

    \new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
    \violinIIMusic
   >>

   \new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
   \violaMusic

   \new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
   \celloMusic

   \new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
   \bassMusic
  >>
 >>
 \layout { }
}

[image of music]


Plantilla de piano (senzilla)

Presentem a continuació una plantilla de piano senzilla amb algunes notes.

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

\score {
 \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
 <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de piano amb lletra centrada

En comptes de tenir un pentagrama dedicat a la melodia i la lletra, la lletra es pot centrar entre els pentagrames d’un sistema de piano.

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

\score {
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = upper { \new Voice = "singer" \upper }
  \new Lyrics \lyricsto "singer" \text
  \new Staff = lower { \lower }
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de piano amb melodia i lletra

Vet aquí el típic format d’una cançó: un pentagrama amb la melodia i la lletra, i el acompanyament de piano per sota.

melody = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

\score {
 <<
  \new Voice = "mel" { \autoBeamOff \melody }
  \new Lyrics \lyricsto mel \text
  \new PianoStaff <<
   \new Staff = "upper" \upper
   \new Staff = "lower" \lower
  >>
 >>
 \layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
 }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de cor SATB, a quatre pentagrames

Plantilla de cor SATB (en quatre pentagrames)

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
 \dynamicUp
}
sopranonotes = \relative c'' {
 c2 \p \< d c d \f
}
sopranowords = \lyricmode { do do do do }
altonotes = \relative c'' {
 c2\p d c d
}
altowords = \lyricmode { re re re re }
tenornotes = {
 \clef "G_8"
 c2\mp d c d
}
tenorwords = \lyricmode { mi mi mi mi }
bassnotes = {
 \clef bass
 c2\mf d c d
}
basswords = \lyricmode { mi mi mi mi }

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff <<
   \new Voice = "soprano" <<
    \global
    \sopranonotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "soprano" \sopranowords
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "alto" <<
    \global
    \altonotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "alto" \altowords
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "tenor" <<
    \global
    \tenornotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "tenor" \tenorwords
  >>
  \new Staff <<
   \new Voice = "bass" <<
    \global
    \bassnotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "bass" \basswords
  >>
 >>
}

[image of music]


Partitura per acordió diatònic

Plantilla per escriure una partitura per a acordió diatònic.

- Hi ha una pauta horitzontal que indica si l’acordió s’ha de tancar (línia gruixuda) o obrir (línia prima).

- Hi ha una pauta rítmica petita amb lletra que descriu els botons que cal polsar en el baix. Les barres de compàs estan fetes a partir de línies de reixeta.

- La pauta del tabulador per acordions diatònics mostra la posició geogràfica dels botons i no (com a d’altres instruments) l’alçada de les notes; les claus sobre el costat de la melodia de l’acordió es posen en tres columnes i unes dotze files.

A la notació de la pauta del tabulador, la columna més externa es descriu amb notes entre línies, la columna més interna es descriu amb notes entre línies i unes aspes com a alteració accidental, i la columna central es descriu amb notes sobre una línia, mentre que la fila del mig es representa sobre la línia central del pentagrama.

A continuació algunes notes sobre la forma de transcriure notes de piano a acordió diatònic:

1. Tot acordió diatònic està construït sols per a un cert conjunt de tonalitats (per exemple, per a les tonalitats de Do major i Fa major), per la qual cosa és important transportar una melodia de piano que correspongui exactament a una d’aquestes tonalitats. Transporteu el codi font, no sols la sortida perquè aquest codi cal després per traduir-lo de nou a la pauta del tabulador. Això es pot fer amb l’ordre displayLilyMusic.

2. Hem d’alterar les direccions d’obrir i de tancar el fuelle de forma regular. Si l’intèrpret té un període d’obrir el fuelle excessivament llarg, l’acordió pot trencar-se. Per una altra banda, algunes harmonies sols estan disponibles en una direcció. Tenint això en compte, hem de decidir quines parts de la melodia són les parts de tancar i quines les d’obrir.

