Keyboards

Keyboard and other multi-staff instruments


Símbols d’acordió discanto

Aquest fragment de codi ha quedat obsolet per les ordres de marcatge predefinides, vegeu ‘Registres d’acordió’ en la Referència de la notació. Tanmateix, encara és útil com a demostració senzila de la forma de combinar símbols: la col·locació dels símbols afegits amb \markup es pot ajustar modificant els arguments de \translate-scaled. Aquí s’usa \translate-scaled en lloc de \translate perquè el posicionament de les parts de símbols s’adapti als canvis de font-size.

discant = \markup {
 \musicglyph "accordion.discant"
}
dot = \markup {
 \musicglyph "accordion.dot"
}

\layout { ragged-right = ##t }

% 16 voets register
accBasson = ^\markup {
 \combine
 \discant
 \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
}

% een korig 8 en 16 voets register
accBandon = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
}

accVCello = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
}

% 4-8-16 voets register
accHarmon = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accTrombon = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \combine
     \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
     \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

% eenkorig 4 en 16 voets register
accOrgan = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accMaster = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \combine
     \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
     \combine
      \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
      \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accAccord = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
    \combine
     \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
     \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accMusette = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

accCeleste = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

accOboe = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accClarin = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
}

accPiccolo = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accViolin = ^\markup {
 \combine
  \discant
  \combine
   \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
   \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

\relative c'' {
 c4 d\accBasson e f
 c4 d\accBandon e f
 c4 d\accVCello e f
 c4 d\accHarmon e f
 c4 d\accTrombon e f
 \break
 c4 d\accOrgan e f
 c4 d\accMaster e f
 c4 d\accAccord e f
 c4 d\accMusette e f
 c4 d\accCeleste e f
 \break
 c4 d\accOboe e f
 c4 d\accClarin e f
 c4 d\accPiccolo e f
 c4 d\accViolin e f
}

[image of music]


Accordion register symbols

Accordion register symbols are available as \markup as well as as standalone music events (as register changes tend to occur between actual music events). Bass registers are not overly standardized. The available commands can be found in ’Discant symbols’ in the Notation Reference.

#(use-modules (lily accreg))

\new PianoStaff
<<
 \new Staff \relative {
  \clef treble
  \discant "10"
  r8 s32 f'[ bes f] s e[ a e] s d[ g d] s16 e32[ a]
  <<
   { r16 <f bes> r <e a> r <d g> }
   \\
   { d r a r bes r }
  >> |
  <cis e a>1
 }

 \new Staff \relative {
  \clef treble
  \freeBass "1"
  r8 d'32 s16. c32 s16. bes32 s16. a32[ cis] s16
  \clef bass \stdBass "Master"
  <<
   { r16 <f, bes d>^"b" r <e a c>^"am" r <d g bes>^"gm" |
   <e a cis>1^"a" }
   \\
   { d8_"D" c_"C" bes_"B" | a1_"A" }
  >>
 }
>>

[image of music]


Modificar el text de las indicacions de pedal

Es pot usar Staff.pedalSustainStrings per fixar el text de les indicacions de pisar pedal i aixecar pedal. Observeu que les úniques cadenes vàlides són les que estan a la llista de glifs de pedal: els valors que apareixen en aquest fragment de codi són una relació exhaustiva.

sustainNotes = { c4\sustainOn d e\sustainOff\sustainOn f\sustainOff }

\relative c' {
 \sustainNotes
 \set Staff.pedalSustainStrings = #'("P" "P-" "-")
 \sustainNotes
 \set Staff.pedalSustainStrings = #'("d" "de" "e")
 \sustainNotes
 \set Staff.pedalSustainStrings = #'("M" "M-" "-")
 \sustainNotes
 \set Staff.pedalSustainStrings = #'("Ped" "*Ped" "*")
 \sustainNotes
}

[image of music]


Clusters («raïms»)

