Staff notation

Staff notation


Afegir un àmbit per veu

Es pot afegir un àmbit per cada veu. En aquest cas, l’àmbit s’ha de desplaçar manualment per evitar col·lisions.

\new Staff <<
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c'' {
  \override Ambitus.X-offset = #2.0
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
 }
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
 }
>>

[image of music]


Afegir un pentagrama nou

Es pot afegir (possiblement de forma temporal) un pentagrama nou un cop la peça ha començat.

\score {
 <<
  \new Staff \relative c'' {
   c1 | c | c | c | c
  }
  \new StaffGroup \relative c'' {
   \new Staff {
    c1 | c
    <<
     {
      c1 | d
     }
     \new Staff {
      \once \omit Staff.TimeSignature
      c1 | b
     }
    >>
    c1
   }
  }
 >>
}

[image of music]


Afegir un pentagrama addicional a un salt de línia

En afegir un pentagrama nou a un salt de línia, per desgràcia s’afegeix un espai addicional al final de la línia abans del salt (reservat per fer lloc a un canvi d’armadura que de totes formes no s’imprimirà). La solució alternativa és afegir un ajustament per a Staff.explicitKeySignatureVisibility com es mostra a l’exemple.

\score {
 \new StaffGroup \relative c'' {
  \new Staff
  \key f \major
  c1 c^"Unwanted extra space" \break
  << { c1 | c }
    \new Staff {
     \key f \major
     \once \omit Staff.TimeSignature
     c1 | c
    }
  >>
  c1 | c^"Fixed here" \break
  << { c1 | c }
    \new Staff {
     \once \set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #end-of-line-invisible
     \key f \major
     \once \omit Staff.TimeSignature
     c1 | c
    }
  >>
 }
}

[image of music]


Afegir indicadors als pentagrames que es divideixen després d’un salt de línia

Aquest fragment de codi defineix les ordres \splitStaffBarLine, convUpStaffBarLine i convDownStaffBarLine, que afegeix una fletxa doble a l’últim compàs d’un pentagrama, indicant que les diverses veus disposaran d’un pentagrama propi a la línia següent.

#(define-markup-command (arrow-at-angle layout props angle-deg length fill)
  (number? number? boolean?)
  (let* (
      (PI-OVER-180 (/ (atan 1 1) 34))
      (degrees->radians (lambda (degrees) (* degrees PI-OVER-180)))
      (angle-rad (degrees->radians angle-deg))
      (target-x (* length (cos angle-rad)))
      (target-y (* length (sin angle-rad))))
   (interpret-markup layout props
    (markup
    #:translate (cons (/ target-x 2) (/ target-y 2))
    #:rotate angle-deg
    #:translate (cons (/ length -2) 0)
    #:concat (#:draw-line (cons length 0)
          #:arrow-head X RIGHT fill)))))


splitStaffBarLineMarkup = \markup \with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
 \combine
 \arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
 \arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
}

splitStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob splitStaffBarLineMarkup)
   0))
 \break
}

convDownStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
     \translate #'(0 . -.13)\arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
   0))
 \break
}

convUpStaffBarLine = {
 \once \override Staff.BarLine.stencil =
 #(lambda (grob)
   (ly:stencil-combine-at-edge
   (ly:bar-line::print grob)
   X RIGHT
   (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
     \translate #'(0 . .14)\arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
   0))
 \break
}


\paper {
 ragged-right = ##t
 short-indent = 10\mm
}

separateSopranos = {
 \set Staff.instrumentName = "AI AII"
 \set Staff.shortInstrumentName = "AI AII"
 \splitStaffBarLine
 \change Staff = "up"
}
convSopranos = {
 \convDownStaffBarLine
 \change Staff = "shared"
 \set Staff.instrumentName = "S A"
 \set Staff.shortInstrumentName = "S A"
}

sI = {
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 f''2
 \separateSopranos
 \repeat unfold 4 g''2
 \convSopranos
 \repeat unfold 4 c''2
}
sII = {
 s1*2
 \voiceTwo
 \change Staff = "up"
 \repeat unfold 4 d''2
}
aI = {
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 a'2
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 b'2
 \convUpStaffBarLine
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 g'2
}
aII = {
 s1*2
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 g'2
}
ten = {
 \voiceOne
 \repeat unfold 4 c'2
 \repeat unfold 4 d'2
 \repeat unfold 4 c'2
}
bas = {
 \voiceTwo
 \repeat unfold 4 f2
 \repeat unfold 4 g2
 \repeat unfold 4 c2
}

\score {
 <<
  \new ChoirStaff <<
   \new Staff = up \with {
    instrumentName = "SI SII"
    shortInstrumentName = "SI SII"
   } {
    s1*4
   }

   \new Staff = shared \with {
    instrumentName = "S A"
    shortInstrumentName = "S A"
   } <<
    \new Voice = sopI \sI
    \new Voice = sopII \sII
    \new Voice = altI \aI
    \new Voice = altII \aII
   >>
   \new Lyrics \with {
    alignBelowContext = up
   }
   \lyricsto sopII { e f g h }
   \new Lyrics \lyricsto altI { a b c d e f g h i j k l }

   \new Staff = men \with {
    instrumentName = "T B"
    shortInstrumentName = "T B"
   } <<
    \clef F
    \new Voice = ten \ten
    \new Voice = bas \bas
   >>
   \new Lyrics \lyricsto bas { a b c d e f g h i j k l }
  >>
 >>
 \layout {
  \context {
   \Staff \RemoveEmptyStaves
   \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
 }
}

[image of music]


Afegir notes guia orquestrals a una partitura vocal

Aquest exemple mostra una forma de simplificar l’addició de moltes notes guia orquestrals a la reducció de piano a una partitura vocal. La funció musical \cueWhile agafa quatre arguments: la música de la qual es pren la citació, com ve definida per \addQuote, el nom a inserir abans de la notes guia, i després #UP o #DOWN per especificar \voiceOne amb el nom a sobre del pentagrama o bé \voiceTwo amb el nom a sota del pentagrama, i finalment la música de piano amb la qual les notes guia han d’aparèixer en paral·lel. El nom de l’instrument citat es posiciona a l’esquerra de les notes guia. Es poden citar molts passatges com a guia, però no es poden superposar en el temps entre ells.

cueWhile =
#(define-music-function
  (instrument name dir music)
  (string? string? ly:dir? ly:music?)
  #{
   \cueDuring $instrument #dir {
    \once \override TextScript.self-alignment-X = #RIGHT
    \once \override TextScript.direction = $dir
    <>-\markup { \tiny #name }
    $music
   }
  #})

flute = \relative c'' {
 \transposition c'
 s4 s4 e g
}
\addQuote "flute" { \flute }

clarinet = \relative c' {
 \transposition bes
 fis4 d d c
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }

singer = \relative c'' { c4. g8 g4 bes4 }
words = \lyricmode { here's the lyr -- ics }

pianoRH = \relative c'' {
 \transposition c'
 \cueWhile "clarinet" "Clar." #DOWN { c4. g8 }
 \cueWhile "flute" "Flute" #UP { g4 bes4 }
}
pianoLH = \relative c { c4 <c' e> e, <g c> }

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "singer" {
    \singer
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "singer"
   \words
  }
  \new PianoStaff <<
   \new Staff {
    \new Voice {
     \pianoRH
    }
   }
   \new Staff {
    \clef "bass"
    \pianoLH
   }
  >>
 >>
}

[image of music]


Afegir marques de temps a glissandos llargs

Els temps que se salten a glissandos molt llargs s’indiquen a vegades mitjançant marques de temps, que sovint consisteixen en figures sense cap. Aquestes pliques es poden usar també per allotjar indicacions expressives intermèdies.