3. Per a cada una de les parts d’obrir i tancar, transcriviu les notes del piano a la representació de tabulatura corresponent.

verse = \lyricmode { Wie gross bist du! Wie gross bist du! }

harmonies = \new ChordNames \chordmode {
 \germanChords
 \set chordChanges = ##t
 bes8 bes8 bes8
 es2 f
 bes1
}

NoStem = { \hide Stem }
NoNoteHead = \hide NoteHead
ZeroBeam = \override Beam.positions = #'(0 . 0)

staffTabLine = \new Staff \with {
 \remove "Time_signature_engraver"
 \remove "Clef_engraver"
} {
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(0)
 % Shows one horizontal line. The vertical line
 % (simulating a bar-line) is simulated with a gridline
 \set Staff.midiInstrument = #"choir aahs"
 \key c \major
 \relative c''
 {
  % disable the following line to see the noteheads while writing the song
  \NoNoteHead
  \override NoteHead.no-ledgers = ##t

  % The beam between 8th-notes is used to draw the push-line
  %How to fast write the push-lines:
  % 1. write repeatedly 'c c c c c c c c |' for the whole length of the song
  % 2. uncomment the line \NoNoteHead
  % 3. compile
  % 4. Mark the positions on which push/pull changes.
  %   In the score-picture click on the position
  %    the push- or pull-part starts
  %      (on the noteHead, the cursor will change to a hand-icon).
  %   The cursor in the source code will jump just at this position.
  %  a) If a push-part starts there, replace the 'c' by an 'e['
  %  b) If a pull-part starts there, replace the 'c' by an 's'
  % 5. Switch into 'overwrite-mode' by pressing the 'ins' key.
  % 6. For the pull-parts overwrite the 'c' with 's'
  % 7. For every push-part replace the last 'c' with 'e]'
  %    8. Switch into 'insert-mode' again
  % 9. At last it should look like e.g.
  %    (s s e[ c | c c c c c c c c | c c c c c c e] s s)
  % 10. re-enable the line \NoNoteHead
  \autoBeamOff
  \ZeroBeam
  s8 s s e[ c c c c c c e] | s s s s s
 }
}

% Accordion melody in tabulator score
% 1. Place a copy of the piano melody below
% 2. Separate piano melody into pull- and push-parts
%   according to the staffTabLine you've already made
% 3. For each line: Double the line. Remark the 1st one
%   (Keeps unchanged as reference) and then change the second
%   line using the transformation paper
%  or the macros 'conv2diaton push.bsh' and 'conv2diaton pull.bsh'
% Tips:
% - In jEdit Search & Replace mark the Option 'Keep Dialog'

AccordionTabTwoCBesDur = {
 % pull 1
 %<f' bes'>8 <f' a'>8 <d' bes'>8 |
 <g'' a''>8 <g'' b''>8 <e'' a''>8 |
 % push 2
 %<g' c''>4 <f' d''> <g' ees''> <f' a'> |
 <g'' a''>4 <d'' eisis''> <g'' bisis''> <d'' f''> |
 % pull 3
 % <f' bes'>2 r8 }
 <g'' a''>2 r8 }

AccordionTab= { \dynamicUp
 % 1. Place a copy of the piano melody above
 % 2. Separate piano melody into pull- and push-parts
 %   according to the staffTabLine you've already made
 % 3. For each line: Double the line. Remark the 1st one
 %   (Keeps unchanged as reference) and then
 %   change the second line using the transformation paper
 % Tips:
 % - In jEdit Search & Replace mark the Option 'Keep Dialog'
 % -
 \AccordionTabTwoCBesDur
}\layout {
 \context {
  \Score
  % The vertical line (simulating a bar-line) in
  % the staffBassRhythm is a gridline
  \consists "Grid_line_span_engraver"
 }
 \context {
  \Staff
  \consists "Grid_point_engraver"
  gridInterval = #(ly:make-moment 4/4) % 4/4 - tact. How many beats per bar
  % The following line has to be adjusted O-F-T-E-N.
  \override GridPoint.Y-extent = #'(-2 . -21)
 }
 \context {
  \ChoirStaff
  \remove "System_start_delimiter_engraver"
 }
}

staffVoice = \new Staff = astaffvoice {
 \time 4/4
 \set Staff.instrumentName = "Voice"
 \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
 \key bes \major
 \partial 8*3
 \clef treble
 {
  \context Voice = "melodyVoi"
  {
   <f' bes'>8 <f' a'>8 <d' bes'>8 |
   <g' c''>4 <f' d''> <g' es''> <f' a'> |
   <f' bes'>2 r8
  }
  \bar "|."
 }
}

staffAccordionMel =
\new Staff \with { \remove "Clef_engraver" } {
 \accidentalStyle forget %Set the accidentals (Vorzeichen) for each note,
 %do not remember them for the rest of the measure.
 \time 4/4
 \set Staff.instrumentName="Accordion"
 \set Staff.midiInstrument="voice oohs"
 \key c \major
 \clef treble
 { \AccordionTab \bar "|." }
}