Els «clusters» o raïms són un mecanisme per indicar la interpretació d’un àmbit de notes al mateix temps.

fragment = \relative c' {
 c4 f <e d'>4
 <g a>8 <e a> a4 c2 <d b>4
 e2 c
}

<<
 \new Staff \fragment
 \new Staff \makeClusters \fragment
>>

[image of music]


Controlar la col·locación de les digitacions d’acords

Es pot controlar amb precisió la col·locació dels números de digitació. Perquè es tingui en compte l’orientació de les digitacions, es pot utilitzar una construcció d’acord <> tot i que siguin una sola nota.

\relative c' {
 \set fingeringOrientations = #'(left)
 <c-1 e-3 a-5>4
 \set fingeringOrientations = #'(down)
 <c-1 e-3 a-5>4
 \set fingeringOrientations = #'(down right up)
 <c-1 e-3 a-5>4
 \set fingeringOrientations = #'(up)
 <c-1 e-3 a-5>4
 \set fingeringOrientations = #'(left)
 <c-1>2
 \set fingeringOrientations = #'(down)
 <e-3>2
 \set stringNumberOrientations = #'(up left down)
 <f\3 a\2 c\1>1
 \set strokeFingerOrientations = #'(down right up)
 <c\rightHandFinger #1 e\rightHandFinger #2 c'\rightHandFinger #4 >
}

[image of music]


Fer lligadures entre veus diferents

En determinades situacions cal crear lligadures d’expressió entre notes que estan a veus diferents.

La solució és afegir notes invisible a una de les veus utilitzant \hideNotes.

Aquest exemple és el compàs 235 de la Chacona de la segona Partita per a violí sol, BMW 1004, de Bach.

\relative c' {
 <<
  {
   d16( a') s a s a[ s a] s a[ s a]
  }
  \\
  {
   \slurUp
   bes,16[ s e](
   \hideNotes a)
   \unHideNotes f[(
   \hideNotes a)
   \unHideNotes fis](
   \hideNotes a)
   \unHideNotes g[(
   \hideNotes a)
   \unHideNotes gis](
   \hideNotes a)
  }
 >>
}

[image of music]


Cross-staff chords - beaming problems workaround

Sometimes it is better to use stems from the upper staff for creating cross-staff chords, because no problems with automatic beam collision avoidance then arise. If the stems from the lower staff were used in the following example, it would be necessary to change the automatic beam collision avoidance settings so that it doesn’t detect collisions between staves using \override Staff.Beam.collision-voice-only = ##t

\new PianoStaff <<
 \new Staff = up
  \relative c' {
   <<
    { r4
     \override Stem.cross-staff = ##t
     \override Stem.length = #19 % this is in half-spaces,
       % so it makes stems 9.5 staffspaces long
     \override Stem.Y-offset = #-6 % stems are normally lengthened
       % upwards, so here we must lower the stem by the amount
       % equal to the lengthening - in this case (19 - 7) / 2
       % (7 is default stem length)
     e e e }
    { s4
     \change Staff = "bottom"
     \override NoteColumn.ignore-collision = ##t
     c, c c
    }
   >>
  }
 \new Staff = bottom
  \relative c' {
   \clef bass
   \voiceOne
   g8 a g a g a g a
  }
>>

[image of music]


Trèmolos de pentagrama creuat

Atès que \repeat tremolo espera exactament dos arguments musicals per als trèmolos d’acord, la nota o acord que canvia de pentagrama a un trèmolo que creua el pentagrama s’ha de col·locar dins de claus corbes junt a la seva ordre \change Staff.

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  s4.
 }
 \new Staff = "down" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  \voiceOne
  \repeat tremolo 6 {
   <a e'>32
   {
    \change Staff = "up"
    \voiceTwo
    <cis a' dis>32
   }
  }
 }
>>

[image of music]


Ajustament fi de les línies de pedal

Es pot alterar l’aspecte de les línies de pedal de diverses formes.

