Pitches

Pitches


Afegir un àmbit per veu

Es pot afegir un àmbit per cada veu. En aquest cas, l’àmbit s’ha de desplaçar manualment per evitar col·lisions.

\new Staff <<
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c'' {
  \override Ambitus.X-offset = #2.0
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
 }
 \new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
 } \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
 }
>>

[image of music]


Afegir una indicació d’octava alta a una sola veu

Si teniu més d’una veu al mateix pentagrama, el canvi d’octavació d’una veu transportarà la posició de les notes en totes les veus mentre duri la clau de l’octava. Si l’octavació es vol aplicar sols a una veu, s’han d’ajustar explícitament la middleCPosition i la clau d’octava. En aquest fragment de codi el valor de middleCPosition per a la clau de Fa és normalment 6, sis posicions per sobre de la línia del Do central, de manera que en la porció de 8va el valor de middleCPosition és encara 7 posicions (una octava) més alta.

\layout {
 \context {
  \Staff
  \remove Ottava_spanner_engraver
 }
 \context {
  \Voice
  \consists Ottava_spanner_engraver
 }
}

{
 \clef bass
 << { <g d'>1~ q2 <c' e'> }
 \\
  {
   r2.
   \ottava -1
   <b,,, b,,>4 ~ |
   q2
   \ottava 0
   <c e>2
  }
 >>
}

[image of music]


Aiken head thin variant noteheads

Aiken head white notes get harder to read at smaller staff sizes, especially with ledger lines. Losing interior white space makes them appear as quarter notes.

\score {
 {
  \aikenHeads
  c''2 a' c' a

  % Switch to thin-variant noteheads
  \set shapeNoteStyles = ##(doThin reThin miThin
               faThin sol laThin tiThin)
  c'' a' c' a
 }
}

[image of music]


Alterar la longitud de les pliques unides per una barra

Es pot variar la longitud de les pliques de les figures unides per una barra mitjançant la sobreescriptura de la propietat beamed-lengths dels detalls (details) de l’objecte Stem. Si s’utilitza un sol valor com argument, la longitud s’aplica a totes les pliques. Si s’usen diversos arguments, el primer s’aplica a les corxeres, el segon a les semicorxeres, i així successivament. L’últim argument també s’aplica a totes les figures que són més curtes que la longitud de la figura de l’últim argument. També es poden usar arguments no enters.

\relative c'' {
 \override Stem.details.beamed-lengths = #'(2)
 a8[ a] a16[ a] a32[ a]
 \override Stem.details.beamed-lengths = #'(8 10 12)
 a8[ a] a16[ a] a32[ a] r8
 \override Stem.details.beamed-lengths = #'(8)
 a8[ a]
 \override Stem.details.beamed-lengths = #'(8.5)
 a8[ a]
 \revert Stem.details.beamed-lengths
 a8[ a] a16[ a] a32[ a] r16
}

[image of music]


Indicacions de tessitura

Les indicacions d’àmbit o tessitura indiquen rangs d’altures per a les veus.

Les alteracions accidentals sols es mostren si no formen part de l’armadura de tonalitat. Els objectes gràfics AmbitusNoteHead també tenen línies addicionals.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}

<<
 \new Staff {
  \relative c' {
   \time 2/4
   c4 f'
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \time 2/4
   \key d \major
   cis4 as'
  }
 }
>>

[image of music]


Ambitus after key signature

By default, ambitus are positioned at the left of the clef. The \ambitusAfter function allows for changing this placement. Syntax is \ambitusAfter grob-interface (see Graphical Object Interfaces for a list of possible values for grob-interface.)

A common use case is printing the ambitus between key signature and time signature.

\new Staff \with {
 \consists Ambitus_engraver
} \relative {
 \ambitusAfter key-signature
 \key d \major
 es'8 g bes cis d2
}

[image of music]


Àmbits amb diverses veus

L’addició del gravador Ambitus_engraver al context de Staff crea un sol àmbit per pentagrama, fins i tot en el cas de pentagrames amb diverses veus.

