2.4.3 Absolutní označení not

Až doteď jsme vždy používali \relative, abychom určili výšky tónů. To je nejjednodušší způsob zadávání u většiny not. Je ale ještě jiná možnost, jak popsat výšky tónů: pomocí absolutního označení.

Když se \relative vypustí, vykládají se všechny výšky tónů LilyPondu jako absolutní hodnoty. c' je potom vždy jednočárkovaným C, b je vždy malým h pod jednočárkovaným C, a g, je vždy velkým G – tedy notou na poslední lince v basovém klíči.

{
 \clef "bass"
 c'4 b g, g, |
 g,4 f, f c' |
}

[image of music]

Zde je stupnice přes čtyři oktávy:

{
 \clef "bass"
 c,4 d, e, f, |
 g,4 a, b, c |
 d4 e f g |
 a4 b c' d' |
 \clef "treble"
 e'4 f' g' a' |
 b'4 c'' d'' e'' |
 f''4 g'' a'' b'' |
 c'''1 |
}

[image of music]

Jak můžete vidět, musí se napsat velmi mnoho odsuvníků (jednoduchých uvozovek), když se melodie zapisuje v sopránovém klíči. Podívejte se například na tento Mozartův zlomek:

{
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d''16 cis''8 e''4 e''8 |
 b'8. cis''16 b'8 d''4 d''8 |
}

[image of music]

Všechny tyto odsuvníky činí zdrojový text špatně čitelný a jsou možným zdrojem chyb. Pomocí příkazu \relative je tento příklad mnohem jednodušeji čitelný:

\relative {
 \key a \major
 \time 6/8
 cis''8. d16 cis8 e4 e8 |
 b8. cis16 b8 d4 d8 |
}

[image of music]

Když člověk udělá chybu kvůli značce pro oktávu (' nebo ,) v režimu \relative, dá se najít velice rychle, protože mnohé noty budou po sobě v nesprávné oktávě. V absolutním režimu naproti tomu není jednotlivá chyba tak zřetelná, a proto se nedá tak snadno najít.

Přese všechno je absolutní režim dobrý pro noty s velmi velkými skoky a především pro počítačem vytvářené soubory LilyPondu.


LilyPond – Learning Manual v2.21.82 (Vývojářská větev).