Rhythms

Rhythms


Afegir barres, lligadures d’expressió i d’unió, etc., quan s’usen ritmes amb i sense grups de valoració especial.

La sintaxi del LilyPond pot implicar moltes col·locacions poc comunes per als parèntesis, claus, etc., que a vegades s’han d’intercalar. Per exemple, en introduir una barra manual, la clau esquerra d’apertura s’ha d’escriure després de la nota inicial i de la seva duració, no abans. De forma semblant, la clau dreta de tancament ha de seguir immediatament a la nota que es vol ubicar al final del barrat, fins i tot si aquesta nota resulta estar dins d’un grup de valoració especial. Aquest fragment de codi mostra com combinar el barrat manual, les lligadures d’expressió i d’unió i les lligadures de fraseig, amb seccions de valoració especial (tancades entre claus).

{
 r16[ g16 \tuplet 3/2 { r16 e'8] }
 g16( a \tuplet 3/2 { b d e') }
 g8[( a \tuplet 3/2 { b d') e'] ~ }
 \time 2/4
 \tuplet 5/4 { e'32\( a b d' e' } a'4.\)
}

[image of music]


Escriptura de parts de percussió

Mitjançant la utilització de les potents eines preconfigurades com la funció \drummode i el context DrumStaff, la introducció de parts per a percussió és molt fàcil: les percussions se situen en les seves pròpies posicions de pentagrama (amb una clau especial) i tenen els caps corresponents a l’instrument. És possible afegir un símbol addicional a la percussió o reduir el nombre de línies.

drh = \drummode {
    cymc4.^"crash" hhc16^"h.h." hh hhc8 hho hhc8 hh16 hh
    hhc4 r4 r2
   }
drl = \drummode {
    bd4 sn8 bd bd4 << bd ss >>
    bd8 tommh tommh bd toml toml bd tomfh16 tomfh
   }
timb = \drummode {
     timh4 ssh timl8 ssh r timh r4
     ssh8 timl r4 cb8 cb
    }

\score {
 <<
  \new DrumStaff \with {
   instrumentName = "timbales"
   drumStyleTable = #timbales-style
   \override StaffSymbol.line-count = #2
   \override BarLine.bar-extent = #'(-1 . 1)
  }
  <<
   \timb
  >>
  \new DrumStaff \with { instrumentName = "drums" }
  <<
   \new DrumVoice { \stemUp \drh }
   \new DrumVoice { \stemDown \drl }
  >>
 >>
 \layout { }
 \midi { \tempo 4 = 120 }
}

[image of music]


Ajustament d’espaiat de les notes d’adorn

Es poden ajustar la separació entre les notes d’adorn utilitzant la propietat spacing-increment de Score.GraceSpacing.

graceNotes = {
 \grace { c4 c8 c16 c32 }
 c8
}

\relative c'' {
 c8
 \graceNotes
 \override Score.GraceSpacing.spacing-increment = #2.0
 \graceNotes
 \revert Score.GraceSpacing.spacing-increment
 \graceNotes
}

[image of music]


Alineació dels números de compàs

Els números de compàs s’alineen de forma predeterminada per la dreta amb el seu objecte pare. Aquest objecte és pel general la vora esquerra, d’una línia o, si els números s’imprimeixen dins de la línia, la vora esquerra d’una línia divisòria. Els números també es poden situar directament sobre la barra de compàs o alineats per l’esquerra amb ella.

\relative c' {
 \set Score.currentBarNumber = #111
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-visible
 % Increase the size of the bar number by 2
 \override Score.BarNumber.font-size = #2
 % Print a bar number every second measure
 \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
 c1 | c1
 % Center-align bar numbers
 \override Score.BarNumber.self-alignment-X = #CENTER
 c1 | c1
 % Left-align bar numbers
 \override Score.BarNumber.self-alignment-X = #LEFT
 c1 | c1
}

[image of music]


Formes alternatives de la figura breu

Les figures de breu també estan disponibles amb dues línies verticals a les vores del cap en lloc d’una sola línia i la forma en estil barroc.

\relative c'' {
 \time 4/2
 c\breve |
 \override Staff.NoteHead.style = #'altdefault
 b\breve
 \override Staff.NoteHead.style = #'baroque
 b\breve
 \revert Staff.NoteHead.style
 a\breve
}

[image of music]


Appoggiatura or grace note before a bar line

By default, appoggiaturas and grace notes that occur on the first beat of a measure are printed after the bar line. They can however be printed before, simply by adding an invisible BarLine and then the visible one, as demonstrated here.

{
 R1
 %% default
 \appoggiatura d''8 c''4 r2.
 %% cheated
 \appoggiatura { \bar "" d''8 \bar "|" } c''4 r2.
}

[image of music]


Subdivisions de barra automàtiques

Es poden subdividir les barres automàticament. Establint la propietat subdivideBeams, les barres se subdivideixen en posiciones de pols (tal i com s’especifica a beatLength).

\new Staff {
 \relative c'' {
  <<
   {
    \voiceOne
    \set subdivideBeams = ##t
    b32[ a g f c' b a g
    b32^"subdivide beams" a g f c' b a g]
   }
   \new Voice {
    \voiceTwo
    b32_"default"[ a g f c' b a g
    b32 a g f c' b a g]
   }
  >>
  \oneVoice
  \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
  \set beatStructure = 2,2,2,2
  b32^"baseMoment 1 8"[ a g f c' b a g]
  \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/16)
  \set beatStructure = 4,4,4,4
  b32^"baseMoment 1 16"[ a g f c' b a g]
 }
}

[image of music]


Modificar duracions automàticament

Es pot usar shiftDurations per canviar la longitud de les notes d’una peça musical. Agafa dos arguments: El factor d’escalat com una potència de dos, i el nombre de puntets a afegir com un enter positiu.

\paper { indent = 0 }

music = \relative c'' { a1 b2 c4 d8 r }

\score {
 \new Voice {
  \time 4/2
  \music
  \time 4/4
  \shiftDurations #1 #0 { \music }
  \time 2/4
  \shiftDurations #2 #0 { \music }
  \time 4/1
  \shiftDurations #-1 #0 { \music }
  \time 8/1
  \shiftDurations #-2 #0 { \music }
  \time 6/2
  \shiftDurations #0 #1 { \music }
  \time 7/2
  \shiftDurations #0 #2 { \music }
 }
}

[image of music]


Finals de barra en el context Score

Les regles de final de barra especificades en el context Score s’apliquen a tots els pentagrames, però es poden modificar tant en els nivells de Staff como de Voice:

\relative c'' {
 \time 5/4
 % Set default beaming for all staves
 \set Score.baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
 \set Score.beatStructure = 3,4,3
 <<
  \new Staff {
   c8 c c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
   % Modify beaming for just this staff
   \set Staff.beatStructure = 6,4
   c8 c c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
   % Inherit beaming from Score context
   <<
    {
     \voiceOne
     c8 c c c c c c c c c
    }
    % Modify beaming for this voice only
    \new Voice {
     \voiceTwo
     \set Voice.beatStructure = 6,4
     a8 a a a a a a a a a
    }
   >>
  }
 >>
}

[image of music]


Barres que travessen salts de línia

Normalment estan prohibits els salts de línia si les barres travessen les línies divisòries. Es pot canviar aquest comportament com es mostra aquí:

\relative c'' {
 \override Beam.breakable = ##t
 c8 c[ c] c[ c] c[ c] c[ \break
 c8] c[ c] c[ c] c[ c] c
}

[image of music]


Canviar el salt de les barres en angle

S’insereixen automàticament barres en angle quan es detecta un interval molt gran entre les notes. Es pot fer un ajustament fi d’aquest comportament mitjançant de la propietat auto-knee-gap. Es traça una barra doblada si el salt és més gran que el valor de auto-knee-gap més l’amplada de l’objecte barra (que depèn de la duració de les notes i de la inclinació de la barra). De forma predeterminada auto-knee-gap està establerta a 5.5 espais de pentagrama.