\paper { ragged-right = ##f }
\relative c'' {
 c2\sostenutoOn c
 c2\sostenutoOff c
 \once \override Staff.PianoPedalBracket.shorten-pair = #'(-7 . -2)
 c2\sostenutoOn c
 c2\sostenutoOff c
 \once \override Staff.PianoPedalBracket.edge-height = #'(0 . 3)
 c2\sostenutoOn c
 c2\sostenutoOff c
}

[image of music]


Indicar acords de pentagrama creuat amb claudàtors d’arpegi

Un claudàtor d’arpegi pot indicar que s’han de tocar amb la mateixa mà notes que estan en dos pentagrames diferents. Per fer-ho, el PianoStaff s’ha de configurar perquè accepti símbols d’arpegi de pentagrama creuat i els símbols d’arpegi s’han de configurar a la forma de claudàtor en el context de PianoStaff.

(Debussy, Les collines d’Anacapri, m. 65)

\new PianoStaff <<
 \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
 \override PianoStaff.Arpeggio.stencil =
  #ly:arpeggio::brew-chord-bracket
 \new Staff {
  \relative c' {
   \key b \major
   \time 6/8
   b8-.(\arpeggio fis'-.\> cis-.
    e-. gis-. b-.)\!\fermata^\laissezVibrer \bar "||"
  }
 }
 \new Staff {
  \relative c' {
   \clef bass
   \key b \major
   <<
    {
     <a e cis>2.\arpeggio
    }
    \\
    {
     <a, e a,>2.
    }
   >>
  }
 }
>>

[image of music]


Plantilla per a combo de jazz

Això és una plantilla força avançada, per a un conjunt de jazz. Observeu que la notació de tots els instruments està a \key c \major (Do major). Això es refereix al to de concert; l’armadura es transporta automàticament si la música està dins d’una secció \transpose.

\header {
 title = "Song"
 subtitle = "(tune)"
 composer = "Me"
 meter = "moderato"
 piece = "Swing"
 tagline = \markup {
  \column {
   "LilyPond example file by Amelie Zapf,"
   "Berlin 07/07/2003"
  }
 }
}
% To make the example display in the documentation
\paper {
 paper-width = 130
}
%#(set-global-staff-size 16)
\include "english.ly"

%%%%%%%%%%%% Some macros %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

sl = {
 \override NoteHead.style = #'slash
 \hide Stem
}
nsl = {
 \revert NoteHead.style
 \undo \hide Stem
}
crOn = \override NoteHead.style = #'cross
crOff = \revert NoteHead.style

%% insert chord name style stuff here.

jazzChords = { }

%%%%%%%%%%%% Keys'n'thangs %%%%%%%%%%%%%%%%%

global = { \time 4/4 }

Key = { \key c \major }

% ############ Horns ############

% ------ Trumpet ------
trpt = \transpose c d \relative c'' {
 \Key
 c1 | c | c |
}
trpHarmony = \transpose c' d {
 \jazzChords
}
trumpet = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \trpt
 >>
}

% ------ Alto Saxophone ------
alto = \transpose c a \relative c' {
 \Key
 c1 | c | c |
}
altoHarmony = \transpose c' a {
 \jazzChords
}
altoSax = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \alto
 >>
}

% ------ Baritone Saxophone ------
bari = \transpose c a' \relative c {
 \Key
 c1
 c1
 \sl
 d4^"Solo" d d d
 \nsl
}
bariHarmony = \transpose c' a \chordmode {
 \jazzChords s1 s d2:maj e:m7
}
bariSax = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \bari
 >>
}

% ------ Trombone ------
tbone = \relative c {
 \Key
 c1 | c | c
}
tboneHarmony = \chordmode {
 \jazzChords
}
trombone = {
 \global
 \clef bass
 <<
  \tbone
 >>
}