AltOn =
#(define-music-function (mag) (number?)
 #{ \override Stem.length = #(* 7.0 mag)
   \override NoteHead.font-size =
#(inexact->exact (* (/ 6.0 (log 2.0)) (log mag))) #})

AltOff = {
 \revert Stem.length
 \revert NoteHead.font-size
}

BassRhythm = {s4 s8 | c2 c2 | c2 s8 }
LyricBassRhythmI= \lyricmode { c b | c }

staffBassRhythm =
\new Staff = staffbass \with { \remove "Clef_engraver" } {
 % This is not a RhythmicStaff because it must be possible to append lyrics.

 \override Score.GridLine.extra-offset = #'( 13.0 . 0.0 ) % x.y
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
 % Shows one horizontal line. The vertical line
 % (simulating a bar-line) is simulated by a grid
 % Search for 'grid' in this page to find all related functions
 \time 4/4
 {
  \context Voice = "VoiceBassRhythm"
  \stemDown \AltOn #0.6
  \relative c''
  {
   \BassRhythm
  }
  \AltOff
  \bar "|."
 }
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \harmonies
  \staffVoice
  \context Lyrics = "lmelodyVoi"
   \with { alignBelowContext = astaffvoice }
   \lyricsto melodyVoi \verse
  \staffAccordionMel
  \staffTabLine
  \staffBassRhythm
  \context Lyrics = "lBassRhythmAboveI"
   \with { alignAboveContext = staffbass }
   \lyricsto VoiceBassRhythm \LyricBassRhythmI
 >>
}

[image of music]


Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords

Aquesta plantilla facilita la preparació d’una cançó amb melodia, lletra i acords.

melody = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

harmonies = \chordmode {
 a2 c
}

\score {
 <<
  \new ChordNames {
   \set chordChanges = ##t
   \harmonies
  }
  \new Voice = "one" { \autoBeamOff \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos

A continuació presentem un exemple de plantilla per a un full guia d’acords amb melodia, lletra, acords i diagrama de trastos.

verseI = \lyricmode {
 \set stanza = #"1."
 This is the first verse
}

verseII = \lyricmode {
 \set stanza = #"2."
 This is the second verse.
}

theChords = \chordmode {
 % insert chords for chordnames and fretboards here
 c2 g4 c
}

staffMelody = \relative c' {
  \key c \major
  \clef treble
  % Type notes for melody here
  c4 d8 e f4 g
  \bar "|."
}

\score {
 <<
  \context ChordNames { \theChords }
  \context FretBoards { \theChords }
  \new Staff {
   \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
  }
  \new Lyrics = "lyricsI" {
   \lyricsto "voiceMelody" \verseI
  }
  \new Lyrics = "lyricsII" {
   \lyricsto "voiceMelody" \verseII
  }
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de pentagrama únic amb música i acords

Voleu preparar un full guia d’acords (o «lead sheet») amb melodia i acords? No busqueu més!

melody = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 f4 e8[ c] d4 g
 a2 ~ a
}

harmonies = \chordmode {
 c4:m f:min7 g:maj c:aug
 d2:dim b4:5 e:sus
}

\score {
 <<
  \new ChordNames {
   \set chordChanges = ##t
   \harmonies
  }
  \new Staff \melody
 >>
 \layout{ }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de pentagrama únic amb notes i lletra

Aquesta petita plantilla mostra una melodia senzilla amb lletra. Talleu-la i pegueu-la, escriviu les notes i després la lletra. Aquest exemple desactiva el barrat automàtic, que és el més freqüent a les parts vocals antigues. Per usar el barrat automàtic modifiqueu o marqueu com un comentari la línia corresponent.

