E. Índex del LilyPond

A més de totes les ordres i paraules clau del LilyPond, aquest índex és una llista de termes musicals i les paraules que tenen relació amb cada u d’ells, amb enllaços a aquelles seccions del manual que descriuen o s’ocupen d’aquest terme. Cada un dels enllaços consta de dues parts. La primera part apunta a la situació exacta del manual en el qual apareix el terme; la segona part apunta al començament de la secció corresponent del manual en la qual es discuteix aquest terme.

Salta a:   !   "   '   ,   -   .   /   1   8   :   <   =   >   ?   [   \   ]   ^   _   |   ~   À  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  
Entrada d’índex Secció

!
!Alteracions accidentals

"
"|"Comprovació de compàs i de número de compàs

'
'Escriptura d’octava absoluta

,
,Escriptura d’octava absoluta

-
-Articulacions i ornaments

.
.Duració de les notes

/
/Acords estesos i alterats
/+Acords estesos i alterats

1
15maIndicadors d’octava

8
8vaIndicadors d’octava

:
:Repeticions de trèmol

<
<Notes a un acord
<...>Notes a un acord

=
=Comprovació d’octava

>
>Notes a un acord

?
?Alteracions accidentals

[
[Barres manuals

\
\!Matisos dinàmics
\(Lligadures de fraseig
\)Lligadures de fraseig
\<Matisos dinàmics
\=A.19 Available music functions
\>Matisos dinàmics
\abs-fontsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\abs-fontsizeA.11.1 Font
\accentArticulacions i ornaments
\accepts5.1.6 Defining new contexts
\accepts5.1.6 Defining new contexts
\accepts5.1.7 Context layout order
\acciaccaturaNotes d’adorn
\accidentalStyleAlteracions accidentals automàtiques
\addChordShapeDiagrames predefinits de trasts
\addlyricsAlineació de la lletra a una melodia
\addlyricsDuració automàtica de les síl·labes
\addlyricsÚs de \addlyrics
\addQuoteCites a altres veus
\aeolianArmadura de la tonalitat
\afterGraceNotes d’adorn
\aikenHeadsCaps de notes amb formes diverses
\aikenHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\alias5.1.6 Defining new contexts
\allowPageTurnInstruccions predefinides
\alterBrokenUsing \alterBroken
\alternative1.4.1 Repeticions llargues
\appendToTagÚs d’etiquetes
\appoggiaturaNotes d’adorn
\arpeggioArpegi
\arpeggioArrowDownArpegi
\arpeggioArrowUpArpegi
\arpeggioBracketArpegi
\arpeggioNormalArpegi
\arpeggioParenthesisArpegi
\arpeggioParenthesisDashedArpegi
\arrow-headNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\arrow-headA.11.3 Graphic
\ascendensLligadures de neumes quadrats gregorians
\ascendensInstruccions predefinides
\auctumLligadures de neumes quadrats gregorians
\auctumInstruccions predefinides
\augmentumInstruccions predefinides
\auto-footnoteA.11.7 Other
\autoBeamOffBarres automàtiques
\autoBeamOffPliques de pentagrama creuat
\autoBeamOnBarres automàtiques
\autoBreaksOff4.3.1 Line breaking
\autoBreaksOn4.3.1 Line breaking
\autochangeCanvi automàtic de pentagrama
\autoLineBreaksOff4.3.1 Line breaking
\autoLineBreaksOn4.3.1 Line breaking
\autoPageBreaksOffManual page breaking
\autoPageBreaksOnManual page breaking
\backslashed-digitA.11.7 Other
\balloonGrobTextGlobus d’ajuda
\balloonLengthOffGlobus d’ajuda
\balloonLengthOnGlobus d’ajuda
\balloonTextGlobus d’ajuda
\barBarres de compàs
\barBarres de compàs
\barNumberCheckComprovació de compàs i de número de compàs
\beamA.11.3 Graphic
\beamExceptionsEstablir el comportament de les barres automàtiques
\bendAfterCaigudes i elevacions
\boldSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\boldA.11.1 Font
\book3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\book3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\book3.1.5 Estructura del fitxer
\bookOutputName3.1.4 Noms dels fitxers de sortida
\bookOutputSuffix3.1.4 Noms dels fitxers de sortida
\bookpart3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\bookpart3.1.5 Estructura del fitxer
\bookpartManual page breaking
\boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\boxA.11.1 Font
\bracketIndicacions dinàmiques contemporànies
\bracketNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\bracketA.11.3 Graphic
\break4.3.1 Line breaking
\breatheMarques de respiració
\breveDuració de les notes
\breveSilencis
\cadenzaOffMúsica sense compassos
\cadenzaOnMúsica sense compassos
\caesuraInstruccions predefinides
\capsA.11.1 Font
\cavumLligadures de neumes quadrats gregorians
\cavumInstruccions predefinides
\center-alignAlineació de text
\center-alignA.11.2 Align
\center-columnAlineació de text
\center-columnA.11.2 Align
\changeCanvi manual de pentagrama
\charA.11.7 Other
\chordmodeVegeu també
\chordmodeVegeu també
\chordmodeDiagrames predefinits de trasts
\chordRepeatsTabulatures predeterminades
\circleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\circleA.11.3 Graphic
\clefClau
\cm5.4.3 Distances and measurements
\codaArticulacions i ornaments
\columnAlineació de text
\columnA.11.2 Align
\column-linesA.12 Text markup list commands
\combineNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\combineA.11.2 Align
\compound-meterA.11.4 Music
\compoundMeter Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents
\compressMMRestsSilencis de compas complet
\compressMMRestsSilencis de compas complet
\concatA.11.2 Align
\consists5.1.6 Defining new contexts
\context5.1.2 Creating and referencing contexts
\contextChanging all contexts of the same type
\context in \layout blockChanging all contexts of the same type
\crMatisos dinàmics
\crescMatisos dinàmics
\crescHairpinMatisos dinàmics
\crescTextCrescMatisos dinàmics
\crossStaffPliques de pentagrama creuat
\cueClefFormat de les notes guia
\cueDuringFormat de les notes guia
\cueDuringWithClefFormat de les notes guia
\customTabClefA.11.4 Music
\decrMatisos dinàmics
\decrescMatisos dinàmics
\defaultchild5.1.7 Context layout order
\defaultTimeSignatureIndicació de compàs
\defineBarLineBarres de compàs
\deminutumLligadures de neumes quadrats gregorians
\deminutumInstruccions predefinides
\denies5.1.6 Defining new contexts
\denies5.1.6 Defining new contexts
\denies5.1.7 Context layout order
\descendensLligadures de neumes quadrats gregorians
\descendensInstruccions predefinides
\dimMatisos dinàmics
\dimHairpinMatisos dinàmics
\dimTextDecrMatisos dinàmics
\dimTextDecrescMatisos dinàmics
\dimTextDimMatisos dinàmics
\dir-columnA.11.2 Align
\discantA.11.6 Accordion Registers
\displayLilyMusic3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond
\divisioMaiorInstruccions predefinides
\divisioMaximaInstruccions predefinides
\divisioMinimaInstruccions predefinides
\dorianArmadura de la tonalitat
\dotsDownDuració de les notes
\dotsNeutralDuració de les notes
\dotsUpDuració de les notes
\doubleflatA.11.4 Music
\doublesharpA.11.4 Music
\downbowArticulacions i ornaments
\downbowIndicacions d’arc
\downmordentArticulacions i ornaments
\downprallArticulacions i ornaments
\draw-circleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\draw-circleA.11.3 Graphic
\draw-dashed-lineA.11.3 Graphic
\draw-dotted-lineA.11.3 Graphic
\draw-hlineA.11.3 Graphic
\draw-lineNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\draw-lineA.11.3 Graphic
\draw-squiggle-lineA.11.3 Graphic
\drummodeCreació d’instàncies de pentagrames nous
\dynamicIndicacions dinàmiques contemporànies
\dynamicA.11.1 Font
\dynamicDownMatisos dinàmics
\dynamicNeutralMatisos dinàmics
\dynamicUpMatisos dinàmics
\easyHeadsOffCaps de notes de Notació Fàcil
\easyHeadsOnCaps de notes de Notació Fàcil
\ellipseA.11.3 Graphic
\epsfileNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\epsfileA.11.3 Graphic
\espressivoArticulacions i ornaments
\espressivoMatisos dinàmics
\etc5.6.2 Substitution function examples
\eyeglassesA.11.7 Other
\fMatisos dinàmics
\featherDurationsBarres progressives
\fermataArticulacions i ornaments
\fermataA.11.4 Music
\fermataMarkupSilencis de compas complet
\fermataMarkupSilencis de compas complet
\fermataMarkupArticulacions i ornaments
\ffMatisos dinàmics
\fffMatisos dinàmics
\ffffMatisos dinàmics
\fffffMatisos dinàmics
\fill-lineAlineació de text
\fill-lineA.11.2 Align
\fill-with-patternA.11.2 Align
\filled-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\filled-boxA.11.3 Graphic
\finalisInstruccions predefinides
\fingerIndicacions de digitació
\fingerA.11.1 Font
\first-visibleA.11.7 Other
\fixedEscriptura d’octava absoluta
\flageoletArticulacions i ornaments
\flatA.11.4 Music
\flexaInstruccions predefinides
\fontCapsA.11.1 Font
\fontsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\fontsizeA.11.1 Font
\footnoteNotes al peu dins d’expressions musicals
\footnoteA.11.7 Other
\fpMatisos dinàmics
\fractionA.11.7 Other
\freeBassA.11.6 Accordion Registers
\frenchChordsInstruccions predefinides
\fret-diagramMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagramA.11.5 Instrument Specific Markup
\fret-diagram-terseMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagram-terseA.11.5 Instrument Specific Markup
\fret-diagram-verboseMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagram-verboseA.11.5 Instrument Specific Markup
\frompropertyA.11.7 Other
\funkHeadsCaps de notes amb formes diverses
\funkHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\general-alignAlineació de text
\general-alignA.11.2 Align
\germanChordsInstruccions predefinides
\glissandoGlissando
\graceNotes d’adorn
\halfopenArticulacions i ornaments
\halignAlineació de text
\halignA.11.2 Align
\harmonicHarmònics
\harmonicTabulatures predeterminades
\harmonicByFretTabulatures predeterminades
\harmonicByRatioTabulatures predeterminades
\harmonicsOffHarmònics
\harmonicsOnHarmònics
\harp-pedalA.11.5 Instrument Specific Markup
\hbracketNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\hbracketA.11.3 Graphic
\hcenter-inA.11.2 Align
\header3.1.5 Estructura del fitxer
\hideMaking objects transparent
\hideKeySignatureDefinicions per a la gaita
\hideNotesNotes ocultes
\hideSplitTiedTabNotesTabulatures predeterminades
\hideStaffSwitchLínies de canvi de pentagrama
\hspaceA.11.2 Align
\hugeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\hugeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\hugeA.11.1 Font
\improvisationOffImprovisació
\improvisationOffMostrar els ritmes de la melodia
\improvisationOnImprovisació
\improvisationOnMostrar els ritmes de la melodia
\in5.4.3 Distances and measurements
\incipitIncipits
\inclinatumLligadures de neumes quadrats gregorians
\inclinatumInstruccions predefinides
\include3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond
\inherit-acceptability5.1.6 Defining new contexts
\inStaffSegnoRepeticions normals
\inversionInversió
\ionianArmadura de la tonalitat
\italianChordsInstruccions predefinides
\italicSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\italicA.11.1 Font
\justified-linesElements de marcatge de diverses pàgines
\justified-linesA.12 Text markup list commands
\justifyAlineació de text
\justifyA.11.2 Align
\justify-fieldA.11.2 Align
\justify-lineA.11.2 Align
\justify-stringA.11.2 Align
\keepWithTagÚs d’etiquetes
\keyArmadura de la tonalitat
\keyCaps de notes amb formes diverses
\killCuesFormat de les notes guia
\labelInstruccions predefinides
\laissezVibrerLligadures d’unió
\largeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\largeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largeA.11.1 Font
\largerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largerA.11.1 Font
\layout3.1.5 Estructura del fitxer
\layout4.2.1 The \layout block
\layoutOutput definitions - blueprints for contexts
\layoutChanging all contexts of the same type
\left-alignAlineació de text
\left-alignA.11.2 Align
\left-braceA.11.7 Other
\left-columnA.11.2 Align
\lheelArticulacions i ornaments
\lineA.11.2 Align
\lineaLligadures de neumes quadrats gregorians
\lineaInstruccions predefinides
\lineprallArticulacions i ornaments
\locrianArmadura de la tonalitat
\longaDuració de les notes
\longaSilencis
\longfermataArticulacions i ornaments
\lookupA.11.7 Other
\lowerAlineació de text
\lowerA.11.2 Align
\ltoeArticulacions i ornaments
\lydianArmadura de la tonalitat
\lyricmodeIntroducció de la lletra
\lyricmodeAlineació de la lletra a una melodia
\lyricstoAlineació de la lletra a una melodia
\lyricstoDuració automàtica de les síl·labes
\lyricstoÚs de \lyricsto
\magnifySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\magnifyA.11.1 Font
\magnifyMusicSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\majorArmadura de la tonalitat
\makeClustersClústers
\map-markup-commandsA.12 Text markup list commands
\marcatoArticulacions i ornaments
\markMarques d’assaig
\markIndicacions de text
\markalphabetA.11.7 Other
\markLengthOffIndicacions metronòmiques
\markLengthOffIndicacions de text
\markLengthOnIndicacions metronòmiques
\markLengthOnIndicacions de text
\markletterA.11.7 Other
\markupIndicacions de text
\markupText separat
\markupText separat
\markupIntroducció al marcatge de text
\markuplistText separat
\markuplistElements de marcatge de diverses pàgines
\markuplistVegeu també
\maximaDuració de les notes
\maximaSilencis
\mediumA.11.1 Font
\melismaDiverses notes sobre una síl·laba
\melismaEndDiverses notes sobre una síl·laba
\mergeDifferentlyDottedOffResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyDottedOnResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyHeadedOffResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyHeadedOnResolució de les col·lisions
\mfMatisos dinàmics
\midi3.1.5 Estructura del fitxer
\midiOutput definitions - blueprints for contexts
\minorArmadura de la tonalitat
\mixolydianArmadura de la tonalitat
\mm5.4.3 Distances and measurements
\modalInversion Inversió modal
\modalTranspose Transposició modal
\mordentArticulacions i ornaments
\mpMatisos dinàmics
\musicglyphMarques d’assaig
\musicglyphA.11.4 Music
\name5.1.6 Defining new contexts
\naturalA.11.4 Music
\new5.1.2 Creating and referencing contexts
\newSpacingSection4.5.2 New spacing section
\noBeamBarres manuals
\noBreak4.3.1 Line breaking
\noPageBreakManual page breaking
\noPageTurnInstruccions predefinides
\normal-size-subA.11.1 Font
\normal-size-superSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\normal-size-superA.11.1 Font
\normal-textA.11.1 Font
\normalsizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\normalsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\normalsizeA.11.1 Font
\noteA.11.4 Music
\note-by-numberA.11.4 Music
\nullAlineació de text
\nullA.11.7 Other
\numberA.11.1 Font
\numericTimeSignatureIndicació de compàs
\octaveCheckComprovació d’octava
\offset5.3.6 The \offset command
\omitRemoving the stencil
\on-the-flyDisposició personalitzada de capçaleres i peus de pàgina
\on-the-flyA.11.7 Other
\once5.3.3 The \override command
\oneVoicePolifonia en un sol pentagrama
\openArticulacions i ornaments
\openIndicacions d’arc
\oriscusLligadures de neumes quadrats gregorians
\oriscusInstruccions predefinides
\ottavaIndicadors d’octava
\ovalA.11.3 Graphic
\overlayA.11.2 Align
\override5.3.3 The \override command
\override5.3.5 \set vs. \override
\overrideA.11.7 Other
\override-linesA.12 Text markup list commands
\overrideProperty5.3.5 \set vs. \override
\overrideTimeSignatureSettingsIndicació de compàs
\overtieA.11.1 Font
\pMatisos dinàmics
\pad-aroundNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-aroundA.11.2 Align
\pad-markupNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-markupA.11.2 Align
\pad-to-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-to-boxA.11.2 Align
\pad-xNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-xA.11.2 Align
\page-linkA.11.7 Other
\page-refInstruccions predefinides
\page-refA.11.7 Other
\pageBreakManual page breaking
\pageTurnInstruccions predefinides
\paper3.1.5 Estructura del fitxer
\paper4.1.2 Paper size and automatic scaling
\parallelMusicEscriptura de música en paral·lel
\parenthesizeParèntesis
\parenthesizeA.11.3 Graphic
\partcombineCombinació automàtica de les parts
\partcombinePolifonia amb lletres compartides
\partcombine i lletra Ús de \partcombine amb lletra
\partcombine y letraPolifonia amb lletres compartides
\partcombineApartCombinació automàtica de les parts
\partcombineAutomaticCombinació automàtica de les parts
\partcombineChordsCombinació automàtica de les parts
\partcombineSoloICombinació automàtica de les parts
\partcombineSoloIICombinació automàtica de les parts
\partcombineUnisonoCombinació automàtica de les parts
\partialAnacrusis
\partial1.4.1 Repeticions llargues
\partialRepeticions normals
\pathA.11.3 Graphic
\patternA.11.7 Other
\pesInstruccions predefinides
\phrasingSlurDashedLligadures de fraseig
\phrasingSlurDashPatternLligadures de fraseig
\phrasingSlurDottedLligadures de fraseig
\phrasingSlurDownLligadures de fraseig
\phrasingSlurHalfDashedLligadures de fraseig
\phrasingSlurHalfSolidLligadures de fraseig
\phrasingSlurNeutralLligadures de fraseig
\phrasingSlurSolidLligadures de fraseig
\phrasingSlurUpLligadures de fraseig
\phrygianArmadura de la tonalitat
\pitchedTrillRefilets
\portatoArticulacions i ornaments
\postscriptNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\postscriptA.11.3 Graphic
\powerChordsIndicació d’acords de potència o de cinquena buida
\ppMatisos dinàmics
\pppMatisos dinàmics
\ppppMatisos dinàmics
\prallArticulacions i ornaments
\pralldownArticulacions i ornaments
\prallmordentArticulacions i ornaments
\prallprallArticulacions i ornaments
\prallupArticulacions i ornaments
\predefinedFretboardsOffDiagrames de trast automàtics
\predefinedFretboardsOnDiagrames de trast automàtics
\property-recursiveA.11.7 Other
\pt5.4.3 Distances and measurements
\pushToTagÚs d’etiquetes
\put-adjacentA.11.2 Align
\quilismaLligadures de neumes quadrats gregorians
\quilismaInstruccions predefinides
\quoteDuringCites a altres veus
\quoteDuringFormat de les notes guia
\raiseAlineació de text
\raiseA.11.2 Align
\relativeEscriptura d’octava relativa
\relativeVegeu també
\relativeVegeu també
\relativeCanvi automàtic de pentagrama
\RemoveAllEmptyStavesOcultament de pentagrames
\RemoveEmptyStavesOcultament de pentagrames
\removeWithTagÚs d’etiquetes
\repeat1.4.1 Repeticions llargues
\repeat percentRepeticions de compàs o part d’ells
\repeat tremoloRepeticions de trèmol
\repeatTieLligadures d’unió
\repeatTieRepeticions normals
\repeatTieRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
\replaceA.11.1 Font
\restSilencis
\restA.11.4 Music
\rest-by-numberA.11.4 Music
\retrogradeRetrogradació
\reverseturnArticulacions i ornaments
\revert5.3.3 The \override command
\revertTimeSignatureSettingsIndicació de compàs
\rfzMatisos dinàmics
\rheelArticulacions i ornaments
\right-alignAlineació de text
\right-alignA.11.2 Align
\right-braceA.11.7 Other
\right-columnA.11.2 Align
\rightHandFingerDigitacions de la mà dreta
\romanA.11.1 Font
\romanStringNumbersIndicacions d’arc
\rotateA.11.2 Align
\rounded-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\rounded-boxA.11.3 Graphic
\rtoeArticulacions i ornaments
\sacredHarpHeadsCaps de notes amb formes diverses
\sacredHarpHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\sansA.11.1 Font
\scaleA.11.3 Graphic
\scaleDurationsEscalat de les duracions
\scaleDurationsNotació polimètrica
\score3.1.1 Estructura d’una partitura
\score3.1.5 Estructura del fitxer
\scoreA.11.4 Music
\score-linesA.12 Text markup list commands
\segnoArticulacions i ornaments
\semiflatA.11.4 Music
\semiGermanChordsInstruccions predefinides
\semisharpA.11.4 Music
\sesquiflatA.11.4 Music
\sesquisharpA.11.4 Music
\setEstablir el comportament de les barres automàtiques
\set5.3.2 The \set command
\set5.3.5 \set vs. \override
\sfMatisos dinàmics
\sffMatisos dinàmics
\sfzMatisos dinàmics
\shape Specifying displacements from current control points
\sharpA.11.4 Music
\shiftOffResolució de les col·lisions
\shiftOnResolució de les col·lisions
\shiftOnnResolució de les col·lisions
\shiftOnnnResolució de les col·lisions
\shortfermataArticulacions i ornaments
\showKeySignatureDefinicions per a la gaita
\showStaffSwitchLínies de canvi de pentagrama
\signumcongruentiaeArticulacions i ornaments
\simpleA.11.1 Font
\skipSilencis invisibles
\skipRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
\slashed-digitA.11.7 Other
\slashedGraceNotes d’adorn
\slurDashedLligadures d’expressió
\slurDashPatternLligadures d’expressió
\slurDottedLligadures d’expressió
\slurDownLligadures d’expressió
\slurHalfDashedLligadures d’expressió
\slurHalfSolidLligadures d’expressió
\slurNeutralLligadures d’expressió
\slurSolidLligadures d’expressió
\slurUpLligadures d’expressió
\smallSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\smallSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallA.11.1 Font
\smallCapsA.11.1 Font
\smallerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallerA.11.1 Font
\snappizzicatoArticulacions i ornaments
\sostenutoOffPedals de piano
\sostenutoOnPedals de piano
\southernHarmonyHeadsCaps de notes amb formes diverses
\southernHarmonyHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\spMatisos dinàmics
\sppMatisos dinàmics
\staccatissimoArticulacions i ornaments
\staccatoArticulacions i ornaments
\startGroupClaus d’anàlisi
\startStaffEl símbol del pentagrama
\startStaffPentagrames d’Ossia
\startTrillSpanRefilets
\stdBassA.11.6 Accordion Registers
\stdBassIVA.11.6 Accordion Registers
\stdBassVA.11.6 Accordion Registers
\stdBassVIA.11.6 Accordion Registers
\stemDownPliques
\stemNeutralPliques
\stemUpPliques
\stencilA.11.7 Other
\stopGroupClaus d’anàlisi
\stoppedArticulacions i ornaments
\stopStaffEl símbol del pentagrama
\stopStaffPentagrames d’Ossia
\stopStaffOcultament de pentagrames
\stopTrillSpanRefilets
\storePredefinedDiagramDiagrames predefinits de trasts
\stringTuningTabulatures personalitzades
\strophaLligadures de neumes quadrats gregorians
\strophaInstruccions predefinides
\strutA.11.7 Other
\subSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\subA.11.1 Font
\superSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\superA.11.1 Font
\sustainOffPedals de piano
\sustainOnPedals de piano
\tabChordRepeatsTabulatures predeterminades
\tabFullNotationTabulatures predeterminades
\tableA.12 Text markup list commands
\table-of-contentsInstruccions predefinides
\table-of-contentsA.12 Text markup list commands
\tagÚs d’etiquetes
\tagGroupÚs d’etiquetes
\taorDefinicions per a la gaita
\teenySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\teenySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\teenyA.11.1 Font
\tempoIndicacions metronòmiques
\tenutoArticulacions i ornaments
\textA.11.1 Font
\textLengthOffSilencis de compas complet
\textLengthOffScripts de text
\textLengthOnSilencis de compas complet
\textLengthOnScripts de text
\textSpannerDownExtensions de text
\textSpannerNeutralExtensions de text
\textSpannerUpExtensions de text
\thumbArticulacions i ornaments
\thumbIndicacions de digitació
\tieA.11.1 Font
\tied-lyricA.11.4 Music
\tieDashedLligadures d’unió
\tieDottedLligadures d’unió
\tieDownLligadures d’unió
\tieNeutralLligadures d’unió
\tieSolidLligadures d’unió
\tieUpLligadures d’unió
\timeIndicació de compàs
\timeEstablir el comportament de les barres automàtiques
\tinySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\tinySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\tinyA.11.1 Font
\tocItemInstruccions predefinides
\translateAlineació de text
\translateA.11.2 Align
\translate-scaledAlineació de text
\translate-scaledA.11.2 Align
\transparentA.11.7 Other
\transposeVegeu també
\transposeTransposició
\transposeVegeu també
\transposedCueDuringFormat de les notes guia
\transpositionTransposició dels instruments
\transpositionCites a altres veus
\treCordePedals de piano
\triangleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\triangleA.11.3 Graphic
\trillArticulacions i ornaments
\trillRefilets
\tupletGrups especials
\tupletNotació polimètrica
\tupletDownGrups especials
\tupletNeutralGrups especials
\tupletUpGrups especials
\turnArticulacions i ornaments
\tweak5.3.4 The \tweak command
\tweak5.3.5 \set vs. \override
\type5.1.6 Defining new contexts
\typewriterA.11.1 Font
\unaCordaPedals de piano
\underlineSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\underlineA.11.1 Font
\undertieA.11.1 Font
\unfoldRepeats3.5.6 Ús de les repeticions amb el MIDI
\unHideNotesNotes ocultes
\unset5.3.2 The \set command
\upbowArticulacions i ornaments
\upbowIndicacions d’arc
\upmordentArticulacions i ornaments
\upprallArticulacions i ornaments
\uprightA.11.1 Font
\varcodaArticulacions i ornaments
\vcenterA.11.2 Align
\verbatim-fileA.11.7 Other
\verylongfermataArticulacions i ornaments
\virgaLligadures de neumes quadrats gregorians
\virgaInstruccions predefinides
\virgulaInstruccions predefinides
\voiceFourStyleEstils de veu
\voiceNeutralStyleEstils de veu
\voiceOnePolifonia en un sol pentagrama
\voiceOne ... \voiceFourPolifonia en un sol pentagrama
\voiceOneStyleEstils de veu
\voiceThreeStyleEstils de veu
\voiceTwoStyleEstils de veu
\void3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond
\vspaceA.11.2 Align
\walkerHeadsCaps de notes amb formes diverses
\walkerHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\whiteoutA.11.7 Other
\with5.1.4 Modifying context plug-ins
\withChanging just one specific context
\with-colorAcoloriment d’objectes
\with-colorA.11.7 Other
\with-dimensionsA.11.7 Other
\with-dimensions-fromA.11.7 Other
\with-linkA.11.7 Other
\with-outlineA.11.7 Other
\with-urlA.11.3 Graphic
\woodwind-diagramA.11.5 Instrument Specific Markup
\wordwrapAlineació de text
\wordwrapA.11.2 Align
\wordwrap-fieldA.11.2 Align
\wordwrap-internalA.12 Text markup list commands
\wordwrap-linesElements de marcatge de diverses pàgines
\wordwrap-linesA.12 Text markup list commands
\wordwrap-stringA.11.2 Align
\wordwrap-string-internalA.12 Text markup list commands

