A.11 Ordres de marcatge de text

The following commands can all be used inside \markup { }.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.1 (branca estable).