Si les pliques no queden ben alineades amb el glissando, podria caldre recol·locar-les lleugerament.

glissandoSkipOn = {
 \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
 \hide NoteHead
 \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

glissandoSkipOff = {
 \revert NoteColumn.glissando-skip
 \undo \hide NoteHead
 \revert NoteHead.no-ledgers
}

\relative c'' {
 r8 f8\glissando
 \glissandoSkipOn
 f4 g a a8\noBeam
 \glissandoSkipOff
 a8

 r8 f8\glissando
 \glissandoSkipOn
 g4 a8
 \glissandoSkipOff
 a8 |

 r4 f\glissando \<
 \glissandoSkipOn
 a4\f \>
 \glissandoSkipOff
 b8\! r |
}

[image of music]


Numeració de compassos alternativa

Es poden seleccionar dos mètodes alternatius per a la numeració de compassos, especials quan hi ha repeticions.

\relative c'{
 \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers
 \repeat volta 3 { c4 d e f | }
  \alternative {
   { c4 d e f | c2 d \break }
   { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
   { c4 d e f | c2 d }
  }
 c1 \break
 \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers-with-letters
 \repeat volta 3 { c,4 d e f | }
  \alternative {
   { c4 d e f | c2 d \break }
   { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
   { c4 d e f | c2 d }
  }
 c1
}

[image of music]


Ambitus after key signature

By default, ambitus are positioned at the left of the clef. The \ambitusAfter function allows for changing this placement. Syntax is \ambitusAfter grob-interface (see Graphical Object Interfaces for a list of possible values for grob-interface.)

A common use case is printing the ambitus between key signature and time signature.

\new Staff \with {
 \consists Ambitus_engraver
} \relative {
 \ambitusAfter key-signature
 \key d \major
 es'8 g bes cis d2
}

[image of music]


Nombres de compàs centrats

Sovint, les partitures d’obres per a conjunts grnas tenen els nombres de compàs a sota del sistems i centrats horitzontalment sobre l’amplada del compàs. Aquest fragment de codi mostra com pot usar-se el gravador Measure_counter_engraver per simular aquesta pràctica de notació. Aquí hem afegit el gravador a un context Dynamics.

\layout {
 \context {
  \Dynamics
  \consists #Measure_counter_engraver
  \override MeasureCounter.direction = #DOWN
  \override MeasureCounter.font-encoding = #'latin1
  \override MeasureCounter.font-shape = #'italic
  % to control the distance of the Dynamics context from the staff:
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = #2
 }
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

pattern = \repeat unfold 7 { c'4 d' e' f' }

\new StaffGroup <<
 \new Staff {
  \pattern
 }
 \new Staff {
  \pattern
 }
 \new Dynamics {
  \startMeasureCount
  s1*7
  \stopMeasureCount
 }
>>

[image of music]


Changing the default bar lines

Default bar lines can be changed when re-defined in a score context.

% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=964
%%=> http://lists.gnu.org/archive/html/lilypond-user/2014-03/msg00126.html
%%=> http://lilypond.1069038.n5.nabble.com/Changing-the-default-end-repeat-bracket-tc169357.html

\layout {
 \context {
  \Score
  %% Changing the defaults from engraver-init.ly
  measureBarType = #"!"
  startRepeatBarType = #"[|:"
  endRepeatBarType = #":|]"
  doubleRepeatBarType = #":|][|:"
 }
}

%% example:
{
 c'1
 \repeat volta 2 { \repeat unfold 2 c' }
 \repeat volta 2 { \repeat unfold 2 c' }
 \alternative {
  { c' }
  {
   %% v2.18 workaround
   \once\override Score.VoltaBracket.shorten-pair = #'(1 . -1)
   c'
  }
 }
 \bar "|."
}

[image of music]


Canvi del nombre de línies d’una pauta

El nombre de línies d’una pauta es pot modificar sobreescrivint la propietat line-count de l’objecte StaffSymbol.

upper = \relative c'' {
 c4 d e f
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 c4 b a g
}

\score {
 \context PianoStaff <<
  \new Staff {
   \upper
  }
  \new Staff {
   \override Staff.StaffSymbol.line-count = #4
   \lower
  }
 >>
}

[image of music]


Modificar la mida de la pauta

Tot i que la manera més senzilla de redimensionar els pentagrames és usar #(set-global-staff-size xx), la mida d’una pauta individual es pot canviar escalant les propietats de 'staff-space i de fontSize.

<<
 \new Staff {
  \relative c'' {
   \dynamicDown
   c8\ff c c c c c c c
  }
 }
 \new Staff \with {
  fontSize = #-3
  \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -3)
 } {
  \clef bass
  c8 c c c c\f c c c
 }
>>

[image of music]


Crear pentagrames en blanc

Per crear pentagrames en blanc, genereu compassos buits i després elimineu el gravador de números de compàs Bar_number_engraver del context Score, i els gravadors de la indicacó de compàs Time_signature_engraver, de la clau Clef_engraver i dels compassos Bar_engraver del context de Staff.

#(set-global-staff-size 20)

\score {
 {
  \repeat unfold 12 { s1 \break }
 }
 \layout {
  indent = 0\in
  \context {
   \Staff
   \remove "Time_signature_engraver"
   \remove "Clef_engraver"
   \remove "Bar_engraver"
  }
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver"
  }
 }
}

% uncomment these lines for "letter" size
%{
\paper {
 #(set-paper-size "letter")
 ragged-last-bottom = ##f
 line-width = 7.5\in
 left-margin = 0.5\in
 bottom-margin = 0.25\in
 top-margin = 0.25\in
}
%}

% uncomment these lines for "A4" size
%{
\paper {
 #(set-paper-size "a4")
 ragged-last-bottom = ##f
 line-width = 180
 left-margin = 15
 bottom-margin = 10
 top-margin = 10
}
%}

[image of music]


Creació d’armadures personalitzades

El LilyPond accepta armadures personalitzades. En aquest exemple, es mostra l’armadura de re menor amb una rang estès de bemolls.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.line-count = #8
 \override KeySignature.flat-positions = #'((-7 . 6))
 \override KeyCancellation.flat-positions = #'((-7 . 6))
 % presumably sharps are also printed in both octaves
 \override KeySignature.sharp-positions = #'((-6 . 7))
 \override KeyCancellation.sharp-positions = #'((-6 . 7))

 \override Clef.stencil = #
 (lambda (grob)(grob-interpret-markup grob
 #{ \markup\combine
  \musicglyph "clefs.C"
  \translate #'(-3 . -2)
  \musicglyph "clefs.F"
  #}))
  clefPosition = #3
  middleCPosition = #3
  middleCClefPosition = #3
}

{
 \key d\minor
 f bes, f bes,
}

[image of music]


Crear digitacions de dues xifres

És possible crear digitacions amb el nombre més gran de 5.

\relative c' {
 c1-10
 c1-50
 c1-36
 c1-29
}

[image of music]


Pliques de pentagrama creuat

Aquest fragment de codi mostra l’ús del gravador Span_stem_engraver i de \crossStaff per connectar automàticament pliques d’un pentagrama a un altre. No cal especificar la longitud de la plica perquè la distància variable entre els caps de les notes i els pentagrames es calcula automàticament.