\new Staff \with {
 \consists "Ambitus_engraver"
 }
<<
 \new Voice \relative c'' {
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
 }
 \new Voice \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
 }
>>

[image of music]


Aplicar estils de cap segons la nota de l’escala

La propietat shapeNoteStyles es pot usar per definir diversos estils de caps de nota per a cada grau de l’escala (segons estigui establert per l’armadura o per la propietat tonic). Aquesta propietat requereix un conjunt de símbols, que poden ser purament arbitraris (es permeten expressions geomètriques com triangle, triangle, cross, aspes, i xcircle, cercle amb aspes) o basats en una antiga tradició americana de gravat (també es permeten certs noms de nota llatins).

Dit això, per imitar antics cançoners americans, hi ha diversos estils predefinits de caps de nota disponibles mitjançant ordres d’abreviatura com \aikenHeads o \sacredHarpHeads.

Aquest exemple mostra diferents formes d’obtenir caps de nota amb forma i mostra la capacitat de transportar una melodia sense perdre la correspondència entre les funcions harmòniques i els estils de caps de nota.

fragment = {
 \key c \major
 c2 d
 e2 f
 g2 a
 b2 c
}

\new Staff {
 \transpose c d
 \relative c' {
  \set shapeNoteStyles = ##(do re mi fa
                #f la ti)
  \fragment
 }

 \break

 \relative c' {
  \set shapeNoteStyles = ##(cross triangle fa #f
                mensural xcircle diamond)
  \fragment
 }
}

[image of music]


Canviar la direcció de la plica de les notes de tercera línia automàticament, basat en la melodia

El LilyPond pot alterar la direcció de la plica de les notes que van en la tercera línia d’un pentagrama de forma que segueixi la melodia, mitjançant l’addició del gravador Melody_engraver al context Voice i sobreescrivint el valor de neutral-direction per a l’objecte Stem (plica).

\relative c'' {
 \time 3/4
 a8 b g f b g |
 \set suspendMelodyDecisions = ##t
 a b g f b g |
 \unset suspendMelodyDecisions
 c b d c b c |
}

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Melody_engraver"
  \autoBeamOff
 }
}

[image of music]


Changing ottava text

Internally, \ottava sets the properties ottavation (for example, to 8va or 8vb) and middleCPosition. To override the text of the bracket, set ottavation after invoking \ottava.

Short text is especially useful when a brief ottava is used.

{
 c'2
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #"8"
 c''2
 \ottava #0
 c'1
 \ottava #1
 \set Staff.ottavation = #"Text"
 c''1
}

[image of music]


Modificació de la separació en les indicacions de tessitura

És possible ajustar la separació predeterminada entre les notes de la indicació de tessitura i la línia que les uneix.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}

\new Staff {
 \time 2/4
 % Default setting
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = #0
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = #1
 c'4 g''
}

\new Staff {
 \time 2/4
 \override AmbitusLine.gap = #1.5
 c'4 g''
}

[image of music]


Canviar l’interval de les línies de la pauta

S’usa staffLineLayoutFunction per canviar la posició de les notes. Aquest fragment de codi mostra com ajustar el seu valor al de ly:pitch-semitones per produir una escala cromàtica amb la distància entre cada espai i línia del pentagrama igual a un semitò.

scale = \relative c' {
 a4 ais b c
 cis4 d dis e
 f4 fis g gis
 a1
}

\new Staff \with {
 \remove "Accidental_engraver"
 staffLineLayoutFunction = #ly:pitch-semitones
}
{
 <<
  \scale
  \context NoteNames {
   \set printOctaveNames = ##f
   \scale
  }
 >>
}

[image of music]


Les claus es poden transposar en intervals arbitraris

Es poden transposar les claus en intervals arbitraris, no sols octaves.

\relative c' {
 \clef treble
 c4 c c c
 \clef "treble_8"
 c4 c c c
 \clef "treble_5"
 c4 c c c
 \clef "treble^3"
 c4 c c c
}

[image of music]


Acolorir les notes segons la seva alçada

És possible acolorir el cap de les notes depenent de la seva alçada i/o del seu nom: la funció que s’usa en aquest exemple fa possible fins i tot distingir els harmònics.