]
]Barres manuals

^
^Acords estesos i alterats

_
_Diverses síl·labes sobre una nota

|
|Comprovació de compàs i de número de compàs
|Comprovació de compàs i de número de compàs

~
~Lligadures d’unió

A
a dueVegeu també
a due, partsCombinació automàtica de les parts
a l’aire, indicació de cordaIndicacions d’arc
absolutaEscriptura d’octava absoluta
absoluta, especificació, de l’octavaEscriptura d’octava absoluta
absoluta, introducció, de l’octavaEscriptura d’octava absoluta
absoluteA.19 Available music functions
absoluts, matisosMatisos dinàmics
acampanats, reguladorsFragments de codi seleccionats
accentVegeu també
accentusRepeat sign scripts
acciaccaturaA.19 Available music functions
acciaccatura de diverses notesAdvertiments i problemes coneguts
AccidentalVegeu també
accidentalVegeu també
AccidentalVegeu també
accidentalVegeu també
AccidentalAlteracions i armadures de cant gregorià
accidentalVegeu també
accidental-interfaceVegeu també
accidental-suggestion-interfaceVegeu també
AccidentalCautionaryVegeu també
AccidentalPlacementVegeu també
accidentalsAlteracions i armadures de cant gregorià
accidentalStyleA.19 Available music functions
AccidentalSuggestionVegeu també
AccidentalSuggestionVegeu també
Accidental_engraverVegeu també
Accidental_engraverVegeu també
Accidental_engraverVegeu també
acentArticulacions i ornaments
acolorides, notesAcoloriment d’objectes
acolorides, notes d’acordVegeu també
acolorir notesAcoloriment d’objectes
acolorir objectesAcoloriment d’objectes
acolorits, objectesAcoloriment d’objectes
acompanyament, mostrar ritmesMostrar els ritmes de la melodia
acord arpegiatArpegi
acord trencatArpegi
acordes, alteracions dins deVegeu també
acordes, eliminar repetidosFragments de codi seleccionats
acordió2.2.3 Acordió
acordió, canvis alSímbols de Discant
acordió, signes de canvi alSímbols de Discant
acordió, signes de discantSímbols de Discant
acordsNotes a un acord
acordsImpressió dels noms d’acord
acords alteratsAcords estesos i alterats
acords buitsNotes a un acord
acords de cinquena buidaIndicació d’acords de potència o de cinquena buida
acords de jazzPanoràmica del mode d’acords
acords de jazzNoms d’acord personalitzats
acords de pentagrama creuatPliques de pentagrama creuat
acords de potènciaIndicació d’acords de potència o de cinquena buida
acords estesosAcords estesos i alterats
acords i alçada relativaNotes a un acord
acords i introduccions relativa de l’octavaEscriptura d’octava relativa
acords i lligaduresLligadures d’unió
acords, alteració de notesAcords estesos i alterats
acords, baix deAcords estesos i alterats
acords, diagrames automàtics deDiagrames de trast automàtics
acords, diagrames deMarcatges de diagrames de trasts
acords, diagrames de trasts amb noms deDiagrames predefinits de trasts
acords, digitació deIndicacions de digitació
acords, divisió entre pentagrames amb \autochangeAdvertiments i problemes coneguts
acords, formes de, a instruments de trastsDiagrames predefinits de trasts
acords, inversionsAcords estesos i alterats
acords, mode dePanoràmica del mode d’acords
acords, noms dePanoràmica del mode d’acords
acords, noms deImpressió dels noms d’acord
acords, repetició deRepetició d’acords
acords, repetició deTabulatures predeterminades
acords, supressions enAcords estesos i alterats
acords, variants deAcords més usuals
acoustic bassAncient scripts
acoustic snareAncient scripts
addChordShapeA.19 Available music functions
addicionals internes, líniesEl símbol del pentagrama
addicionals, líniesEl símbol del pentagrama
addicionals, modificar líniesEl símbol del pentagrama
adding a white background to textA.11.7 Other
addInstrumentDefinitionA.19 Available music functions
additionalPitchPrefixNoms d’acord personalitzats
addQuoteA.19 Available music functions
adicions en acordsAcords estesos i alterats
adjusting staff symbol5.4.5 Staff symbol properties
adorn, lletra i notes deAplicació de síl·labes a notes d’adorn
adorn, seguiment de notes deNotes d’adorn
adorn, sincronització de notes deAdvertiments i problemes coneguts
Advanced command line options for LilyPondOrdres d’instal·lació
Afegir i eliminar gravadorsVegeu també
afinacions del banjoTabulatures de banjo
afinació del laudTabulatures de laud
afinació no occidentalExtensió de la notació i dels sistemes d’afinació
afterGraceA.19 Available music functions
afterGraceFractionparser variable
agogoAncient scripts
agrupació de grups especialsGrups especials
agrupar pulsacionsFragments de codi seleccionats
Aiken, caps de nota amb formaCaps de notes amb formes diverses
aixecar desactivatFragments de codi seleccionats
ajuda, globus deGlobus d’ajuda
ajust de línia, text ambAlineació de text
Ajustament de la notació amb superposicionsCanvi manual de pentagrama
Ajustament de la notació amb superposicionsCanvi manual de pentagrama
Ajustament de la notació amb superposicionsVegeu també
ajustament de les notes d’adornNotes d’adorn
ajustat a paraules, textAlineació de text
al nienteVegeu també
align to objectsUsing the break-alignable-interface
alignAboveContext5.1.7 Context layout order
alignBelowContextRepeticions senzilles
alignBelowContext5.1.7 Context layout order
Aligning objectsMarques d’assaig
Aligning objectsVegeu també
Aligning objectsVegeu també
alineació a una cadenza (cadència)Alinear amb una cadenza
Alineació de la lletra a una melodiaVegeu també
Alineació de la lletra a una melodiaVegeu també
alineació, instruccions de textAlineació de text
alinear elements de marcatgeAlineació de text
alinear textAlineació de text
alinear text de marcatgeAlineació de text
alistalist
All layout objects Canviar la mida dels objectes individuals
All layout objectsVegeu també
All layout objectsProperties which may be offset
All layout objectsProperties which may be offset
All layout objectsVegeu també
All layout objectsVegeu també
allowPageTurnA.19 Available music functions
allowVoltaHookA.19 Available music functions
alteracionsAlteracions i armadures de la música mensural
alteracions accidentalsAlteracions accidentals automàtiques
alteracions accidentalsAlteracions accidentals del cant kievà
Alteracions accidentals i armaduresAlteracions accidentals
Alteracions accidentals i armaduresVegeu també
Alteracions accidentals i armaduresArmadura de la tonalitat
Alteracions accidentals i armaduresVegeu també
Alteracions accidentals i armaduresVegeu també
alteracions automàtiquesAlteracions accidentals automàtiques
alteracions de la musica fictaAlteracions d’anotació (musica ficta)
alteracions de pianoAlteracions accidentals automàtiques
alteracions en acordesVegeu també
alteracions estil modernAlteracions accidentals automàtiques
alteracions i notes simultàniesVegeu també
alteracions modernesAlteracions accidentals automàtiques
alteracions sense restabliment, estil deAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, cadènciesMúsica sense compassos
alteracions, en diverses veusAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil de lasAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil modernAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil modern de precaucióAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil predeterminatAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil teaching (ensenyament)Alteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil, dodecafònicAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil, modern-precaucióAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil, neo-modern de precaucióAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil, neo-modern de veuAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estil, neo-modern-voice-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estilo de, neo-modernAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, estilo predeterminat de lesAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, música sense metreMúsica sense compassos
alteracions, piano de precaucióAlteracions accidentals automàtiques
alteracions, piano de precaució, estilo deAlteracions accidentals automàtiques
alteració con parèntesiAlteracions accidentals
alteració de precaucióAlteracions accidentals
alteració de quarts de toVegeu també
alteració de veu de precaució modern, estil deAlteracions accidentals automàtiques
alteració en nota lligadaAlteracions accidentals
alteració recordatòriaAlteracions accidentals
alteració, estil de veu deAlteracions accidentals automàtiques
alteració, estil de veu de precaució modernAlteracions accidentals automàtiques
alteració, estil de, oblitAlteracions accidentals automàtiques
alteració, estil modern deAlteracions accidentals automàtiques
alteració, modern de precaució, veu, estil deAlteracions accidentals automàtiques
alteració, refilet ambRefilets
alterBrokenA.19 Available music functions
alternatius, finals, a repeticions explícitesRepeticions explícites
Alto clefA.10 Clef styles
Alto varC clefA.10 Clef styles
alto, clau deClau
Altres aplicacions dels ajustamentsReferències per a teclats
Altres aplicacions dels ajustamentsVegeu també
Altres fonts d'informacióVegeu també
Altres fonts d'informacióExtensió de la notació i dels sistemes d’afinació
Altres fonts d'informacióVegeu també
Altres fonts d'informació3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond
Altres fonts d'informació3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond
Altres fonts d'informacióVegeu també
Altres fonts d'informacióOrdres d’instal·lació
Altres fonts d'informacióVegeu també
Altres fonts d'informacióVegeu també
Altres fonts d'informacióVegeu també
Altres fonts d'informacióAdvertiments i problemes coneguts
Altres fonts d'informacióVegeu també
alturesEscriptura d’octava absoluta
altures, noms de, altres llengüesNoms de les notes en altres llengües
altures, transport deTransposició
Amazing Grace, exemple de gaitaExemple de música de gaita
AmbitusVegeu també
ambitusVegeu també
ambitusVegeu també
ambitus-interfaceVegeu també
AmbitusAccidentalVegeu també
AmbitusLineVegeu també
AmbitusNoteHeadVegeu també
Ambitus_engraverVegeu també
amunt, arcIndicacions d’arc
An extra staff appearsVegeu també
anacrusa en repeticionsRepeticions normals
anacrusisVegeu també
Ancient music clefsA.10 Clef styles
angled hairpinsRotating layout objects
annotate-spacing4.6.1 Displaying spacing
antigues, clausClau
anàlisi musicològicClaus d’anàlisi
Apareix un pentagrama de mésRepeticions normals
Apareix un pentagrama de mésRepeticions explícites
Aparença del símbol semibemollNoms de nota àrabs
appendToTagA.19 Available music functions
applyContextA.19 Available music functions
applyMusicA.19 Available music functions
applyOutputA.19 Available music functions
appoggiaturaA.19 Available music functions
arc a daltArticulacions i ornaments
arc a sotaArticulacions i ornaments
arc amunt, indicacióIndicacions d’arc
arc avall, indicacióIndicacions d’arc
arc, indicacions deIndicacions d’arc
armaduraAlteracions i armadures de la música mensural
Armadura de la tonalitatArmadura de la tonalitat
armadures de tonalitat àrabsArmadures de tonalitat àrabs
arpa sacra, caps de nota amb formaCaps de notes amb formes diverses
arpa, diagrames de pedalPedals d’arpa
arpa, pedalsPedals d’arpa
arpeggioVegeu també
ArpeggioVegeu també
ArpeggioProperties which may be offset
arpegiArpegi
arpegi con parèntesis de pentagrama creuatAdvertiments i problemes coneguts
arpegi de pentagrama creuat amb parèntesisAdvertiments i problemes coneguts
arpegiat, acord, símbols especialsArpegi
articulacionsArticulacions i ornaments
articulacionsArticulacions del cant gregorià
Articulacions i matisos dinàmicsVegeu també
articulate, script3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI
articulate.ly3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI
articulation-eventCites a altres veus
artificials, harmònicsHarmònics
aspes, caps de notaCaps de nota especials
assaig, lletra de, estilMarques d’assaig
assaig, lletra de, formatMarques d’assaig
assaig, lletra de, manualMarques d’assaig
assaig, lletres deMarques d’assaig
assertBeamQuantA.19 Available music functions
assertBeamSlopeA.19 Available music functions
associatedVoiceAlineació de la lletra a una melodia
associatedVoiceDuració automàtica de les síl·labes
associatedVoiceCanvi a una melodia alternativa
association listalist
augAcords més usuals
auto-first-page-number\paper variables for page numbering
autobarrat, propietats per a indicacions de compàsIndicació de compàs
autoBeamingEstablir el comportament de les barres automàtiques
autoBeamingOutput definitions - blueprints for contexts
autocanviador i el mode relatiuCanvi automàtic de pentagrama
autochangeA.19 Available music functions
AutoChangeMusicVegeu també
automaticBars Automatic bars
automàtic, canvi de pentagramaCanvi automàtic de pentagrama
automàtica, combinació de partsCombinació automàtica de les parts
automàtics, diagrames de acordsDiagrames de trast automàtics
automàtics, diagrames de trastDiagrames de trast automàtics
automàtiques, alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
Auto_beam_engraverVegeu també
Auto_beam_engraverVegeu també
avall, arcIndicacions d’arc
Axis_group_engraverSpacing of non-staff lines