{
 f8 f''8 f8 f''8
 \override Beam.auto-knee-gap = #6
 f8 f''8 f8 f''8
}

[image of music]


Canviar la forma dels silencis multicompàs

Si hi ha deu compassos de silenci o menys, s’imprimeix en el pentagrama una sèrie de silencis de breu i longa (coneguts en alemany com “Kirchenpausen”, «silencis eclesiàstics»); en cas contrari es mostra una barra normal. Aquest nombre predeterminat de deu es pot canviar sobreescrivint la propietat expand-limit:

\relative c'' {
 \compressMMRests {
  R1*2 | R1*5 | R1*9
  \override MultiMeasureRest.expand-limit = #3
  R1*2 | R1*5 | R1*9
 }
}

[image of music]


Modificar el nombre de puntets d’una nota

La quantitat de puntets d’una nota es pot modificar independentment dels puntets que s’escriuen després d’una nota.

\relative c' {
 c4.. a16 r2 |
 \override Dots.dot-count = #4
 c4.. a16 r2 |
 \override Dots.dot-count = #0
 c4.. a16 r2 |
 \revert Dots.dot-count
 c4.. a16 r2 |
}

[image of music]


Canviar el tempo sense indicació metronòmica

Per canviar el tempo a la sortida MIDI sense imprimir res, fem invisible la indicació metronòmica:

\score {
 \new Staff \relative c' {
  \tempo 4 = 160
  c4 e g b
  c4 b d c
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \tempo 4 = 96
  d,4 fis a cis
  d4 cis e d
 }
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Canviar el número del grup especial

De forma predeterminada sols s’imprimeix sobre la clau de grup el numerador del grup especial, és a dir, el numerador de l’argument de l’odre \tuplet.

De forma alternativa, es pot imprimir una fracció en la forma numerador:denominador del número de del grup, o eliminar el número.

\relative c'' {
 \tuplet 3/2 { c8 c c }
 \tuplet 3/2 { c8 c c }
 \override TupletNumber.text = #tuplet-number::calc-fraction-text
 \tuplet 3/2 { c8 c c }
 \omit TupletNumber
 \tuplet 3/2 { c8 c c }
}

[image of music]


Modificar el compàs d’una secció polimètrica utilitzant \scaleDurations

La propietat measureLength, junt amb measurePosition, determina quan cal dibuixar una línia divisòria. No obstant, en utilitzar \scaleDurations, l’escalat proporcional de les duracions fa difícil introduir canvis de compàs. En aquest cas s’ha d’establir manualment el valor de measureLength utilitzant la funció ly:make-moment. El segon argument ha de ser el mateix que el segon artgument de \scaleDurations.

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Timing_translator"
 }
 \context {
  \Staff
  \consists "Timing_translator"
 }
}

<<
 \new Staff {
  \scaleDurations 8/5 {
   \time 6/8
   \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 6/5)
   b8 b b b b b
   \time 2/4
   \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 4/5)
   b4 b
  }
 }
 \new Staff {
  \clef bass
  \time 2/4
  c2 d e f
 }
>>

[image of music]


Notació de responsos o salms

Aquest tipus de notació s’utilitza per als cants salmòdics, en les quals les estrofes no sempre tenen la mateixa longitud.

stemOff = \hide Staff.Stem
stemOn = \undo \stemOff

\score {
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
 {
  \key g \minor
  \cadenzaOn
  \stemOff a'\breve bes'4 g'4
  \stemOn a'2 \section
  \stemOff a'\breve g'4 a'4
  \stemOn f'2 \section
  \stemOff a'\breve^\markup { \italic flexe }
  \stemOn g'2 \fine
 }
}

[image of music]


Indicacions de compassos compostos

Les indicacions de compàs poc freqüents com "5/8" es poden executar com a compassos compostos (per exemple "3/8 + 2/8"), que combinen dos o més metres diferents. El LilyPond pot fer la música d’aquest tipus fàcil de llegir e interpretar, imprimint explícitament les indicacions de compàs compost i adaptant el comportament automàtic de les barres (també es poden afegir indicacions gràfiques de l’agrupació de compassos; vegeu el fragment de codi apropiat en la base de dades).

\relative c' {
 \compoundMeter #'((2 8) (3 8))
 c8 d e fis gis
 c8 fis, gis e d
 c8 d e4 gis8
}

[image of music]


Símbols de direcció y símbols d’agrupació de compàs

L’agrupació de pulsacions dins d’un compàs està controlada per la propietat de context beatStructure. Hi ha establerts valors de beatStructure per a molts tipus de compassos a scm/time-signature-settings.scm. Els valors de beatStructure es poden canviar o establir amb \set. Com alternativa, es pot usar \time per establir tant el compàs com l’estructura de pulsacions. Per això, especifiquem l’agrupació interna de les pulsacions del compàs com una llista de nombres (en la sintaxi de l’Scheme) abans de la indicació del compàs.

\time s’aplica al context Timing, per la qual cosa no restableix els valors de beatStructure ni de baseMoment que s’estableixen en altres contextos de nivell inferior, com Voice.

Si el gravador Measure_grouping_engraver està inclòs en un dels contextos de presentació, s’imprimiran signes d’agrupació de pulsacions. Aquests símbols faciliten la lectura de música moderna rítmicament complexa. En aquest exemple, el compàs de 9/8 s’agrupa segons dos patrons diferents utilitzant els dos mètodes, mentre que el compàs de 5/8 s’agrup d’acord amb l’ajustament predeterminat que està a scm/time-signature-settings.scm:

\score {
 \new Voice \relative c'' {
  \time 9/8
  g8 g d d g g a( bes g) |
  \set Timing.beatStructure = 2,2,2,3
  g8 g d d g g a( bes g) |
  \time 4,5 9/8
  g8 g d d g g a( bes g) |
  \time 5/8
  a4. g4 |
 }
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \consists "Measure_grouping_engraver"
  }
 }
}

[image of music]


Números de compàs alineats a l’esquerra de forma consistent

Quan s’alinien els números de compàs, poden aparèixer problemes de superposició amb les claus de sistema. Aquest fragment de codi ho resoleu deixant alineats a la dreta els números de compàs després d’un salt de línia.

consistentlyLeftAlignedBarNumbers = {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \override Score.BarNumber.self-alignment-X =
  #(lambda (grob)
    (let ((break-dir (ly:item-break-dir grob)))
     (if (= break-dir RIGHT) RIGHT LEFT)))
}

\new ChoirStaff <<
 \new Staff {
  \relative c' {
   \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 3)
   \bar ""
   \consistentlyLeftAlignedBarNumbers

   \set Score.currentBarNumber = #112
   \repeat unfold 8 { R1 }
   \break
   \repeat unfold 9 { R1 }
   \break
   \repeat unfold 7 { R1 }
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \repeat unfold 24 { R1 }
  }
 }
>>

\layout {
 indent = #0
 ragged-right = ##t
 ragged-last = ##t
}

[image of music]


Control de la visibilitat dels corxets de grup especial

El comportament predeterminat de la visibilitat dels corxets de grup de valoració especial és imprimir el corxet a no ser que hi hagi una barra de la mateixa longitud que el grup especial. Per controlas la visibilitat dels corxets de grup, establiu la propietat 'bracket-visibility a #t (sempre imprimir el corxet). #f (no imprimir-lo mai) o #'if-no-beam (imprimir el corxet sols si no hi ha barra).

music = \relative c'' {
 \tuplet 3/2 { c16[ d e } f8]
 \tuplet 3/2 { c8 d e }
 \tuplet 3/2 { c4 d e }
}

\new Voice {
 \relative c' {
  \override Score.TextMark.non-musical = ##f
  \textMark "default" \music
  \override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
  \textMark \markup \typewriter "'if-no-beam" \music
  \override TupletBracket.bracket-visibility = ##t
  \textMark \markup \typewriter "#t" \music
  \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f
  \textMark \markup \typewriter "#f" \music
  \omit TupletBracket
  \textMark \markup \typewriter "omit" \music
 }
}

[image of music]


Cow and ride bell example

Two different bells, entered with ’cb’ (cowbell) and ’rb’ (ridebell).