%Association list of pitches to colors.
#(define color-mapping
  (list
  (cons (ly:make-pitch 0 0 NATURAL) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 0 SHARP) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 1 FLAT) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 2 NATURAL) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 2 SHARP) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 FLAT) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 NATURAL) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 4 SHARP) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 NATURAL) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 FLAT) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 6 SHARP) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 1 NATURAL) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 SHARP) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 4 FLAT) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 SHARP) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 6 FLAT) (x11-color 'blue))))

%Compare pitch and alteration (not octave).
#(define (pitch-equals? p1 p2)
  (and
  (= (ly:pitch-alteration p1) (ly:pitch-alteration p2))
  (= (ly:pitch-notename p1) (ly:pitch-notename p2))))

#(define (pitch-to-color pitch)
  (let ((color (assoc pitch color-mapping pitch-equals?)))
   (if color
     (cdr color))))

#(define (color-notehead grob)
  (pitch-to-color
  (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch)))

\score {
 \new Staff \relative c' {
  \override NoteHead.color = #color-notehead
  c8 b d dis ees f g aes
 }
}

[image of music]


Crear una seqüència de notes a diferents alçades

En una música que tingui moltes aparicions de la mateixa seqüència de notes a diferents altures, podria ser d’utilitat la següent funció musical. Admet una nota, de la qual sols s’utilitza la seva alçada. Les funcions de suport a l’Scheme s’han agafat prestades del document de "Consells i ajustament" de la versió 2.10 del manual. Aquest exemple crea les duracions rítmiques que s’usen a tot el llarg de «Mart», de «Els Planetes» de Gustav Holst.

rhythm =
#(define-music-function (p) (ly:pitch?)
  "Make the rhythm in Mars (the Planets) at the given pitch"
 #{ \tuplet 3/2 { $p 8 8 8 } 4 4 8 8 4 #})

\new Staff {
 \time 5/4
 \rhythm c'
 \rhythm c''
 \rhythm g
}

[image of music]


Creació d’armadures personalitzades

El LilyPond accepta armadures personalitzades. En aquest exemple, es mostra l’armadura de re menor amb una rang estès de bemolls.

\new Staff \with {
 \override StaffSymbol.line-count = #8
 \override KeySignature.flat-positions = #'((-7 . 6))
 \override KeyCancellation.flat-positions = #'((-7 . 6))
 % presumably sharps are also printed in both octaves
 \override KeySignature.sharp-positions = #'((-6 . 7))
 \override KeyCancellation.sharp-positions = #'((-6 . 7))

 \override Clef.stencil = #
 (lambda (grob)(grob-interpret-markup grob
 #{ \markup\combine
  \musicglyph "clefs.C"
  \translate #'(-3 . -2)
  \musicglyph "clefs.F"
  #}))
  clefPosition = #3
  middleCPosition = #3
  middleCClefPosition = #3
}

{
 \key d\minor
 f bes, f bes,
}

[image of music]


Direction of merged ’fa’ shape note heads

Using property NoteCollision.fa-merge-direction, the direction of ‘fa’ shape note heads (‘fa’, ‘faThin’, etc.) can be controlled independently of the stem direction if two voices with the same pitch and different stem directions are merged. If this property is not set, the ‘down’ glyph variant is used.

{
 \clef bass

 << { \aikenHeads
    f2
    \override Staff.NoteCollision.fa-merge-direction = #UP
    f2 }
 \\ { \aikenHeads
    f2
    f2 }
 >>
}

[image of music]


Force a cancellation natural before accidentals

The following example shows how to force a natural sign before an accidental.

\relative c' {
 \key es \major
 bes c des
 \tweak Accidental.restore-first ##t
 eis
}

[image of music]


Forçar la impressió de la clau

Quan ja s’ha imprimit la clau i encara no s’ha canviat a una diferent, el LilyPond ignorarà la repetició de l’ordre \clef, ja que no constitueix un canvi de clau. És possible forçar la reimpressió de la clau usant l’ordre \set Staff.forceClef = ##t.

\relative c' {
 \clef treble
 c1
 \clef treble
 c1
 \set Staff.forceClef = ##t
 c1
 \clef treble
 c1
}

[image of music]


Generació de notes aleatòries

Aquest fragment de codi basat en l’Scheme genera 24 notes aleatòries (o tantes com calguin), basant-se en l’hora actual (o en qualsevol nombre pseudo-aleatori que s’especifiqui en el seu lloc, per obtenir les mateixes notes aleatòries cada cop): és a dir, per obtenir diferents patrons de notes, sols ha de modificar aquest número.