B
Backend5.2.1 Navigating the program reference
BackendVegeu també
BackendVegeu també
backslashed digitsA.11.7 Other
baix dels acordsAcords estesos i alterats
Baix figuratIntroducció al baix xifrat
Baix xifratIntroducció al baix xifrat
baix xifrat, alineacióInstruccions predefinides
baix xifrat, línies d’extensióInstruccions predefinides
baix, clau deClau
Baix, figuratIntroducció al baix xifrat
Baix, xifratIntroducció al baix xifrat
Balanç en MIDI3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
balloon-interfaceVegeu també
balloonGrobTextGlobus d’ajuda
balloonGrobTextA.19 Available music functions
balloonTextGlobus d’ajuda
balloonTextA.19 Available music functions
BalloonTextItemVegeu també
Balloon_engraverGlobus d’ajuda
banjo, afinacions delTabulatures de banjo
banjo, tabulatura de2.4 Instruments de corda amb trasts
banjo, tabulatures deTabulatures de banjo
banjo-c-tuningTabulatures de banjo
banjo-modal-tuningTabulatures de banjo
banjo-open-d-tuningTabulatures de banjo
banjo-open-dm-tuningTabulatures de banjo
BanterNoms d’acord personalitzats
barA.19 Available music functions
bar lines, suppressing Automatic bars
barCheckSynchronizeComprovació de compàs i de número de compàs
Baritone varC clefA.10 Clef styles
Baritone varF clefA.10 Clef styles
BarLineVegeu també
BarNumberNumeració de compassos
BarNumberAdvertiments i problemes coneguts
barNumberCheckA.19 Available music functions
barNumberVisibilityNumeració de compassos
barra dobleBarres de compàs
barra finalBarres de compàs
barra, finals amb diverses veusFragments de codi seleccionats
barra, finals en la partituraFragments de codi seleccionats
barrades, capss de notaImprovisació
barras, \partcombine con \autoBeamOffFragments de codi seleccionats
barrat, propietats predefinides per al compàsIndicació de compàs
barrejar notesResolució de les col·lisions
barres de compàsBarres de compàs
barres de compàs manualsBarres de compàs
barres de compàs, música sense metreMúsica sense compassos
barres de pentagrama creuatCanvi manual de pentagrama
barres de trèmolRepeticions de trèmol
barres en angleInstruccions predefinides
barres en música polimètrica Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i compassos d’igual longitud
barres en salts de líniaInstruccions predefinides
barres i lletraEstablir el comportament de les barres automàtiques
barres i melismesBarres automàtiques
barres manualsBarres automàtiques
barres manualsBarres manuals
barres manuals, abreviatura de direccióBarres manuals
barres manuals, notes d’adornBarres manuals
barres progressivesBarres progressives
barres, cadènciesMúsica sense compassos
barres, música sense metreMúsica sense compassos
barres, orientació de, secundàriesFragments de codi seleccionats
barres, regles personalitzadesBarres automàtiques
barres, subdivisióFragments de codi seleccionats
bartypeBarres de compàs
Bartók pizzicatoPizzicato de Bartok (Snap)
Bar_engraverVegeu també
Bar_number_engraverVegeu també
baríton, clau deClau
base-shortest-duration4.5.1 Horizontal spacing overview
baseMomentEstablir el comportament de les barres automàtiques
Basic command line options for LilyPond3.4.3 Formats de sortida alternatius
bassAncient scripts
Bass clefA.10 Clef styles
BassFigureVegeu també
BassFigureVegeu també
BassFigureAlignmentVegeu també
BassFigureAlignmentVegeu també
BassFigureBracketVegeu també
BassFigureBracketVegeu també
BassFigureContinuationVegeu també
BassFigureContinuationVegeu també
BassFigureLineVegeu també
BassFigureLineVegeu també
Basso continuoIntroducció al baix xifrat
bateriaNotació bàsica de percussió
bateriaPautes de percussió
bayatiVegeu també
BeamVegeu també
BeamVegeu també
BeamVegeu també
BeamVegeu també
BeamVegeu també
beam-interfaceVegeu també
beam-interfaceVegeu també
beam-interfaceVegeu també
BeamEventVegeu també
BeamEventVegeu també
beamExceptionsA.19 Available music functions
BeamForbidEventVegeu també
BeamForbidEventVegeu també
Beam_engraverVegeu també
Beam_engraverVegeu també
beatStructureEstablir el comportament de les barres automàtiques
becaireAlteracions accidentals
bemollAlteracions accidentals
bemoll, dobleAlteracions accidentals
bendAfterA.19 Available music functions
binding gutter\paper variables for two-sided mode
binding-offset\paper variables for two-sided mode
bisbiglandoReferències per a notació d’arpa
Bisonparser
Blackmensural clefA.10 Clef styles
blank-after-score-page-penalty\paper variables for page breaking
blank-last-page-penalty\paper variables for page breaking
blank-page-penalty\paper variables for page breaking
bloc MIDI3.5.3 El bloc MIDI
BNFparser
bongoAncient scripts
bookOutputNameA.19 Available music functions
bookOutputSuffixA.19 Available music functions
bookTitleMarkupPersonalització dels títols
bottom-margin4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
bounding box5.4.4 Dimensions
braceVegeu també
bracketPedals de piano
break-align-symbolsUsing the break-alignable-interface
break-alignment-interfaceA.18 Layout properties
break-alignment-interfaceA.18 Layout properties
break-alignment-interfaceA.18 Layout properties
break-alignment-interfaceA.18 Layout properties
break-visibilityUsing break-visibility
breakableInstruccions predefinides
breakbeforePresentació predeterminada dels títols de parts de llibre i partitura
breaking lines4.3.1 Line breaking
breaking pages4.5.4 Line width
BreaksVegeu també
breatheA.19 Available music functions
BreathingEventVegeu també
BreathingSignVegeu també
BreathingSignVegeu també
Breathing_sign_engraverVegeu també
breveVegeu també
breveVegeu també
breve, silenci deSilencis
broken spanners, modifyingUsing \alterBroken
buida, acords de cinquenaIndicació d’acords de potència o de cinquena buida
buit, pentagramaOcultament de pentagrames
buscar tipus de lletra disponiblesTipus de lletra d’un sol element
Bézier curves, control pointsModifying ties and slurs

C
C clefA.10 Clef styles
cabasaAncient scripts
cadenzaVegeu també
cadenzaVegeu també
cadenza (cadència)Alinear amb una cadenza
cadenza (cadència), alinear aAlinear amb una cadenza
cadènciaMúsica sense compassos
cadència, alteracionsMúsica sense compassos
cadència, barresMúsica sense compassos
cadència, barres de compàsMúsica sense compassos
cadència, números de compàsMúsica sense compassos
cadències, salts de línia enVegeu també
cadències, salts de pàgina enVegeu també
caesuraVegeu també
caesuraVegeu també
caigudes de to (falls)Caigudes i elevacions
calderóMarques d’assaig
calderóArticulacions i ornaments
calderó sobre la línia divisòriaIndicacions de text
calderó sobre un silenci multicompàsSilencis de compas complet
callbackcallback
Callback functionsVegeu també
cantant, nom delAfegir el nom dels cantants als versos
canvi automàtic de pentagramaCanvi automàtic de pentagrama
canvi de ditIndicacions de digitació
canvi del tipus de lletraSelecció del tipus de lletra i la seva mida
canvi manual de pentagramaCanvi manual de pentagrama
CançonsVegeu també
CançonsVegeu també
capoMarcatges de diagrames de trasts
caps de nota antiguesCaps de nota de la música mensural
caps de nota antiguesNotes del cant kievà
caràcters especials3.3.3 Caràcters especials
caràcters especials en mode de marcatgeIntroducció al marcatge de text
caràcters no ASCII3.3.3 Caràcters especials
celleta, indicació deMarcatges de diagrames de trasts
centering a column of textA.11.2 Align
centrar el text a la pàginaAlineació de text
centrats, matisos, a la música de pianoReferències per a teclats
cesuraFragments de codi seleccionats
Changing context default settingsVegeu també
Changing context default settingsAdvertiments i problemes coneguts
changing direction of text columnsA.11.2 Align
changing properties5.3.2 The \set command
Changing spacingVegeu també
check-consistency\paper variables for widths and margins
chinese cymbalAncient scripts
ChoirStaffVegeu també
ChoirStaffVegeu també
ChoirStaffVegeu també
chordVegeu també
chordVegeu també
chordVegeu també
Chord name chartNoms d’acord personalitzats
Chord name chartVegeu també
Chord notationNotes a un acord
Chord notationVegeu també
Chord notationVegeu també
Chord notationFulls guia d’acords
Chord notationVegeu també
chord, modifying one note in5.3.4 The \tweak command
chordChangesFragments de codi seleccionats
ChordNameVegeu també
chordNameExceptionsNoms d’acord personalitzats
chordNameLowercaseMinorNoms d’acord personalitzats
ChordNamesDiagrames predefinits de trasts
ChordNamesVegeu també
chordNameSeparatorNoms d’acord personalitzats
chordNoteNamerNoms d’acord personalitzats
chordPrefixSpacerNoms d’acord personalitzats
chordRepeatsA.19 Available music functions
chordRootNamerNoms d’acord personalitzats
chordsImpressió dels noms d’acord
Chord_name_engraverVegeu també
Chorus en MIDI3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
Christian Harmony, caps de nota amb formaCaps de notes amb formes diverses
church modeVegeu també
cinquena buida, acords deIndicació d’acords de potència o de cinquena buida
circling textA.11.3 Graphic
circulusRepeat sign scripts
citar altres veusCites a altres veus
citar altres veusFormat de les notes guia
clauClau
clau antigaClau
clau de altoClau
clau de baixClau
clau de barítonClau
clau de contrabaixClau
clau de DoClau
clau de FaClau
clau de mezzosopranoClau
clau de percussióNotació bàsica de percussió
clau de primera i segona vegadaMarques de repetició manual
clau de SolClau
clau de sopranoClau
clau de tabulaturaTabulatures personalitzades
clau de tenorClau
clau de violíClau
clau francesaClau
clau horitzontalClaus d’anàlisi
clau moderntabTabulatures personalitzades
clau transpositoraClau
clau verticalAgrupament de pentagrames
claudàtor verticalAgrupament de pentagrames
clausParèntesis
clausClaus d’anàlisi
clausClaus de cant gregorià
Claus amb notes guiaClau
claus de diverses midesExplicació dels tipus de lletra
claus de diverses midesExplicació dels tipus de lletra
claus de fraseigClaus d’anàlisi
Claus de guiaClau
claus niuadesGrups de pentagrames niuats
claus, niuat deGrups de pentagrames niuats
clavesAncient scripts
ClefVegeu també
clefA.19 Available music functions
clefVegeu també
clefVegeu també
Clef stylesClau
Clef, altoA.10 Clef styles
Clef, alto varCA.10 Clef styles
Clef, ancient musicA.10 Clef styles
Clef, baritone varCA.10 Clef styles
Clef, baritone varFA.10 Clef styles
Clef, bassA.10 Clef styles
Clef, blackmensuralA.10 Clef styles
Clef, CA.10 Clef styles
Clef, FA.10 Clef styles
Clef, frenchA.10 Clef styles
Clef, GA.10 Clef styles
Clef, G2A.10 Clef styles
Clef, GGA.10 Clef styles
Clef, kievanA.10 Clef styles
Clef, mensuralA.10 Clef styles
Clef, mezzosopranoA.10 Clef styles
Clef, percussionA.10 Clef styles
Clef, petrucciA.10 Clef styles
Clef, sopranoA.10 Clef styles
Clef, subbassA.10 Clef styles
Clef, tabA.10 Clef styles
Clef, tenorA.10 Clef styles
Clef, tenor GA.10 Clef styles
Clef, tenor varCA.10 Clef styles
Clef, trebleA.10 Clef styles
Clef, varbaritoneA.10 Clef styles
Clef, varCA.10 Clef styles
Clef, violinA.10 Clef styles
clef, visibility following explicit change Visibility following explicit changes
clef-interfaceVegeu també
ClefModifierVegeu també
clefsClaus de la música mensural
clefsClaus del cant kievà
clefs, visibility of transposition Transposed clefs
Clef_engraverVegeu també
clip-regions3.4 Control de la sortida
closureclosure
clusterVegeu també
ClusterSpannerVegeu també
ClusterSpannerBeaconVegeu també
Cluster_spanner_engraverVegeu també
clústerClústers
codaMarques d’assaig
codaArticulacions i ornaments
codaInstrument-specific scripts
coda sobre la línia divisòriaIndicacions de text
colorAcoloriment d’objectes
color de veusEstils de veu
color en acordsVegeu també
color rgbAcoloriment d’objectes
coloring objectsPainting objects white
coloring textA.11.7 Other
colorsAcoloriment d’objectes
colors d’x11Acoloriment d’objectes
Colors, list ofNormal colors
columnes, textAlineació de text
col·lisionsResolució de les col·lisions
col·lisions de pentagrama creuatCanvi manual de pentagrama
col·lisions, ignorarExpressions simultànies
col·lisions, ignorarVegeu també
col·lisions, veus de pentagrama creuatCanvi manual de pentagrama
col·lisió del número de compàsVegeu també
Col·locació dels objectesArticulacions i ornaments
Col·locació dels objectesVegeu també
Col·locació dels objectesScripts de text
Col·locació dels objectesVegeu també
col·locació dels silencis multicompàsFragments de codi seleccionats
Com funcionen els fitxers d'entrada del LilyPondVegeu també
Com funcionen els fitxers d'entrada del LilyPondVegeu també
coma, intervals deReferències per a música clàssica de Turquia
Combinar notes per formar acordsVegeu també
començament de repeticióMarques de repetició manual
començament del sistemaAgrupament de pentagrames
cometes a la lletraIntroducció de la lletra
cometes en la lletraDiverses síl·labes sobre una nota
Command-line usageVegeu també
Common chord modifiersAcords més usuals
Common chord modifiersVegeu també
Common chord modifiersAcords estesos i alterats
Common chord modifiersVegeu també
Common chord modifiersVegeu també
Common Practice PeriodVegeu també
Common Practice PeriodVegeu també
common-shortest-duration4.5.1 Horizontal spacing overview
compas, número de, formatFragments de codi seleccionats
compassos polimètricsNotació polimètrica
compassos, subagruparFragments de codi seleccionats
Completion_heads_engraverDivisió automàtica de les notes
Completion_rest_engraverDivisió automàtica de les notes
compost, indicacions de compàs Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents
compoundMeterA.19 Available music functions
compressió de músicaEscalat de les duracions
compressMMRestsA.19 Available music functions
comprovació de compàs amb repeticionsRepeticions normals
compàsIndicació de compàs
compàs complet, silencis deSilencis de compas complet
compàs compost, indicació de Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents
compàs de anacrusisAnacrusis
compàs parcialAnacrusis
compàs, agrupacióFragments de codi seleccionats
compàs, barres invisibles deBarres de compàs
compàs, comprovacióComprovació de compàs i de número de compàs
compàs, comprovació deComprovació de compàs i de número de compàs
compàs, definir línies deBarres de compàs
compàs, dobleNotació polimètrica
compàs, estil de la indicació deIndicació de compàs
compàs, indicació de, ajustos predeterminatsIndicació de compàs
compàs, indicació de, en mig de un compàsAnacrusis
compàs, indicació de, estils deIndicacions de compàs de la música mensural
compàs, indicació de, mensuralIndicacions de compàs de la música mensural
compàs, número deGestió del temps
compàs, número, alineacióFragments de codi seleccionats
compàs, número, amb lletresFragments de codi seleccionats
compàs, número, amb repeticionsFragments de codi seleccionats
compàs, número, comprovacióComprovació de compàs i de número de compàs
compàs, números deNumeració de compassos
compàs, propietats, restaurar els valors predeterminatsIndicació de compàs
compàs, repeticions i números deAdvertiments i problemes coneguts
compàs, repetició deRepeticions de compàs o part d’ells
compàs, visibilitat de la indicació deIndicació de compàs
concatenating textA.11.2 Align
concert pitchVegeu també
condensat de silencisAdvertiments i problemes coneguts
congaAncient scripts
constant, reguladors de tipusFragments de codi seleccionats
Context layout orderVegeu també
Context layout orderVegeu també
context properties, changing defaults5.1.5 Changing context default settings
context, definicions amb MIDIEstabliment de les propietats del bloc MIDI
ContextChangeVegeu també
Contextos i gravadors La construcció de la doble barra invertida
ContextsWithin-system spacing properties
ContextsVegeu també
ContextsVegeu també
ContextsVegeu també
Contexts5.1.4 Modifying context plug-ins
Contexts and engraversVegeu també
Contexts explainedVegeu també
Contexts, creating and referencing5.1.2 Creating and referencing contexts
contexts, defining new5.1.6 Defining new contexts
contexts, implicit5.1.7 Context layout order
contexts, keeping alive5.1.3 Keeping contexts alive
contexts, layout order5.1.7 Context layout order
contexts, lifetime5.1.3 Keeping contexts alive
continua, lligaduraLligadures d’expressió
contrabaix, clau deClau
control points, Bézier curvesModifying ties and slurs
control points, tweakingAdvertiments i problemes coneguts
control, altures deComprovació d’octava
controlling general text alignmentA.11.2 Align
controlpitchComprovació d’octava
copyright, símbol deUnicode
cor, sistema deAgrupament de pentagrames
coral, clau de tenorClau
corda a l’aire, indicació deIndicacions d’arc
corda, número de laIndicació dels números de corda
corda, números deIndicacions d’arc
cordes orquestrals2.3 Instruments de corda sense trasts
cordes, escriptura de música per a2.3 Instruments de corda sense trasts
cowbellAncient scripts
crash cymbalAncient scripts
creating a table.A.12 Text markup list commands
Creating and referencing contextsCreació d’instàncies de pentagrames nous
Creating and referencing contextsVegeu també
Creating and referencing contextsVegeu també
creating empty text objectsA.11.7 Other
creating horizontal spaces in textA.11.2 Align
creating text fractionsA.11.7 Other
creating vertical spaces in textA.11.2 Align
creating vertical spaces in textA.11.7 Other
crescendoVegeu també
crescendo-eventCites a altres veus
creuament de pentagramesLínies de canvi de pentagrama
creuat, acords de pentagramaPliques de pentagrama creuat
creuat, línia de pentagramaLínies de canvi de pentagrama
creuat, notes de pentagramaPliques de pentagrama creuat
creuat, pentagramaLínies de canvi de pentagrama
creuat, pentagrama, barres deCanvi manual de pentagrama
creuat, pentagrama, notes deCanvi manual de pentagrama
creuat, pliques de pentagramaPliques de pentagrama creuat
crossCaps de nota especials
Cross-staff stemsAdvertiments i problemes coneguts
crossStaffA.19 Available music functions
cue notes, removingFormat de les notes guia
cue-notesVegeu també
cueClefA.19 Available music functions
cueClefUnsetA.19 Available music functions
cueDuringA.19 Available music functions
cueDuringWithClefA.19 Available music functions
CueVoiceVegeu també
CueVoiceVegeu també
cuicaAncient scripts
currentBarNumberNumeració de compassos
currentBarNumberGestió del temps
custodiCustos
CustosVegeu també
custosVegeu també
custosVegeu també
cymbal, variousAncient scripts
càntics2.1.7 Càntics salms i himnes