\paper { tagline = ##f }

#(define mydrums '((ridebell default #f 3)
          (cowbell default #f -2)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Different Bells" }

\drummode {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \set DrumStaff.clefPosition = 0.5
 \override DrumStaff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.0 . 1.5)

 \time 2/4
 rb8 8 cb8 16 rb16-> ~ |
 16 8 16 cb8 8 |
}

[image of music]


Crear indicacions metronòmiques en mode de marcatge

Es poden crear indicacions metronòmiques noves en mode de marcatge, però no canvien el tempo en la sortida MIDI.

\relative c' {
 \tempo \markup {
  \concat {
   (
   \smaller \general-align #Y #DOWN \note {16.} #1
   " = "
   \smaller \general-align #Y #DOWN \note {8} #1
   )
  }
 }
 c1
 c4 c' c,2
}

[image of music]


Gravat manual de les lligadures

Es poden gravar a mà les lligadures modificant la propietat tie-configuration de l’objecte TieColumn. El primer nombre indica la distància a partir de la tercera línia del pentagrama en espais de pentagrama, i el segon nombre indica la direcció (1 = cap amunt, -1 = cap avall).

\relative c' {
 <c e g>2~ <c e g>
 \override TieColumn.tie-configuration =
  #'((0.0 . 1) (-2.0 . 1) (-4.0 . 1))
 <c e g>2~ <c e g>
 \override TieColumn.tie-configuration =
  #'((0 . 1) (-2 . 1) (-4 . 1))
 <c e g>2~ <c e g>
}

[image of music]


Trèmols amb barres flotants

Si la duració total d’un trèmol és menor d’una negra, o exactament d’una blanca, normalment es grava amb totes les barres de corxera tocant les pliques. Certs estils de notació de partitures composen algunes d’aquestes barres com a barres flotants centrades que no toquen les pliques de les figures. El nombre de barres flotants en aquest tipus de trèmol està controlat per la propietat 'gap-count del l’objecte Beam i la separació entre les barres i les pliques es fixa amb la propietat 'gap.

\relative c'' {
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap-count = #1
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap-count = #2
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap-count = #3
 \repeat tremolo 8 { a32 f }

 \override Beam.gap-count = #3
 \override Beam.gap = #1.33
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap = #1
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap = #0.67
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
 \override Beam.gap = #0.33
 \repeat tremolo 8 { a32 f }
}

[image of music]


Entering several tuplets using only one \tuplet command

The property tupletSpannerDuration sets how long each of the tuplets contained within the brackets after \tuplet should last. Many consecutive tuplets can then be placed within a single \tuplet expression, thus saving typing.

There are several ways to set tupletSpannerDuration. The command \tupletSpan sets it to a given duration, and clears it when instead of a duration \default is specified. Another way is to use an optional argument with \tuplet.

\relative c' {
 \time 2/4
 \tupletSpan 4
 \tuplet 3/2 { c8^"\\tupletSpan 4" c c c c c }
 \tupletSpan \default
 \tuplet 3/2 { c8^"\\tupletSpan \\default" c c c c c }
 \tuplet 3/2 4 { c8^"\\tuplet 3/2 4 {...}" c c c c c }
}

[image of music]


Claudàtors rectes i extrems de barra separats

Són possibles tant els claudàtors rectes sobre notes soltes com extrems de barra separats en figures unides, amb una combinació de stemLeftBeamCount, stemRightBeamCount i indicadors de barra [] emparellats.

Per a claudàtors rectes que apunten a la dreta sobre notes soltes, useu indicadors de barra emparellats [] y establiu stemLeftBeamCount a zero (vegeu l’exemple 1).

Per a claudàtors rectes que apunten a l’esquerra, establiu en canvi stemRightBeamCount (exemple 2).

Per a extrems separats que apunten a la dreta al final d’un conjunt de notes unides, establiu stemRightBeamCount a un valor positiu. I per a extrems separats que apunten a l’esquerra al principi d’un conjunt de notes unides, establiu stemLeftBeamCount en canvi (exemple 3).

A vegades per a una nota separada rodejada de silencis té sentit que porti els dos extrems separats del claudàtor pla, apuntant a la dreta i a l’esquerra. Feu-lo sols amb indicadors de barra emparellats [ ] (exemple 4).

Observeu que \set stemLeftBeamCount sempre equival a \once \set. En altres paraules, els ajustaments de la quantitat de barres no es recorden, i per això el parell de claudàtors plans aplicats a la nota Do semicorxera c'16[] de l’últim exemple no té res a veure amb el \set de dues notes per darrera.

\score {
 <<
  % Example 1
  \new RhythmicStaff {
   \set stemLeftBeamCount = #0
   c16[]
   r8.
  }
  % Example 2
  \new RhythmicStaff {
   r8.
   \set stemRightBeamCount = #0
   16[]
  }
  % Example 3
  \new RhythmicStaff {
   16 16
   \set stemRightBeamCount = #2
   16 r r
   \set stemLeftBeamCount = #2
   16 16 16
  }
  % Example 4
  \new RhythmicStaff {
   16 16
   \set stemRightBeamCount = #2
   16 r16
   16[]
   r16
   \set stemLeftBeamCount = #2
   16 16
  }
 >>
}

[image of music]


Forçar que les marques d’assaig comencin en una lletra o nombre donats

Aquest fragment de codi mostra com obtenir marques d’assaig ordenades automàticament, però partint de la lletra o nombre desitjat.

\relative c'' {
 c1 \mark \default
 c1 \mark \default
 c1 \mark \default
 c1 \mark #14
 c1 \mark \default
 c1 \mark \default
 c1 \mark \default
 c1
}

[image of music]


Generar claudàtors personalitzats

La propietat stencil del grob Flag (l’objecte gràfic claudàtor) es pot fixar a un funció de l’Scheme personalitzat que genera el glif del claudàtor.

#(define-public (weight-flag grob)
  (let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
     (log (- (ly:grob-property stem-grob 'duration-log) 2))
     (is-up? (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP))
     (yext (if is-up? (cons (* log -0.8) 0) (cons 0 (* log 0.8))))
     (flag-stencil (make-filled-box-stencil '(-0.4 . 0.4) yext))
     (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
     (stroke-stencil (if (equal? stroke-style "grace")
               (make-line-stencil 0.2 -0.9 -0.4 0.9 -0.4)
               empty-stencil)))
   (ly:stencil-add flag-stencil stroke-stencil)))


% Create a flag stencil by looking up the glyph from the font
#(define (inverted-flag grob)
  (let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
     (dir (if (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP) "d" "u"))
     (flag (retrieve-glyph-flag "" dir "" grob))
     (line-thickness (ly:staff-symbol-line-thickness grob))
     (stem-thickness (ly:grob-property stem-grob 'thickness))
     (stem-width (* line-thickness stem-thickness))
     (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
     (stencil (if (null? stroke-style)
            flag
            (add-stroke-glyph flag stem-grob dir stroke-style "")))
     (rotated-flag (ly:stencil-rotate-absolute stencil 180 0 0)))
   (ly:stencil-translate rotated-flag (cons (- (/ stem-width 2)) 0))))

snippetexamplenotes =
{
 \autoBeamOff c'8 d'16 c'32 d'64 \acciaccatura {c'8} d'64
}

{
 \time 1/4
 \textMark "Normal flags"
 \snippetexamplenotes

 \textMark "Custom flag: inverted"
 \override Flag.stencil = #inverted-flag
 \snippetexamplenotes

 \textMark "Custom flag: weight"
 \override Flag.stencil = #weight-flag
 \snippetexamplenotes

 \textMark "Revert to normal"
 \revert Flag.stencil
 \snippetexamplenotes
}

[image of music]


Ritmes rasguejats de guitarra

Per a la música de guitarra, és possible mostrar els ritmes de rasgueig, a més de les notes de la melodia, acords i diagrames de posicions.