% ############ Rhythm Section #############

% ------ Guitar ------
gtr = \relative c'' {
 \Key
 c1
 \sl
 b4 b b b
 \nsl
 c1
}
gtrHarmony = \chordmode {
 \jazzChords
 s1 c2:min7+ d2:maj9
}
guitar = {
 \global
 \clef treble
 <<
  \gtr
 >>
}

%% ------ Piano ------
rhUpper = \relative c'' {
 \voiceOne
 \Key
 c1 | c | c
}
rhLower = \relative c' {
 \voiceTwo
 \Key
 e1 | e | e
}

lhUpper = \relative c' {
 \voiceOne
 \Key
 g1 | g | g
}
lhLower = \relative c {
 \voiceTwo
 \Key
 c1 | c | c
}

PianoRH = {
 \clef treble
 \global
 <<
  \new Voice = "one" \rhUpper
  \new Voice = "two" \rhLower
 >>
}
PianoLH = {
 \clef bass
 \global
 <<
  \new Voice = "one" \lhUpper
  \new Voice = "two" \lhLower
 >>
}

piano = {
 <<
  \new Staff = "upper" \PianoRH
  \new Staff = "lower" \PianoLH
 >>
}

% ------ Bass Guitar ------
Bass = \relative c {
 \Key
 c1 | c | c
}
bass = {
 \global
 \clef bass
 <<
  \Bass
 >>
}

% ------ Drums ------
up = \drummode {
 \voiceOne
 hh4 <hh sn> hh <hh sn>
 hh4 <hh sn> hh <hh sn>
 hh4 <hh sn> hh <hh sn>
}
down = \drummode {
 \voiceTwo
 bd4 s bd s
 bd4 s bd s
 bd4 s bd s
}

drumContents = {
 \global
 <<
  \new DrumVoice \up
  \new DrumVoice \down
 >>
}

%%%%%%%%% It All Goes Together Here %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\score {
 <<
  \new StaffGroup = "horns" <<
   \new Staff = "trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet" }
   \trumpet
   \new Staff = "altosax" \with { instrumentName = "Alto Sax" }
   \altoSax
   \new ChordNames = "barichords" \with { instrumentName = "Trumpet" }
   \bariHarmony
   \new Staff = "barisax" \with { instrumentName = "Bari Sax" }
   \bariSax
   \new Staff = "trombone" \with { instrumentName = "Trombone" }
   \trombone
  >>

  \new StaffGroup = "rhythm" <<
   \new ChordNames = "chords" \gtrHarmony
   \new Staff = "guitar" \with { instrumentName = "Guitar" }
   \guitar
   \new PianoStaff = "piano" \with {
    instrumentName = "Piano"
    midiInstrument = "acoustic grand"
   }
   \piano
   \new Staff = "bass" \with { instrumentName = "Bass" }
   \bass
   \new DrumStaff \with { instrumentName = "Drums" }
   \drumContents
  >>
 >>
 \layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
  \context {
   \Score
   \override BarNumber.padding = #3
   \override RehearsalMark.padding = #2
   skipBars = ##t
  }
 }
 \midi { }
}

[image of music]


Lligaduras “Laissez vibrer”

Les lligadures “Laissez vibrer” (deixar vibrar) tenen una mida fixa. Es pot ajustar el seu format usant 'tie-configuration.

\relative c' {
 <c e g>4\laissezVibrer r <c f g>\laissezVibrer r
 <c d f g>4\laissezVibrer r <c d f g>4.\laissezVibrer r8

 <c d e f>4\laissezVibrer r
 \override LaissezVibrerTieColumn.tie-configuration
   = #`((-7 . ,DOWN)
     (-5 . ,DOWN)
     (-3 . ,UP)
     (-1 . ,UP))
 <c d e f>4\laissezVibrer r
}

[image of music]


Plantilla de piano (senzilla)

Presentem a continuació una plantilla de piano senzilla amb algunes notes.