D
D.S. al FineMarques d’assaig
deadNoteA.19 Available music functions
decorar textNotació gràfica dins d’elements de marcatge
decrescendoVegeu també
defaultAlteracions accidentals automàtiques
defaultAlteracions accidentals automàtiques
default context properties, changing5.1.5 Changing context default settings
default-staff-staff-spacingWithin-system spacing properties
defaultBarTypeBarres de compàs
defaults, offsetting5.3.6 The \offset command
Default_bar_line_engraverVegeu també
defineBarLineA.19 Available music functions
Defining new contextsCreació d’instàncies de pentagrames nous
Defining new contextsVegeu també
Defining new contextsAgrupament de pentagrames
Defining new contextsVegeu també
Defining new contextsGrups de pentagrames niuats
Defining new contextsVegeu també
definir línies de compàsBarres de compàs
deslizamientos en notación de tablaturaFragments de codi seleccionats
desplaçamentSilencis invisibles
desplaçament de notesResolució de les col·lisions
desplaçament de silencis, automàticResolució de les col·lisions
desplaçament de veusResolució de les col·lisions
desplaçament, silenci automàtic deResolució de les col·lisions
desplegar repeticióRepeticions explícites
diagrama de trastes personalizadoMarcatges de diagrames de trasts
diagrames de acordsDiagrames predefinits de trasts
diagrames de acords per a instruments de trastsMarcatges de diagrames de trasts
diagrames de posicionsDiagrames predefinits de trasts
diagrames de posicions d’ukeleleDiagrames predefinits de trasts
diagrames de posicions de mandolinaDiagrames predefinits de trasts
diagrames de trast, transport delsDiagrames predefinits de trasts
diagrames de trastsMarcatges de diagrames de trasts
diagrames de trasts personalitzats, afegirDiagrames predefinits de trasts
dibuixar objectes gràficsNotació gràfica dins d’elements de marcatge
Difficult tweaksVegeu també
digitacions de la mà dreta per a instruments de trastsDigitacions de la mà dreta
digitacions i silencis multicompàsVegeu també
digitacions, afegir, a diagrames de trastsDiagrames de trast automàtics
digitacióIndicacions de digitació
digitació comparat amb números de cordaIndicació dels números de corda
digitació de acordsIndicacions de digitació
digitació, instruccions de, per a acordsIndicacions de digitació
dimAcords més usuals
dimensions5.4.4 Dimensions
diminuendoMatisos dinàmics
dinàmicaMatisos dinàmics
dinàmica del MIDI3.5.4 Control de les dinàmiques del MIDI
dinàmica, diverses indicacions sobre una notaMatisos dinàmics
dinàmica, posició verticalMatisos dinàmics
dinàmiques indicacions editorialsIndicacions dinàmiques contemporànies
dinàmiques, indicacions centrades en música de teclaReferències per a teclats
dinàmiques, indicacions entre parèntesisIndicacions dinàmiques contemporànies
dinàmiques, indicacions, novesIndicacions dinàmiques contemporànies
Direction andLligadures d’unió
Direction and placementDuració de les notes
Direction and placementVegeu també
Direction and placementVegeu també
Direction and placementArticulacions i ornaments
Direction and placementVegeu també
Direction and placementMatisos dinàmics
Direction and placementVegeu també
Direction and placementLligadures d’expressió
Direction and placementVegeu també
Direction and placementLligadures de fraseig
Direction and placementVegeu també
Direction and placementIndicacions de digitació
Direction and placementVegeu també
Direction and placementPliques
Direction and placementVegeu també
Direction and placementScripts de text
Direction and placementVegeu també
Direction and placementVegeu també
Direction and placementRedoblaments
discant, signes de, del acordióSímbols de Discant
discontínua, lligaduraLligadures d’expressió
discontínues, lligaduresLligadures d’unió
discontínues, lligadures de fraseigLligadures de fraseig
Displaying chordsReferències per a cançons
Displaying chordsVegeu també
Displaying music expressions3.6.2 Impressió de les expressions musicals de l’Scheme
Displaying music expressions5.3.4 The \tweak command
Displaying music expressionsVegeu també
Displaying spacingVegeu també
displayLilyMusicA.19 Available music functions
displayMusicA.19 Available music functions
displaySchemeA.19 Available music functions
disponibles, fer una llista de tipus de lletraTipus de lletra d’un sol element
disseny «mensurstriche»Fragments de codi seleccionats
distance between staves4.4.1 Flexible vertical spacing within systems
distances, absolute5.4.3 Distances and measurements
distances, scaled5.4.3 Distances and measurements
distància entre pentagrames a la música de pianoPliques de pentagrama creuat
diverses lligadures d’expressióLligadures d’expressió
diverses lligadures de fraseigLligadures de fraseig
diverses línies, marcatgeAlineació de text
diverses línies, textAlineació de text
Diverses notes a l'horaVegeu també
diverses veusResolució de les col·lisions
diversos matisos sobre una notaMatisos dinàmics
dividida, lletraLletres en divisi
dividir en música etiquetadaÚs d’etiquetes
divisioVegeu també
divisionesDivisiones
Divisió automàtica de les notesAdvertiments i problemes coneguts
divisió de notesDivisió automàtica de les notes
divisió de silencisDivisió automàtica de les notes
Do, clau deClau
doblades, barresInstruccions predefinides
doble barraBarres de compàs
doble bemollAlteracions accidentals
doble compàsNotació polimètrica
doble puntet, notes ambDuració de les notes
doble sostingutAlteracions accidentals
dodecafònic, estil de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
dodecaphonicAlteracions accidentals automàtiques
dodecaphonic-firstAlteracions accidentals automàtiques
dodecaphonic-no-repeatAlteracions accidentals automàtiques
doitVegeu també
doits (elevacions de to)Caigudes i elevacions
DotColumnVegeu també
DotsVegeu també
double flatVegeu també
double sharpVegeu també
DoublePercentEventVegeu també
DoublePercentRepeatVegeu també
DoublePercentRepeatCounterVegeu també
DoubleRepeatSlashVegeu també
Double_percent_repeat_engraverVegeu també
downbowFermata scripts
downmordentArticulation scripts
downprallArticulation scripts
drawing a line across a pageA.11.3 Graphic
drawing beams within textA.11.3 Graphic
drawing boxes with rounded cornersA.11.3 Graphic
drawing boxes with rounded corners around textA.11.3 Graphic
drawing circles within textA.11.3 Graphic
drawing dashed lines within textA.11.3 Graphic
drawing dotted lines within textA.11.3 Graphic
drawing ellipse around textA.11.3 Graphic
drawing lines within textA.11.3 Graphic
drawing oval around textA.11.3 Graphic
drawing pathsA.11.3 Graphic
drawing solid boxes within textA.11.3 Graphic
drawing squiggled lines within textA.11.3 Graphic
drawing staff symbol5.4.5 Staff symbol properties
drawing triangles within textA.11.3 Graphic
dret, pedalPedals de piano
dreta, mà, digitacions per a instruments de trastDigitacions de la mà dreta
drums, variousAncient scripts
DrumStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
DrumStaffPautes de percussió
DrumStaffVegeu també
DrumVoicePautes de percussió
DrumVoicePautes de percussió
DrumVoiceVegeu també
duracions de la melodia, mostrarMostrar els ritmes de la melodia
duracions, escalat deEscalat de les duracions
duració de les notesDuració de les notes
duració predeterminadaDuració de les notes
Duration names notes and restsVegeu també
dynamic-eventCites a altres veus
DynamicLineSpannerMatisos dinàmics
DynamicLineSpannerVegeu també
DynamicsVegeu també
DynamicTextVegeu també
Dynamic_performerFragments de codi seleccionats
Dynamic_performerVegeu també
Dynamic_performerVegeu també
dòric, modeArmadura de la tonalitat

E
eclesiàstics, silencisFragments de codi seleccionats
editorials, indicacions dinàmiquesIndicacions dinàmiques contemporànies
Efectes en MIDI3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
Elaborar cançons senzillesReferències per a música vocal
Elaborar cançons senzillesVegeu també
electric snareAncient scripts
elevacions de to (doits)Caigudes i elevacions
emmarcar textNotació gràfica dins d’elements de marcatge
Emmentaler fontA.8 The Emmentaler font
encapçalaments3.2 Títols i encapçalaments
enclosing text in a box with rounded cornersA.11.3 Graphic
enclosing text within a boxA.11.1 Font
endSpannersA.19 Available music functions
Engravers and PerformersVegeu també
Engravers and Performers5.1.4 Modifying context plug-ins
engravers, including in contexts5.1.6 Defining new contexts
eoli, modeArmadura de la tonalitat
eoni, modeArmadura de la tonalitat
EpisemaVegeu també
EpisemaEventVegeu també
Episema_engraverVegeu també
EPS, sortida3.4.3 Formats de sortida alternatius
escalat de les duracionsEscalat de les duracions
escalat de pentagramesPentagrames d’Ossia
escriptura de música en paral·lelEscriptura de música en paral·lel
esdeveniments contenidorsNotes a un acord
espaiat de la lletraCol·locació horitzontal de les síl·labes
espais a la lletraIntroducció de la lletra
espais en blanc3.1.5 Estructura del fitxer
espais en la lletraDiverses síl·labes sobre una nota
especial, símbols d’arpegiArpegi
especials, caps de figuraCaps de nota especials
espressiuArticulacions i ornaments
espressivoA.14 List of articulations
espressivo, articulacióMatisos dinàmics
estil accidental dodecafònicAlteracions accidentals automàtiques
estil accidental dodecafònicAlteracions accidentals automàtiques
estil de la lletra de assaigMarques d’assaig
estil de la lligaduraLligadures d’expressió
estil dodecafònic, neo-modernAlteracions accidentals automàtiques
estil dodecafònic, neo-modernAlteracions accidentals automàtiques
estils de cap de notaCaps de nota especials
estils de veuEstils de veu
estils, veuEstils de veu
estàndard, mida del tipus de lletra (de notació) Comprensió de la propietat fontSize
Estèreo, balanç en MIDI3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
etiquetaÚs d’etiquetes
eventChordsA.19 Available music functions
excepcions, noms d’acordFragments de codi seleccionats
Exemple real de músicaResolució de les col·lisions
Exemple real de músicaVegeu també
Exemple real de músicaReferències per a teclats
Exemple real de músicaVegeu també
expansió de músicaEscalat de les duracions
Explicació de les expressions musicalsVegeu també
Explicació dels gravadorsVegeu també
explicitClefVisibility Visibility following explicit changes
explicitKeySignatureVisibility Visibility following explicit changes
explícita, refilets de notaRefilets
explícites, repeticionsRepeticions explícites
expressions de marcatgeIntroducció al marcatge de text
Expressió en MIDI3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
extensora, líniaLínies d’extensió i guions
extra-offsetWithin-system spacing properties

F
F clefA.10 Clef styles
Fa, clau deClau
fallVegeu també
falls (caigudess de to)Caigudes i elevacions
fantasma, notesParèntesis
farciment al voltant de textNotació gràfica dins d’elements de marcatge
featherDurationsA.19 Available music functions
fer una llista de tipus de lletra disponiblesTipus de lletra d’un sol element
fermataOrnament scripts
Ferneyhough, reguladors deFragments de codi seleccionats
Feta fontA.8 The Emmentaler font
fifthVegeu també
figura, cap de laCaps de nota especials
figured bassVegeu també
FiguredBassVegeu també
FiguredBassVegeu també
FiguredBassVegeu també
final de repeticióMarques de repetició manual
final, barraBarres de compàs
finalisDivisiones
finals alternatius1.4.1 Repeticions llargues
finals alternatius i lletraRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
fingerA.19 Available music functions
finger-interface5.2.2 Layout interfaces
FingeringVegeu també
FingeringVegeu també
Fingering5.2.1 Navigating the program reference
Fingering5.2.1 Navigating the program reference
Fingering5.2.1 Navigating the program reference
Fingering5.2.1 Navigating the program reference
Fingering5.2.2 Layout interfaces
Fingering5.2.2 Layout interfaces
fingering-eventVegeu també
fingering-event5.2.1 Navigating the program reference
fingering-event5.2.1 Navigating the program reference
FingeringEventVegeu també
FingeringEvent5.2.1 Navigating the program reference
Fingering_engraverVegeu també
Fingering_engraver5.2.1 Navigating the program reference
Fingering_engraver5.2.1 Navigating the program reference
Fingering_engraver5.2.1 Navigating the program reference
Fingering_engraver5.2.3 Determining the grob property
first-page-number\paper variables for page numbering
fixedA.19 Available music functions
flagVegeu també
flagVegeu també
flageoletArticulacions i ornaments
flageoletFermata scripts
flagsCorxets de la música mensural
flatVegeu també
Flexlexer
floor tom tomAncient scripts
followVoiceLínies de canvi de pentagrama
fonamental d’un acordAcords més usuals
fontglyph
font size, setting4.2.2 Setting the staff size
Font, EmmentalerA.8 The Emmentaler font
Font, FetaA.8 The Emmentaler font
Font, ParmesanA.8 The Emmentaler font
font-interface Comprensió de la propietat fontSize
font-interfaceExplicació dels tipus de lletra
font-interfaceA.11.7 Other
font-sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
font-size Comprensió de la propietat fontSize
fontSizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
footnoteA.19 Available music functions
FootnoteEventVegeu també
FootnoteItemVegeu també
FootnoteSpannerVegeu també
Footnote_engraverVegeu també
Forbid_line_break_engraverVegeu també
forgetAlteracions accidentals automàtiques
format de la lletraIntroducció de la lletra
format de la lletra d’assaigMarques d’assaig
format dels elements d’extensió de textExtensions de text
Formatting textA.18 Layout properties
Formatting textA.18 Layout properties
formes, notes conCaps de notes amb formes diverses
forte, pedalPedals de piano
four bar music.4.3.1 Line breaking
four-string-banjoTabulatures de banjo
fragmentsFormat de les notes guia
fragments de música3.4 Control de la sortida
fragments, citarCites a altres veus
francesa, clauClau
francesa, partitures a laOcultament de pentagrames
francesa, pentagrama a laOcultament de pentagrames
francesa, pentagrames a laPentagrames d’Ossia
fraseig, a la lletraDiverses notes sobre una síl·laba
fraseig, claus deClaus d’anàlisi
fraseig, lligadura deLligadures d’expressió
fraseig, lligadura de, definir patrons de discontinuïtatLligadures de fraseig
fraseig, lligadura de, meitat contínua i meitat discontínuaLligadures de fraseig
fraseig, lligadures deLligadures de fraseig
fraseig, lligadures de, discontínuesLligadures de fraseig
fraseig, lligadures de, diversesLligadures de fraseig
fraseig, lligadures de, puntejadesLligadures de fraseig
fraseig, lligadures de, simultàniesLligadures de fraseig
fraseig, marques deLligadures de fraseig
French clefA.10 Clef styles
Frenched scoreVegeu també
Frenched staffVegeu també
Frenched staffVegeu també
Frenched stavesVegeu també
fret-diagram, marcatge ambMarcatges de diagrames de trasts
fret-diagram-interfaceMarcatges de diagrames de trasts
fret-diagram-interfaceVegeu també
fret-diagram-interfaceDiagrames predefinits de trasts
fret-diagram-interfaceVegeu també
fret-diagram-interfaceDiagrames de trast automàtics
fret-diagram-interfaceVegeu també
fret-diagram-terse, marcatge ambMarcatges de diagrames de trasts
fret-diagram-verbose, marcatge ambMarcatges de diagrames de trasts
FretBoardsDiagrames predefinits de trasts
frigi, modeArmadura de la tonalitat
Fulls d'estilÚs d’ajustaments globals
Fulls d'estilVegeu també
Funk, caps de nota amb formaCaps de notes amb formes diverses
fàcil, notació, caps de nota deCaps de notes de Notació Fàcil

