1.4.2 Repeticions curtes

Aquesta secció tracta de com introduir repeticions curtes. Les repeticions curtes poden adoptar dues formes: barres inclinades o signes de percentatge si estem representant repeticions d’una sola nota, un compàs o dos compassos, i trèmols en cas contrari.


Repeticions de compàs o part d’ells

Els patrons curts que es repeteixen s’imprimeixen d’un sol cop, i el patró repetit se substitueix per un símbol especial.

La sintaxi és:

\repeat percent número expressió_musical

on expressió_musical és una expressió musical.

Els patrons més curts que un compàs se substitueixen per barres inclinades.

\relative c'' {
 \repeat percent 4 { c128 d e f }
 \repeat percent 4 { c64 d e f }
 \repeat percent 5 { c32 d e f }
 \repeat percent 4 { c16 d e f }
 \repeat percent 4 { c8 d }
 \repeat percent 4 { c4 }
 \repeat percent 2 { c2 }
}

[image of music]

Els patrons de repetició d’un o dos compassos se substitueixen per signes semblants al símbol de percentatge.

\relative c'' {
 \repeat percent 2 { c4 d e f }
 \repeat percent 2 { c2 d }
 \repeat percent 2 { c1 }
}

[image of music]

\relative {
 \repeat percent 3 { c''4 d e f | c2 g' }
}

[image of music]

Els patrons més curts que un compàs però que contenen duracions barrejades utilitzen un símbol de percentatge doble.

\relative {
 \repeat percent 4 { c''8. <d f>16 }
 \repeat percent 2 { \tuplet 3/2 { r8 c d } e4 }
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Percent repeat counter

Measure repeats of more than two repeats can get a counter when the convenient property is switched, as shown in this example:

\relative c'' {
 \set countPercentRepeats = ##t
 \repeat percent 4 { c1 }
}

[image of music]

Percent repeat count visibility

Percent repeat counters can be shown at regular intervals by setting the context property repeatCountVisibility.

\relative c'' {
 \set countPercentRepeats = ##t
 \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 5)
 \repeat percent 10 { c1 } \break
 \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 2)
 \repeat percent 6 { c1 d1 }
}

[image of music]

Isolated percent repeats

Isolated percents can also be printed.

makePercent =
#(define-music-function (note) (ly:music?)
  "Make a percent repeat the same length as NOTE."
  (make-music 'PercentEvent
        'length (ly:music-length note)))

\relative c'' {
 \makePercent s1
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: percent repeat, simile.

Fragments de codi: Repeats.

Referència de funcionament intern: RepeatSlash, RepeatSlashEvent, DoubleRepeatSlash, PercentRepeat, PercentRepeatCounter, PercentRepeatedMusic, Percent_repeat_engraver, DoublePercentEvent, DoublePercentRepeat, DoublePercentRepeatCounter, Double_percent_repeat_engraver, Slash_repeat_engraver.

Advertiments i problemes coneguts

Les repeticions de percentatge no contenen res més a part del propi signe de percentatge; especialment, els canvis d’indicació de compàs no es repeteixen.

\repeat percent 3 { \time 5/4 c2. 2 \time 4/4 2 2 }

[image of music]

Qualsevol canvi de compàs o ordre \partial s’ha de produir en passatges paral·lels fora de la repetició de percentatge, per exemple en una pista especial per a la gestió del compàs.

<<
 \repeat percent 3 { c2. 2 2 2 }
 \repeat unfold 3 { \time 5/4 s4*5 \time 4/4 s1 }
>>

[image of music]


Repeticions de trèmol

Els trèmols poden adoptar dues formes: alternança entre dos acords o dues notes, i repetició ràpida d’una sola nota o acord. Els trèmols que consisteixen en una alternança s’indiquen per mitjà de l’addició de barres entres les notes o acords que s’alternen, mentre que els trèmols que consisteixen en la repetició ràpida d’una sola nota s’indiquen mitjançant l’addició de barres creuades a una nota única.

Per col·locar marques de trèmol entre les notes, useu \repeat amb l’estil tremolo (trèmol):

\relative c'' {
 \repeat tremolo 8 { c16 d }
 \repeat tremolo 6 { c16 d }
 \repeat tremolo 2 { c16 d }
}

[image of music]

La sintaxi de \repeat tremolo espera que s’escriguin exactament dues notes dins de les claus, i el nombre de repeticions s’ha de correspondre amb un valor que es pugui expressar amb figures normals o amb puntet. Així, \repeat tremolo 7 és vàlida i produeix una nota amb doble puntet, però \repeat tremolo 9 no és vàlid.

La duració del trèmol és igual a la duració de l’expressió entre claus, multiplicada pel número de repeticions: \repeat tremolo 8 { c16 d16 } dóna com a resultat un trèmol de rodona, escrit com dues rodones unides per barres de trèmol.

Hi ha dues maneres de col·locar marques de trèmol sobre una única nota. Fins i tot aquí es pot utilitzar la sintaxi \repeat tremolo, i en aquest cas la nota no ha d’anar envoltada entre claus:

\repeat tremolo 4 c'16

[image of music]

El mateix resultat es pot obtenir escrivint :N després d’una nota, on N indica la duració de la subdivisió (ha de ser 8 com a mínim). Si N és 8, s’afegeix una barra de corxera a la plica de la nota. Si N s’omet, s’utilitza l’últim valor:

\relative {
 c''2:8 c:32
 c: c:
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Cross-staff tremolos

Since \repeat tremolo expects exactly two musical arguments for chord tremolos, the note or chord which changes staff within a cross-staff tremolo should be placed inside curly braces together with its \change Staff command.

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  s4.
 }
 \new Staff = "down" \relative c'' {
  \key a \major
  \time 3/8
  \voiceOne
  \repeat tremolo 6 {
   <a e'>32
   {
    \change Staff = "up"
    \voiceTwo
    <cis a' dis>32
   }
  }
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Repeats.


Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).