Winds

Wind instruments


Modificar la mida dels diagrames de vent fusta

Es pot canviar la mida i el gruix de les línies dels diagrames de posicions per a instruments de vent fusta.

\relative c'' {
 \textLengthOn
 c1^\markup
  \woodwind-diagram
   #'piccolo
   #'()

 c^\markup
  \override #'(size . 1.5) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'()
  }
 c^\markup
  \override #'(thickness . 0.15) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'()
  }
}

[image of music]


Símbols de digitació per a instruments de vent

Es poden aconseguir símbols especials combinant glifs existents, cosa que és d’utiitat per a la notació d’instruments de vent.

centermarkup = {
 \once \override TextScript.self-alignment-X = #CENTER
 \once \override TextScript.X-offset =#(lambda (g)
 (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
   (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\score {
 \relative c'{
  g\open
  \once \override TextScript.staff-padding = #-1.0
  \centermarkup
  g^\markup {
   \combine
    \musicglyph "scripts.open"
    \musicglyph "scripts.tenuto"
  }
  \centermarkup
  g^\markup {
   \combine
    \musicglyph "scripts.open"
    \musicglyph "scripts.stopped"
  }
  g\stopped
 }
}

[image of music]


Notació dels cops de llengua de la flauta

És possible indicar tècniques d’articulació especial com el cop de llengua de la flauta substituint el cap de la figura amb el glif adequat.

slap =
#(define-music-function (music) (ly:music?)
#{
 \temporary \override NoteHead.stencil = #ly:text-interface::print
 \temporary \override NoteHead.text =
  \markup
  \translate #'(1 . 0)
  \override #'(thickness . 1.4)
  \overlay {
   \draw-line #'(-1.2 . 0.4)
   \draw-line #'(-1.2 . -0.4)
  }
 \temporary \override NoteHead.stem-attachment =
 #(lambda (grob)
   (let* ((stem (ly:grob-object grob 'stem))
      (dir (ly:grob-property stem 'direction UP))
      (is-up (eqv? dir UP)))
    (cons dir (if is-up 0 -0.8))))
 #music
 \revert NoteHead.stencil
 \revert NoteHead.text
 \revert NoteHead.stem-attachment
#})

\relative c' {
 c4 \slap c d r
 \slap { g4 a } b r
}

[image of music]


Diagrames per a vent fusta gràfics i textuals

En molts casos, les claus que no estan en la columna central es poden presentar pel nombre de la clau així com de forma gràfic.

\relative c'' {
 \textLengthOn
 c1^\markup
  \woodwind-diagram
   #'piccolo
   #'((cc . (one three))
     (lh . (gis))
     (rh . (ees)))

 c^\markup
  \override #'(graphical . #f) {
   \woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'((cc . (one three))
      (lh . (gis))
      (rh . (ees)))
  }
}

[image of music]


Diagrames de digitació per a la flauta dolça

L’exemple següent mostra com es poden realitzar diagrames de digitació per a instruments de vent.

% range chart for paetzold contrabass recorder

centermarkup = {
 \once \override TextScript.self-alignment-X = #CENTER
 \once \override TextScript.X-offset = #(lambda (g)
  (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
    (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\score {
 \new Staff \with {
  \remove "Time_signature_engraver"
  \omit Stem
  \omit Flag
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
 }
 {
  \clef bass
  \set Score.timing = ##f
  f,1*1/4 \glissando
  \clef violin
  gis'1*1/4
  \stemDown a'4^\markup {1)}
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = #2
  bes'1*1/4_\markup {\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
   { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
    \finger 3 \finger 4 \finger 5 \finger 6 \finger 7} }
  b'1*1/4
  c''4^\markup {1)}
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = #2
  cis''1*1/4
  deh''1*1/4
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = #2
  \once \override Staff.HorizontalBracket.direction = #UP
  e''1*1/4_\markup {\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
   { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
    \finger 4 \finger 5} }\startGroup
  f''1*1/4^\markup {2)}\stopGroup
 }
}

[image of music]


Llistes de claus per als diagrames de vent fusta

El fragment de codi que apareix a continuació produeix una llista de totes les claus i disposicions de clau possible per als diagrames de posicions d’instruments de fusta, tal i com estan definits a scm/define-woodwind-diagrams.scm. La llista es mostra al fitxer de registre, però no a la música. Si es vol una sortida per la consola, ometeu el (current-error-port) de les ordres.

#(print-keys-verbose 'piccolo (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'flute (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'flute-b-extension (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'tin-whistle (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'oboe (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'bass-clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'low-bass-clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'soprano-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'alto-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'tenor-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'baritone-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'bassoon (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'contrabassoon (current-error-port))

\score {c''1}

[image of music]


Llistat dels diagrames per a vent fusta

El fragment de música que apareix a continuació presenta tots els diagrames de vent fusta que es troben definits al LilyPond de moment.

\layout {
 indent = 0
}

\relative c' {
 \textLengthOn
 c1^
 \markup {
  \center-column {
   'tin-whistle
   " "
    \woodwind-diagram
         #'tin-whistle
         #'()
  }
 }

 c1^
 \markup {
  \center-column {
   'piccolo
   " "
    \woodwind-diagram
         #'piccolo
         #'()
  }
 }

 c1^
 \markup {
  \center-column {
    'flute
    " "
    \woodwind-diagram
     #'flute
     #'()
  }
 }
 c1^\markup {
  \center-column {
   'oboe
   " "
   \woodwind-diagram
    #'oboe
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'clarinet
   " "
   \woodwind-diagram
    #'clarinet
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'bass-clarinet
   " "
   \woodwind-diagram
    #'bass-clarinet
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'saxophone
   " "
   \woodwind-diagram
    #'saxophone
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'bassoon
   " "
   \woodwind-diagram
    #'bassoon
    #'()
  }
 }

 c1^\markup {
  \center-column {
   'contrabassoon
   " "
   \woodwind-diagram
    #'contrabassoon
    #'()
  }
 }
}

[image of music]


LilyPond — Fragments v2.23.82 (branca de desenvolupament).