G
gaitaDefinicions per a la gaita
gaita escocesa de las terres altesDefinicions per a la gaita
gaita, exemple deExemple de música de gaita
glifs musicalsMarques d’assaig
glissandi i repeticionsAdvertiments i problemes coneguts
glissandoVegeu també
GlissandoVegeu també
GlissandoVegeu també
glissandos en acordsFragments de codi seleccionats
global variableparser variable
globusGlobus d’ajuda
globus de ajudaGlobus d’ajuda
glyphglyph
graceA.19 Available music functions
grace notesVegeu també
GraceMusicVegeu també
Grace_auto_beam_engraverVegeu també
Grace_beam_engraverVegeu també
Grace_engraverVegeu també
Grace_spacing_engraverVegeu també
grammar for LilyPondparser
grand staffVegeu també
GrandStaffVegeu també
GrandStaffVegeu també
graphical object interfacesinterface
Graphical Object InterfacesVegeu també
graphical objectsgrob
gravació de textIntroducció al marcatge de text
Gregorian square neumes ligaturesLligadures de neumes quadrats gregorians
GregorianTranscriptionStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
gregorià, cant, pauta de transcripció deCreació d’instàncies de pentagrames nous
grid-line-interfaceVegeu també
grid-point-interfaceVegeu també
gridIntervalLínies de reixeta
GridLineVegeu també
GridPointVegeu també
Grid_line_span_engraverLínies de reixeta
Grid_point_engraverLínies de reixeta
grob5.2.2 Layout interfaces
grobgrob
grob properties5.3.3 The \override command
grob-interface5.2.2 Layout interfaces
grob-interface5.2.2 Layout interfaces
grob-interfaceVegeu també
grob-interfaceVegeu també
grobdescriptionsA.19 Available music functions
grobs, overwritingPainting objects white
grobs, visibility of5.4.7 Visibility of objects
grow-directionBarres progressives
grupetArticulacions i ornaments
grups d’etiquetesÚs d’etiquetes
grups de valoració especial, col·locació de la clauGrups especials
grups de valoració especial, modificació del nombreFragments de codi seleccionats
grups especialsGrups especials
grups especials, format deFragments de codi seleccionats
gràfica, notacióNotació gràfica dins d’elements de marcatge
gràfics, dibuixar objectesNotació gràfica dins d’elements de marcatge
gràfics, inserirNotació gràfica dins d’elements de marcatge
gràfics, inserirNotació gràfica dins d’elements de marcatge
gràfics, inserir objectesNotació gràfica dins d’elements de marcatge
guia, format de les notesFormat de les notes guia
guia, notesFormat de les notes guia
guia, notes, format deFormat de les notes guia
guia, veusCites a altres veus
guies musicalsGuies musicals
guionesLínies d’extensió i guions
guionsArticulacions i ornaments
guiroAncient scripts
guitarra, caps de notaCaps de nota especials
guitarra, mostrar ritmes d’acompanyamentMostrar els ritmes de la melodia
guitarra, tabulatura de2.4 Instruments de corda amb trasts
guitarra, taules d’acordsMostrar els ritmes de la melodia
gutter\paper variables for two-sided mode

H
HairpinVegeu també
hairpinVegeu també
HairpinProperties which may be offset
HairpinProperties which may be offset
HairpinProperties which may be offset
hairpins, angledRotating layout objects
Hal LeonardCaps de notes de Notació Fàcil
half-open high hatAncient scripts
halfopenFermata scripts
handclapAncient scripts
Harmonia Sacra, caps de nota amb formaCaps de notes amb formes diverses
harmonicByFretA.19 Available music functions
harmonicByRatioA.19 Available music functions
harmonicNoteA.19 Available music functions
harmonicsVegeu també
harmonicsOnA.19 Available music functions
harmònics artificialsHarmònics
harmònics en instruments de trastsIndicació d’harmònics i notes tapades
harmònics en tabulaturaTabulatures predeterminades
harmònics naturalsHarmònics
harmònics, caps de notaCaps de nota especials
harpsReferències per a notació d’arpa
hideA.19 Available music functions
high bongoAncient scripts
high congaAncient scripts
high hatAncient scripts
high timbaleAncient scripts
high tom tomAncient scripts
himnes2.1.5 Música coral
himnes2.1.7 Càntics salms i himnes
horitzontal, alineació de textAlineació de text
horitzontal, clauClaus d’anàlisi
horizontal spacing4.5 Horizontal spacing
horizontal spacing, overriding5.5.6 Unpure-pure containers
horizontal-bracket-interfaceVegeu també
horizontal-bracket-text-interfaceVegeu també
horizontal-shift\paper variables for shifts and indents
HorizontalBracketVegeu també
HorizontalBracketTextVegeu també
horizontally centering textA.11.2 Align
Horizontal_bracket_engraverClaus d’anàlisi
hufnagel2.9 Notació antiga
hufnagel2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
hugeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació

I
ictusRepeat sign scripts
imatges, inserirNotació gràfica dins d’elements de marcatge
immutable objectsimmutable
immutable propertiesimmutable
implicit contexts5.1.7 Context layout order
importing stencils into textA.11.7 Other
impressió de caràcters especialsIntroducció al marcatge de text
impressió dels noms d’acordImpressió dels noms d’acord
improvisacióImprovisació
incipitA.19 Available music functions
incipits, añadirIncipits
include-settingsÚs d’ajustaments globals
including files3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond
indentNoms d’instruments
indent\paper variables for shifts and indents
indent4.5.4 Line width
independent, textText separat
indicacions de pedalArticulacions i ornaments
indicacions de pedaler d’orgueArticulacions i ornaments
indicacions de textIndicacions de text
indicacions dinàmiques novesIndicacions dinàmiques contemporànies
Indicació de compàsIndicació de compàs
indicació de polzeArticulacions i ornaments
indicar No Chord (sense acord) a ChordNamesImpressió dels noms d’acord
inherit-acceptabilityA.19 Available music functions
inlining an Encapsulated PostScript imageA.11.3 Graphic
inner-margin\paper variables for two-sided mode
Input modesVegeu també
Input modesPanoràmica del mode d’acords
Input modesVegeu també
Input modesIntroduir el baix xifrat
inscripció sobre un silenci multicompàsSilencis de compas complet
inserir gràficsNotació gràfica dins d’elements de marcatge
inserir objectes gràficsNotació gràfica dins d’elements de marcatge
inserting music into textA.11.4 Music
inserting PostScript directly into textA.11.3 Graphic
inserting URL links into textA.11.3 Graphic
inStaffSegnoA.19 Available music functions
instrument, nom abreujatNoms d’instruments
instrument, nom delNoms d’instruments
instrument-specific-markup-interfaceVegeu també
instrument-specific-markup-interfaceA.11.7 Other
InstrumentNameVegeu també
instruments transpositorsTransposició
instruments, noms3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI
instruments, noms complexos deNoms d’instruments
instrumentSwitchA.19 Available music functions
interfaceinterface
interface, layout5.2.2 Layout interfaces
Interfaces for programmersVegeu també
Internals Reference5. Changing defaults
intervalVegeu també
introduir la lletraIntroducció de la lletra
inversionA.19 Available music functions
inversióInversió
inversió modal Inversió modal
invisible, plicaPliques
invisible, silenciSilencis invisibles
invisibles, notesNotes ocultes
iraqVegeu també
item-interface5.2.2 Layout interfaces

J
jazz, acords dePanoràmica del mode d’acords
jazz, acords deNoms d’acord personalitzats
justificat, textAlineació de text
justifying lines of textA.12 Text markup list commands
justifying textA.11.2 Align

K
Keeping contexts aliveDuració automàtica de les síl·labes
Keeping contexts aliveVegeu també
Keeping contexts aliveVegeu també
Keeping contexts aliveVegeu també
Keeping contexts aliveCanvi manual de pentagrama
Keeping contexts aliveVegeu també
keepWithTagA.19 Available music functions
keyA.19 Available music functions
key signatureVegeu també
key signatureVegeu també
key signature, visibility following explicit change Visibility following explicit changes
key-signature-interfaceVegeu també
Keyboard and other multi-staff instrumentsReferències per a cançons
Keyboard and other multi-staff instrumentsVegeu també
KeyCancellationVegeu també
KeyChangeEventVegeu també
KeySignatureVegeu també
KeySignatureVegeu també
KeySignatureAlteracions i armadures de cant gregorià
KeySignatureVegeu també
KeySignatureVegeu també
Key_engraverVegeu també
Key_performerVegeu també
Kievan clefA.10 Clef styles
kievan notationVegeu també
kievan notationVegeu també
kievan notationVegeu també
kievan notationVegeu també
KievanStaffContextos del cant kievà
KievanVoiceContextos del cant kievà
killCuesA.19 Available music functions
kirchenpausenFragments de codi seleccionats
kurdVegeu també