\layout {
 \context {
  \PianoStaff
  \consists "Span_stem_engraver"
 }
}

{
 \new PianoStaff <<
  \new Staff {
   <b d'>4 r d'16\> e'8. g8 r\!
   e'8 f' g'4 e'2
  }
  \new Staff {
   \clef bass
   \voiceOne
   \autoBeamOff
   \crossStaff { <e g>4 e, g16 a8. c8} d
   \autoBeamOn
   g8 f g4 c2
  }
 >>
}

[image of music]


Mostrar claudàtor o clau en grups d’un sol pentagrama

Si hi ha un sols pentagrama en un dels tipus de sistema ChoirStaff o StaffGroup, el comportament predeterminat és que no s’imprimeixi el claudàtor a la barra inicial. Això es pot canviar sobreescrivint collapse-height per fixar el seu valor de manera que sigui menor que el nombre de línies a la pauta.

Observeu que en contextos com PianoStaff i GrandStaff en els quals els sistemes comencen amb una clau en comptes d’un claudàtor, s’ha d’establir el valor d’una propietat diferent, com es veu al segon sistema de l’exemple.

\score {
 \new StaffGroup <<
  % Must be lower than the actual number of staff lines
  \override StaffGroup.SystemStartBracket.collapse-height = #4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}
\score {
 \new PianoStaff <<
  \override PianoStaff.SystemStartBrace.collapse-height = #4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}

[image of music]


Extending a TrillSpanner

For TrillSpanner, the minimum-length property becomes effective only if the set-spacing-rods procedure is called explicitly.

To do this, the springs-and-rods property should be set to ly:spanner::set-spacing-rods.

\relative c' {
\key c\minor
 \time 2/4
 c16( as') c,-. des-.
 \once\override TrillSpanner.minimum-length = #15
 \once\override TrillSpanner.springs-and-rods = #ly:spanner::set-spacing-rods
 \afterGrace es4
 \startTrillSpan { d16[( \stopTrillSpan es)] }
 c( c' g es c g' es d
 \hideNotes
 c8)
}

[image of music]


Estendre glissandos sobre repeticions

Es pot simular un glissando que s’estén fins a l’interior de diversos blocs \alternative de primera i segona vegada mitjançant l’addició d’una nota d’adorn oculta amb un glissando al començament de cada bloc \alternative. La nota d’adorn ha d’estar a la mateixa alçada que la nota que dona inici al primer glissando., Això s’implementa aquí amb una funció musical que agafa com a argument l’altura de la nota d’adorn.

Observeu que a la música polifònica la nota d’adorn ha de coincidir amb les notes d’adorn corresponents en totes les altres veus.

repeatGliss = #(define-music-function (grace)
 (ly:pitch?)
 #{
  % the next two lines ensure the glissando is long enough
  % to be visible
  \once \override Glissando.springs-and-rods
   = #ly:spanner::set-spacing-rods
  \once \override Glissando.minimum-length = #3.5
  \once \hideNotes
  \grace $grace \glissando
 #})

\score {
 \relative c'' {
  \repeat volta 3 { c4 d e f\glissando }
  \alternative {
   { g2 d }
   { \repeatGliss f g2 e }
   { \repeatGliss f e2 d }
  }
 }
}

music = \relative c' {
 \voiceOne
 \repeat volta 2 {
  g a b c\glissando
 }
 \alternative {
  { d1 }
  { \repeatGliss c \once \omit StringNumber e1\2 }
 }
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff <<
   \new Voice { \clef "G_8" \music }
  >>
  \new TabStaff <<
   \new TabVoice { \clef "moderntab" \music }
  >>
 >>
}

[image of music]


Flat Ties

The function takes the default Tie.stencil as an argument, calculating the result relying on the extents of this default.

Further tweaking is possible by overriding Tie.details.height-limit or with \shape. It’s also possible to change the custom-definition on the fly.

%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=1031

#(define ((flared-tie coords) grob)

 (define (pair-to-list pair)
   (list (car pair) (cdr pair)))

 (define (normalize-coords goods x y dir)
  (map
   (lambda (coord)
    ;(coord-scale coord (cons x (* y dir)))
    (cons (* x (car coord)) (* y dir (cdr coord))))
   goods))

 (define (my-c-p-s points thick)
  (make-connected-path-stencil
   points
   thick
   1.0
   1.0
   #f
   #f))

 ;; outer let to trigger suicide
 (let ((sten (ly:tie::print grob)))
  (if (grob::is-live? grob)
    (let* ((layout (ly:grob-layout grob))
        (line-thickness (ly:output-def-lookup layout 'line-thickness))
        (thickness (ly:grob-property grob 'thickness 0.1))
        (used-thick (* line-thickness thickness))
        (dir (ly:grob-property grob 'direction))
        (xex (ly:stencil-extent sten X))
        (yex (ly:stencil-extent sten Y))
        (lenx (interval-length xex))
        (leny (interval-length yex))
        (xtrans (car xex))
        (ytrans (if (> dir 0)(car yex) (cdr yex)))
        (uplist
         (map pair-to-list
           (normalize-coords coords lenx (* leny 2) dir))))

  (ly:stencil-translate
    (my-c-p-s uplist used-thick)
   (cons xtrans ytrans)))
  '())))

#(define flare-tie
 (flared-tie '((0 . 0)(0.1 . 0.2) (0.9 . 0.2) (1.0 . 0.0))))

\layout {
 \context {
  \Voice
  \override Tie.stencil = #flare-tie
 }
}

\paper { ragged-right = ##f }

\relative c' {
 a4~a
 \override Tie.height-limit = 4
 a'4~a
 a'4~a
 <a,, c e a c e a c e>~ q

 \break

 a'4~a
 \once \override Tie.details.height-limit = 14
 a4~a

 \break

 a4~a
 \once \override Tie.details.height-limit = 0.5
 a4~a

 \break

 a4~a
 \shape #'((0 . 0) (0 . 0.4) (0 . 0.4) (0 . 0)) Tie
 a4~a

 \break

 a4~a
 \once \override Tie.stencil =
  #(flared-tie '((0 . 0)(0.1 . 0.4) (0.9 . 0.4) (1.0 . 0.0)))
 a4~a

 a4~a
 \once \override Tie.stencil =
  #(flared-tie '((0 . 0)(0.06 . 0.1) (0.94 . 0.1) (1.0 . 0.0)))
 a4~a
}

[image of music]


Forçar l’amplada dels compassos perquè s’adaptin a l’amplada de les indicacions metronòmiques

De forma predeterminada, les indicacions metronòmiques no influeixen l’espaiat horitzontal. Això es pot resoldre per mitjà d’una senzilla sobreescriptura, com pot veure’s a la segona meitat de l’exemple.

example = {
 \tempo "Allegro"
 R1*6
 \tempo "Rall."
 R1*2
 \tempo "A tempo"
 R1*8
}

{
 \compressMMRests {
  \example
  R1
  R1
  \override Score.MetronomeMark.extra-spacing-width = #'(-3 . 0)
  \example
 }
}

[image of music]


Glissando per sota d’una objecte gràfic

Els objectes gràfics de columna de nota (els grobs NoteColumn) poder ser sobrepassats pels glissandos.

\relative c' {
 a2 \glissando
 \once \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
 f''4 d,
}

[image of music]


Incipit

En transcriure música mensural, és útil posar un incipit al començament de la peça per indicar la tonalitat i el compàs originals. Actualment els músics estan acostumats a les línies del pentagrama, però en el període de la música mensural encara no s’utilitzaven. Com a compromís, amb freqüència s’imprimeixen línies divisòries entre els pentagrames, un estil de disseny conegut com mensurstriche.