\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
<<
 \new ChordNames {
  \chordmode {
   c1 | f | g | c
  }
 }
 \new FretBoards {
  \chordmode {
   c1 | f | g | c
  }
 }
 \new Voice \with {
  \consists "Pitch_squash_engraver"
 } {
  \relative c'' {
   \improvisationOn
   c4 c8 c c4 c8 c
   f4 f8 f f4 f8 f
   g4 g8 g g4 g8 g
   c4 c8 c c4 c8 c
  }
 }
 \new Voice = "melody" {
  \relative c'' {
   c2 e4 e4
   f2. r4
   g2. a4
   e4 c2.
  }
 }
 \new Lyrics {
  \lyricsto "melody" {
   This is my song.
   I like to sing.
  }
 }
>>

[image of music]


Indicacions polimètricques de compàs totalment personalitzades

Tot i que l’element més essencial no és la indicació polimètrica de compàs que es mostra, s’ha inclòs per mostrar la pulsació de la peça, que és la plantilla d’una cançó real dels Balcans.

melody = \relative c'' {
 \key g \major
 \compoundMeter #'((3 8) (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8)
          (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8))
 c8 c c d4 c8 c b c b a4 g fis8 e d c b' c d e4-^ fis8 g \break
 c,4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
 c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
 c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
 c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
}

drum = \new DrumStaff \drummode {
 \repeat volta 2 {
  bd4.^\markup { Drums } sn4 bd \bar ";"
  sn4. bd4 sn \bar ";"
  bd sn bd4. sn4 bd
 }
}

\new Staff \with {
 instrumentName = \markup { \concat { "B" \flat " Sop." } }
}

{
 \melody
 \drum
}

[image of music]


High and Low woodblock example

Two Woodblocks, entered with ’wbh’ (high woodblock) and ’wbl’ (low woodblock). The length of the barline has been altered with an \override command otherwise it would be too short. The positions of the two stafflines also have to be explicitly defined.

\paper { tagline = ##f }

% These lines define the position of the woodblocks in the stave;
% if you like, you can change it or you can use special note heads
% for the woodblocks.
#(define mydrums '((hiwoodblock default #f 3)
          (lowoodblock default #f -2)))

woodstaff = {
 % This defines a staff with only two lines.
 % It also defines the positions of the two lines.
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)

 % This is necessary; if not entered,
 % the barline would be too short!
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.0 . 1.5)
 % small correction for the clef:
 \set DrumStaff.clefPosition = 0.5
}

\new DrumStaff {
 % with this you load your new drum style table
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

 \woodstaff

 \drummode {
  \time 2/4
  wbl8 16 16 8-> 8 |
  wbl8 16 16-> ~ 16 16 r8 |
 }
}

[image of music]


Fer invisible un objecte amb la propietat ’transparent

Si s’ajusta la propietat transparent d’un objecte, s’imprimeix en “tinta invisible”: l’objecte no s’imprimeix però es retenen tots els seus altres comportaments. L’objecte encara ocupa espai, participa en les col·lisions i se li poden afegir lligadures d’expressió, lligadures d’unió i barres de corxera.

Aquest fragment de codi mostra com connectar diferents veus usant lligadures d’únió. Normalment les lligadures d’unió sols connecten dues notes que estiguin a la mateixa veu. Mitjançant la introducció d’una lligadura en una veu diferent i pintant de color blanc la primera plica cap a amunt dins d’aquesta veu, la lligadura sembla creuar d’una veu a l’altra.

\relative {
 \time 2/4
 <<
  {
   \once \hide Stem
   \once \override Stem.length = #8
   b'8 ~ 8\noBeam
   \once \hide Stem
   \once \override Stem.length = #8
   g8 ~ 8\noBeam
  }
  \\
  {
   b8 g g e
  }
 >>
}

[image of music]


Fer lligadures d’expressió amb estructura complexa de discontinuïtat

Les lligadures d’expressió es poden construir amb patrons de discontinuïtat complexos mitjançant la definició de la propietat dash-definition. dash-definition és una llista de paràmetres que defineixen el comportament de discontinuïtat d’un segment de la lligadura d’expressió.

La lligadura es defineix en termes del paràmetre de bezier t el rang del qual va de 0 a l’esquerra de la lligadura fins a 1 a l’extrem dret de la lligadura. cada element de discontinuïtat és una llista (t-inici t-final fracció-discontinuïtat període-discontinuitat). La regió de la lligadura des de t-inici fins a t-final tindrà una fracció fracció-discontinuitat de cada període-discontinuïtat de color negre. període-discontinuïtat es defineix en termes d’espais de pentagrama. fracció-discontinuïtat s’estableix al valor d’1 per a una lligadura contïnua.

\relative c' {
 \once \override
  Slur.dash-definition = #'((0 0.3 0.1 0.75)
                (0.3 0.6 1 1)
                (0.65 1.0 0.4 0.75))
 c4( d e f)
 \once \override
  Slur.dash-definition = #'((0 0.25 1 1)
                (0.3 0.7 0.4 0.75)
                (0.75 1.0 1 1))
 c4( d e f)
}

[image of music]


Control manual de les posicions de les barres

Es poden controlar manualment les posicions de les barres de corxera sobreescrivint el valor del paràmetre positions de l’objecte gràfic Beam.

\relative c' {
 \time 2/4
 % from upper staff-line (position 2) to center (position 0)
 \override Beam.positions = #'(2 . 0)
 c8 c
 % from center to one above center (position 1)
 \override Beam.positions = #'(0 . 1)
 c8 c
}

[image of music]


Combinació dels silencis multicompàs a una part polifònica

Quan s’usen silencis multicompàs en un pentagrama polifònic, els silencis s’ubiquen de forma diferent depenent de a quina veu pertanyin. Malgrat això, es poden imprimir sobre la mateixa línia del pentagrama, usant l’ajustament que apareix a continuació.

normalPos = \revert MultiMeasureRest.direction

{
 <<
  {
   c''1
   R1
   c''1
   \normalPos
   R1
  }
  \\
  {
   c'1
   R1
   c'1
   \normalPos
   R1
  }
 >>
}

[image of music]


Modificació de la longitud del corxet de grup especial

Tuplet brackets can be made to run to prefatory matter or the next note. Default tuplet brackets end at the right edge of the final note of the tuplet; full-length tuplet brackets extend farther to the right, either to cover all the non-rhythmic notation up to the following note, or to cover only the whitespace before the next item of notation, be that a clef, time signature, key signature, or another note. The example shows how to switch tuplets to full length mode and how to modify what material they cover.

\new RhythmicStaff {
 % Set tuplets to be extendable...
 \set tupletFullLength = ##t
 % ...to cover all items up to the next note
 \set tupletFullLengthNote = ##t
 \time 2/4
 \tuplet 3/2 { c4 4 4 }
 % ...or to cover just whitespace
 \set tupletFullLengthNote = ##f
 \time 4/4
 \tuplet 5/4 { 4 1 }
 \time 3/4
 2.
}

[image of music]


Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia

Quan una nota amb puntet a la veu superior es mou per evitar la col·lisió amb una nota de una altra veu, el comportament predeterminat és desplaçar la nota superior a la dreta. Es pot canviar usant la propietat prefer-dotted-right de NoteCollision.

\new Staff \relative c' <<
 {
  f2. f4
  \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##f
  f2. f4
  \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##t
  f2. f4
 }
 \\
 { e4 e e e e e e e e e e e }
>>

[image of music]


Multi-measure rest length control

Multi-measure rests have length according to their total duration which is under the control of MultiMeasureRest.space-increment. Note that the default value is 2.0.

\relative c' {
 \compressEmptyMeasures
 R1*2 R1*4 R1*64 R1*16
 \override Staff.MultiMeasureRest.space-increment = 2.5
 R1*2 R1*4 R1*64 R1*16
}

[image of music]


Marcatge de silencis multicompàs

Els elements de marcatge aplicats a un silenci multicompàs se centren a sobre o a sota del silenci. Els elements de marcatge extensos que s’adjunten a silencis multicompàs no produeixen l’expansió del comàs. Per expandir un silenci multicompàs de forma que càpiga tot el marcatge, utilitzeu un acord buit amb un marcatge aplicat abans del silenci multicompàs.

