5.1.5 Canvi dels paràmetres predeterminats dels contextos

Es poden canviar les propietats de context i de grob amb les ordres \set i \override, tal i com es descriu a Modificació de les propietats. Aquestes ordres creen esdeveniments musicals, fent que els canvis tinguin efecte en el punt temporal en el qual la música s’està processant.

Per contra, aquesta secció explica la forma canviar els valors predeterminats de les propietats de context i de grob en el moment en el qual es crea el context. Hi ha dues formes de fer-ho. Una modifica els valors predeterminats a tos els contextos d’un tipus donat, i l’altre modifica els valors predeterminats sols a una instància concreta d’un context.


Canvi de tots els contextos del mateix tipus

Els ajustaments de context predeterminat que s’han d’usar per al gravat dins de Score, Staff, Voice i d’altres contextos, es poden especificar en un bloc \context dins de qualsevol bloc \layout.

Els ajustaments per a la sortida MIDI, al contrari que per al gravat, es tindran que especificar a part a blocs \midi (vegeu Definicions de sortida - estructura dels contextos).

El bloc \layout s’ha de col·locar dins del bloc \score al que s’aplica, després de la música.

\layout {
 \context {
  \Voice
  [ajustaments de context per a tots els contextos Voice]
 }
 \context {
  \Staff
  [ajustaments de context per a tots els contextos Staff]
 }
}

Es poden especificar els següents tipus d’ajustaments:

Les ordres d’ajustament de propietats es poden disposar dins d’un bloc \layout sin que estiguin envoltats en un bloc \context. Aquests ajustament són equivalents a incloure les mateixes instruccions d’ajustament de propietats al començament de cadascú dels contextos del tipus especificat. Si no s’especifica cap context, tots i cadascú dels contextos del nivell inferior queden afectats, vegeu Contextos del nivell més baix - veus. La sintaxi d’una ordre d’ajustament de propietats dins d’un bloc \layout és la mateixa que si la mateixa ordre estigués escrita al propi flux musical.

\score {
 \new Staff {
  \relative {
   a'4^"Tipus de lletra més petita" a a a
   a4 a a a
  }
 }
 \layout {
  \accidentalStyle dodecaphonic
  \set fontSize = #-4
  \override Voice.Stem.thickness = #4.0
 }
}

[image of music]


Canvi de sols un context determinat

Les propietats de context d’una única instància de context poden canviar-se dins d’un bloc \with. Totes les altres instàncies de context del mateix tipus retenen els ajustaments predeterminats que el LilyPond té programats i que es modifiquen per part de qualsevol bloc \layout que es troben dins de l’àmbit. El bloc \with s’ha de situar immediatament després de les ordres \new context-type:

\new Staff \with { [ajustaments de context per a sols aquesta instància de context] }
{
 …
}

De forma alternativa, si la música s’escriu usant la forma curta de les ordres d’especificació de mode, com per exemple \chords en lloc de \chordmode, l’ordre \with s’ha de col·locar immediatament després de l’ordre que especifica el mode:

\chords \with { [ajustaments de context per a aquesta instància de context (implícita) sols] }
{
 …
}

atès que és el context implícit creat per aquestes formes breus el que es vol modificar. S’aplica la mateixa consideració a les altres formes curtes d’especificar el mode d’entrada (\drums, \figures), vegeu Modes d’entrada.

Considerant que les modificacions de context especificades en blocs \with estan dins de la música, afectaran a totes les sortides (gravat i també el MIDI), a diferència dels canvis que es fan dins d’una definició de sortida.

Es poden especificar els següents tipus d’ajustaments:

Vegeu també

Referència de la notació: Modes d’entrada


Ordre de precedència

El valor d’una propietat que s’aplica en un moment determinat d’una propietat que s’aplica en un moment determinat es determina de la forma següent:

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Modificar les propietats dels contextos.

Referència de la notació: Explicació dels contextos, Contextos del nivell més baix - veus, L’ordre \set, L’ordre \override, El bloc \layout.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).