%% With 2.23. this throws:
%% programming error: Loose column does not have right side to attach to.
%% Likely "Hidden BarLine during note yields programming error"
%% https://gitlab.com/lilypond/lilypond/-/issues/4084
%% --Harm

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% A short excerpt from the Jubilate Deo by Orlande de Lassus
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

global = {
 \set Score.skipBars = ##t
 \key g \major
 \time 4/4

 % the actual music
 \skip 1*8

 % let finis bar go through all staves
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f

 % finis bar
 \bar "|."
}

discantusIncipit = {
 \clef "neomensural-c1"
 \key f \major
 \time 2/2
 c''1.
}

discantusNotes = {
 \transpose c' c'' {
  \clef "treble"
  d'2. d'4 |
  b e' d'2 |
  c'4 e'4.( d'8 c' b |
  a4) b a2 |
  b4.( c'8 d'4) c'4 |
  \once \hide NoteHead
  c'1 |
  b\breve |
 }
}

discantusLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi -- la -- te De -- o,
 om -- nis ter -- ra, __ om-
 "..."
 -us.
}

altusIncipit = {
 \clef "neomensural-c3"
 \key f \major
 \time 2/2
 r1 f'1.
}

altusNotes = {
 \transpose c' c'' {
  \clef "treble"
  r2 g2. e4 fis g |
  a2 g4 e |
  fis g4.( fis16 e fis4) |
  g1 |
  \once \hide NoteHead
  g1 |
  g\breve |
 }
}

altusLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi -- la -- te
 De -- o, om -- nis ter -- ra,
 "..."
 -us.
}

tenorIncipit = {
 \clef "neomensural-c4"
 \key f \major
 \time 2/2
 r\longa
 r\breve
 r1 c'1.
}

tenorNotes = {
 \transpose c' c' {
  \clef "treble_8"
  R1 |
  R1 |
  R1 |
  % two measures
  r2 d'2. d'4 b e' |
  \once \hide NoteHead
  e'1 |
  d'\breve |
 }
}

tenorLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi -- la -- te
 "..."
 -us.
}

bassusIncipit = {
 \clef "mensural-f"
 \key f \major
 \time 2/2
 r\maxima
 f1.
}

bassusNotes = {
 \transpose c' c' {
  \clef "bass"
  R1 |
  R1 |
  R1 |
  R1 |
  g2. e4 |
  \once \hide NoteHead
  e1 |
  g\breve |
 }
}

bassusLyrics = \lyricmode {
 Ju -- bi-
 "..."
 -us.
}

\score {
 <<
  \new StaffGroup = choirStaff <<
   \new Voice = "discantusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Discantus"
    \incipit \discantusIncipit
    \global
    \discantusNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto discantusNotes { \discantusLyrics }
   \new Voice = "altusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Altus"
    \global
    \incipit \altusIncipit
    \altusNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto altusNotes { \altusLyrics }
   \new Voice = "tenorNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Tenor"
    \global
    \incipit \tenorIncipit
    \tenorNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto tenorNotes { \tenorLyrics }
   \new Voice = "bassusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Bassus"
    \global
    \incipit \bassusIncipit
    \bassusNotes
   >>
   \new Lyrics \lyricsto bassusNotes { \bassusLyrics }
  >>
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   %% no bar lines in staves or lyrics
   \hide BarLine
  }
  %% the next two instructions keep the lyrics between the bar lines
  \context {
   \Lyrics
   \consists "Bar_engraver"
   \consists "Separating_line_group_engraver"
  }
  \context {
   \Voice
   %% no slurs
   \hide Slur
   %% Comment in the below "\remove" command to allow line
   %% breaking also at those bar lines where a note overlaps
   %% into the next measure. The command is commented out in this
   %% short example score, but especially for large scores, you
   %% will typically yield better line breaking and thus improve
   %% overall spacing if you comment in the following command.
   %%\remove "Forbid_line_break_engraver"
  }
  indent = 6\cm
  incipit-width = 4\cm
 }
}

[image of music]


Inserir fragments de partitures a sobre del pentagrama com elements de marcatge

L’ordre \markup és molt versàtil. En aquest fragment de codi, hi ha un bloc \score amb una partitura completa en comptes de textos o altra marcatge.

tuning = \markup {
 \score {
  \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
  {
   \clef bass
   <c, g, d g>1
  }
  \layout { ragged-right = ##t indent = 0\cm }
 }
}

\header {
 title = "Solo Cello Suites"
 subtitle = "Suite IV"
 subsubtitle = \markup { Originalstimmung: \raise #0.5 \tuning }
}

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
 \time 4/8
 \tuplet 3/2 { c8 d e } \tuplet 3/2 { c d e }
 \tuplet 3/2 { c8 d e } \tuplet 3/2 { c d e }
 g8 a g a
 g8 a g a
}

[image of music]


Let TabStaff print the topmost string at bottom

In tablatures usually the first string is printed topmost. If you want to have it at the bottom change the stringOneTopmost-context-property. For a context-wide setting this could be done in layout as well.

%\layout {
% \context {
%  \Score
%  stringOneTopmost = ##f
% }
% \context {
%  \TabStaff
%  tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
% }
%}

m = {
 \cadenzaOn
 e, b, e gis! b e'
 \bar "||"
}

<<
 \new Staff { \clef "G_8" <>_"default" \m <>_"italian (historic)"\m }
 \new TabStaff
 {
  \m
  \set Score.stringOneTopmost = ##f
  \set TabStaff.tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
  \m
 }
>>

[image of music]


Donar format a tabulatures amb lletres

Es pot donar format a la tabulatura usant lletres en comptes de nombres.

music = \relative c {
 c4 d e f
 g4 a b c
 d4 e f g
}

<<
 \new Staff {
  \clef "G_8"
  \music
 }
 \new TabStaff \with {
  tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
 }
 {
  \music
 }
>>

[image of music]


Making glissandi breakable

Si s’ajusta la propietat breakable al valor #t en combinació amb after-line-breaking, podem fer que un glissando es divideixi en el salt de línia:

glissandoSkipOn = {
 \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
 \hide NoteHead
 \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

\relative c'' {
 \override Glissando.breakable = ##t
 \override Glissando.after-line-breaking = ##t
 f1\glissando |
 \break
 a4 r2. |
 f1\glissando
 \once \glissandoSkipOn
 \break
 a2 a4 r4 |
}

[image of music]


Fer unes línies del pentagrama més gruixudes que les altres

Es pot fer una línia de pentagrama més gruixuda amb fins pedagògics (per exemple la tercera línia o la de la clau de sol). Això es pot aconseguir afegint més línies molt a prop de la línia que es vol destacar, utilitzant la propietat line-positions de l’objecte StaffSymbol.

{
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions =
  #'(-4 -2 -0.2 0 0.2 2 4)
 d'4 e' f' g'
}

[image of music]


Comptador de compassos

Aquest fragment de codi proporciona una solució alternativa a la producció de comptadors de compàs utilitzant repeticions transparents de tipus percentatge.

<<
 \context Voice = "foo" {
  \clef bass
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
 }
 \context Voice = "foo" {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \hide PercentRepeat
  \override PercentRepeatCounter.staff-padding = #1
  \repeat percent 4 { s1 }
 }
>>

[image of music]


Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)

La disposició «mensurstriche» en els quals les línies divisòries no estan dibuixades sobre els pentagrames, sinó entre ells, es pot aconseguir amb un StaffGroup en comptes d’un ChoirStaff. La línia divisòria sobre els pentagrames s’esborra usant \hide.