El text aplicat a un silenci separador d’aquesta forma s’alinea per l’esquerra a la posició en la qual la nota estaria situada dins del compàs, però si la longitud del compàs està determinada per la longitud del text, el text apareixerà centrat.

\relative c' {
 \compressMMRests {
  \textLengthOn
  <>^\markup { [MAJOR GENERAL] }
  R1*19
  <>_\markup { \italic { Cue: ... it is yours } }
  <>^\markup { A }
  R1*30^\markup { [MABEL] }
  \textLengthOff
  c4^\markup { CHORUS } d f c
 }
}

[image of music]


Nombres d’agrupació especial diferents o els predeterminats

El LilyPond també proporciona funcions de format per imprimir números de grup especial diferents a la pròpia fracció, així com per afegir una figura al número o a la fracció de l’agrupació.

\relative c'' {
 \once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::non-default-tuplet-denominator-text 7)
 \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
 \once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::non-default-tuplet-fraction-text 12 7)
 \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
 \once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::append-note-wrapper
   (tuplet-number::non-default-tuplet-fraction-text 12 7)
   (ly:make-duration 3 0))
 \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
 \once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::append-note-wrapper
   tuplet-number::calc-denominator-text
   (ly:make-duration 2 0))
 \tuplet 3/2 { c8 c8 c8 c8 c8 c8 }
 \once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::append-note-wrapper
   tuplet-number::calc-fraction-text
   (ly:make-duration 2 0))
 \tuplet 3/2 { c8 c8 c8 c8 c8 c8 }
 \once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::fraction-with-notes
   (ly:make-duration 2 1) (ly:make-duration 3 0))
 \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
 \once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::non-default-fraction-with-notes 12
   (ly:make-duration 3 0) 4 (ly:make-duration 2 0))
 \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
}

[image of music]


Numbering single measure rests

Multi measure rests show their length by a number except for single measures. This can be changed by setting restNumberThreshold.

{
 \compressEmptyMeasures
 R1 R1*10 R1*11 \bar "||"
 \set restNumberThreshold = 0
 R1 R1*10 R1*11 \bar "||"
 \set restNumberThreshold = 10
 R1 R1*10 R1*11
}

[image of music]


Partcombine i autoBeamOff

Pot ser difícil entendre la funció de \autoBeamOff quan s’usa amb \partcombine.

Pot ser preferible usar

\set Staff.autoBeaming = ##f

en el seu lloc, per assegurar-se que el barrat automàtic es desactiva per a tot el pentagrama.

\partcombine funciona aparentement amb tres veus: plica amunt quan hi ha una sola veu, plica avall amb l’altra, i plica amunt quan està combinada.

Una crida a \autoBeamOff en el primer argument de partcombine s’aplica a la veu que està activa en el moment en el qual es processa la crida, ja sigui veu única amb la plica cap amunt, cap avall o combinades. Una crida a \autoBeamOff en el segon argument s’aplica a la veu que estigui sola amb la aplica avall.

Per poder usar \autoBeamOff amb l’objectiu de detenir tot el barrat automàtic quan s’usa amb \partcombine, cal fer tres crides a \autoBeamOff.

{
 %\set Staff.autoBeaming = ##f % turns off all autobeaming
 \partCombine
 {
  \autoBeamOff % applies to split up stems
  \repeat unfold 4 a'16
  %\autoBeamOff % applies to combined up stems
  \repeat unfold 4 a'8
  \repeat unfold 4 a'16
 }
 {
  \autoBeamOff % applies to down stems
  \repeat unfold 4 f'8
  \repeat unfold 8 f'16 |
 }
}

[image of music]


Percussion example

A short example taken from Stravinsky’s L’Histoire du soldat.

#(define mydrums '((bassdrum  default #f 4)
          (snare   default #f -4)
          (tambourine default #f 0)))

global = {
 \time 3/8 s4.
 \time 2/4 s2*2
 \time 3/8 s4.
 \time 2/4 s2
}

drumsA = {
 \context DrumVoice <<
  { \global }
  { \drummode {
    \autoBeamOff
    \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
    sn4 \stemDown sn4 |
    \stemUp tamb8 \stemDown sn8 \stemUp sn16 \stemDown sn \stemUp sn8 |
    \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
    \stemUp sn4 s8 \stemUp tamb
   }
  }
 >>
}

drumsB = {
 \drummode {
  s4 bd8 s2*2 s4 bd8 s4 bd8 s8
 }
}

\layout {
 indent = 40
 \context {
  \DrumStaff
  drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 }
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new DrumStaff \with {
   instrumentName = \markup \center-column {
    "Tambourine"
    "et"
    "caisse claire s. timbre"
    }
 }
 \drumsA
 \new DrumStaff \with {
  instrumentName = "Grosse Caisse"
 }
 \drumsB
 >>
}

[image of music]


Permetre salts de línia dins de grups especials amb barra

Aquest exemple artificial mostra com es poden permetre tant els salts de línia manuals com els automàtics dins d’un grup de valoració especial unit per una barra. Observeu que aquests grups sincopats s’han de barrar manualment.

\layout {
 \context {
  \Voice
  % Permit line breaks within tuplets
  \remove "Forbid_line_break_engraver"
  % Allow beams to be broken at line breaks
  \override Beam.breakable = ##t
 }
}
\relative c'' {
 a8
 \repeat unfold 5 { \tuplet 3/2 { c[ b a] } }
 % Insert a manual line break within a tuplet
 \tuplet 3/2 { c[ b \bar "" \break a] }
 \repeat unfold 5 { \tuplet 3/2 { c[ b a] } }
 c8
}

[image of music]


Col·locar les barres de les notes d’adorn a la mateixa alçada que les barres de notes normals

Quan es col·loquen figures sobre línies addicionals, les seves barres se situen generalment en mig del pentagrama. La barra de les notes d’adorn és més curta i les notes d’adorn sobre les línies addicionals podrien tenir la barra fora del pentagrama. Podem corregir aquest barrat per a les notes d’adorn.

\relative c {
 f8[ e]
 \grace {
  f8[ e]
  \override Stem.no-stem-extend = ##f
  f8[ e]
  \revert Stem.no-stem-extend
 }
 f8[ e]
}

[image of music]


Posicionament de les notes d’adorn amb espai flotant

En establir la propietat 'strict-grace-spacing fem que les columnes musicals per a les notes d’adorn siguin ‘flotants’, és a dir, desacoblades de les notes que no són d’adorn: primer s’aplica l’espaiat de les notes normals, i després es posen les columnes musicals de les notes d’adorn a l’esquerra de les columnes musicals de les notes principals.

\relative c'' {
 <<
  \override Score.SpacingSpanner.strict-grace-spacing = ##t
  \new Staff \new Voice {
   \afterGrace c4 { c16[ c8 c16] }
   c8[ \grace { b16 d } c8]
   c4 r
  }
  \new Staff {
   c16 c c c c c c c c4 r
  }
 >>
}

[image of music]


Posicionar els silencis multicompàs

A diferència dels silencis normals, no existeix una ordre predefinida per modificar la posició predeterminada d’un símbol de silenci multicompàs sobre el pentagrama, adjuntant-lo a una nota, independentment de quin sigui la seva forma. No obstant, en la música polifònica els silencis multicompàs de les veus de numeració parell i imparell estan separats verticalment. La col·locació dels silencis multicompàs es pot controlar com es ve a continuació:

\relative c'' {
 % Multi-measure rests by default are set under the fourth line
 R1
 % They can be moved using an override
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #-2
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #0
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #2
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #3
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #6
 R1
 \revert MultiMeasureRest.staff-position
 \break

 % In two Voices, odd-numbered voices are under the top line
 << { R1 } \\ { a1 } >>
 % Even-numbered voices are under the bottom line
 << { a1 } \\ { R1 } >>
 % Multi-measure rests in both voices remain separate
 << { R1 } \\ { R1 } >>

 % Separating multi-measure rests in more than two voices
 % requires an override
 << { R1 } \\ { R1 } \\
   \once \override MultiMeasureRest.staff-position = #0
   { R1 }
 >>

 % Using compressed bars in multiple voices requires another override
 % in all voices to avoid multiple instances being printed
 \compressMMRests
 <<
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
  \\
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
 >>
}

[image of music]


Positioning opposing fermatas on a bar line

This snippet demonstrates a command that prints fermatas both above and below a bar line. If there would not otherwise be a bar line, it adds a double bar line. Semantically, the command codes a longer-than-normal caesura, which might be considered misuse depending on the situation.

twoWayFermata = {
 \once \set Staff.caesuraType = #'((underlying-bar-line . "||"))
 \once \set Staff.caesuraTypeTransform = ##f
 \caesura ^\fermata _\fermata
}

music = {
 f'1 \twoWayFermata
 R1
 f'2 \twoWayFermata f'2
 R1
 b'1 \twoWayFermata \fine
}

\new GrandStaff <<
 \new Staff \music
 \new Staff \music
>>

[image of music]


Evitar que una marca de assaig final suprimeixi el corxet d’un grup de valoració especial

En afegir una marca d’assaig mark al final pot succeir que es perdi una indicació de grup especial col·locat al final. Es pot solucionar establint TupletBracket #'full-length-to-extent al valor false.

