4.3.1 Salts de línia

Normalment els salts de línia es determinen automàticament. Es trien de forma que les línies no apareguin massa juntes ni massa separades, i que les línies consecutives tinguin una densitat semblant.

Per forçar manualment un salt de línia sobre la línia divisòria, utilitzeu l’ordre \break:

\relative c'' {

c4 c c c | \break
 c4 c c c |
}

[image of music]

De forma predeterminada s’ignora qualsevol ordre \break inserida a la meitat del compàs, i s’imprimeix un missatge d’advertiment durant la compilació del fitxer d’entrada del LilyPond. Per forçar un salt de línia en mig d’un compàs, afegiu una línia divisòria invisible amb ‘\bar ""’:

\relative c'' {
 c4 c c
 \bar ""
 \break
 c |
 c4 c c c |
}

[image of music]

També s’ignora qualsevol ordre \break que es produeixi a la línia divisòria si el compàs anterior acaba en mig d’una nota, com quan un grup de valoració especial comença en un compàs i termina en un altre. En aquest cas, elimineu el gravador Forbid_line_break_engraver del context Voice i useu una construcció de música simultània inserint el break al lloc adequat dins d’una segona veu:

\new Voice \with {
 \remove "Forbid_line_break_engraver"
} \relative {
 <<
  { c''2. \tuplet 3/2 { c4 c c } c2. | }
  { s1 | \break s1 | }
 >>
}

[image of music]

De forma semblant, el funcionament predeterminat és que els salts de línia resultin ignorats quan hi ha barres de corxera que creuen la línia divisòria. Utilitzeu l’ordre \override Beam.breakable = ##t per forçar això:

\relative c'' {
 \override Beam.breakable = ##t
 c2. c8[ c | \break
 c8 c] c2. |
}

[image of music]

L’ordre \noBreak, evita que es produeixi un salt de línia a la barra divisòria en el qual s’insereix.

Dins d’una partitura, s’eviten els salts de línia automàtics dins de la música que es troba entre les ordres \autoLineBreaksOff i \autoLineBreaksOn. Si també es volen evitar els salts de pàgina automàtics, s’han d’usar les ordres \autoBreaksOff i \autoBreaksOn. Els salts manuals no estan afectats per aquestes ordres. Observeu que el fet d’inhibir els salts de línia automàtics pot fer que la música s’estengui sobre el marge dret sempre que no cap completament dins d’una sola línia.

Els salts automàtics de línia (no de pàgina) es poden habilitar sobre línies divisòries individuals mitjançant l’ús de \once \autoLineBreaksOn en una barra. L’ordre identifica un salt de línia permès, en lloc d’un de prohibit.

Els ajustaments més bàsics que influeixin sobre l’espaiat de les línies són indent i line-width. S’estableixen dins del bloc \layout. Controlen el sagnat de la primera línia de música, i la longitud de les línies.

Si s’estableix ragged-right a vertader al bloc \layout, els sistemes acaben en la seva longitud horitzontal natural, enlloc de distribuir-se horitzontalment per omplir tota la línia. Això és d’utilitat per a fragments curts, i per efectuar una comprovació de l’atapeït que és l’espaiat natural.

L’opció ragged-last és semblant a ragged-riht, però afecta sola a l’úĺtima línia de la peça.

\layout {
 indent = 0\mm
 line-width = 150\mm
 ragged-last = ##t
}

Per a salts de línia a intervals regulars utilitzeu \break separat mitjançant desplaçaments amb \skip i repetits amb \repeat. Per exemple, això faria que els 28 compassos següents (suposant un compàs de 4/4) es divideixin cada quatre compassos, i sols en aquests llocs:

<<
 \repeat unfold 7 {
  s1 \noBreak s1 \noBreak
  s1 \noBreak s1 \break
 }
 { la música real… }
>>

Instruccions predefinides

\break, \noBreak, \autoBreaksOff, \autoBreaksOn, \autoLineBreaksOff, \autoLineBreaksOn.

Fragments de codi seleccionats

Using an extra voice for breaks

Often it is easier to manage line and page-breaking information by keeping it separate from the music by introducing an extra voice containing only skips along with the \break, pageBreak and other layout information.

This pattern becomes especially helpful when overriding line-break-system-details and the other useful but long properties of NonMusicalPaperColumnGrob.

music = \relative c'' { c4 c c c }

\score {
 \new Staff <<
  \new Voice {
   s1 * 2 \break
   s1 * 3 \break
   s1 * 6 \break
   s1 * 5 \break
  }
  \new Voice {
   \repeat unfold 2 { \music }
   \repeat unfold 3 { \music }
   \repeat unfold 6 { \music }
   \repeat unfold 5 { \music }
  }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Variables de \paper per als salts de línia, El bloc \layout.

Fragments de codi: Spacing.

Referència de funcionament intern: LineBreakEvent.

Advertiments i problemes coneguts

Si s’escriu \autoLineBreaksOff o \autoBreaksOff abans de qualsevol contingut musical, apareixeran missatges d’error. Escriviu sempre aquestes ordres després d’una mica de música.


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).