\score {
 {
  $(let ((random-state (seed->random-state (current-time))))
    (make-sequential-music
     (map (lambda (x)
        (let ((idx (random 12 random-state)))
         (make-event-chord
          (list
          (make-music 'NoteEvent
                'duration (ly:make-duration 2 0 1/1)
                'pitch (ly:make-pitch
                    (quotient idx 7)
                    (remainder idx 7)
                    0))))))
       (make-list 24))))
 }
}

[image of music]


Ocultar les alteracions sobre notes lligades al principi d’un sistema nou

Aquí es mostra la manera d’ocultar les alteracions de les notes lligades al començament d’uns sistema nou.

\relative c'' {
 \override Accidental.hide-tied-accidental-after-break = ##t
 cis1~ cis~
 \break
 cis
}

[image of music]


Mantenir la mida del símbol en els canvis de clau

Quan es produeix un canvi de clau, el símbol de clau s’imprimeix a una mida més petita que la clau inicial. Això es pot ajustar amb full-size-change.

\relative c' {
 \clef "treble"
 c1
 \clef "bass"
 c1
 \clef "treble"
 c1
 \override Staff.Clef.full-size-change = ##t
 \clef "bass"
 c1
 \clef "treble"
 c1
 \revert Staff.Clef.full-size-change
 \clef "bass"
 c1
 \clef "treble"
 c1
}

[image of music]


Exemple de «Makam»

El «Makam» és un tipus de melodia de Turquia que utilitza alteracions microtonals de 1/9 de to. Consulteu el fitxer d’inici ‘makam.ly’ (vegeu el «Manual d’aprenentatge 2.24.3, 4.6.3 Altres forms d’informació» per esbrinar la situació d’aquest fitxer) per veure detalls dels noms de les notes i les alteracions.

% Initialize makam settings
\include "makam.ly"

\relative c' {
 \set Staff.keyAlterations = #`((6 . ,(- KOMA)) (3 . ,BAKIYE))
 c4 cc db fk
 gbm4 gfc gfb efk
 fk4 db cc c
}

[image of music]


Modifying the Ottava spanner slope

It is possible to change the slope of the Ottava spanner.

\relative c'' {
 \override Staff.OttavaBracket.stencil = #ly:line-spanner::print
 \override Staff.OttavaBracket.bound-details =
  #`((left . ((Y . 0)
        (attach-dir . ,LEFT)
        (padding . 0)
        (stencil-align-dir-y . ,CENTER)))
    (right . ((Y . 5.0) ; Change the number here
         (padding . 0)
         (attach-dir . ,RIGHT)
         (text . ,(make-draw-dashed-line-markup
              (cons 0 -1.2))))))
 \override Staff.OttavaBracket.left-bound-info =
   #ly:horizontal-line-spanner::calc-left-bound-info-and-text
 \override Staff.OttavaBracket.right-bound-info =
   #ly:horizontal-line-spanner::calc-right-bound-info
 \ottava #1
 c1
 c'''1
}

[image of music]


Armadures de tonalitat no tradicional

La molt utilitzada ordre \key estableix la propietat keyAlterations, dins del context Staff.

Per crear armadures de tonalitat no estàndard, ajusteu aquesta propietat directament. El format d’aquesta ordre és una llista:

\set Staff.keyAlterations = #`(((octava . pas) . alteració) on, per cada element dins de la llista octava especifica l’octava (sent zero l’octava des del Do central fins al Si per sobre), pas especifica la nota dins de l’octava (zero significa Do i 6 significa Si), i alteració és ,SHARP ,FLAT ,DOUBLE-SHARP etc. (observeu la coma precedent).

De forma alternativa, per a cada element de la llista l’ús del format més concís (pas. alteració) especifica que la mateixa alteració ha d’estar en totes les octaves.