\layout {
 \context {
  \Staff
  measureBarType = "-span|"
 }
}

music = \fixed c'' {
 c1
 d2 \section e2
 f1 \fine
}

\new StaffGroup <<
 \new Staff \music
 \new Staff \music
>>

[image of music]


Modifying the Ottava spanner slope

It is possible to change the slope of the Ottava spanner.

\relative c'' {
 \override Staff.OttavaBracket.stencil = #ly:line-spanner::print
 \override Staff.OttavaBracket.bound-details =
  #`((left . ((Y . 0)
        (attach-dir . ,LEFT)
        (padding . 0)
        (stencil-align-dir-y . ,CENTER)))
    (right . ((Y . 5.0) ; Change the number here
         (padding . 0)
         (attach-dir . ,RIGHT)
         (text . ,(make-draw-dashed-line-markup
              (cons 0 -1.2))))))
 \override Staff.OttavaBracket.left-bound-info =
   #ly:horizontal-line-spanner::calc-left-bound-info-and-text
 \override Staff.OttavaBracket.right-bound-info =
   #ly:horizontal-line-spanner::calc-right-bound-info
 \ottava #1
 c1
 c'''1
}

[image of music]


Niuat de grups de pentagrames

Es pot utilitzar la propietat systemStartDelimiterHierarchy per crear grups de pentagrames niuats de forma més complexa. L’ordre \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy pren una llista alfabètic del nombre de pentagrames produïts. Es pot proporcionar abans de cada pentagrama un delimitador de començament del sistema. Es pot envoltar entre corxets i admetre tants pentagrames com envoltin els corxets. Es poden ometre els elements de la llista, però el primer corxet sempre abasta tots els pentagrames. Les possibilitat són SystemStartBar, SystemStartBracket, SystemStartBrace SystemStartSquare.

\new StaffGroup
\relative c'' <<
 \override StaffGroup.SystemStartSquare.collapse-height = #4
 \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
  = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
               (SystemStartSquare b) ) c ) d)
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
 \new Staff { c1 }
>>

[image of music]


Armadures de tonalitat no tradicional

La molt utilitzada ordre \key estableix la propietat keyAlterations, dins del context Staff.

Per crear armadures de tonalitat no estàndard, ajusteu aquesta propietat directament. El format d’aquesta ordre és una llista:

\set Staff.keyAlterations = #`(((octava . pas) . alteració) on, per cada element dins de la llista octava especifica l’octava (sent zero l’octava des del Do central fins al Si per sobre), pas especifica la nota dins de l’octava (zero significa Do i 6 significa Si), i alteració és ,SHARP ,FLAT ,DOUBLE-SHARP etc. (observeu la coma precedent).

De forma alternativa, per a cada element de la llista l’ús del format més concís (pas. alteració) especifica que la mateixa alteració ha d’estar en totes les octaves.

Vet aquí un exemple d’una possible armadura per generar una escala exàtona:

\include "arabic.ly"
\relative do' {
 \set Staff.keyAlterations = #`((0 . ,SEMI-FLAT)
                 (1 . ,SEMI-FLAT)
                 (2 . ,FLAT)
                 (5 . ,FLAT)
                 (6 . ,SEMI-FLAT))
%\set Staff.extraNatural = ##f
 re reb \dwn reb resd
 dod dob dosd \dwn dob |
 dobsb dodsd do do |
}

[image of music]


Numerar grups de compassos

Aquest fragment de codi mostra l’ús del gravador Measure_counter_engraver per numerar grups de compassos successius. Es pot numerar qualsevol període de compassos tant si té repeticions com si no.

S’ha d’afegir el gravador al context adequat. Aquí s’usa un context Staff; una altra possibilitat seria un context Dynamics.

El comptador s’inicia amb \startMeasureCount i finalitza amb \stopMeasureCount. La numeració comença amb 1, de forma predeterminada, però es pot modificar aquest comportament sobreescrivint la propietat count-from.

Quan un compàs s’estén més enllà d’un salt de línia, el número apareix dues vegades, la segona vegada entre parèntesi.

\layout {
 \context {
  \Staff
  \consists #Measure_counter_engraver
 }
}

\new Staff {
 \startMeasureCount
 \repeat unfold 7 {
  c'4 d' e' f'
 }
 \stopMeasureCount
 \bar "||"
 g'4 f' e' d'
 \override Staff.MeasureCounter.count-from = #2
 \startMeasureCount
 \repeat unfold 5 {
  g'4 f' e' d'
 }
 g'4 f'
 \bar ""
 \break
 e'4 d'
 \repeat unfold 7 {
  g'4 f' e' d'
 }
 \stopMeasureCount
}

[image of music]


Plantilla d’orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l’ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d’usar \transpose de manera que unes variables continguin la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

#(set-global-staff-size 17)
\paper {
 indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
 short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.

clarinetMusic = \transpose c' a
 \relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

hornMusic = \transpose c' f
 \relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c'' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
   \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
   \fluteMusic

   \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
    instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } }
   }

   % Declare that written Middle C in the music
   % to follow sounds a concert B flat, for
   % output using sounded pitches such as MIDI.
   %\transposition bes

   % Print music for a B-flat clarinet
   \transpose bes c' \clarinetMusic
  >>

  \new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
   \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
    % \transposition f
    \transpose f c' \hornMusic

   \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
   \trumpetMusic

  >>
  \new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
  \with { instrumentName = "Percussion" }
  <<
   \percussionMusic
  >>
  \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
  <<
   \new Staff { \pianoRHMusic }
   \new Staff { \pianoLHMusic }
  >>
  \new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
   \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }
   \new Voice = "soprano"
   \sopranoMusic

   \new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
   \new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
   \with { \accepts Lyrics } <<
    \new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
    \new Voice = "altoI"
    \altoIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
    \new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
    \new Voice = "altoII"
    \altoIIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
   >>

   \new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
    \new Voice = "tenor"
    \tenorMusic

   \new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }
  >>
  \new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
   \new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
    \new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
    \violinIMusic

    \new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
    \violinIIMusic
   >>

   \new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
   \violaMusic

   \new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
   \celloMusic

   \new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
   \bassMusic
  >>
 >>
 \layout { }
}

[image of music]


Print ChordNames with same root and different bass as slash and bass-note

To print subsequent ChordNames only differing in its bass note as slash and bass note use the here defined engraver. The behaviour may be controlled in detail by the chordChanges context property.

