A.7.2 Plantilla per a transcripció de cant gregorià

Aquest exemple mostra com fer una transcripció moderna de cant gregorià. El cant gregorià no té compàs ni pliques; utilitza sols caps de nota de blanca i de negra, i unes marques especials que indiquen silencis de diferents longituds.

\include "gregorian.ly"

chant = \relative c' {
 \set Score.timing = ##f
 f4 a2 \divisioMinima
 g4 b a2 f2 \divisioMaior
 g4( f) f( g) a2 \finalis
}

verba = \lyricmode {
 Lo -- rem ip -- sum do -- lor sit a -- met
}

\score {
 \new Staff <<
  \new Voice = "melody" \chant
  \new Lyrics = "one" \lyricsto melody \verba
 >>
 \layout {
  \context {
   \Staff
   \remove "Time_signature_engraver"
   \remove "Bar_engraver"
   \hide Stem
  }
  \context {
   \Voice
   \override Stem.length = #0
  }
  \context {
   \Score
   barAlways = ##t
  }
 }
}

[image of music]


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.10 (branca de desenvolupament).