L
La partitura és una (única) expressió musical compostaVegeu també
labelA.19 Available music functions
laissez vibrerVegeu també
LaissezVibrerTieVegeu també
LaissezVibrerTieColumnVegeu també
languageA.19 Available music functions
languageRestoreA.19 Available music functions
languageSaveAndChangeA.19 Available music functions
largeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
last-bottom-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
laud, afinació delTabulatures de laud
laud, tablatures deTabulatures de laud
layersPainting objects white
layout file4.2.2 Setting the staff size
layout interface5.2.2 Layout interfaces
layout objectsgrob
layout-set-staff-size4.2.2 Setting the staff size
ledger lineVegeu també
ledger-line-spanner-interfaceVegeu també
LedgerLineSpannerVegeu també
Ledger_line_engraverVegeu també
left aligning textA.11.2 Align
left-margin\paper variables for widths and margins
Length and thickness of objects5.4.3 Distances and measurements
Length and thickness of objectsVegeu també
Les veus contenen músicaVegeu també
Les veus contenen músicaVegeu també
lexerlexer
lheelFermata scripts
lidi, modeArmadura de la tonalitat
ligatureVegeu també
ligatureVegeu també
ligatureVegeu també
ligatureVegeu també
ligatureVegeu també
ligatureVegeu també
ligatures in textA.11.2 Align
LilyPond grammarparser
lineVegeu també
Line breakingBarres de compàs
Line breakingVegeu també
Line stylesGlissando
Line stylesVegeu també
Line stylesExtensions de text
Line stylesVegeu també
line-spanner-interfaceVegeu també
line-width\paper variables for widths and margins
line-width4.5.4 Line width
LineBreakEventVegeu també
lineprallArticulation scripts
List of articulationsArticulacions i ornaments
List of articulationsVegeu també
List of articulationsReferències per a teclats
List of articulationsVegeu també
List of articulationsVegeu també
List of articulationsReferències per a instruments de vent
List of articulationsReferències per a instruments de vent
List of articulationsReferències per a instruments de vent
List of articulationsVegeu també
List of colorsAcoloriment d’objectes
List of colorsVegeu també
List of special charactersVegeu també
List of special charactersVegeu també
Literature listNoms d’acord personalitzats
Literature listVegeu també
llengua, altures en altresNoms de les notes en altres llengües
llengua, noms de nota en altresNoms de les notes en altres llengües
lletraIntroducció de la lletra
lletra a sobre de notes d’adornAplicació de síl·labes a notes d’adorn
lletra assignada a una veuPolifonia en un sol pentagrama
lletra d’assaig, estilMarques d’assaig
lletra d’assaig, formatMarques d’assaig
lletra divididaLletres en divisi
lletra i barresEstablir el comportament de les barres automàtiques
lletra i melodiesDuració automàtica de les síl·labes
lletra i notes lligadesRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
lletra, alineació a una melodiaAlineació de la lletra a una melodia
lletra, augmentar la separacióCol·locació horitzontal de les síl·labes
lletra, compartida entre veusPolifonia amb lletres compartides
lletra, desplaçament deSilencis invisibles
lletra, donar formatIntroducció de la lletra
lletra, introduirIntroducció de la lletra
lletra, mantenir dins del margeVegeu també
lletra, posicionamentPosicionament vertical de la lletra
lletra, puntuació en laIntroducció de la lletra
lletra, repeticionsLletra i repeticions
lletra, repeticions amb finals alternatiusRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
lletra, repeticions amb primera i segona vegadaRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
lletra, saltar notesRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
lletres d’assaigMarques d’assaig
lligadura contínuaLligadures d’expressió
lligadura d’expressió, definició de patrons de discontinuïtatLligadures d’expressió
lligadura d’expressió, estilLligadures d’expressió
lligadura d’expressió, meitat contínua i meitat discontínuaLligadures d’expressió
lligadura d’unióLligadures d’unió
lligadura de fraseigLligadures d’expressió
lligadura de fraseig meitat contínua i meitat discontínuaLligadures de fraseig
lligadura de fraseig, definir patrons de discontinuïtatLligadures de fraseig
lligadura de puntsLligadures d’expressió
lligadura discontínuaLligadures d’expressió
lligadura, alteracions iAlteracions accidentals
LligaduresLligadures
lligaduresMelismes del cant kievà
lligadures d’expressióLligadures d’expressió
lligadures d’expressió i repeticionsAdvertiments i problemes coneguts
lligadures d’expressió, a sobre de les notesLligadures d’expressió
lligadures d’expressió, a sota de les notesLligadures d’expressió
lligadures d’expressió, diversesLligadures d’expressió
lligadures d’expressió, posicionament manualLligadures d’expressió
lligadures d’expressió, simultàniesLligadures d’expressió
lligadures d’unió i claus de primera i segona vegadaLligadures d’unió
lligadures d’unió, repeticions iLligadures d’unió
lligadures de fraseigLligadures de fraseig
lligadures de fraseig discontínuesLligadures de fraseig
lligadures de fraseig puntejadesLligadures de fraseig
lligadures de fraseig simultàniesLligadures de fraseig
lligadures de fraseig, diversesLligadures de fraseig
lligadures de puntsLligadures d’unió
lligadures discontínuesLligadures d’unió
lligadures en la lletraDiverses síl·labes sobre una nota
lligadures i acordsLligadures d’unió
lligadures laissez vibrerLligadures d’unió
Lligadures mensuralsLligadures mensurals blanques
Lligadures mensurals blanquesLligadures mensurals blanques
lligadures, a primera i segona vegadaRepeticions normals
lligadures, a repeticionsRepeticions normals
lligadures, aparençaLligadures d’unió
lligadures, col·locacióLligadures d’unió
locri, modeArmadura de la tonalitat
longaVegeu també
longaVegeu també
longa, silenci deSilencis
longfermataOrnament scripts
longitud de las notesDuració de les notes
Longitud i gruix dels objectesVegeu també
low bongoAncient scripts
low congaAncient scripts
low timbaleAncient scripts
low tom tomAncient scripts
lowering textA.11.2 Align
ltoeFermata scripts
ly:add-context-modA.22 Scheme functions
ly:add-file-name-alistA.22 Scheme functions
ly:add-interfaceA.22 Scheme functions
ly:add-listenerA.22 Scheme functions
ly:add-optionA.22 Scheme functions
ly:all-grob-interfacesA.22 Scheme functions
ly:all-optionsA.22 Scheme functions
ly:all-stencil-expressionsA.22 Scheme functions
ly:angleA.22 Scheme functions
ly:assoc-getA.22 Scheme functions
ly:axis-group-interface::add-elementA.22 Scheme functions
ly:basic-progressA.22 Scheme functions
ly:beam-score-countA.22 Scheme functions
ly:book-add-bookpart!A.22 Scheme functions
ly:book-add-score!A.22 Scheme functions
ly:book-book-partsA.22 Scheme functions
ly:book-headerA.22 Scheme functions
ly:book-paperA.22 Scheme functions
ly:book-processA.22 Scheme functions
ly:book-process-to-systemsA.22 Scheme functions
ly:book-scoresA.22 Scheme functions
ly:book-set-header!A.22 Scheme functions
ly:book?A.22 Scheme functions
ly:box?A.22 Scheme functions
ly:bpA.22 Scheme functions
ly:bracketA.22 Scheme functions
ly:broadcastA.22 Scheme functions
ly:camel-case->lisp-identifierA.22 Scheme functions
ly:chain-assoc-getA.22 Scheme functions
ly:check-expected-warningsA.22 Scheme functions
ly:cmA.22 Scheme functions
ly:command-line-codeA.22 Scheme functions
ly:command-line-optionsA.22 Scheme functions
ly:connect-dispatchersA.22 Scheme functions
ly:context-current-momentA.22 Scheme functions
ly:context-def-lookupA.22 Scheme functions
ly:context-def-modifyA.22 Scheme functions
ly:context-def?A.22 Scheme functions
ly:context-event-sourceA.22 Scheme functions
ly:context-events-belowA.22 Scheme functions
ly:context-findA.22 Scheme functions
ly:context-grob-definitionA.22 Scheme functions
ly:context-idA.22 Scheme functions
ly:context-matched-pop-propertyA.22 Scheme functions
ly:context-mod-apply!A.22 Scheme functions
ly:context-mod?A.22 Scheme functions
ly:context-nameA.22 Scheme functions
ly:context-nowA.22 Scheme functions
ly:context-parentA.22 Scheme functions
ly:context-propertyA.22 Scheme functions
ly:context-property-where-definedA.22 Scheme functions
ly:context-pushpop-propertyA.22 Scheme functions
ly:context-set-property!A.22 Scheme functions
ly:context-unset-propertyA.22 Scheme functions
ly:context?A.22 Scheme functions
ly:debugA.22 Scheme functions
ly:default-scaleA.22 Scheme functions
ly:dimension?A.22 Scheme functions
ly:dir?A.22 Scheme functions
ly:directedA.22 Scheme functions
ly:disconnect-dispatchersA.22 Scheme functions
ly:dispatcher?A.22 Scheme functions
ly:duration->stringA.22 Scheme functions
ly:duration-dot-countA.22 Scheme functions
ly:duration-factorA.22 Scheme functions
ly:duration-lengthA.22 Scheme functions
ly:duration-logA.22 Scheme functions
ly:duration-scaleA.22 Scheme functions
ly:duration<?A.22 Scheme functions
ly:duration?A.22 Scheme functions
ly:effective-prefixA.22 Scheme functions
ly:encode-string-for-pdfA.22 Scheme functions
ly:engraver-announce-end-grobA.22 Scheme functions
ly:engraver-make-grobA.22 Scheme functions
ly:errorA.22 Scheme functions
ly:event-deep-copyA.22 Scheme functions
ly:event-propertyA.22 Scheme functions
ly:event-set-property!A.22 Scheme functions
ly:event?A.22 Scheme functions
ly:expand-environmentA.22 Scheme functions
ly:expect-warningA.22 Scheme functions
ly:find-fileA.22 Scheme functions
ly:font-config-add-directoryA.22 Scheme functions
ly:font-config-add-fontA.22 Scheme functions
ly:font-config-display-fontsA.22 Scheme functions
ly:font-config-get-font-fileA.22 Scheme functions
ly:font-design-sizeA.22 Scheme functions
ly:font-file-nameA.22 Scheme functions
ly:font-get-glyphA.22 Scheme functions
ly:font-glyph-name-to-charcodeA.22 Scheme functions
ly:font-glyph-name-to-indexA.22 Scheme functions
ly:font-index-to-charcodeA.22 Scheme functions
ly:font-magnificationA.22 Scheme functions
ly:font-metric?A.22 Scheme functions
ly:font-nameA.22 Scheme functions
ly:font-sub-fontsA.22 Scheme functions
ly:formatA.22 Scheme functions
ly:format-outputA.22 Scheme functions
ly:generic-bound-extentA.22 Scheme functions
ly:get-all-function-documentationA.22 Scheme functions
ly:get-all-translatorsA.22 Scheme functions
ly:get-cff-offsetA.22 Scheme functions
ly:get-context-modsA.22 Scheme functions
ly:get-font-formatA.22 Scheme functions
ly:get-optionA.22 Scheme functions
ly:get-spacing-specA.22 Scheme functions
ly:get-undeadA.22 Scheme functions
ly:gettextA.22 Scheme functions
ly:grob-alist-chainA.22 Scheme functions
ly:grob-array->listA.22 Scheme functions
ly:grob-array-lengthA.22 Scheme functions
ly:grob-array-refA.22 Scheme functions
ly:grob-array?A.22 Scheme functions
ly:grob-basic-propertiesA.22 Scheme functions
ly:grob-chain-callbackA.22 Scheme functions
ly:grob-common-refpointA.22 Scheme functions
ly:grob-common-refpoint-of-arrayA.22 Scheme functions
ly:grob-default-fontA.22 Scheme functions
ly:grob-extentA.22 Scheme functions
ly:grob-get-vertical-axis-group-indexA.22 Scheme functions
ly:grob-interfacesA.22 Scheme functions
ly:grob-layoutA.22 Scheme functions
ly:grob-objectA.22 Scheme functions
ly:grob-originalA.22 Scheme functions
ly:grob-parentA.22 Scheme functions
ly:grob-pq<?A.22 Scheme functions
ly:grob-propertiesA.22 Scheme functions
ly:grob-properties?A.22 Scheme functions
ly:grob-propertyA.22 Scheme functions
ly:grob-property-dataA.22 Scheme functions
ly:grob-pure-heightA.22 Scheme functions
ly:grob-pure-propertyA.22 Scheme functions
ly:grob-relative-coordinateA.22 Scheme functions
ly:grob-robust-relative-extentA.22 Scheme functions
ly:grob-script-priority-lessA.22 Scheme functions
ly:grob-set-nested-property!A.22 Scheme functions
ly:grob-set-object!A.22 Scheme functions
ly:grob-set-parent!A.22 Scheme functions
ly:grob-set-property!A.22 Scheme functions
ly:grob-spanned-rank-intervalA.22 Scheme functions
ly:grob-staff-positionA.22 Scheme functions
ly:grob-suicide!A.22 Scheme functions
ly:grob-systemA.22 Scheme functions
ly:grob-translate-axis!A.22 Scheme functions
ly:grob-vertical<?A.22 Scheme functions
ly:grob?A.22 Scheme functions
ly:gulp-fileA.22 Scheme functions
ly:has-glyph-names?A.22 Scheme functions
ly:hash-table-keysA.22 Scheme functions
ly:inchA.22 Scheme functions
ly:input-both-locationsA.22 Scheme functions
ly:input-file-line-char-columnA.22 Scheme functions
ly:input-location?A.22 Scheme functions
ly:input-messageA.22 Scheme functions
ly:input-warningA.22 Scheme functions
ly:interpret-music-expressionA.22 Scheme functions
ly:interpret-stencil-expressionA.22 Scheme functions
ly:intlog2A.22 Scheme functions
ly:item-break-dirA.22 Scheme functions
ly:item-get-columnA.22 Scheme functions
ly:item?A.22 Scheme functions
ly:iterator?A.22 Scheme functions
ly:lengthA.22 Scheme functions
ly:lexer-keywordsA.22 Scheme functions
ly:lily-lexer?A.22 Scheme functions
ly:lily-parser?A.22 Scheme functions
ly:line-interface::lineA.22 Scheme functions
ly:listened-event-class?A.22 Scheme functions
ly:listened-event-typesA.22 Scheme functions
ly:listener?A.22 Scheme functions
ly:make-bookA.22 Scheme functions
ly:make-book-partA.22 Scheme functions
ly:make-context-modA.22 Scheme functions
ly:make-dispatcherA.22 Scheme functions
ly:make-durationA.22 Scheme functions
ly:make-global-contextA.22 Scheme functions
ly:make-global-translatorA.22 Scheme functions
ly:make-grob-propertiesA.22 Scheme functions
ly:make-momentA.22 Scheme functions
ly:make-musicA.22 Scheme functions
ly:make-music-functionA.22 Scheme functions
ly:make-music-relative!A.22 Scheme functions
ly:make-output-defA.22 Scheme functions
ly:make-page-label-markerA.22 Scheme functions
ly:make-page-permission-markerA.22 Scheme functions
ly:make-pango-description-stringA.22 Scheme functions
ly:make-paper-outputterA.22 Scheme functions
ly:make-pitchA.22 Scheme functions
ly:make-probA.22 Scheme functions
ly:make-scaleA.22 Scheme functions
ly:make-scoreA.22 Scheme functions
ly:make-springA.22 Scheme functions
ly:make-stencilA.22 Scheme functions
ly:make-stream-eventA.22 Scheme functions
ly:make-undeadA.22 Scheme functions
ly:make-unpure-pure-containerA.22 Scheme functions
ly:messageA.22 Scheme functions
ly:minimal-breakingMinimal page breaking
ly:minimal-breakingA.22 Scheme functions
ly:mmA.22 Scheme functions
ly:module->alistA.22 Scheme functions
ly:module-copyA.22 Scheme functions
ly:modules-lookupA.22 Scheme functions
ly:moment-addA.22 Scheme functions
ly:moment-divA.22 Scheme functions
ly:moment-graceA.22 Scheme functions
ly:moment-grace-denominatorA.22 Scheme functions
ly:moment-grace-numeratorA.22 Scheme functions
ly:moment-mainA.22 Scheme functions
ly:moment-main-denominatorA.22 Scheme functions
ly:moment-main-numeratorA.22 Scheme functions
ly:moment-modA.22 Scheme functions
ly:moment-mulA.22 Scheme functions
ly:moment-subA.22 Scheme functions
ly:moment<?A.22 Scheme functions
ly:moment?A.22 Scheme functions
ly:music-compressA.22 Scheme functions
ly:music-deep-copyA.22 Scheme functions
ly:music-duration-compressA.22 Scheme functions
ly:music-duration-lengthA.22 Scheme functions
ly:music-function-extractA.22 Scheme functions
ly:music-function-signatureA.22 Scheme functions
ly:music-function?A.22 Scheme functions
ly:music-lengthA.22 Scheme functions
ly:music-list?A.22 Scheme functions
ly:music-mutable-propertiesA.22 Scheme functions
ly:music-output?A.22 Scheme functions
ly:music-propertyA.22 Scheme functions
ly:music-set-property!A.22 Scheme functions
ly:music-transposeA.22 Scheme functions
ly:music?A.22 Scheme functions
ly:note-column-accidentalsA.22 Scheme functions
ly:note-column-dot-columnA.22 Scheme functions
ly:note-head::stem-attachmentA.22 Scheme functions
ly:number->stringA.22 Scheme functions
ly:one-line-auto-height-breakingOne-line-auto-height page breaking
ly:one-line-auto-height-breakingA.22 Scheme functions
ly:one-line-breakingOne-line page breaking
ly:one-line-breakingA.22 Scheme functions
ly:one-page-breakingOne-page page breaking
ly:one-page-breakingA.22 Scheme functions
ly:optimal-breakingOptimal page breaking
ly:optimal-breakingA.22 Scheme functions
ly:option-usageA.22 Scheme functions
ly:otf->cffA.22 Scheme functions
ly:otf-font-glyph-infoA.22 Scheme functions
ly:otf-font-table-dataA.22 Scheme functions
ly:otf-font?A.22 Scheme functions
ly:otf-glyph-countA.22 Scheme functions
ly:otf-glyph-listA.22 Scheme functions
ly:output-def-cloneA.22 Scheme functions
ly:output-def-lookupA.22 Scheme functions
ly:output-def-parentA.22 Scheme functions
ly:output-def-scopeA.22 Scheme functions
ly:output-def-set-variable!A.22 Scheme functions
ly:output-def?A.22 Scheme functions
ly:output-descriptionA.22 Scheme functions
ly:output-find-context-defA.22 Scheme functions
ly:output-formatsA.22 Scheme functions
ly:outputter-closeA.22 Scheme functions
ly:outputter-dump-stencilA.22 Scheme functions
ly:outputter-dump-stringA.22 Scheme functions
ly:outputter-moduleA.22 Scheme functions
ly:outputter-output-schemeA.22 Scheme functions
ly:outputter-portA.22 Scheme functions
ly:page-marker?A.22 Scheme functions
ly:page-turn-breakingOptimal page turning
ly:page-turn-breakingA.22 Scheme functions
ly:pango-font-physical-fontsA.22 Scheme functions
ly:pango-font?A.22 Scheme functions
ly:paper-book-headerA.22 Scheme functions
ly:paper-book-pagesA.22 Scheme functions
ly:paper-book-paperA.22 Scheme functions
ly:paper-book-performancesA.22 Scheme functions
ly:paper-book-scopesA.22 Scheme functions
ly:paper-book-systemsA.22 Scheme functions
ly:paper-book?A.22 Scheme functions
ly:paper-column::break-align-widthA.22 Scheme functions
ly:paper-column::printA.22 Scheme functions
ly:paper-fontsA.22 Scheme functions
ly:paper-get-fontA.22 Scheme functions
ly:paper-get-numberA.22 Scheme functions
ly:paper-outputscaleA.22 Scheme functions
ly:paper-score-paper-systemsA.22 Scheme functions
ly:paper-system-minimum-distanceA.22 Scheme functions
ly:paper-system?A.22 Scheme functions
ly:parse-fileA.22 Scheme functions
ly:parse-string-expressionA.22 Scheme functions
ly:parsed-undead-list!A.22 Scheme functions
ly:parser-clear-errorA.22 Scheme functions
ly:parser-cloneA.22 Scheme functions
ly:parser-define!A.22 Scheme functions
ly:parser-errorA.22 Scheme functions
ly:parser-has-error?A.22 Scheme functions
ly:parser-include-stringA.22 Scheme functions
ly:parser-lexerA.22 Scheme functions
ly:parser-lookupA.22 Scheme functions
ly:parser-output-nameA.22 Scheme functions
ly:parser-parse-stringA.22 Scheme functions
ly:parser-set-note-namesA.22 Scheme functions
ly:performance-headerA.22 Scheme functions
ly:performance-set-header!A.22 Scheme functions
ly:performance-writeA.22 Scheme functions
ly:pitch-alterationA.22 Scheme functions
ly:pitch-diffA.22 Scheme functions
ly:pitch-negateA.22 Scheme functions
ly:pitch-notenameA.22 Scheme functions
ly:pitch-octaveA.22 Scheme functions
ly:pitch-quartertonesA.22 Scheme functions
ly:pitch-semitonesA.22 Scheme functions
ly:pitch-stepsA.22 Scheme functions
ly:pitch-tonesA.22 Scheme functions
ly:pitch-transposeA.22 Scheme functions
ly:pitch<?A.22 Scheme functions
ly:pitch?A.22 Scheme functions
ly:pointer-group-interface::add-grobA.22 Scheme functions
ly:position-on-line?A.22 Scheme functions
ly:prob-immutable-propertiesA.22 Scheme functions
ly:prob-mutable-propertiesA.22 Scheme functions
ly:prob-propertyA.22 Scheme functions
ly:prob-property?A.22 Scheme functions
ly:prob-set-property!A.22 Scheme functions
ly:prob-type?A.22 Scheme functions
ly:prob?A.22 Scheme functions
ly:programming-errorA.22 Scheme functions
ly:progressA.22 Scheme functions
ly:property-lookup-statsA.22 Scheme functions
ly:protectsA.22 Scheme functions
ly:ptA.22 Scheme functions
ly:pure-callA.22 Scheme functions
ly:register-stencil-expressionA.22 Scheme functions
ly:register-translatorA.22 Scheme functions
ly:relative-group-extentA.22 Scheme functions
ly:reset-all-fontsA.22 Scheme functions
ly:round-filled-boxA.22 Scheme functions
ly:round-filled-polygonA.22 Scheme functions
ly:run-translatorA.22 Scheme functions
ly:score-add-output-def!A.22 Scheme functions
ly:score-embedded-formatA.22 Scheme functions
ly:score-error?A.22 Scheme functions
ly:score-headerA.22 Scheme functions
ly:score-musicA.22 Scheme functions
ly:score-output-defsA.22 Scheme functions
ly:score-set-header!A.22 Scheme functions
ly:score?A.22 Scheme functions
ly:separation-item::printA.22 Scheme functions
ly:set-default-scaleA.22 Scheme functions
ly:set-grob-modification-callbackA.22 Scheme functions
ly:set-middle-C!A.22 Scheme functions
ly:set-optionA.22 Scheme functions
ly:set-origin!A.22 Scheme functions
ly:set-property-cache-callbackA.22 Scheme functions
ly:skyline-empty?A.22 Scheme functions
ly:skyline-pair?A.22 Scheme functions
ly:skyline?A.22 Scheme functions
ly:slur-score-countA.22 Scheme functions
ly:smob-protectsA.22 Scheme functions
ly:solve-spring-rod-problemA.22 Scheme functions
ly:source-file?A.22 Scheme functions
ly:source-filesA.22 Scheme functions
ly:spanner-boundA.22 Scheme functions
ly:spanner-broken-intoA.22 Scheme functions
ly:spanner-set-bound!A.22 Scheme functions
ly:spanner?A.22 Scheme functions
ly:spawnA.22 Scheme functions
ly:spring-set-inverse-compress-strength!A.22 Scheme functions
ly:spring-set-inverse-stretch-strength!A.22 Scheme functions
ly:spring?A.22 Scheme functions
ly:staff-symbol-line-thicknessA.22 Scheme functions
ly:staff-symbol-staff-radiusA.22 Scheme functions
ly:staff-symbol-staff-spaceA.22 Scheme functions
ly:start-environmentA.22 Scheme functions
ly:stderr-redirectA.22 Scheme functions
ly:stencil-addA.22 Scheme functions
ly:stencil-aligned-toA.22 Scheme functions
ly:stencil-combine-at-edgeA.22 Scheme functions
ly:stencil-empty?A.22 Scheme functions
ly:stencil-exprA.22 Scheme functions
ly:stencil-extentA.22 Scheme functions
ly:stencil-fontsA.22 Scheme functions
ly:stencil-in-colorA.22 Scheme functions
ly:stencil-outlineA.22 Scheme functions
ly:stencil-rotateA.22 Scheme functions
ly:stencil-rotate-absoluteA.22 Scheme functions
ly:stencil-scaleA.22 Scheme functions
ly:stencil-stackA.22 Scheme functions
ly:stencil-translateA.22 Scheme functions
ly:stencil-translate-axisA.22 Scheme functions
ly:stencil?A.22 Scheme functions
ly:stream-event?A.22 Scheme functions
ly:string-percent-encodeA.22 Scheme functions
ly:string-substituteA.22 Scheme functions
ly:system-font-loadA.22 Scheme functions
ly:text-interface::interpret-markupA.22 Scheme functions
ly:translate-cpp-warning-schemeA.22 Scheme functions
ly:translator-contextA.22 Scheme functions
ly:translator-descriptionA.22 Scheme functions
ly:translator-group?A.22 Scheme functions
ly:translator-nameA.22 Scheme functions
ly:translator?A.22 Scheme functions
ly:transpose-key-alistA.22 Scheme functions
ly:truncate-list!A.22 Scheme functions
ly:ttf->pfaA.22 Scheme functions
ly:ttf-ps-nameA.22 Scheme functions
ly:type1->pfaA.22 Scheme functions
ly:undead?A.22 Scheme functions
ly:unitA.22 Scheme functions
ly:unpure-callA.22 Scheme functions
ly:unpure-pure-container-pure-partA.22 Scheme functions
ly:unpure-pure-container-unpure-partA.22 Scheme functions
ly:unpure-pure-container?A.22 Scheme functions
ly:usageA.22 Scheme functions
ly:verbose-output?A.22 Scheme functions
ly:versionA.22 Scheme functions
ly:warningA.22 Scheme functions
ly:warning-locatedA.22 Scheme functions
ly:wide-char->utf-8A.22 Scheme functions
LyricCombineMusicVegeu també
LyricCombineMusicVegeu també
LyricExtenderVegeu també
LyricHyphenVegeu també
LyricsVegeu també
LyricsVegeu també
LyricsVegeu també
LyricsVegeu també
LyricsVegeu també
LyricsA.17 All context properties
LyricsA.17 All context properties
lyrics, aligning with sporadic melody5.1.3 Keeping contexts alive
lyrics, using variablesTreball amb lletra i variables
LyricTextVegeu també
LyricTextVegeu també
LyricTextVegeu també
línia d’extensióLínies d’extensió i guions
línia de canvi de pentagramaLínies de canvi de pentagrama
línia de seguiment de pentagramaLínies de canvi de pentagrama
línia divisòria predeterminada, canviarBarres de compàs
línia vertical entre pentagramesLínies de reixeta
línia, barres en salts deInstruccions predefinides
línia, saltsBarres de compàs
línies addicionalsEl símbol del pentagrama
línies de reixetaLínies de reixeta
línies del pentagramaEl símbol del pentagrama
línies divisòriesBarres de compàs
línies divisòries invisiblesBarres de compàs
línies divisòries manualsBarres de compàs
línies divisòries, símbols sobre lesIndicacions de text