#(define Bass_changes_equal_root_engraver
 (lambda (ctx)
 "For sequential @code{ChordNames} with same root, but different bass, the root
markup is dropped: D D/C D/B -> D /C /B
The behaviour may be controlled by setting the @code{chordChanges}
context-property."
  (let ((chord-pitches '())
     (last-chord-pitches '())
     (bass-pitch #f))
   (make-engraver
    ((initialize this-engraver)
     (let ((chord-note-namer (ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)))
      ;; Set 'chordNoteNamer, respect user setting if already done
      (ly:context-set-property! ctx 'chordNoteNamer
       (if (procedure? chord-note-namer)
         chord-note-namer
         note-name->markup))))
    (listeners
     ((note-event this-engraver event)
      (let* ((pitch (ly:event-property event 'pitch))
          (pitch-name (ly:pitch-notename pitch))
          (pitch-alt (ly:pitch-alteration pitch))
          (bass (ly:event-property event 'bass #f))
          (inversion (ly:event-property event 'inversion #f)))
      ;; Collect notes of the chord
      ;; - to compare inversed chords we need to collect the bass note
      ;;  as usual member of the chord, whereas an added bass must be
      ;;  treated separate from the usual chord-notes
      ;; - notes are stored as pairs containing their
      ;;  pitch-name (an integer), i.e. disregarding their octave and
      ;;  their alteration
      (cond (bass (set! bass-pitch pitch))
         (inversion
          (set! bass-pitch pitch)
          (set! chord-pitches
             (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches)))
         (else
          (set! chord-pitches
             (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches)))))))
    (acknowledgers
     ((chord-name-interface this-engraver grob source-engraver)
      (let ((chord-changes (ly:context-property ctx 'chordChanges #f)))
       ;; If subsequent chords are equal apart from their bass,
       ;; reset the 'text-property.
       ;; Equality is done by comparing the sorted lists of this chord's
       ;; elements and the previous chord. Sorting is needed because
       ;; inverted chords may have a different order of pitches.
       ;; `chord-changes' needs to be true
       (if (and bass-pitch
            chord-changes
            (equal?
             (sort chord-pitches car<)
             (sort last-chord-pitches car<)))
         (ly:grob-set-property! grob 'text
          (make-line-markup
           (list
            (ly:context-property ctx 'slashChordSeparator)
            ((ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)
             bass-pitch
             (ly:context-property ctx 'chordNameLowercaseMinor))))))
       (set! last-chord-pitches chord-pitches)
       (set! chord-pitches '())
       (set! bass-pitch #f))))
    ((finalize this-engraver)
     (set! last-chord-pitches '()))))))

myChords = \chordmode {
 %\germanChords

 \set chordChanges = ##t
 d2:m d:m/cis

 d:m/c
 \set chordChanges = ##f
 d:m/b

 e1:7
 \set chordChanges = ##t
 e
 \break
 \once \set chordChanges = ##f
 e1/f
 e2/gis e/+gis e e:m/f d:m d:m/cis d:m/c
 \set chordChanges = ##f
 d:m/b
}

<<
 \new ChordNames
  \with { \consists #Bass_changes_equal_root_engraver }
  \myChords
 \new Staff \myChords
>>

[image of music]


Posar lletra dins del pentagrama

Es poden moure les línies de lletra verticalment per imprimir-les dins del pentagrama. Les lletres es mouen amb \override LyricText.extra-offset = #'(0 . dy) i hi ha instruccions per moure les línies d’extensió i els guions. El desplaçament necessari s’estableix mitjançant un procés d’assaig i error.

<<
 \new Staff <<
  \new Voice = "voc" \relative c' { \stemDown a bes c8 b c4 }
 >>
 \new Lyrics \with {
  \override LyricText.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . 8.6)
 } \lyricsto "voc" { La la -- la __ _ la }
>>

[image of music]


Citació d’una altra veu

La propietat quotedEventTypes determina els tipus d’esdeveniments musicals que resulten citats. El valor predeterminat és (note-event rest-event tie-event beam-event tuplet-span-event), que significa que sols apareixen en l’expressió \quoteDuring les notes, silencis, lligadures, barres i grups especials. A l’exemple següent, el silenci de semicorxera no apareix en el fragment citat perquè rest-event no està dins quotedEventTypes.

Per veure una llista dels tipus d’esdeveniment, consulteu la secció “Music classes” de la Referència de funcionament intern.

quoteMe = \relative c' {
 fis4 r16 a8.-> b4\ff c
}
\addQuote quoteMe \quoteMe

original = \relative c'' {
 c8 d s2
 \once \override NoteColumn.ignore-collision = ##t
 es8 gis8
}

<<
 \new Staff \with { instrumentName = "quoteMe" }
 \quoteMe

 \new Staff \with { instrumentName = "orig" }
 \original

 \new Staff \with {
  instrumentName = "orig+quote"
  quotedEventTypes = #'(note-event articulation-event)
 }
 \relative c''
 <<
  \original
  \new Voice {
   s4
   \set fontSize = #-4
   \override Stem.length-fraction = #(magstep -4)
   \quoteDuring "quoteMe" { \skip 2. }
  }
 >>
>>

[image of music]


Citació d’una altra veu amb transposició

Els passatges citats tenen en compte la trasnposició de la font tant com la del destí. En aquest exemple, tots els instruments interpreten una nota amb el so de Do central; el destí d’un instrument transpositor en Fa. La part de destí es pot transportar utilitzant \transpose. En aquest cas les notes citades romanen sense canvis.

\addQuote clarinet {
 \transposition bes
 \repeat unfold 8 { d'16 d' d'8 }
}

\addQuote sax {
 \transposition es'
 \repeat unfold 16 { a8 }
}

quoteTest = {
 % french horn
 \transposition f
 g'4
 << \quoteDuring "clarinet" { \skip 4 } s4^"clar." >>
 << \quoteDuring "sax" { \skip 4 } s4^"sax." >>
 g'4
}

{
 \new Staff \with {
  instrumentName = \markup { \column { Horn "in F" } }
 }
 \quoteTest
 \transpose c' d' << \quoteTest s4_"up a tone" >>
}

[image of music]


Removing brace on first line of piano score

This snippet removes the first brace from a PianoStaff or a GrandStaff.

It may be useful when cutting and pasting the engraved image into existing music.

It uses \alterBroken.

someMusic = {
 \once \override Staff.Clef.stencil = ##f
 \once \override Staff.TimeSignature.stencil = ##f
 \repeat unfold 3 c1 \break
 \repeat unfold 5 c1 \break
 \repeat unfold 5 c1
}

\score {
 \new PianoStaff
 <<
  \new Staff = "right" \relative c'' \someMusic
  \new Staff = "left" \relative c' { \clef F \someMusic }
 >>
 \layout {
  indent=75
  \context {
   \PianoStaff
   \alterBroken transparent #'(#t) SystemStartBrace
  }
 }
}

[image of music]


Supressió de la primera línia buida

El primer pentagrama buit també es pot suprimir de la partitura establint la propietat remove-first de VerticalAxisGroup. Això es pot fer globalment dins del bloc \layout, o localment dins del pentagrama concret que es vol suprimir. En aquest últim cas, hem d’especificar el contex (Staff s’aplica sols al pentagrama actual) davant de la propietat.

El pentagrama inferior del segon grup no s’elimina, perquè l’ajustament sols s’aplica al pentagraa concret dins del que s’escriu.

\layout {
 \context {
  \Staff \RemoveEmptyStaves
  % To use the setting globally, uncomment the following line:
  % \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
 }
}
\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative c' {
  e4 f g a \break
  c1
 }
 \new Staff {
  % To use the setting globally, comment this line,
  % uncomment the line in the \layout block above
  \override Staff.VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  R1 \break
  R
 }
>>
\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative c' {
  e4 f g a \break
  c1
 }
 \new Staff {
  R1 \break
  R
 }
>>

[image of music]


Fixació d’un separador entre els sistemes

Es poden inserir separadors de sistema entre els sistemes d’una pàgina. Es pot usar qualsevol element de marcatge, però hi ha \slashSeparator com una elecció predeterminada adequada.

\paper {
 system-separator-markup = \slashSeparator
 line-width = 120
}

notes = \relative c' {
 c1 | c \break
 c1 | c \break
 c1 | c
}

\book {
 \score {
  \new GrandStaff <<
   \new Staff \notes
   \new Staff \notes
  >>
 }
}

[image of music]


Barres de compàs en forma de ratlla curta

Freqüentment, s’usen barres de compàs en forma de ’tick’ o ratlla curta on la línia divisòria s’emplea sols a efectes de coordinació i no es vol impliar amb ella cap èmfasi ritmic.