% due to issue 2362 a long mark such as
%  \textEndMark "Composed Feb 2007 - Feb 2008"
% cannot be used here.

\new Staff {
  \set tupletFullLength = ##t
  \time 1/8
  \tuplet 3/2 8 { c'16 c' c' c' c' c' c' c' c' }
  \tweak direction #DOWN \textEndMark "1234"
}

\new Staff {
 \set tupletFullLength = ##t
 \override TupletBracket.full-length-to-extent = ##f

 \time 1/8
  \tuplet 3/2 8 { c'16 c' c' c' c' c' c' c' c' }
  \tweak direction #DOWN \textEndMark "1234"
}

[image of music]


Imprimir números de compàs a intervals regulars

Es poden imprimir els nombre de compàs a intervals regulars mitjançant l’establiment de la propietat barNumberVisibility. Aquí els números de compàs s’imprimeixen cada dos compassos excepte al final de la línia.

\relative c' {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \set Score.currentBarNumber = #11
 % Print a bar number every second measure
 \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
 c1 | c | c | c | c
 \break
 c1 | c | c | c | c
}

[image of music]


Printing bar numbers for broken measures

By default a BarNumber of a broken measure is not repeated at the beginning of the new line. Use first-bar-number-invisible-save-broken-bars for barNumberVisibility to get a parenthesized BarNumber there.

\layout {
 \context {
  \Score
  barNumberVisibility = #first-bar-number-invisible-save-broken-bars
  \override BarNumber.break-visibility = ##(#f #t #t)
 }
}

\relative c' {
 c1 | d | e | f2 \bar "" \break
 fis | g1 | e2 \bar "" \break
 <>^"reenabled default"
 % back to default -
 % \unset Score.barNumberVisibility would do so as well
 \set Score.barNumberVisibility =
  #first-bar-number-invisible-and-no-parenthesized-bar-numbers
 es | d1 | c
}

[image of music]


Impressió de nombre de compàs dins de rectangles o circumferències

Els nombres de compàs també es poden imprimir dins de rectangles o de circumferències.

\relative c' {
 % Prevent bar numbers at the end of a line and permit them elsewhere
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 4)

 % Increase the size of the bar number by 2
 \override Score.BarNumber.font-size = #2

 % Draw a box round the following bar number(s)
 \override Score.BarNumber.stencil
  = #(make-stencil-boxer 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
 \repeat unfold 5 { c1 }

 % Draw a circle round the following bar number(s)
 \override Score.BarNumber.stencil
  = #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
 \repeat unfold 4 { c1 } \bar "|."
}

[image of music]


Printing bar numbers using modulo-bar-number-visible

If the remainder of the division of the current BarNumber by the first argument of modulo-bar-number-visible equals its second argument print the BarNumber.

Useful to print the BarNumber at certain distances, p.e:

\layout {
 \context {
  \Score
  \override BarNumber.break-visibility = ##(#f #t #t)
  barNumberVisibility = #(modulo-bar-number-visible 3 2)
 }
}

\relative c' {
 c1 | d | e | f \break
 g1 | e | d | c
}

[image of music]


Printing bar numbers with changing regular intervals

Using the set-bar-number-visibility context function, bar number intervals can be changed.

\relative c' {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 4)
 \repeat unfold 10 c'1
 \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 2)
 \repeat unfold 10 c
}

[image of music]


Impressió d’indicacions de metrònom i lletres d’assaig a sota del pentagrama

De forma predeterminada, les indicacions de metrònom i les lletres d’assaig s’imprimeixen a sobre del pentagrama. Per col·locar-les a sota del pentagrama, simplement ajustem adequadament la propietat direction de MetronomeMark o de RehearsalMark.

\layout {
 indent = 0
 ragged-right = ##f
}

{
 % Metronome marks below the staff
 \override Score.MetronomeMark.direction = #DOWN
 \tempo 8. = 120
 c''1

 % Rehearsal marks below the staff
 \override Score.RehearsalMark.direction = #DOWN
 \mark \default
 c''1
}

[image of music]


Impressió de música que tingui compassos en cada pentagrama

En el següent fragment de codi, dues parts diferents tenen un compàs completament diferent i malgrat això es mantenen sincronitzades. Les barres de compàs ja no es poden imprimir en el nivell de Score; per permetre barres de compàs independents en cada part es tralladen els gravadores Default_barline_engraver i Timing_translator des del context de partitura Score fins el context de pentagrama Staff.

Si calen nombres de compàs, el gravador de nombres de compàs Bar_number_engraver també s’ha de traslladar, ja que descansa en propietat fixades pel Timing_translator; es pot usar un bloc \with per afegir nombres de compàs al pentagrama apropiat.

\paper {
 indent = #0
 ragged-right = ##t
}

global = { \time 3/4 { s2.*3 } \bar "" \break { s2.*3 } }

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Timing_translator"
  \remove "Bar_number_engraver"
  \override SpacingSpanner.uniform-stretching = ##t
  \override SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/64)
 }
 \context {
  \Staff
  \consists "Timing_translator"
 }
 \context {
  \Voice
  \remove "Forbid_line_break_engraver"
  tupletFullLength = ##t
 }
}

Bassklarinette = \new Staff \with {
 \consists "Bar_number_engraver"
 barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
 \override BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
} <<
 \global {
  \bar "|"
  \clef treble
  \time 3/8
  d''4.

  \bar "|"
  \time 3/4
  r8 des''2( c''8)

  \bar "|"
  \time 7/8
  r4. ees''2 ~

  \bar "|"
  \time 2/4
  \tupletUp
  \tuplet 3/2 { ees''4 r4 d''4 ~ }

  \bar "|"
  \time 3/8
  \tupletUp
  \tuplet 4/3 { d''4 r4 }

  \bar "|"
  \time 2/4
  e''2

  \bar "|"
  \time 3/8
  es''4.

  \bar "|"
  \time 3/4
  r8 d''2 r8
  \bar "|"
 }
>>

Perkussion = \new StaffGroup <<
 \new Staff <<
  \global {
   \bar "|"
   \clef percussion
   \time 3/4
   r4 c'2 ~

   \bar "|"
   c'2.

   \bar "|"
   R2.

   \bar "|"
   r2 g'4 ~

   \bar "|"
   g'2. ~

   \bar "|"
   g'2.
  }
 >>
 \new Staff <<
  \global {
   \bar "|"
   \clef percussion
   \time 3/4
   R2.

   \bar "|"
   g'2. ~

   \bar "|"
   g'2.

   \bar "|"
   r4 g'2 ~

   \bar "|"
   g'2 r4

   \bar "|"
   g'2.
  }
 >>
>>

\score {
 <<
  \Bassklarinette
  \Perkussion
 >>
}

[image of music]


Impressió del nombre de compàs al primer compàs

De forma predeterminada se suprimeix el nombre de compàs del primer compàs d’una partitura si és més petit o igual a ‘1’. En establir el valor de barNumberVisibility a all-bar-numbers-visible, es pot imprimir qualsevol nombre de compàs per al primer compàs i tots els següents. Observeu que, perquè això funcioni, s’ha d’inserir una línia divisòria buida abans de la primera nota.