Vet aquí un exemple d’una possible armadura per generar una escala exàtona:

\include "arabic.ly"
\relative do' {
 \set Staff.keyAlterations = #`((0 . ,SEMI-FLAT)
                 (1 . ,SEMI-FLAT)
                 (2 . ,FLAT)
                 (5 . ,FLAT)
                 (6 . ,SEMI-FLAT))
%\set Staff.extraNatural = ##f
 re reb \dwn reb resd
 dod dob dosd \dwn dob |
 dobsb dodsd do do |
}

[image of music]


Nombres com notes de notació fàcil

Els caps de nota de notació fàcil utilitzen la propietat note-names de l’objecte NoteHead per determinar el que apareix dins del cap. Mitjançant la sobreescriptura d’aquesta propietat, és possible imprimir nombres que representen el grau de l’escala.

Es pot crear un gravador simple que faci això per al cap de cada nota que ve.

#(define Ez_numbers_engraver
  (make-engraver
  (acknowledgers
   ((note-head-interface engraver grob source-engraver)
   (let* ((context (ly:translator-context engraver))
	   (tonic-pitch (ly:context-property context 'tonic))
	   (tonic-name (ly:pitch-notename tonic-pitch))
	   (grob-pitch
	   (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch))
	   (grob-name (ly:pitch-notename grob-pitch))
	   (delta (modulo (- grob-name tonic-name) 7))
	   (note-names
	   (make-vector 7 (number->string (1+ delta)))))
	(ly:grob-set-property! grob 'note-names note-names))))))

#(set-global-staff-size 26)

\layout {
 ragged-right = ##t
 \context {
  \Voice
  \consists \Ez_numbers_engraver
 }
}

\relative c' {
 \easyHeadsOn
 c4 d e f
 g4 a b c \break

 \key a \major
 a,4 b cis d
 e4 fis gis a \break

 \key d \dorian
 d,4 e f g
 a4 b c d
}

[image of music]


Plantilla d’orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l’ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d’usar \transpose de manera que unes variables continguin la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

#(set-global-staff-size 17)
\paper {
 indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
 short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.

clarinetMusic = \transpose c' a
 \relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

hornMusic = \transpose c' f
 \relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c'' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
   \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
   \fluteMusic

   \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
    instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } }
   }

   % Declare that written Middle C in the music
   % to follow sounds a concert B flat, for
   % output using sounded pitches such as MIDI.
   %\transposition bes

   % Print music for a B-flat clarinet
   \transpose bes c' \clarinetMusic
  >>

  \new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
   \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
    % \transposition f
    \transpose f c' \hornMusic

   \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
   \trumpetMusic

  >>
  \new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
  \with { instrumentName = "Percussion" }
  <<
   \percussionMusic
  >>
  \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
  <<
   \new Staff { \pianoRHMusic }
   \new Staff { \pianoLHMusic }
  >>
  \new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
   \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }
   \new Voice = "soprano"
   \sopranoMusic

   \new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
   \new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
   \with { \accepts Lyrics } <<
    \new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
    \new Voice = "altoI"
    \altoIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
    \new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
    \new Voice = "altoII"
    \altoIIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
   >>

   \new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
    \new Voice = "tenor"
    \tenorMusic

   \new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }
  >>
  \new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
   \new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
    \new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
    \violinIMusic

    \new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
    \violinIIMusic
   >>

   \new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
   \violaMusic

   \new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
   \celloMusic

   \new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
   \bassMusic
  >>
 >>
 \layout { }
}

[image of music]


Evitar que s’afegeixen becaires addicionals automàticament

Segons les regles tradicionals de composició tipogràfica, s’imprimeix un becaire abans d’un sostingut o un bemoll quan s’ha de cancel·lar un doble sostingut o un doble bemoll anterior en la mateixa nota. Per modificar aquest comportament a la pràctica actual establiu el valor de la propietat extraNatural a ##f (fals) dins del context de Staff.

\relative c'' {
 aeses4 aes ais a
 \set Staff.extraNatural = ##f
 aeses4 aes ais a
}

[image of music]


Evitar que se impriman becuadros cuando cambia la armadura

Quan es canvia l’armadura de la tonalitat, s’imprimeixen becaires automàticament per cancel·lar les alteracions de les armadures anteriors. Això es pot evitar establint al valor “falso” la propietat printKeyCancellation del context Staff.