\relative c' {
 \set Score.measureBarType = #"'"
 c4 d e f
 g4 f e d
 c4 d e f
 g4 f e d
 \bar "|."
}

[image of music]


Compàs entre parèntesis

La indicació de compàs pot envoltar-se entre parèntesi.

\relative c'' {
 \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
  (bracketify-stencil (ly:time-signature::print grob) Y 0.1 0.2 0.1))
 \time 2/4
 a4 b8 c
}

[image of music]


Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3

Una altra forma de posar la indicació de comàs entre parèntesis.

\relative c'' {
 \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
  (parenthesize-stencil (ly:time-signature::print grob) 0.1 0.4 0.4 0.1 ))
 \time 2/4
 a4 b8 c
}

[image of music]


Ajustament de les propietats de clau

La modificació del glif de la clau, la seva posició o octava, no canvien ’per se’ la posició de les notes següents del pentagrama. Per aconseguir armadures adequades de tonalitat sobre les línies del pentagrama, s’ha d’especificar també middleCClefPosition, amb valor positius o negatius que moguin Do central cap amunt o cap avall, respectivament, en relació amb la línia central del pentagrama (usualment la tercera).

Per exemple, l’ordre \clef "treble_8" equival a un ajustament de clefGlyph, clefPosition (que controla la posició vertical de la clau sobre el pentagrama), middleCPosition i clefTransposition. Se imprimeix la clau cada cop que es modifica qualsevol de les propietats excepte middleCPosition.

Els exemple següents mostren les possibilitats quan s’ajusten aquestes propietats manualment. En la primera línia, els canvis manuals preserven la posició relativa estàndard de les clau i les notes, però no ho fan a la segona línia.

{
 % The default treble clef
 \key f \major
 c'1
 % The standard bass clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = #2
 \set Staff.middleCPosition = #6
 \set Staff.middleCClefPosition = #6
 \key g \major
 c'1
 % The baritone clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
 \set Staff.clefPosition = #4
 \set Staff.middleCPosition = #4
 \set Staff.middleCClefPosition = #4
 \key f \major
 c'1
 % The standard choral tenor clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
 \set Staff.clefPosition = #-2
 \set Staff.clefTransposition = #-7
 \set Staff.middleCPosition = #1
 \set Staff.middleCClefPosition = #1
 \key f \major
 c'1
 % A non-standard clef
 \set Staff.clefPosition = #0
 \set Staff.clefTransposition = #0
 \set Staff.middleCPosition = #-4
 \set Staff.middleCClefPosition = #-4
 \key g \major
 c'1 \break

 % The following clef changes do not preserve
 % the normal relationship between notes, key signatures
 % and clefs:

 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = #2
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = #7
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = #0
 \set Staff.clefPosition = #0
 c'1

 % Return to the normal clef:

 \set Staff.middleCPosition = #0
 c'1
}

[image of music]


Two \partCombine pairs on one staff

The \partCombine function takes two music expressions each containing a part, and distributes them among four Voices named “two”, “one”, “solo”, and “chords” depending on when and how the parts are merged into a common voice. The voices output from \partCombine can have their layout properties adjusted in the usual way. Here we define extensions of \partCombine to make it easier to put four voices on a staff.

soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

\new Staff <<
 \key b\minor
 \clef alto
 \partial 4
 \transpose b b'
 \partCombineUp \soprano \alto
 \partCombineDown \tenor \bass
>>
\layout {
 \context {
  \Staff
  \accepts "VoiceBox"
 }
 \context {
  \name "VoiceBox"
  \type "Engraver_group"
  \defaultchild "Voice"
  \accepts "Voice"
  \accepts "NullVoice"
 }
}

customPartCombineUp =
#(define-music-function (partOne partTwo)
 (ly:music? ly:music?)
"Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
a @code{VoiceBox} named @q{Up} containing @code{Voice}s
that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one
voice where feasible. This variant sets the default voicing
in the output to use upward stems."
#{
 \new VoiceBox = "Up" <<
  \context Voice = "one" { \voiceOne }
  \context Voice = "two" { \voiceThree }
  \context Voice = "shared" { \voiceOne }
  \context Voice = "solo" { \voiceOne }
  \context NullVoice = "null" {}
  \partCombine #partOne #partTwo
 >>
#})

customPartCombineDown = #
(define-music-function (partOne partTwo)
 (ly:music? ly:music?)
"Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
a @code{VoiceBox} named @q{Down} containing @code{Voice}s
that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one
voice where feasible. This variant sets the default voicing
in the output to use downward stems."
#{
 \new VoiceBox = "Down" <<
  \set VoiceBox.soloText = #"Solo III"
  \set VoiceBox.soloIIText = #"Solo IV"
  \context Voice ="one" { \voiceFour }
  \context Voice ="two" { \voiceTwo }
  \context Voice ="shared" { \voiceFour }
  \context Voice ="solo" { \voiceFour }
  \context NullVoice = "null" {}
  \partCombine #partOne #partTwo
 >>
#})

soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

\new Staff <<
 \key b\minor
 \clef alto
 \partial 4
 \transpose b b'
 \customPartCombineUp \soprano \alto
 \customPartCombineDown \tenor \bass
>>

[image of music]


Us del corxet recte al començament d’un grup de pentagrames

Es pot usar el delimitador de començament d’un sistema SystemStartSquare establint-lo explícitament dins d’un context StaffGroup o ChoirStaffGroup.

\score {
 \new StaffGroup { <<
 \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
 >> }
}

[image of music]


Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d’una veu

Utilització de autochange amb més d’una veu.

\score
{
 \new PianoStaff
 <<
  \new Staff = "up" {
   <<
    \set Timing.beamExceptions = #'()
    \set Timing.beatStructure = #'(4)
    \new Voice {
     \voiceOne
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,8 a b c d e f g
     }
    }

    \new Voice {
     \voiceTwo
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,,8 a b c d e f g
     }
    }
   >>
  }

  \new Staff = "down" {
   \clef bass
  }
 >>
}

[image of music]


Using marklines in a Frenched score

Using MarkLine contexts (such as in LSR1010) in a Frenched score can be problematic if all the staves between two MarkLines are removed in one system. The Keep_alive_together_engraver can be used within each StaffGroup to keep the MarkLine alive only as long as the other staves in the group stay alive.

bars = {
 \tempo "Allegro" 4=120
 s1*2
 \repeat unfold 5 { \mark \default s1*2 }
 \bar "||"
 \tempo "Adagio" 4=40
 s1*2
 \repeat unfold 8 { \mark \default s1*2 }
 \bar "|."
}
winds = \repeat unfold 120 { c''4 }
trumpet = { \repeat unfold 8 g'2 R1*16 \repeat unfold 4 g'2 R1*8 }
trombone = { \repeat unfold 4 c'1 R1*8 d'1 R1*17 }
strings = \repeat unfold 240 { c''8 }

#(set-global-staff-size 16)
\paper {
 systems-per-page = 5
 ragged-last-bottom = ##f
}