M
mAcords més usuals
magnification->font-sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magnification->font-size4.2.2 Setting the staff size
magnifying textA.11.1 Font
magnifyMusicSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magnifyMusicA.19 Available music functions
magnifyStaffA.19 Available music functions
magstepSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magstep4.2.2 Setting the staff size
magstep5.4.3 Distances and measurements
majAcords més usuals
major seven symbolsInstruccions predefinides
major, modeArmadura de la tonalitat
majorSevenSymbolNoms d’acord personalitzats
makamVegeu també
makamNoms de les notes en turc
makamlarVegeu també
makamlarVegeu també
makamlarNoms de les notes en turc
make-dynamic-scriptIndicacions dinàmiques contemporànies
make-pango-font-treeTipus de lletra del document complet
makeClustersA.19 Available music functions
makeDefaultStringTuningA.19 Available music functions
manteniment, pedal, estils dePedals de piano
mantenir música etiquetadaÚs d’etiquetes
manual line breaks4.3.1 Line breaking
manual, canvi de pentagramaCanvi manual de pentagrama
manual, marca d’assaigMarques d’assaig
manual, marca de repeticióMarques de repetició manual
ManualsLilyPond — Referència de la notació
ManualsLilyPond — Referència de la notació
manuals, barresBarres automàtiques
manuals, barresBarres manuals
manuals, barres de compàsBarres de compàs
manuals, línies divisòriesBarres de compàs
maqamVegeu també
maqamsReferències per a música àrab
maracasAncient scripts
marca d’assaig, estilMarques d’assaig
marca d’assaig, formatMarques d’assaig
marca de assaig manualMarques d’assaig
marca de polsFragments de codi seleccionats
marcatgeIntroducció al marcatge de text
marcatge condicionalDisposició personalitzada de capçaleres i peus de pàgina
marcatge de diverses líniesAlineació de text
marcatge de diverses pàginesElements de marcatge de diverses pàgines
marcatge de textIntroducció al marcatge de text
marcatge sobre silencis multicompàsSilencis de compas complet
marcatge, caràcters especials en mode deIntroducció al marcatge de text
marcatge, centrar a la pàginaAlineació de text
marcatge, elements, alinearAlineació de text
marcatge, expressions deIntroducció al marcatge de text
marcatge, farciment de textos deNotació gràfica dins d’elements de marcatge
marcatge, notació musical dins deNotació musical dins d’elements de marcatge
marcatge, partitura dins deNotació musical dins d’elements de marcatge
marcatge, sintaxiIntroducció al marcatge de text
marcatge, text de, diverses pàginesElements de marcatge de diverses pàgines
marcatge, text, ajustat a paraulesAlineació de text
marcatge, text, alinearAlineació de text
marcatge, text, decorarNotació gràfica dins d’elements de marcatge
marcatge, text, emmarcarNotació gràfica dins d’elements de marcatge
marcatge, text, instruccions de alineacióAlineació de text
marcatoArticulacions i ornaments
marcatoA.14 List of articulations
marge, text fora delVegeu també
markA.19 Available music functions
MarkEventVegeu també
MarkEventVegeu també
Markup construction in SchemeIndicacions dinàmiques contemporànies
Markup construction in SchemeVegeu també
markup-markup-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
markup-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
markupMapA.19 Available music functions
Mark_engraverVegeu també
Mark_engraverVegeu també
marques de fraseigLligadures de fraseig
martell activatFragments de codi seleccionats
matisosMatisos dinàmics
matisos absolutsMatisos dinàmics
matisos, diversos sobre una notaMatisos dinàmics
matisos, posició verticalMatisos dinàmics
max-systems-per-page\paper variables for line breaking
maximaVegeu també
maximaVegeu també
maxima, silenci deSilencis
measureLengthEstablir el comportament de les barres automàtiques
measureLengthGestió del temps
measurePositionAnacrusis
measurePositionGestió del temps
Medicaea, Editio2.9 Notació antiga
Medicaea, Editio2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
melismaDiverses notes sobre una síl·laba
melismaVegeu també
melismataDiverses notes sobre una síl·laba
melismes, barres enBarres automàtiques
melodia alternativa, canvi a unaCanvi a una melodia alternativa
melodia, mostrar las duracionsMostrar els ritmes de la melodia
menor, modeArmadura de la tonalitat
mensuració, símbol deIndicacions de compàs de la música mensural
mensural2.9 Notació antiga
mensural2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
Mensural clefA.10 Clef styles
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural notationVegeu també
mensural, música, transcripció deFragments de codi seleccionats
MensuralStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
MensuralVoiceContextos de la música mensural
mensurstriche, dissenyFragments de codi seleccionats
merging textA.11.2 Align
merging textA.11.2 Align
mesura, música senseGestió del temps
metadades de MIDI3.2.3 Creació de metadades al fitxers de sortida
metadades de PDF3.2.3 Creació de metadades al fitxers de sortida
meterVegeu també
metre polimètricNotació polimètrica
metre, estil deIndicació de compàs
metronomeVegeu també
metronome markVegeu també
MetronomeMarkVegeu també
metronomic indicationVegeu també
metrònom, indicació deIndicacions metronòmiques
metrònom, indicació de, amb textIndicacions metronòmiques
Mezzosoprano clefA.10 Clef styles
mezzosoprano, clau deClau
microtonsNoms de les notes en altres llengües
microtons, tabulaturaTabulatures personalitzades
mid tom tomAncient scripts
Mida dels objectesVegeu també
MIDITransposició dels instruments
MIDI3.5 Creació de sortida MIDI
MIDI amb repeticions3.5.6 Ús de les repeticions amb el MIDI
MIDI instrumentsReferències per a percussió
MIDI instrumentsVegeu també
MIDI instrumentsNotació bàsica de percussió
MIDI instrumentsVegeu també
MIDI instrumentsVegeu també
MIDI instruments3.5.5 Ús dels instruments MIDI
MIDI instrumentsVegeu també
MIDI, canals3.5.7 Assignació de canals MIDI
MIDI, definicions de contextEstabliment de les propietats del bloc MIDI
MIDI, equalització3.5.4 Control de les dinàmiques del MIDI
MIDI, instruments3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI
MIDI, matisos dinàmics3.5.4 Control de les dinàmiques del MIDI
MIDI, notació amb suport3.5 Creació de sortida MIDI
MIDI, notació no suportada3.5.1 Notació amb suport del MIDI
MIDI, pistes3.5.7 Assignació de canals MIDI
MIDI, transposicióTransposició dels instruments
MIDI, volum3.5.4 Control de les dinàmiques del MIDI
midiBalance3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiChannelMapping3.5.7 Assignació de canals MIDI
midiChorusLevel3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiExpression3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiPanPosition3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiReverbLevel3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
min-systems-per-page\paper variables for line breaking
minimum-Y-extentWithin-system spacing properties
minimumFretTabulatures predeterminades
minimumFretDiagrames de trast automàtics
minimumPageTurnLengthOptimal page turning
minimumRepeatLengthForPageTurnOptimal page turning
minorChordModifierNoms d’acord personalitzats
mirroring markupA.11.3 Graphic
mitjos, intervalsReferències per a música àrab
mixedPedals de piano
mixolidi, modeArmadura de la tonalitat
modal, inversió Inversió modal
modal, transposició Transposició modal
modalInversionA.19 Available music functions
modals, transformacionsTransformacions modals
modalTransposeA.19 Available music functions
modeparser variable
mode d’acords2.7.1 Mode d’acords
modernAlteracions accidentals automàtiques
modern de precaució, alteracions d’estilAlteracions accidentals automàtiques
modern, alteracions d’estilAlteracions accidentals automàtiques
modern, alteracions d’estilAlteracions accidentals automàtiques
modern, alteracions d’estilAlteracions accidentals automàtiques
modern, estil de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
modern-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
modern-precaució, estil d’alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
modern-voiceAlteracions accidentals automàtiques
modern-voice-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
moderntab, clauTabulatures personalitzades
modesArmadura de la tonalitat
modes eclesiàsticsArmadura de la tonalitat
modificadors d’acordAcords més usuals
Modifying context plug-insVegeu també
Modifying context plug-insNoms d’instruments
Modifying context plug-insVegeu també
Modifying context plug-insVegeu també
Modifying context propertiesVegeu també
Modifying ties and slursVegeu també
Modifying ties and slursAdvertiments i problemes coneguts
mordentArticulacions i ornaments
mordentArticulation scripts
mordent ascendentArticulacions i ornaments
mordent circularArticulacions i ornaments
mordent circular, inversArticulacions i ornaments
mordente descendentArticulacions i ornaments
mordentsNotes d’adorn
mordentsDefinicions per a la gaita
Moviment d'objectesAlineació de text
Moviment d'objectesVegeu també
moviments, diversos3.1.2 Diverses partitures a un llibre
multi-measure restVegeu també
multicompàs, posicionament dels silencisFragments de codi seleccionats
multicompàs, silenci, adjuntar textSilencis de compas complet
multicompàs, silenci, amb marcatgesSilencis de compas complet
multicompàs, silenci, aplicar un calderó aSilencis de compas complet
multicompàs, silencisSilencis de compas complet
multicompàs, silencis, contracció deSilencis de compas complet
multicompàs, silencis, digitacions iVegeu també
multicompàs, silencis, expansió deSilencis de compas complet
multicompàs, silencis, inscripció enSilencis de compas complet
MultiMeasureRestVegeu també
MultiMeasureRestNumberVegeu també
MultiMeasureRestTextSilencis de compas complet
Music classesVegeu també
Music definitions5.2.1 Navigating the program reference
Music function usageVegeu també
Music functions5.6 Using music functions
Music functionsVegeu també
musica ficta, alteracionsAlteracions d’anotació (musica ficta)
musicals, glifsMarques d’assaig
musicals, guiesGuies musicals
musicMapA.19 Available music functions
musicològic, anàlisiClaus d’anàlisi
musicQuotesparser variable
mutable objectsmutable
mutable propertiesmutable
mute bongoAncient scripts
mute congaAncient scripts
mute timbaleAncient scripts
Mètodes d'ajustamentVegeu també
música desplegada amb finals alternatiusRepeticions explícites
música dins de marcatgeNotació musical dins d’elements de marcatge
música intercaladaEscriptura de música en paral·lel
música para principiantsCaps de notes de Notació Fàcil
música religiosa2.1.7 Càntics salms i himnes
música sense mesuraGestió del temps
música sense metreMúsica sense compassos
música sense metre, alteracionsMúsica sense compassos
música sense metre, barresMúsica sense compassos
música sense metre, barres de compàsMúsica sense compassos
música sense metre, números de compàsMúsica sense compassos
Música vocalVegeu també
música, fragments3.4 Control de la sortida

N
N.C., símbolImpressió dels noms d’acord
Naming conventions of objects and propertiesVegeu també
Naming conventions of objects and propertiesVegeu també
natural, notaAlteracions accidentals
naturals, harmònicsHarmònics
neo-modernAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern de precaució, estilo de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern, estilo de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voiceAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voice, estil d’alteracióAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voice-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voice-cautionary, estil de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
neomensural2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
Nesting music expressions5.1.7 Context layout order
Nesting music expressionsVegeu també
new contexts5.1.2 Creating and referencing contexts
New markup list command definitionVegeu també
new spacing section4.5.2 New spacing section
New_fingering_engraverVegeu també
New_fingering_engraver5.2.1 Navigating the program reference
niente, alFragments de codi seleccionats
niuada, repeticióAdvertiments i problemes coneguts
Niuat d'expressions musicalsPentagrames d’Ossia
Niuat d'expressions musicalsVegeu també
niuat de pentagramesGrups de pentagrames niuats
niuats, claus de pentagramaGrups de pentagrames niuats
nivell superior, text delText separat
no buits, textosScripts de text
no musicals, símbolsNotació gràfica dins d’elements de marcatge
no-resetAlteracions accidentals automàtiques
nom del cantantAfegir el nom dels cantants als versos
noms d’instrument, canviarNoms d’instruments
noms d’instruments, centratNoms d’instruments
noms de instrument, afegir a d’altres contextosNoms d’instruments
noms de les notesEscriptura d’octava absoluta
Noms de nota àrabsNoms de nota àrabs
noms de personatgesNoms dels personatges
NonMusicalPaperColumnVegeu també
nonstaff-nonstaff-spacingWithin-system spacing properties
nonstaff-relatedstaff-spacingWithin-system spacing properties
nonstaff-unrelatedstaff-spacingWithin-system spacing properties
noPageBreakA.19 Available music functions
noPageTurnA.19 Available music functions
normalsizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
nota d’espaiatSilencis invisibles
nota obertaArticulacions i ornaments
nota tapadaArticulacions i ornaments
nota, cap de, en aspesCaps de nota especials
nota, cap de, en parlatoCaps de nota especials
nota, cap de, en rombeCaps de nota especials
nota, cap de, estilsCaps de nota especials
nota, cap de, guitarraCaps de nota especials
nota, cap de, harmònicsCaps de nota especials
nota, cap especial deCaps de nota especials
nota, duració predeterminadaDuració de les notes
notació dins de marcatgeNotació musical dins d’elements de marcatge
notació gràficaNotació gràfica dins d’elements de marcatge
notació, explicació deGlobus d’ajuda
notació, mida del tipus de lletraSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
note headVegeu també
note headVegeu també
Note head stylesCaps de nota especials
note head stylesA.9 Note head styles
Note head stylesVegeu també
Note head stylesFragments de codi seleccionats
Note head stylesVegeu també
Note head stylesVegeu també
Note head stylesCaps de nota de la música mensural
Note head stylesVegeu també
Note head stylesVegeu també
note valueVegeu també
note-collision-interfaceA.18 Layout properties
note-collision-interfaceA.18 Layout properties
note-collision-interfaceA.18 Layout properties
note-eventVegeu també
note-eventVegeu també
note-eventVegeu també
note-head-interfaceVegeu també
note-head-interfaceVegeu també
note-head-interfaceVegeu també
NoteCollisionVegeu també
NoteColumnVegeu també
NoteHeadVegeu també
NoteHeadVegeu també
NoteHeadVegeu també
notes acoloridesAcoloriment d’objectes
notes acolorides en acordsVegeu també
notes al peu3.2.4 Creació de notes al peu
notes al peu dins d’expressions musicalsNotes al peu dins d’expressions musicals
notes al peu en text independentNotes al peu en text independent
Notes al peu, basades en esdeveniments Notes al peu basades en esdeveniments
notes al peu, basades en temps notes al peu basades en temps
notes d’adornDefinicions per a la gaita
notes d’adorn, canviar els ajustos de disposicióNotes d’adorn
notes de adorno, ajustamentNotes d’adorn
notes de pentagrama creuatCanvi manual de pentagrama
notes de pentagrama creuatPliques de pentagrama creuat
notes entre parèntesisParèntesis
notes fantasmaParèntesis
notes guiaCites a altres veus
notes guiaFormat de les notes guia
notes invisiblesNotes ocultes
notes ocultesNotes ocultes
notes petitesFormat de les notes guia
notes transparentsNotes ocultes
notes within text by log and dot-countA.11.4 Music
notes within text by stringA.11.4 Music
notes, amb doble puntetDuració de les notes
notes, amb puntetDuració de les notes
notes, cap de, forma de rombeHarmònics
notes, caps deSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
notes, caps de, AikenCaps de notes amb formes diverses
notes, caps de, arpa sacraCaps de notes amb formes diverses
notes, caps de, barradesImprovisació
notes, caps de, Christian HarmonyCaps de notes amb formes diverses
notes, caps de, con formesCaps de notes amb formes diverses
notes, caps de, estudioCaps de notes de Notació Fàcil
notes, caps de, FunkCaps de notes amb formes diverses
notes, caps de, Harmonia SacraCaps de notes amb formes diverses
notes, caps de, improvisacióImprovisació
notes, caps de, notació simplificadaCaps de notes de Notació Fàcil
notes, caps de, para practicarCaps de notes de Notació Fàcil
notes, caps de, Southern HarmonyCaps de notes amb formes diverses
notes, caps de, WalkerCaps de notes amb formes diverses
notes, claus d’agrupació deClaus d’anàlisi
notes, col·lisions deResolució de les col·lisions
notes, divisió deDivisió automàtica de les notes
notes, duració deDuració de les notes
notes, longitud deDuració de les notes
notes, noms de, en altres llengüesNoms de les notes en altres llengües
notes, noms holandesos deAlteracions accidentals
notes, noms predeterminatsAlteracions accidentals
notes, spacing horizontally4.5.2 New spacing section
notes, transport deTransposició
NoteSpacingVegeu també
NoteSpacing4.5.1 Horizontal spacing overview
NoteSpacingVegeu també
Note_heads_engraverDivisió automàtica de les notes
Note_heads_engraverVegeu també
Note_heads_engraverVegeu també
Note_heads_engraverVegeu també
Note_heads_engraverVegeu també
Note_head_line_engraverVegeu també
Note_spacing_engraverVegeu també
nou pentagramaCreació d’instàncies de pentagrames nous
NullVoicePolifonia amb lletres compartides
número de compassos, format deFragments de codi seleccionats
número de compàsGestió del temps
número de compàs, col·lisióVegeu també
número de compàs, comprovació deComprovació de compàs i de número de compàs
números de compàsNumeració de compassos
números de compàs i repeticionsAdvertiments i problemes coneguts
números de compàs, cadènciesMúsica sense compassos
números de compàs, espaiat regularNumeració de compassos
números de compàs, música sense metreMúsica sense compassos
números de corda comparat amb digitacionsIndicació dels números de corda

O
Objectes i interfíciesVegeu també
objectes, acolorirAcoloriment d’objectes
Objects and interfacesVegeu també
Objects and interfacesVegeu també
objects, coloringPainting objects white
objects, overwritingPainting objects white
objects, rotatingRotating layout objects
objects, visibility of5.4.7 Visibility of objects
oblit, estil de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
octavaIndicadors d’octava
octava, comprovació deComprovació d’octava
octava, correcció deComprovació d’octava
octava, especificació absolutaEscriptura d’octava absoluta
octava, especificació relativaEscriptura d’octava relativa
octava, introducció absolutaEscriptura d’octava absoluta
octava, introducció relativaEscriptura d’octava relativa
octava, marca de canvi deEscriptura d’octava absoluta
octava, transposicióClau
octava, transposició, opcionalClau
octavationVegeu també
octaveCheckA.19 Available music functions
ocultament de pentagramesOcultament de pentagrames
ocultar pentagramesOcultament de pentagrames
ocultes, notesNotes ocultes
offsetA.19 Available music functions
offsetting5.3.6 The \offset command
omitA.19 Available music functions
on-the-flyDisposició personalitzada de capçaleres i peus de pàgina
onceA.19 Available music functions
openFermata scripts
open bongoAncient scripts
open congaAncient scripts
open high hatAncient scripts
open timbaleAncient scripts
operacions modalsTransformacions modals
operació d’inversió nmodal Inversió modal
operació de inversióInversió
operació de retrogradacióRetrogradació
operació de transposició Transposició modal
Optical spacing4.5.1 Horizontal spacing overview
Optical spacingVegeu també
oratoris2.1.5 Música coral
Organitzar les peces mitjançant variablesVegeu també
Organitzar les peces mitjançant variablesVegeu també
Organitzar les peces mitjançant variablesÚs de les variables
Organitzar les peces mitjançant variablesVegeu també
Organitzar les peces mitjançant variablesVegeu també
Organizing pieces with variables5.1.2 Creating and referencing contexts
Organizing pieces with variablesVegeu també
ornamentacióArticulacions i ornaments
ornamentsNotes d’adorn
ornamentsArticulacions i ornaments
orquestrals, cordes2.3 Instruments de corda sense trasts
ossiaVegeu també
ossiaOcultament de pentagrames
Other sources of information5.2.2 Layout interfaces
Other sources of informationVegeu també
Otomana, músicaReferències per a música clàssica de Turquia
ottavaA.19 Available music functions
ottava-bracket-interfaceVegeu també
OttavaBracketVegeu també
Ottava_spanner_engraverVegeu també
outer-margin\paper variables for two-sided mode
output definitionsOutput definitions - blueprints for contexts
output-countparser variable
output-defoutput-def
output-suffixparser variable
outside-staff-horizontal-padding4.4.3 Vertical collision avoidance
outside-staff-padding4.4.3 Vertical collision avoidance
outside-staff-priority4.4.3 Vertical collision avoidance
overridePropertyA.19 Available music functions
OverridePropertyVegeu també
overrides, reverting5.3.3 The \override command
overrideTimeSignatureSettingsA.19 Available music functions
overriding for only one moment5.3.3 The \override command
overriding properties within text markupA.11.7 Other
overtie-ing textA.11.1 Font
overwriting objectsPainting objects white