\relative c' {
 \key d \major
 a4 b cis d
 \key g \minor
 a4 bes c d
 \set Staff.printKeyCancellation = ##f
 \key d \major
 a4 b cis d
 \key g \minor
 a4 bes c d
}

[image of music]


Citació d’una altra veu amb transposició

Els passatges citats tenen en compte la trasnposició de la font tant com la del destí. En aquest exemple, tots els instruments interpreten una nota amb el so de Do central; el destí d’un instrument transpositor en Fa. La part de destí es pot transportar utilitzant \transpose. En aquest cas les notes citades romanen sense canvis.

\addQuote clarinet {
 \transposition bes
 \repeat unfold 8 { d'16 d' d'8 }
}

\addQuote sax {
 \transposition es'
 \repeat unfold 16 { a8 }
}

quoteTest = {
 % french horn
 \transposition f
 g'4
 << \quoteDuring "clarinet" { \skip 4 } s4^"clar." >>
 << \quoteDuring "sax" { \skip 4 } s4^"sax." >>
 g'4
}

{
 \new Staff \with {
  instrumentName = \markup { \column { Horn "in F" } }
 }
 \quoteTest
 \transpose c' d' << \quoteTest s4_"up a tone" >>
}

[image of music]


Separar les cancel·lacions de tonalitat dels canvis d’armadura

De forma predeterminada, les alteracions accidentals que s’usen per a les cancel·lacions a les armadures es col·loquen adjacents a les que s’usen per als canvis de tonalitat. Aquest comportament es pot canviar sobreescrivint la propietat 'break-align-orders de l’objecte gràfic BreakAlignment.

El valor de 'break-align-orders és un vector de longitud 3, amb llistes entre cometes els elements de les quals són objectes que es poden dividir en un salt. Aquest exemple sols modifica la segona llista, movent key-cancellation abans de staff-bar; modificant la segona llista, el comportament d’alineació dels salts canvia en la meitat d’un sistema, no al principi ni al final.

\new Staff {
 \override Score.BreakAlignment.break-align-orders =
  ##((left-edge ambitus breathing-sign clef staff-bar
          key-cancellation key-signature time-signature custos)

    (left-edge ambitus breathing-sign clef key-cancellation
          staff-bar key-signature time-signature custos)

    (left-edge ambitus breathing-sign clef key-cancellation
          key-signature staff-bar time-signature custos))

 \key des \major
 c'1
 \bar "||"
 \key bes \major
 c'1
}

[image of music]


Transposició de la música amb el menor nombre d’alteracions

Aquest exemple utilitza codi de l’Scheme per forçar les modificacions enharmòniques de les notes, i així tenir el menor nombre d’alteracions accidentals. En aquest cas s’apliquen les regles següents:

D’aquesta forma se selecciona el major nombre de notes enharmòniques naturals.

#(define (naturalize-pitch p)
  (let ((o (ly:pitch-octave p))
     (a (* 4 (ly:pitch-alteration p)))
     ;; alteration, a, in quarter tone steps,
     ;; for historical reasons
     (n (ly:pitch-notename p)))
   (cond
   ((and (> a 1) (or (eqv? n 6) (eqv? n 2)))
    (set! a (- a 2))
    (set! n (+ n 1)))
   ((and (< a -1) (or (eqv? n 0) (eqv? n 3)))
    (set! a (+ a 2))
    (set! n (- n 1))))
   (cond
   ((> a 2) (set! a (- a 4)) (set! n (+ n 1)))
   ((< a -2) (set! a (+ a 4)) (set! n (- n 1))))
   (if (< n 0) (begin (set! o (- o 1)) (set! n (+ n 7))))
   (if (> n 6) (begin (set! o (+ o 1)) (set! n (- n 7))))
   (ly:make-pitch o n (/ a 4))))