\layout {
 indent = 15\mm
 short-indent = 5\mm
 \context {
  \name MarkLine
  \type Engraver_group
  \consists Output_property_engraver
  \consists Axis_group_engraver
  \consists Mark_engraver
  \consists Metronome_mark_engraver
  \consists Staff_collecting_engraver
  \override VerticalAxisGroup.remove-empty = ##t
  \override VerticalAxisGroup.remove-layer = #'any
  \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = 1
  keepAliveInterfaces = #'()
 }
 \context {
  \Staff
  \override VerticalAxisGroup.remove-empty = ##t
  \override VerticalAxisGroup.remove-layer = ##f
 }
 \context {
  \StaffGroup
  \accepts MarkLine
  \consists Keep_alive_together_engraver
 }
 \context {
  \Score
  \remove Mark_engraver
  \remove Metronome_mark_engraver
  \remove Staff_collecting_engraver
 }
}

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "winds" \with {
   instrumentName = "Winds"
   shortInstrumentName = "Winds"
  } <<
   \new MarkLine \bars
   \new Staff \winds
  >>
  \new StaffGroup = "brass" <<
   \new MarkLine \bars
   \new Staff = "trumpet" \with {
    instrumentName = "Trumpet"
    shortInstrumentName = "Tpt"
   } \trumpet
   \new Staff = "trombone" \with {
    instrumentName = "Trombone"
    shortInstrumentName = "Tbn"
   } \trombone
  >>
  \new StaffGroup = "strings" \with {
   instrumentName = "Strings"
   shortInstrumentName = "Strings"
  } <<
   \new MarkLine \bars
   \new Staff = "strings" { \strings }
  >>
 >>
}

[image of music]


Grups de pentagrames alineats verticalment sense una barra SystemStartBar que els interconnecti

Aquest fragment de codi mostra com obtenir grups de pentagrames StaffGroups alineats verticalment amb una barra d’inici de sistema SystemStartBar per cada StaffGroup, però sense connectar-los entre sí.

#(set-global-staff-size 18)

\paper {
 indent = 0
 ragged-right = ##f
 print-all-headers = ##t
}

\layout {
 \context {
  \StaffGroup
  \consists Text_mark_engraver
  \consists Staff_collecting_engraver
  systemStartDelimiterHierarchy =
   #'(SystemStartBrace (SystemStartBracket a b))
 }

 \context {
  \Score
  \remove Text_mark_engraver
  \remove Staff_collecting_engraver
  \override SystemStartBrace.style = #'bar-line
  \omit SystemStartBar
  \override SystemStartBrace.padding = #-0.1
  \override SystemStartBrace.thickness = #1.6
  \override StaffGrouper.staffgroup-staff-spacing.basic-distance = #15
 }
}

%%%% EXAMPLE

txt =
\lyricmode {
 Wer4 nur den lie -- ben Gott läßt wal2 -- ten4
 und4 hof -- fet auf ihn al -- le Zeit2.
}

% First StaffGroup "exercise"

eI =
\relative c' {
    \textMark \markup {
        \bold Teacher:
        This is a simple setting of the choral. Please improve it.
        }
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceOne

    \partial 4
    e4
    a b c b
    a b gis2
    e4\fermata g! g f
    e a a gis
    a2.\fermata
    \bar ":|."
}

eII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
    c4
    e e e gis
    a f e2
    b4 b d d
    c c d d
    c2.
    \bar ":|."
}

eIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
    a4
    c b a b
    c d b2
    gis4 g g b
    c a f e
    e2.
}

eIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
    a,4
    a' gis a e
    a, d e2
    e,4\fermata e' b g
    c f d e
    a,2.\fermata
    \bar ":|."
}

exercise =
\new StaffGroup = "exercise"
<<

 \new Staff
  <<
   \new Voice \eI
   \new Voice \eII
  >>

 \new Lyrics \txt

 \new Staff
  <<
   \new Voice \eIII
   \new Voice \eIV
  >>
>>

% Second StaffGroup "simple Bach"

sbI =
\relative c' {
    \textMark \markup { \bold" Pupil:" Here's my version! }
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceOne

    \partial 4
    e4
    a b c b
    a b gis2
    e4\fermata g! g f
    e a a gis
    a2.\fermata
    \bar ":|."
}

sbII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
    c8 d
    e4 e e8 f g4
    f f e2
    b4 b8 c d4 d
    e8 d c4 b8 c d4
    c2.
    \bar ":|."
}

sbIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
    a8 b
    c4 b a b8 c
    d4 d8 c b2
    gis4 g g8 a b4
    b a8 g f4 e
    e2.
}

sbIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
    a,4
    a' gis a e
    f8 e d4 e2
    e,4\fermata e' b a8 g
    c4 f8 e d4 e
    a,2.\fermata
    \bar ":|."
}

simpleBach =
\new StaffGroup = "simple Bach"
<<

 \new Staff
  <<
   \new Voice \sbI
   \new Voice \sbII
  >>

 \new Lyrics \txt

 \new Staff
  <<
   \new Voice \sbIII
   \new Voice \sbIV
  >>
>>

% Third StaffGroup "chromatic Bach"

cbI =
\relative c' {
    \textMark \markup {
     \bold "Teacher:"
     \column {
      "Well, you simply copied and transposed a version of J.S.Bach."
      "Do you know this one?"
     }
    }
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceOne

    \partial 4
    e4
    a b c b
    a b gis4. fis8
    e4\fermata g! g f
    e a a8 b gis4
    a2.\fermata
    \bar ":|."
}

cbII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
    c8 d
    e4 e e8 fis gis4
    a8 g! f!4 e2
    b4 e e d
    d8[ cis] d dis e fis e4
    e2.
    \bar ":|."
}

cbIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
    a8 b
    c[ b] a gis8 a4 d,
    e8[ e'] d c b4. a8
    gis4 b c d8 c
    b[ a] a b c b b c16 d
    c2.
}

cbIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
    a4
    c, e a, b
    c d e2
    e4\fermata e a b8 c
    gis[ g] fis f e dis e4
    a,2.\fermata
    \bar ":|."
}

chromaticBach =
\new StaffGroup = "chromatic Bach"
<<

 \new Staff
  <<
   \new Voice \cbI
   \new Voice \cbII
  >>

 \new Lyrics \txt

 \new Staff
  <<
   \new Voice \cbIII
   \new Voice \cbIV
  >>
>>


% Score

\score {
    <<
    \exercise
    \simpleBach
    \chromaticBach
    >>
    \header {
        title = \markup
              \column {
               \combine \null \vspace #1
               "Exercise: Improve the given choral"
               " "
              }
    }
    \layout {
        \context {
            \Lyrics
            \override LyricText.X-offset = #-1
        }
    }
}

[image of music]


Corxets de primera i segona vegada a sota dels acords

Mitjançant l’addició del gravador Volta_engraver al pentagrama pertinent, es poden posar els corxets de primera i segona veu a sota dels acords.

\score {
 <<
  \chords {
   c1
   c1
  }
  \new Staff \with {
   \consists "Volta_engraver"
  }
  {
   \repeat volta 2 { c'1 }
   \alternative { c' }
  }
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove "Volta_engraver"
  }
 }
}

[image of music]


Caselles de repetició de diversos pentagrames

Mitjançant l’addició del gravador Volta_engraver al pentagrama adequat, les caselles de primera i segona vegada es poden posar sobre algun pentagrama diferent al més alt de la partitura.

voltaMusic = \relative c'' {
 \repeat volta 2 {
  c1
 }
 \alternative {
  d1
  e1
 }
}

<<
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \voltaMusic
  \new Staff \voltaMusic
 >>
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \with { \consists "Volta_engraver" }
   \voltaMusic
  \new Staff \voltaMusic
 >>
>>

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).