1.2.2 Escriptura dels silencis

Els silencis s’escriuen com a part de la música dins de les expressions musicals.


Silencis

Els silencis s’introdueixen com a notes amb el nom r. Les duracions majors que la rodona utilitzen les instruccions predefinides que es mostren aquí:

 
\new Staff {
 % Aquestes dues línies sols son per embellir aquest exemple
 \time 16/1
 \omit Staff.TimeSignature
 % Imprimeix un silenci de maxima, igual a quatre breves
 r\maxima
 % Imprimeix un silenci de longa, igual a dos breves
 r\longa
 % Imprimeix un silenci de breve
 r\breve
 r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128
}

[image of music]

Els silencis d’un compàs, centrats en mig del compàs, s’han de fer amb silencis multicompàs. Es poden usar per un sol compàs així com per a molts compassos, i s’estudien a Silencis de compas complet.

Per especificar explícitament la posició vertical d’un silenci, escriviu una nota seguida de \rest. Es col·locarà un silenci en la posició en la qual hauria d’aparèixer la nota. Això possibilita l’aplicació manual precisa de format a la música polifònica, ja que el gravador automàtic de col·lisions de silencis no mou aquests silencis.

 
\relative { a'4\rest d4\rest }

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Rest styles

Rests may be used in various styles.

 
\new Staff \relative c {
 \omit Score.TimeSignature
 \cadenzaOn

 \override Staff.Rest.style = #'mensural
 r\maxima^\markup \typewriter { mensural }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'neomensural
 r\maxima^\markup \typewriter { neomensural }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'classical
 r\maxima^\markup \typewriter { classical }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'z
 r\maxima^\markup \typewriter { z-style }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
 \bar ""
 \break

 \override Staff.Rest.style = #'default
 r\maxima^\markup \typewriter { default }
 r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: breve, longa, maxima.

Referència de la notació: Silencis de compas complet.

Fragments de codi: Rhythms.

Referencia de funcionament interno: Rest.

Advertiments i problemes coneguts

No hi ha un límit fonamental respecte de les duracions dels silencis (tant per al més curt com per al més llarg), però el nombre de glifs és limitat: hi ha silencis des de la garrapatea (128) fins la màxima (8 rodones).


Silencis invisibles

Un silenci invisible (també conegut com ‘skip’ o desplaçament) es pot introduir com una nota amb el nom s:

 
\relative c'' {
 c4 c s c |
 s2 c |
}

[image of music]

Els silencis de separació sols estan disponible en el mode de notes i en el mode d’acords. En altres situacions, per exemple, quan s’introdueix la lletra, s’usa l’ordre \skip per produir un desplaçament d’una certa magnitud temporal. \skip requereix una duració explícita, però s’ignora si les síl·labes de la lletra agafen les seves duracions de les notes d’una melodia associada, a través de \addlyrics o de \lyricsto.

 
<<
 {
  a'2 \skip2 a'2 a'2
 }
 \new Lyrics {
  \lyricmode {
   foo2 \skip 1 bla2
  }
 }
>>

[image of music]

Atès que \skip es una ordre, no afecta a les duracions per omissió de les notes següents, a diferència de s.

 
<<
 {
  \repeat unfold 8 { a'4 }
 }
 {
  a'4 \skip 2 a' |
  s2 a'
 }
>>

[image of music]

Un silenci de separació produeix implícitament contextos Staff i Voice si no hi ha cap, igual que les notes i els silencis normals:

 
{ s1 s s }

[image of music]

\skip tan sols desplaça un temps musical; no produeix cap sortida, de cap classe.

 
% Això és entrada valida, però no fa res
{ \skip 1 \skip1 \skip 1 }

[image of music]

Vegeu també

Manual de aprenentatge: Visibilitat i color dels objectes.

Referència de la notació: Notes ocultes, Visibilitat dels objectes.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: SkipMusic.


Silencis de compas complet

Els silencis d’un o més compassos complets s’introdueixen com a notes amb el nom R en majúscula:

 
% Compassos de silencis contrets a un compàs únic
\compressMMRests {
 R1*4
 R1*24
 R1*4
 b'2^"Tutti" b'4 a'4
}

[image of music]

La duració dels silencis de compàs complet és idèntica a la notació de la duració que s’usa per a les notes. La duració d’un silenci multicompàs ha de ser sempre un nombre enter de compassos, per la qual cosa freqüentment s’han d’utilitzar puntets o fraccions:

 
\compressMMRests {
 \time 2/4
 R1 | R2 |
 \time 3/4
 R2. | R2.*2 |
 \time 13/8
 R1*13/8 | R1*13/8*12 |
 \time 10/8
 R4*5*4 |
}

[image of music]

Un silenci d’un compàs complet s’imprimeix com un silenci de rodona o de breve, centrat en el compàs, segons el tipus de compàs vigent.