melody = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

\score{
 <<
  \new Voice = "one" {
   \autoBeamOff
   \melody
  }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla d’un sol pentagrama, amb notes únicament

Aquesta plantilla senzilla prepara un pentagrama amb notes, adequat per a un instrument solista o un fragment melòdic. Talleu-lo i pegueu-lo a un fitxer, escriviu les notes, i ja està!

melody = \relative c' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

\score {
 \new Staff \melody
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de quartet de cordas (senzilla)

Aquesta plantilla mostra un quartet de corda normal. També utilitza una secció \global per al compàs i l’armadura.

global= {
 \time 4/4
 \key c \major
}

violinOne = \new Voice \relative c'' {
 c2 d
 e1
 \bar "|."
}

violinTwo = \new Voice \relative c'' {
 g2 f
 e1
 \bar "|."
}

viola = \new Voice \relative c' {
 \clef alto
 e2 d
 c1
 \bar "|."
}

cello = \new Voice \relative c' {
 \clef bass
 c2 b
 a1
 \bar "|."
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \violinOne >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \violinTwo >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \viola >>
  \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
  << \global \cello >>
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de quartet de corda amb particel·les independents

El fragment de codi “Plantilla de quartet de corda” produeix un resultat satisfactori per al quartet, però, i si hem d’imprimir les particel·les? Aquesta nova plantilla mostra com usar la funcionalitat \tag (etiqueta) per dividir fàcilment una peça en particel·les individuals.

Hem de dividir aquesta plantilla en fitxers independents; els noms de fitxer estan dins dels comentaris al principi de cada fitxer. ‘piece.ly’ conté totes les definicions de música. Els altres fitxers (‘score.ly’, ‘vn1.ly’, ‘vn2.ly’, ‘vla.ly’ i ‘vlc.ly’) produeixen la particel·la corresponent.

No oblideu treure els comentaris que hem especificat quan useu els fitxers independents!

%%%%% piece.ly
%%%%% (This is the global definitions file)

global= {
 \time 4/4
 \key c \major
}


Violinone = \new Voice {
 \relative c'' {
  c2 d e1
  \bar "|."
 }
}


Violintwo = \new Voice {
 \relative c'' {
  g2 f e1
  \bar "|."
 }
}


Viola = \new Voice {
 \relative c' {
  \clef alto
  e2 d c1
  \bar "|."
 }
}


Cello = \new Voice {
 \relative c' {
  \clef bass
  c2 b a1
  \bar "|."
 }
}


music = {
 <<
  \tag #'score \tag #'vn1
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \Violinone >>

  \tag #'score \tag #'vn2
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \Violintwo>>

  \tag #'score \tag #'vla
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \Viola>>

  \tag #'score \tag #'vlc
  \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
  << \global \Cello >>
 >>
}

% These are the other files you need to save on your computer

% score.ly
% (This is the main file)

% uncomment the line below when using a separate file
%\include "piece.ly"

#(set-global-staff-size 14)

\score {
 \new StaffGroup \keepWithTag #'score \music
 \layout { }
 \midi { }
}


%{ Uncomment this block when using separate files

% vn1.ly
% (This is the Violin 1 part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vn1 \music
 \layout { }
}


% vn2.ly
% (This is the Violin 2 part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vn2 \music
 \layout { }
}


% vla.ly
% (This is the Viola part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vla \music
 \layout { }
}


% vlc.ly
% (This is the Cello part file)

\include "piece.ly"
\score {
 \keepWithTag #'vlc \music
 \layout { }
}

%}

[image of music]


Plantilla de conjunt vocal

Vet aquí una partitura vocal estàndard per a quatre veus SATB. Amb grups més grans, sol ser útil incloure una secció que aparegui a totes les parts. Per exemple, el compàs i l’armadura gairebé sempre son els mateixos per a totes. Com a la plantilla “Himne”, les quatre veus es reagrupen en sols dos pentagrames.