\layout {
 indent = 0
 ragged-right = ##t
}

\relative c' {
 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
 c1 | d | e | f \break
 g1 | e | d | c
}

[image of music]


Printing tuplet brackets on the note head side

Whichever option you choose for controlling the tuplet bracket visibility, it will show or hide the tuplet bracket irrespectively of tuplet bracket placement (stem side or note head side). However, when placing the tuplet bracket on the note head side some authors recommend always printing the tuplet bracket. The option visible-over-note-heads can be used to achieve this.

music = \relative c'' {
 \tupletNeutral \tuplet 3/2 { c16[ d e } f8]
 \tupletUp \tuplet 3/2 { c8 d e }
}

\new Voice {
 \relative c' {
  \time 2/4
  \override TupletBracket.visible-over-note-heads = ##t
  \override Score.TextMark.non-musical = ##f
  { \textMark \markup "default" \music }
  \override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
  { \textMark \markup \typewriter "'if-no-beam" \music }
 }
}

[image of music]


Redefinició dels valors globals predeterminats per a notes d’adorn

Els valors predeterminats per a les notes d’adorn estan emmagatzemats en els identificadors startGraceMusic, stopGraceMusic, startAcciaccaturaMusic, stopAcciaccaturaMusic, startAppoggiaturaMusic i stopAppoggiaturaMusic, que estan definits al fitxer ‘ly/grace-init.ly’. Redefinint-los es poden obtenir altres efectes.

startAcciaccaturaMusic = {
 <>(
 \override Flag.stroke-style = #"grace"
 \slurDashed
}

stopAcciaccaturaMusic = {
 \revert Flag.stroke-style
 \slurSolid
 <>)
}

\relative c'' {
 \acciaccatura d8 c1
}

[image of music]


Supressió dels nombres de compàs de tota la partitura

Es poden eliminar completament els nombres de compàs traient el gravador Bar_number_engraver del context de Score.

\layout {
 \context {
  \Score
  \omit BarNumber
  % or:
  %\remove "Bar_number_engraver"
 }
}

\relative c'' {
 c4 c c c \break
 c4 c c c
}

[image of music]


Treure les barres de compàs entre els pentagrames d’un StaffGroup PianoStaff o GrandStaff

De forma predeterminada, les línies divisòries als grups StaffGroup, PianoStaff o GrandStaff es connecten entre els pentagrames. Es pot alterar aquest comportament pentagrama a pentagrama.

\relative c' {
 \new StaffGroup <<
  \new Staff {
   e1 | e
   \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
   e1 | e | e
  }
  \new Staff {
   c1 | c | c
   \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
   c1 | c
  }
  \new Staff {
   a1 | a | a | a | a
  }
 >>
}

[image of music]


Estils de silencis

Els silencis es poden imprimir en diferents estils.

\new Staff \relative c {
 \omit Score.TimeSignature
 \cadenzaOn

 \override Staff.Rest.style = #'mensural
 r\maxima^\markup \typewriter { mensural }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'neomensural
 r\maxima^\markup \typewriter { neomensural }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'classical
 r\maxima^\markup \typewriter { classical }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'z
 r\maxima^\markup \typewriter { z-style }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'default
 r\maxima^\markup \typewriter { default }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
}

[image of music]


Alteració dels finals de barra predeterminats

Per gravar les barres agrupades en la forma 3-4-3-2 sóls cal modificar l’estructura de polsos.

\relative c'' {
 \time 12/8

 % Default beaming
 a8 a a a a a a a a a a a

 % Set new values for beam endings
 \set Score.beatStructure = 3,4,3,2
 a8 a a a a a a a a a a a
}

[image of music]


Barres rítmiques

Als fulls guia d’acords o fulls guia “senzilles”, a vegades no s’imprimeix realment cap nota, i en el seu lloc es fa una notació que té sols “patrons rítmics” i acords a sobre dels compassos, donant l’estructura de la cançó. Aquesta funcionalitat és útil, per exemple, en crear o transcriure l’estructura d’una cançó i també si es volen compartir els fulls guia amb guitarristes o músics de jazz. La forma estàndard en la qual hi ha suport per a aquesta modalitat usant \repeat percent no és adequada aquí perquè el primer compàs hauria de ser una nota o silenci normals. Aquest exemple mostra dues solucions al problema, redefinint els silencis normals perquè s’imprimeixin com a barres inclinades (si la duració de cada pols no és una negra, substituirem el r4 que apareix a les definicions amb un silenci de la duració adequada).

% Macro to print single slash
rs = {
 \once \override Rest.stencil = #ly:percent-repeat-interface::beat-slash
 \once \override Rest.thickness = #0.48
 \once \override Rest.slope = #1.7
 r4
}

% Function to print a specified number of slashes
comp = #(define-music-function (count) (integer?)
 #{
  \override Rest.stencil = #ly:percent-repeat-interface::beat-slash
  \override Rest.thickness = #0.48
  \override Rest.slope = #1.7
  \repeat unfold $count { r4 }
  \revert Rest.stencil
 #}
)

\score {
 \relative c' {
  c4 d e f |
  \rs \rs \rs \rs |
  \comp #4 |
 }
}

[image of music]


Silencis de separació en mode de lletra

La sintaxi s per als silencis de desplaçament sols està disponible als modes de nota i d’acord. En altres situacions, per exemple en escriure la lletra de les cançons, es recomana usar l’ordre \skip.

<<
 \relative c'' { a1 | a }
 \new Lyrics \lyricmode { \skip 1 bla1 }
>>

[image of music]


Silencis de separació en mode de lletra (2)

Tot i que no es poden usar els silencis de separació s dins de \lyricmode (s’agafen com una “s”, literal, no com un espai), sí hi ha disponibles les comtes dobles ("") i la barra baixa (_). Així com per exemple:

<<
 \relative c'' { a4 b c d }
 \new Lyrics \lyricmode { a4 "" _ gap }
>>

[image of music]


Stemlets (pliques de mida reduïda)

En certes convencions de notació es permet que les barres s’estenguin per sobre dels silencis. Depenent de les nostre preferències, aquestes barres poden presentar petites pliques perquè l’ull apreciï més fàcilment el ritme, i en alguns casos de música moderna el propi silenci s’omet i romanen sols les petites pliques sense cap.

Aquest fragment de codi mostra un progressió a partir de la notació tradicional, passant per barres sobre silencis i pliques sobre els silencis, fins les pliques sols. Les petites pliques o Stemlets es generen sobreescrivint la propietat 'stemlet-length de l’objecte Stem, mentre que els silencis queden ocults establint 'transparent = ##t.

Alguns elements de \markup s’inclouen en la font per imprimir títols sobre cada estil de notació.

\paper { ragged-right = ##f }

{
 c'16^\markup { traditional } d' r f'
 g'16[^\markup { beams over rests } f' r d']

 % N.B. use Score.Stem to set for the whole score.
 \override Staff.Stem.stemlet-length = #0.75

 c'16[^\markup { stemlets over rests } d' r f']
 g'16[^\markup { stemlets and no rests } f'
 \once \hide Rest
 r16 d']
}

[image of music]


Barres que respecten el pols estrictament

Es poden fer que les barres secundàries apuntin en la direcció del pols o fracció a que pertanyen. La primera barra evita els corxets aïllats (que és el comportament predeterminat); la segona barra segueix el pols o fracció estrictament.