 
\time 4/4
R1 |
\time 6/4
R1*3/2 |
\time 8/4
R1*2 |

[image of music]

De forma predeterminada un silenci multicompàs s’expandeix en la partitura impresa per mostrar explícitament tots els compassos de silenci. De forma alternativa, un silenci multicompàs es pot presentar com un sols compàs que conté un símbol de silenci multicompàs, amb el nombre de compassos imprès sobre el compàs:

 
% Default behavior
\time 3/4 r2. | R2.*2 |
\time 2/4 R2 |
\time 4/4
% Rest measures contracted to single measure
\compressMMRests {
 r1 | R1*17 | R1*4 |
}
% Rest measures expanded again
\time 3/4
R2.*2 |

[image of music]

Es poden afegir elements de marcatge als silencis multicompàs. Es proporciona l’ordre predefinida \fermataMarkup per afegir calderons.

 
\compressMMRests {
 \time 3/4
 R2.*10^\markup { \italic "ad lib." }
 R2.^\fermataMarkup
}

[image of music]

Nota: Els elements de marcatge que s’afegeixen a un silenci multicompàs són objectes del tipus MultiMeasureRestText, no TextScript. Les sobreescriptures de propietats han d’anar dirigides cap a l’objecte correcte, o s’ignoraran. Vegeu l’exemple següent:

 
% Això no funciona, atès que s'especifica el nom incorrecte d'objecte
\override TextScript.padding = #5
R1^"wrong"
% Aquest és el nom d'objecte correcte que s'ha d'especificar
\override MultiMeasureRestText.padding = #5
R1^"right"

[image of music]

Quan un silenci multicompàs segueix immediatament a l’establiment d’un compàs parcial amb \partial, és possible que no es mostrin els advertiments corresponents de comprovació de compàs.

Instruccions predefinides

\textLengthOn, \textLengthOff, \fermataMarkup, \compressMMRests.

Fragments de codi seleccionats

Changing form of multi-measure rests

If there are ten or fewer measures of rests, a series of longa and breve rests (called in German “Kirchenpausen” - church rests) is printed within the staff; otherwise a simple line is shown. This default number of ten may be changed by overriding the expand-limit property.

 
\relative c'' {
 \compressMMRests {
  R1*2 | R1*5 | R1*9
  \override MultiMeasureRest.expand-limit = #3
  R1*2 | R1*5 | R1*9
 }
}

[image of music]

Positioning multi-measure rests

Unlike ordinary rests, there is no predefined command to change the staff position of a multi-measure rest symbol of either form by attaching it to a note. However, in polyphonic music multi-measure rests in odd-numbered and even-numbered voices are vertically separated. The positioning of multi-measure rests can be controlled as follows:

 
\relative c'' {
 % Multi-measure rests by default are set under the fourth line
 R1
 % They can be moved using an override
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #-2
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #0
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #2
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #3
 R1
 \override MultiMeasureRest.staff-position = #6
 R1
 \revert MultiMeasureRest.staff-position
 \break

 % In two Voices, odd-numbered voices are under the top line
 << { R1 } \\ { a1 } >>
 % Even-numbered voices are under the bottom line
 << { a1 } \\ { R1 } >>
 % Multi-measure rests in both voices remain separate
 << { R1 } \\ { R1 } >>

 % Separating multi-measure rests in more than two voices
 % requires an override
 << { R1 } \\ { R1 } \\
   \once \override MultiMeasureRest.staff-position = #0
   { R1 }
 >>

 % Using compressed bars in multiple voices requires another override
 % in all voices to avoid multiple instances being printed
 \compressMMRests
 <<
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
  \\
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
 >>
}

[image of music]

Multi-measure rest markup

Markups attached to a multi-measure rest will be centered above or below it. Long markups attached to multi-measure rests do not cause the measure to expand. To expand a multi-measure rest to fit the markup, use an empty chord with an attached markup before the multi-measure rest.

Text attached to a spacer rest in this way is left-aligned to the position where the note would be placed in the measure, but if the measure length is determined by the length of the text, the text will appear to be centered.

 
\relative c' {
 \compressMMRests {
  \textLengthOn
  <>^\markup { [MAJOR GENERAL] }
  R1*19
  <>_\markup { \italic { Cue: ... it is yours } }
  <>^\markup { A }
  R1*30^\markup { [MABEL] }
  \textLengthOff
  c4^\markup { CHORUS } d f c
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: multi-measure rest.

Referència de la notació: Duracions, Text, Donar format al text, Scripts de text.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: MultiMeasureRest, MultiMeasureRestNumber, MultiMeasureRestText.

Advertiments i problemes coneguts

En les digitacions a sobre silencis multicompàs (per exemple, R1*10-4), la xifra de la digitació pot xocar amb el número del compàs.

No hi ha cap manera de condensar automàticament molts silencis en un sols silenci multicompàs.

Els silencis multicompàs no estan involucrats en les col·lisiones de silencis.


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.84 (branca de desenvolupament).