\paper {
 top-system-spacing.basic-distance = #10
 score-system-spacing.basic-distance = #20
 system-system-spacing.basic-distance = #20
 last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
 c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
 e'4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Lyrics = "sopranos" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "women" <<
   \new Voice = "sopranos" {
    \voiceOne
    << \global \sopMusic >>
   }
   \new Voice = "altos" {
    \voiceTwo
    << \global \altoMusic >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "altos"
  \new Lyrics = "tenors" \with {
   % this is needed for lyrics above a staff
   \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  }
  \new Staff = "men" <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" {
    \voiceOne
    << \global \tenorMusic >>
   }
   \new Voice = "basses" {
    \voiceTwo << \global \bassMusic >>
   }
  >>
  \new Lyrics = "basses"
  \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
  \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
  \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
  \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
 >>
}

[image of music]


Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica

Aquesta plantilla afegeix una reducció de piano automàtica a la partitura vocal SATB estàndard que es va mostrar a la “Plantilla de conjunt vocal”. Això presenta un dels punts forts del LilyPond: podem usar una definició de música més d’un cop. Si es fa qualsevol canvi a les notes de la part vocal (diguem tenorMusic), aleshores els canvis s’aplicaran també a la reducció de piano.

\paper {
 top-system-spacing.basic-distance = #10
 score-system-spacing.basic-distance = #20
 system-system-spacing.basic-distance = #20
 last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
 c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
 e'4 f d e
}
altoWords =\lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 <<
  \new ChoirStaff <<
   \new Lyrics = "sopranos" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }
   \new Staff = "women" <<
    \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
    \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "altos"
   \new Lyrics = "tenors" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }

   \new Staff = "men" <<
    \clef bass
    \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
    \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "basses"
   \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
   \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
   \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
   \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
  >>
  \new PianoStaff <<
   \new Staff <<
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \sopMusic >>
    << \global \altoMusic >>
   >>
   \new Staff <<
    \clef bass
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \tenorMusic >>
    << \global \bassMusic >>
   >>
  >>
 >>
}

[image of music]


Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col·loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative c'' {
 c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
 e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff = "women" <<
   \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
   \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"women" }
   \lyricsto "sopranos" \sopWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"women" }
   \lyricsto "altos" \altoWords
  % we could remove the line about this with the line below, since
  % we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
  % \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

  \new Staff = "men" <<
   \clef bass
   \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
   \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
  >>
  \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"men" }
   \lyricsto "tenors" \tenorWords
  \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"men" }
   \lyricsto "basses" \bassWords
  % again, we could replace the line above this with the line below.
  % \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
 >>
}

[image of music]


Estrofa per a solista i tornada a dues veus

Aquesta plantilla crea una partitura que comença amb una estrofa per a solista i continua amb una tornada a dues veus. També mostra l’ús de silencis de separació dins de la variable \global per definit canvis de compàs (i altres exemple que són comuns a totes les parts) al llarg de tota la partitura.

global = {
 \key g \major

 % verse
 \time 3/4
 s2.*2
 \break

 % refrain
 \time 2/4
 s2*2
 \bar "|."
}

SoloNotes = \relative g' {
 \clef "treble"

 % verse
 g4 g g |
 b4 b b |

 % refrain
 R2*2 |
}

SoloLyrics = \lyricmode {
 One two three |
 four five six |
}

SopranoNotes = \relative c'' {
 \clef "treble"

 % verse
 R2.*2 |

 % refrain
 c4 c |
 g4 g |
}

SopranoLyrics = \lyricmode {
 la la |
 la la |
}

BassNotes = \relative c {
 \clef "bass"

 % verse
 R2.*2 |

 % refrain
 c4 e |
 d4 d |
}

BassLyrics = \lyricmode {
 dum dum |
 dum dum |
}

\score {
 <<
  \new Voice = "SoloVoice" << \global \SoloNotes >>
  \new Lyrics \lyricsto "SoloVoice" \SoloLyrics

  \new ChoirStaff <<
   \new Voice = "SopranoVoice" << \global \SopranoNotes >>
   \new Lyrics \lyricsto "SopranoVoice" \SopranoLyrics

   \new Voice = "BassVoice" << \global \BassNotes >>
   \new Lyrics \lyricsto "BassVoice" \BassLyrics
  >>
 >>
 \layout {
  ragged-right = ##t
  \context { \Staff
   % these lines prevent empty staves from being printed
   \RemoveEmptyStaves
   \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
 }
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).