\relative c'' {
 \time 6/8
 a8. a16 a a
 \set strictBeatBeaming = ##t
 a8. a16 a a
}

[image of music]


Subdivisió de barres

Les barres de semicorxera, o de figures més breus, no es subdivideixen de forma predeterminada. És a dir, les tres (o més) barres s’amplien sense trencar-se sobre grups complets de notes. Aquest comportament es pot modificar per subdividir les barres en subgrups mitjançant l’establiment de la propietat subdivideBeams. Quan està activada, les barres es subdivideixen a intervals definits pel valor actual de baseMoment mitjançant la reducció de les barres repetides a una sola entre els subgrups. Observeu que el valor predeterminat de baseMoment és un més que el denominador del tipus de compàs actual, si no es fixa explícitament. S’ha d’ajustar a una fracció que dóna la duració del subgrup de barres utilitzant la funció ly:make-moment, como es veu en aquest fragment de codi. Així mateix, quan es modifica baseMoment, s’hauria de canviar també beatStructure perquè correspongui al baseMoment nou:

\relative c'' {
 c32[ c c c c c c c]
 \set subdivideBeams = ##t
 c32[ c c c c c c c]

 % Set beam sub-group length to an eighth note
 \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
 \set beatStructure = 2,2,2,2
 c32[ c c c c c c c]

 % Set beam sub-group length to a sixteenth note
 \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/16)
 \set beatStructure = 4,4,4,4
 c32[ c c c c c c c]

 % Shorten beam by 1/32
 \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
 \set beatStructure = 2,2,2,2
 c32[ c c c c c c] r32

 % Shorten beam by 3/32
 \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
 \set beatStructure = 2,2,2,2
 c32[ c c c c] r16.
 r2
}

[image of music]


Tam-tam example

A tam-tam example, entered with ’tt’

#(define mydrums '((tamtam default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Tamtam" }

\drummode {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 tt 1 \pp \laissezVibrer
}

[image of music]


Tambourine example

A tambourine example, entered ’tamb’

\paper { tagline = ##f }

#(define mydrums '((tambourine default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Tambourine" }

\drummode {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 \time 6/8
 tamb8. 16 8 8 8 8 |
 tamb4. 8 8 8 |
 % the trick with the scaled duration and the shorter rest
 % is neccessary for the correct ending of the trill-span!
 tamb2.*5/6 \startTrillSpan s8 \stopTrillSpan |
}

[image of music]


Rectangle de tres segments visibles

Aquest exemple mostra com afegir una ordre de marcatge per obtenir un rectangle de tres segments visibles rodejant un element de text (o un altre element de marcatge).

% New command to add a three sided box, with sides north, west and south
% Based on the box-stencil command defined in scm/stencil.scm
% Note that ";;" is used to comment a line in Scheme
#(define-public (NWS-box-stencil stencil thickness padding)
  "Add a box around STENCIL, producing a new stencil."
  (let* ((x-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil X) padding))
     (y-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil Y) padding))
     (y-rule (make-filled-box-stencil (cons 0 thickness) y-ext))
     (x-rule (make-filled-box-stencil
          (interval-widen x-ext thickness) (cons 0 thickness))))
   ;; (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X 1 y-rule padding))
   (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X LEFT y-rule padding))
   (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y UP x-rule 0.0))
   (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y DOWN x-rule 0.0))
   stencil))

% The corresponding markup command, based on the \box command defined
% in scm/define-markup-commands.scm
#(define-markup-command (NWS-box layout props arg) (markup?)
  #:properties ((thickness 0.1) (font-size 0) (box-padding 0.2))
  "Draw a box round @var{arg}. Looks at @code{thickness},
@code{box-padding} and @code{font-size} properties to determine line
thickness and padding around the markup."
  (let ((pad (* (magstep font-size) box-padding))
     (m (interpret-markup layout props arg)))
   (NWS-box-stencil m thickness pad)))

% Test it:

\relative c' {
 c1^\markup { \NWS-box ABCD }
 c1^\markup { \NWS-box \note {4} #1.0 }
}

[image of music]


Compàs entre parèntesis

La indicació de compàs pot envoltar-se entre parèntesi.

\relative c'' {
 \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
  (bracketify-stencil (ly:time-signature::print grob) Y 0.1 0.2 0.1))
 \time 2/4
 a4 b8 c
}

[image of music]


Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3

Una altra forma de posar la indicació de comàs entre parèntesis.

\relative c'' {
 \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
  (parenthesize-stencil (ly:time-signature::print grob) 0.1 0.4 0.4 0.1 ))
 \time 2/4
 a4 b8 c
}

[image of music]


Indicació de compàs imprimint sols el numerador (en lloc de la fracció)

A vegades, la indicació de compàs no ha d’imprimir la fracció completa (per exemple 7/4), sinó sols el numerador (7 en aquest cas). Això es pot fer fàcilment utilitzant \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit per canviar l’estil permanentment. Usant \revert Staff.TimeSignature.style, es pot revertir el canvi. Per aplicar l’estil d’un dígit únic a una sola indicació de compàs, utilitzeu l’ordre \override i anteposeu l’ordre \once.

\relative c'' {
 \time 3/4
 c4 c c
 % Change the style permanently
 \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
 \time 2/4
 c4 c
 \time 3/4
 c4 c c
 % Revert to default style:
 \revert Staff.TimeSignature.style
 \time 2/4
 c4 c
 % single-digit style only for the next time signature
 \once \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
 \time 5/4
 c4 c c c c
 \time 2/4
 c4 c
}

[image of music]


Ajustament de la disposició de les notes d’adorn dins de la música

La disposició de les expressions d’adorn es pot canviar al llarg de tota la música usant les funcions add-grace-property i remove-grace-property. L’exemple següent esborra la definició de la direcció de la plica per a aquest nota d’adorn, de manera que les pliques no sempre apunten cap a dalt, i canvia la forma predeterminada dels caps a aspes.

\relative c'' {
 \new Staff {
  $(remove-grace-property 'Voice 'Stem 'direction)
  $(add-grace-property 'Voice 'NoteHead 'style 'cross)
  \new Voice {
    \acciaccatura { f16 } g4
    \grace { d16 e } f4
    \appoggiatura { f,32 g a } e2
  }
 }
}

[image of music]


User defined time signatures

New time signature styles can be defined. The time signature in the second measure should be upside down in both staves.

#(add-simple-time-signature-style 'topsy-turvy
  (lambda (fraction)
   (make-rotate-markup 180 (make-compound-meter-markup fraction))))

<<
 \new Staff {
  \time 3/4 f'2.
  \override Score.TimeSignature.style = #'topsy-turvy
  \time 3/4 R2. \bar "|."
 }
 \new Staff {
  R2. e''
 }
>>

[image of music]


Ús d’estils alternatius per als corxets

Es poden imprimir estils alternatius del corxet o ganxo de les corxeres i figures menors, mitjançant la sobreescriptura de la propietat stencil de l’objecte Flag. Són valors vàlids modern-straight-flag, old-straight-flag i flat-flag.

testnotes = {
 \autoBeamOff
 c8 d16 c32 d64 \acciaccatura { c8 } d64 r4
}

\score {
 \relative c' {
  \time 2/4
  \testnotes

  \override Flag.stencil = #modern-straight-flag
  \testnotes

  \override Flag.stencil = #old-straight-flag
  \testnotes

  \override Flag.stencil = #flat-flag
  \testnotes

  \revert Flag.stencil
  \testnotes
 }
 \layout {
  indent = 0
  \context {
   \Score
   \override NonMusicalPaperColumn.line-break-permission = ##f
  }
 }
}

[image of music]


Utilitzar la barra que tatxa les notes amb notes normals

És possible aplicar la barreta que creua la barra de les acciacatures, en altres situacions.

\relative c'' {
 \override Flag.stroke-style = #"grace"
 c8( d2) e8( f4)
}

[image of music]


Ús de les lligadures als arpegis

Algunes vegades s’usen lligadures d’unió per escriure els arpegis. En aquest cas, les dues notes lligades no han de ser consecutives. Això es pot aconseguir establint la propietat tieWaitForNote al valor #t. La mateixa funcionalitat és d’utilitat, per exemple, per lligar un tremol a un acord, però en principi també es pot usar per a notes normals consecutives. l

\relative c' {
 \set tieWaitForNote = ##t
 \grace { c16[ ~ e ~ g] ~ } <c, e g>2
 \repeat tremolo 8 { c32 ~ c' ~ } <c c,>1
 e8 ~ c ~ a ~ f ~ <e' c a f>2
 \tieUp
 c8 ~ a
 \tieDown
 \tieDotted
 g8 ~ c g2
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).