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

\score {
 \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
 <<
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de piano amb lletra centrada

En comptes de tenir un pentagrama dedicat a la melodia i la lletra, la lletra es pot centrar entre els pentagrames d’un sistema de piano.

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

\score {
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = upper { \new Voice = "singer" \upper }
  \new Lyrics \lyricsto "singer" \text
  \new Staff = lower { \lower }
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]


Plantilla de piano amb melodia i lletra

Vet aquí el típic format d’una cançó: un pentagrama amb la melodia i la lletra, i el acompanyament de piano per sota.

melody = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

upper = \relative c'' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 4/4

 a4 b c d
}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key c \major
 \time 4/4

 a2 c
}

\score {
 <<
  \new Voice = "mel" { \autoBeamOff \melody }
  \new Lyrics \lyricsto mel \text
  \new PianoStaff <<
   \new Staff = "upper" \upper
   \new Staff = "lower" \lower
  >>
 >>
 \layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
 }
 \midi { }
}

[image of music]


Removing brace on first line of piano score

This snippet removes the first brace from a PianoStaff or a GrandStaff.

It may be useful when cutting and pasting the engraved image into existing music.

It uses \alterBroken.

someMusic = {
 \once \override Staff.Clef.stencil = ##f
 \once \override Staff.TimeSignature.stencil = ##f
 \repeat unfold 3 c1 \break
 \repeat unfold 5 c1 \break
 \repeat unfold 5 c1
}

\score {
 \new PianoStaff
 <<
  \new Staff = "right" \relative c'' \someMusic
  \new Staff = "left" \relative c' { \clef F \someMusic }
 >>
 \layout {
  indent=75
  \context {
   \PianoStaff
   \alterBroken transparent #'(#t) SystemStartBrace
  }
 }
}

[image of music]


Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d’una veu

Utilització de autochange amb més d’una veu.

\score
{
 \new PianoStaff
 <<
  \new Staff = "up" {
   <<
    \set Timing.beamExceptions = #'()
    \set Timing.beatStructure = #'(4)
    \new Voice {
     \voiceOne
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,8 a b c d e f g
     }
    }

    \new Voice {
     \voiceTwo
     \autoChange
     \relative c' {
      g8 a b c d e f g
      g,,8 a b c d e f g
     }
    }
   >>
  }

  \new Staff = "down" {
   \clef bass
  }
 >>
}

[image of music]


Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica

Aquesta plantilla afegeix una reducció de piano automàtica a la partitura vocal SATB estàndard que es va mostrar a la “Plantilla de conjunt vocal”. Això presenta un dels punts forts del LilyPond: podem usar una definició de música més d’un cop. Si es fa qualsevol canvi a les notes de la part vocal (diguem tenorMusic), aleshores els canvis s’aplicaran també a la reducció de piano.

\paper {
 top-system-spacing.basic-distance = #10
 score-system-spacing.basic-distance = #20
 system-system-spacing.basic-distance = #20
 last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
 \key c \major
 \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
 c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
 hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
 e'4 f d e
}
altoWords =\lyricmode {
 ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
 g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
 hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
 c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
 ho ho ho ho
}

\score {
 <<
  \new ChoirStaff <<
   \new Lyrics = "sopranos" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }
   \new Staff = "women" <<
    \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
    \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "altos"
   \new Lyrics = "tenors" \with {
    % This is needed for lyrics above a staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
   }

   \new Staff = "men" <<
    \clef bass
    \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
    \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
   >>
   \new Lyrics = "basses"
   \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
   \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
   \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
   \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
  >>
  \new PianoStaff <<
   \new Staff <<
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \sopMusic >>
    << \global \altoMusic >>
   >>
   \new Staff <<
    \clef bass
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partCombine
    << \global \tenorMusic >>
    << \global \bassMusic >>
   >>
  >>
 >>
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.24.3 (branca estable).