2.6.1 Notació comuna per a instruments de vent

Aquesta secció presenta la notació comuna per gairebé tots els instruments de vent.


Referències per a instruments de vent

Molts aspectes de la notació per a instruments de vent tenen que veure amb les respiracions i els cops de llengua:

També hi ha d’altres aspectes de la notació musical que són d’aplicació als instruments de vent:

Fragments de codi seleccionats

Changing \flageolet mark size

To make the \flageolet circle smaller use the following tweak.

smallFlageolet = \tweak font-size -3 \flageolet

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
 d4^\flageolet_\markup { default size } d_\flageolet
 c4^\smallFlageolet_\markup { smaller } c_\smallFlageolet
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Marques de respiració, Lligadures d’expressió, Articulacions i ornaments, Llista d’articulacions, Repeticions de trèmol, Transposició dels instruments, Glissando, Notes d’adorn, Caigudes i elevacions, Caps de nota especials.

Fragments de codi: Winds.


Digitacions

Tots els instruments de vent a part del trombó requereixen l’ús de diferents dits per produir cada nota. Als fragments de codi que apareixen a continuació poden veure’s alguns exemples de digitació.

Es poden produir diagrames de posicions per a instruments de vent fusta, com es descriu a Diagrames de posicions per a vent fusta.

Fragments de codi seleccionats

Fingering symbols for wind instruments

Special symbols can be achieved by combining existing glyphs, which is useful for wind instruments.

centermarkup = {
 \once \override TextScript.self-alignment-X = #CENTER
 \once \override TextScript.X-offset =#(lambda (g)
 (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
   (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\score {
 \relative c'{
  g\open
  \once \override TextScript.staff-padding = #-1.0
  \centermarkup
  g^\markup {
   \combine
    \musicglyph "scripts.open"
    \musicglyph "scripts.tenuto"
  }
  \centermarkup
  g^\markup {
   \combine
    \musicglyph "scripts.open"
    \musicglyph "scripts.stopped"
  }
  g\stopped
 }
}

[image of music]

Recorder fingering chart

The following example demonstrates how fingering charts for wind instruments can be realized.

% range chart for paetzold contrabass recorder

centermarkup = {
 \once \override TextScript.self-alignment-X = #CENTER
 \once \override TextScript.X-offset = #(lambda (g)
  (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
    (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\score {
 \new Staff \with {
  \remove "Time_signature_engraver"
  \omit Stem
  \omit Flag
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
 }
 {
  \clef bass
  \set Score.timing = ##f
  f,1*1/4 \glissando
  \clef violin
  gis'1*1/4
  \stemDown a'4^\markup {1)}
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = #2
  bes'1*1/4_\markup {\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
   { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
    \finger 3 \finger 4 \finger 5 \finger 6 \finger 7} }
  b'1*1/4
  c''4^\markup {1)}
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = #2
  cis''1*1/4
  deh''1*1/4
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = #2
  \once \override Staff.HorizontalBracket.direction = #UP
  e''1*1/4_\markup {\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
   { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
    \finger 4 \finger 5} }\startGroup
  f''1*1/4^\markup {2)}\stopGroup
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Diagrames de posicions per a vent fusta.

Fragments de codi: Winds.


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).