#(define (naturalize music)
  (let ((es (ly:music-property music 'elements))
     (e (ly:music-property music 'element))
     (p (ly:music-property music 'pitch)))
   (if (pair? es)
     (ly:music-set-property!
     music 'elements
     (map naturalize es)))
   (if (ly:music? e)
     (ly:music-set-property!
     music 'element
     (naturalize e)))
   (if (ly:pitch? p)
     (begin
      (set! p (naturalize-pitch p))
      (ly:music-set-property! music 'pitch p)))
   music))

naturalizeMusic =
#(define-music-function (m)
  (ly:music?)
  (naturalize m))

music = \relative c' { c4 d e g }

\score {
 \new Staff {
  \transpose c ais { \music }
  \naturalizeMusic \transpose c ais { \music }
  \transpose c deses { \music }
  \naturalizeMusic \transpose c deses { \music }
 }
 \layout { }
}

[image of music]


Turkish Makam example

This template uses the start of a well-known Turkish Saz Semai that is familiar in the repertoire in order to illustrate some of the elements of Turkish music notation.

\paper { tagline = ##f }

% Initialize makam settings
\include "turkish-makam.ly"

\header {
  title = "Hüseyni Saz Semaisi"
  composer = "Lavtacı Andon"
}

\relative {
 \set Staff.extraNatural = ##f
 \set Staff.autoBeaming = ##f

 \key a \huseyni
 \time 10/8

 a'4 g'16 [fb] e8. [d16] d [c d e] c [d c8] bfc |
 a16 [bfc a8] bfc c16 [d c8] d16 [e d8] e4 fb8 |
 d4 a'8 a16 [g fb e] fb8 [g] a8. [b16] a16 [g] |
 g4 g16 [fb] fb8. [e16] e [g fb e] e4 r8 |
}

[image of music]


Ajustament de les propietats de clau

La modificació del glif de la clau, la seva posició o octava, no canvien ’per se’ la posició de les notes següents del pentagrama. Per aconseguir armadures adequades de tonalitat sobre les línies del pentagrama, s’ha d’especificar també middleCClefPosition, amb valor positius o negatius que moguin Do central cap amunt o cap avall, respectivament, en relació amb la línia central del pentagrama (usualment la tercera).

Per exemple, l’ordre \clef "treble_8" equival a un ajustament de clefGlyph, clefPosition (que controla la posició vertical de la clau sobre el pentagrama), middleCPosition i clefTransposition. Se imprimeix la clau cada cop que es modifica qualsevol de les propietats excepte middleCPosition.

Els exemple següents mostren les possibilitats quan s’ajusten aquestes propietats manualment. En la primera línia, els canvis manuals preserven la posició relativa estàndard de les clau i les notes, però no ho fan a la segona línia.

{
 % The default treble clef
 \key f \major
 c'1
 % The standard bass clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = #2
 \set Staff.middleCPosition = #6
 \set Staff.middleCClefPosition = #6
 \key g \major
 c'1
 % The baritone clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
 \set Staff.clefPosition = #4
 \set Staff.middleCPosition = #4
 \set Staff.middleCClefPosition = #4
 \key f \major
 c'1
 % The standard choral tenor clef
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
 \set Staff.clefPosition = #-2
 \set Staff.clefTransposition = #-7
 \set Staff.middleCPosition = #1
 \set Staff.middleCClefPosition = #1
 \key f \major
 c'1
 % A non-standard clef
 \set Staff.clefPosition = #0
 \set Staff.clefTransposition = #0
 \set Staff.middleCPosition = #-4
 \set Staff.middleCClefPosition = #-4
 \key g \major
 c'1 \break

 % The following clef changes do not preserve
 % the normal relationship between notes, key signatures
 % and clefs:

 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
 \set Staff.clefPosition = #2
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
 c'1
 \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = #7
 c'1
 \set Staff.clefTransposition = #0
 \set Staff.clefPosition = #0
 c'1

 % Return to the normal clef:

 \set Staff.middleCPosition = #0
 c'1
}

[image of music]


Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d’una veu

Utilització de autochange amb més d’una veu.

\score
{
 \new PianoStaff
 <<
  \new Staff = "up" {
   <<
    \set Timing.beamExceptions = #'()
    \set Timing.beatStructure = #'(4)
    \new Voice {
     \voiceOne
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,8 a b c d e f g
     }
    }

    \new Voice {
     \voiceTwo
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,,8 a b c d e f g
     }
    }
   >>
  }

  \new Staff = "down" {
   \clef bass
  }
 >>
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).