P
padding5.2.3 Determining the grob property
padding textA.11.2 Align
padding text horizontallyA.11.2 Align
page breaking, manualManual page breaking
page breaks4.5.4 Line width
Page layoutVegeu també
page layout4.5.4 Line width
Page layoutDisposicions de la partitura per a música coral
Page layoutVegeu també
Page layoutReferències per a òpera i musicals
Page layoutVegeu també
page numbers in roman numerals\paper variables for page numbering
page numbers, auto-numbering\paper variables for page numbering
page numbers, specify the first\paper variables for page numbering
page numbers, suppress\paper variables for page numbering
page size4.1.2 Paper size and automatic scaling
page, orientationSetting the paper size
page-breaking\paper variables for page breaking
page-breaking-system-system-spacing\paper variables for page breaking
page-count\paper variables for page breaking
page-number-type\paper variables for page numbering
page-spacing-weightMiscellaneous \paper variables
pageBreakA.19 Available music functions
pageTurnA.19 Available music functions
palmMuteA.19 Available music functions
palmMuteOnA.19 Available music functions
PangoExplicació dels tipus de lletra
Panorama en MIDI3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
paper size4.1.2 Paper size and automatic scaling
paper size, landscapeSetting the paper size
paper size, orientationSetting the paper size
paper variables for shifts and indentsNoms d’instruments
paper variables for shifts and indentsVegeu també
paper-height4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
paper-width\paper variables for widths and margins
parallelMusicA.19 Available music functions
paral·lel, música enEscriptura de música en paral·lel
parcial, compàsAnacrusis
parentheses-interfaceVegeu també
ParenthesesItemVegeu també
Parenthesis_engraverVegeu també
parenthesizeA.19 Available music functions
parlatoMúsica parlada
parlato, caps de notaCaps de nota especials
Parmesan fontA.8 The Emmentaler font
parserparser
parser variableparser variable
partVegeu també
part en començarAnacrusis
partcombineA.19 Available music functions
partcombineDownA.19 Available music functions
partcombineForceA.19 Available music functions
partCombineListenerparser variable
PartCombineMusicVegeu també
partcombineUpA.19 Available music functions
partialA.19 Available music functions
Partitura vocal a quatre veus SATBReferències per a música coral
Partitura vocal a quatre veus SATBVegeu també
partitura, a dins de marcatgeNotació musical dins d’elements de marcatge
Partitures i particel·les3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond
Partitures i particel·lesVegeu també
parts cantades2.1.5 Música coral
parts, combinació automàticaCombinació automàtica de les parts
parts, combinador deCombinació automàtica de les parts
parèntesi de cela de repetició de textMarques de repetició manual
parèntesi, alteració ambAlteracions accidentals
parèntesisParèntesis
parèntesis en angleNotes a un acord
paths, drawingA.11.3 Graphic
pausa, marques deMarques de respiració
pautaCreació d’instàncies de pentagrames nous
pauta de corAgrupament de pentagrames
pauta, escalat dePentagrames d’Ossia
pedal d’orgueArticulacions i ornaments
pedal de manteniment, estil dePedals de piano
pedal dretPedals de piano
pedal fortePedals de piano
pedal high hatAncient scripts
pedal sostenutoPedals de piano
pedal, estils d’indicacióPedals de piano
pedal, indicació mixtaPedals de piano
pedal, indicació por clauPedals de piano
pedal, indicació textualPedals de piano
pedals de l’arpaPedals d’arpa
pedals de l’arpa, diagramesPedals d’arpa
pedals de pianoPedals de piano
pedalSustainStylePedals de piano
pentagrama a la francesaPentagrames d’Ossia
pentagrama buitOcultament de pentagrames
pentagrama creuat, arpegis amb parèntesisAdvertiments i problemes coneguts
pentagrama creuat, plica dePliques de pentagrama creuat
pentagrama creuat, trèmol deVegeu també
pentagrama de percussióCreació d’instàncies de pentagrames nous
pentagrama únicCreació d’instàncies de pentagrames nous
pentagrama únic, polifonia dePolifonia en un sol pentagrama
pentagrama, aturar i iniciar línies delEl símbol del pentagrama
pentagrama, canviLínies de canvi de pentagrama
pentagrama, canvi automàtic deCanvi automàtic de pentagrama
pentagrama, canvi deLínies de canvi de pentagrama
pentagrama, canvis manuals deCanvi manual de pentagrama
pentagrama, iniciarCreació d’instàncies de pentagrames nous
pentagrama, instanciarCreació d’instàncies de pentagrames nous
pentagrama, línia de canvi deLínies de canvi de pentagrama
pentagrama, modificar les línies delEl símbol del pentagrama
pentagrama, nouCreació d’instàncies de pentagrames nous
pentagrama, ocultament deOcultament de pentagrames
pentagrama, símbol delEl símbol del pentagrama
pentagrames d’instruments de teclatReferències per a teclats
pentagrames de pianoAgrupament de pentagrames
pentagrames de pianoReferències per a teclats
pentagrames niuatsGrups de pentagrames niuats
pentagrames, diversosAgrupament de pentagrames
pentagrames, grup deAgrupament de pentagrames
percentRepeticions de compàs o part d’ells
percent repeatVegeu també
percentatge, repetició deRepeticions de compàs o part d’ells
PercentRepeatVegeu també
PercentRepeatCounterVegeu també
PercentRepeatedMusicVegeu també
Percent_repeat_engraverVegeu també
Percussion clefA.10 Clef styles
Percussion notesNotació bàsica de percussió
Percussion notesVegeu també
percussióNotació bàsica de percussió
percussióPautes de percussió
percussió, clauNotació bàsica de percussió
percussió, pauta deCreació d’instàncies de pentagrames nous
personalització dels noms d’acordNoms d’acord personalitzats
personalitzada, marca d’assaigMarques d’assaig
personalitzades, afinacions de cordesTabulatures personalitzades
personalitzats, afegir diagrames de trastDiagrames predefinits de trasts
personalitzats, diagrames de trastsMarcatges de diagrames de trasts
personalizados, diagramas de trastesMarcatges de diagrames de trasts
personatges, nomsNoms dels personatges
petites, notesFormat de les notes guia
Petrucci2.9 Notació antiga
Petrucci2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
Petrucci clefA.10 Clef styles
peus de pàgina3.2 Títols i encapçalaments
PhrasingSlurVegeu també
phrasingSlurDashPatternA.19 Available music functions
pianoAlteracions accidentals automàtiques
piano de precaució, alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
piano de precaució, estilo de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
piano, alteracions deAlteracions accidentals automàtiques
piano, estil de alteracions deAlteracions accidentals automàtiques
piano, música de, matisos centratsReferències per a teclats
piano, pedals dePedals de piano
piano, pentagrames deAgrupament de pentagrames
piano, pentagrames deReferències per a teclats
piano, sistema deAgrupament de pentagrames
piano-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
PianoPedalBracketVegeu també
PianoStaffReferències per a teclats
PianoStaffCanvi automàtic de pentagrama
PianoStaffVegeu també
PianoStaffVegeu també
PianoStaffVegeu també
PianoStaffVegeu també
Piano_pedal_engraverVegeu també
picatArticulacions i ornaments
Pitch namesVegeu també
Pitch namesVegeu també
Pitch namesVegeu també
Pitch namesVegeu també
Pitch namesVegeu també
pitchedTrillA.19 Available music functions
pitchnamesparser variable
Pitch_squash_engraverMostrar els ritmes de la melodia
Pitch_squash_engraverVegeu també
Pitch_squash_engraverVegeu també
Pitch_squash_engraverA.17 All context properties
pizzicato, BartókPizzicato de Bartok (Snap)
pizzicato, snapPizzicato de Bartok (Snap)
placing horizontal brackets around textA.11.3 Graphic
placing parentheses around textA.11.3 Graphic
placing vertical brackets around textA.11.3 Graphic
plantilla música àrabExemple de música àrab
Plantilles de conjunts vocalsPosicionament vertical de la lletra
Plantilles de conjunts vocalsVegeu també
Plantilles de conjunts vocalsReferències per a música coral
Plantilles de conjunts vocalsVegeu també
Plantilles de conjunts vocalsVegeu també
Plantilles de conjunts vocalsVegeu també
Plantilles de quartet de cordaReferències per a cordes sense trasts
Plantilles de quartet de cordaVegeu també
Plantilles incorporadesReferències per a música coral
plicaPliques
plica amuntPliques
plica avallPliques
plica creuadaNotes d’adorn
plica de pentagrama creuatPliques de pentagrama creuat
plica invisiblePliques
plica neutralPliques
plica, direccióPliques
pliques de pentagrama creuatPliques de pentagrama creuat
pointAndClickOffA.19 Available music functions
pointAndClickOnA.19 Available music functions
pointAndClickTypesA.19 Available music functions
polifonia en un sol pentagramaPolifonia en un sol pentagrama
polifonia, lletra compartidaPolifonia amb lletres compartides
polifònica, músicaResolució de les col·lisions
polimètric, metre, barres en Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i compassos d’igual longitud
polimètrics, compassosNotació polimètrica
polymetricVegeu també
polymetricVegeu també
polymetric scores5.1.4 Modifying context plug-ins
polymetric time signatureVegeu també
polyphonyVegeu també
portatoVegeu també
portatoA.14 List of articulations
posicionament de la lletraPosicionament vertical de la lletra
posició i celleta, indicació per a instruments de trastsIndicació de la posició i la celleta
PostScriptNotació gràfica dins d’elements de marcatge
PostScript encapsulat, sortida de3.4.3 Formats de sortida alternatius
potència, acords deIndicació d’acords de potència o de cinquena buida
power chordVegeu també
prallArticulation scripts
pralldownArticulation scripts
prallmordentArticulacions i ornaments
prallmordentArticulation scripts
prallprallArticulacions i ornaments
prallprallArticulation scripts
prallupArticulation scripts
precaució, alteracions de piano deAlteracions accidentals automàtiques
precaució, alteració deAlteracions accidentals
precaució, estilo de alteracions, pianoAlteracions accidentals automàtiques
predefinides, afinacions, per a instruments de trastTabulatures personalitzades
predeterminada, duració de la notaDuració de les notes
predeterminada, línia divisòria, canviarBarres de compàs
predeterminat, estil de las alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
predeterminats, noms de notaAlteracions accidentals
prima volta1.4.1 Repeticions llargues
primera i segona vegada1.4.1 Repeticions llargues
primera i segona vegada i lletraRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
primera i segona vegada, amb lligaduresRepeticions normals
primera i segona vegada, claus i lligadures enLligadures d’unió
primera i segona vegada, repeticionsRepeticions explícites
principiants, música per aCaps de notes de Notació Fàcil
print-all-headersMiscellaneous \paper variables
print-first-page-number\paper variables for page numbering
print-page-number\paper variables for page numbering
printing orderPainting objects white
probprob
progressives, barresBarres progressives
properties5.3.2 The \set command
Properties found in interfacesVegeu també
Properties of layout objectsVegeu també
properties, grob5.3.3 The \override command
property objectprob
propertyOverrideA.19 Available music functions
propertyRevertA.19 Available music functions
propertySetA.19 Available music functions
PropertySetVegeu també
propertyTweakA.19 Available music functions
propertyUnsetA.19 Available music functions
Proportional notationDuració de les notes
Proportional notationVegeu també
pulsacions por minutIndicacions metronòmiques
pulsacions, agrupacióFragments de codi seleccionats
puntejades, lligadures de fraseigLligadures de fraseig
puntet, notes ambDuració de les notes
punts, lligadura deLligadures d’expressió
punts, lligadures deLligadures d’unió
puntuacióIntroducció de la lletra
puntuació en la lletraIntroducció de la lletra
pure containers, Scheme5.5.6 Unpure-pure containers
pushToTagA.19 Available music functions
putting space around textA.11.2 Align
pàgines, marcatge de diversesElements de marcatge de diverses pàgines

Q
q, repetició d’acordsRepetició d’acords
q, repetició d’acordsTabulatures predeterminades
Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligaduresVegeu també
Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligaduresVegeu també
quarter toneVegeu també
quarts de toAlteracions accidentals
quarts de to, alteracionsVegeu també
quarts de to, tabulaturaTabulatures personalitzades
quotedCueEventTypesCites a altres veus
quotedEventTypesCites a altres veus
quoteDuringA.19 Available music functions
QuoteMusicVegeu també

R
rSilencis
RSilencis de compas complet
ragged-bottom4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
ragged-last\paper variables for widths and margins
ragged-last4.5.4 Line width
ragged-last-bottom4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
ragged-right\paper variables for widths and margins
ragged-right4.5.4 Line width
raising textA.11.2 Align
rang de alturesTessitura
rastVegeu també
Ratisbona, Editio2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
raïm (clúster)Clústers
recordatòria, alteracióAlteracions accidentals
reduceChordsA.19 Available music functions
referencing contexts5.1.2 Creating and referencing contexts
referencing page labels in textA.11.7 Other
referencing page numbers in textA.11.7 Other
referencing page numbers in textA.11.7 Other
refiletArticulacions i ornaments
refilet amb nota i alteracióRefilets
refiletsRefilets
refilets de nota explícitaRefilets
reguladorMatisos dinàmics
reguladors acampanatsFragments de codi seleccionats
reguladors de FerneyhoughFragments de codi seleccionats
reguladors de tipus constantFragments de codi seleccionats
regular line breaks4.3.1 Line breaking
RehearsalMarkVegeu també
RehearsalMarkVegeu també
reixeta, línies deLínies de reixeta
relatiuEscriptura d’octava relativa
relatiu, acords en alçadaNotes a un acord
relatiu, mode, autocanviador iCanvi automàtic de pentagrama
relatiu, mode, transposició iVegeu també
relativa, especificació de l’octavaEscriptura d’octava relativa
relativa, introducció de l’octava, i acordsEscriptura d’octava relativa
relativeA.19 Available music functions
RelativeOctaveCheckVegeu també
RelativeOctaveMusicVegeu també
relatives, especificació d’octavesEscriptura d’octava relativa
RemoveAllEmptyStavesA.20 Context modification identifiers
RemoveEmptyStavesA.20 Context modification identifiers
removeWithTagA.19 Available music functions
removing cue notesFormat de les notes guia
renaixement, música delFragments de codi seleccionats
repeatVegeu també
repeatCommandsMarques de repetició manual
RepeatedMusicVegeu també
RepeatedMusicVegeu també
RepeatedMusicVegeu també
RepeatSlashVegeu també
RepeatSlashEventVegeu també
repeticionsBarres de compàs
repeticions al MIDI3.5.6 Ús de les repeticions amb el MIDI
repeticions alternativesRepeticions explícites
repeticions amb primera i segona vegadaRepeticions explícites
repeticions desplegadesRepeticions explícites
repeticions desplegades amb finals alternatiusRepeticions explícites
repeticions explícitesRepeticions explícites
repeticions i glissandiAdvertiments i problemes coneguts
repeticions i lletraLletra i repeticions
repeticions i lligadura d’expressióAdvertiments i problemes coneguts
repeticions normals1.4.1 Repeticions llargues
repeticions, amb lligaduresRepeticions normals
repeticions, amb segnoRepeticions normals
repeticions, lletres i números de compàsFragments de codi seleccionats
repeticions, números de compàs de primer i segona vegadaFragments de codi seleccionats
repetició amb comprovacions de compàsRepeticions normals
repetició amb finals alternatius1.4.1 Repeticions llargues
repetició amb qTabulatures predeterminades
repetició ambiguaAdvertiments i problemes coneguts
repetició con anacrusaRepeticions normals
repetició curtaRepeticions de compàs o part d’ells
repetició de compàsRepeticions de compàs o part d’ells
repetició de la lletra amb finals alternatiusRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
repetició de la lletra amb primera i segona vegadaRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
repetició de percentatgeRepeticions de compàs o part d’ells
repetició de trèmolRepeticions de trèmol
repetició i números de compàsAdvertiments i problemes coneguts
repetició manualMarques de repetició manual
repetició niuadaAdvertiments i problemes coneguts
repetició, amb qRepetició d’acords
repetició, barres deBarres de compàs
repetició, canviar finals alternatiusMarques de repetició manual
repetició, canviar número deMarques de repetició manual
repetició, començament deMarques de repetició manual
repetició, comptador de temps de laAdvertiments i problemes coneguts
repetició, final deMarques de repetició manual
repetició, lligadures d’unió enLligadures d’unió
reservats, impressió de caràctersIntroducció al marcatge de text
resetRelativeOctaveA.19 Available music functions
respiracionsMarques de respiració
RestVegeu també
rest-eventCites a altres veus
restaurar les propietats predeterminades del tipus de compàsIndicació de compàs
RestCollisionVegeu també
restrainOpenStringsTabulatures predeterminades
rests or multi-measure-rests within text by log and dot-countA.11.4 Music
rests or multi-measure-rests within text by stringA.11.4 Music
rests, ancientSilencis de la música mensural
Rest_engraverVegeu també
retrogradació, transformació deRetrogradació
retrogradeA.19 Available music functions
Reverberació en MIDI3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
reverseturnArticulation scripts
reverting overrides5.3.3 The \override command
RevertPropertyVegeu també
revertTimeSignatureSettingsA.19 Available music functions
rgb, colorAcoloriment d’objectes
rgb-colorAcoloriment d’objectes
rheelFermata scripts
RhythmicStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
RhythmicStaffVegeu també
RhythmicStaffVegeu també
Rhythmic_column_engraverVegeu també
ride bellAncient scripts
ride cymbalAncient scripts
right aligning textA.11.2 Align
right-margin\paper variables for widths and margins
rightHandFingerA.19 Available music functions
rodona, silencis de, per a un compàs completSilencis de compas complet
rombe, caps de notaCaps de nota especials
rombe, caps en forma deHarmònics
rotating objectsRotating layout objects
Rotating objectsExplicació dels tipus de lletra
Rotating objectsVegeu també
rotating textA.11.2 Align
rtoeFermata scripts
rítmica, pautaCreació d’instàncies de pentagrames nous

S
sSilencis invisibles
salms2.1.7 Càntics salms i himnes
SalmsVegeu també
saltar notes a la lletraRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
salts de línia, cadènciesVegeu també
salts de línia, música sense mesuraVegeu també
salts de pàgina, cadènciesVegeu també
salts de pàgina, música sense mesuraVegeu també
salts, en música sense mesuraVegeu també
SATB2.1.5 Música coral
scaleDurationsA.19 Available music functions
scaling markupA.11.3 Graphic
scaling textA.11.2 Align
Scheme functionsTabulatures personalitzades
Scheme functionsVegeu també
Scheme objectsmob
Scheme tutorial5. Changing defaults
Scheme variableparser variable
Scheme, pure containers5.5.6 Unpure-pure containers
Scheme, unpure containers5.5.6 Unpure-pure containers
scordaturaVegeu també
ScoreVegeu també
ScoreA.17 All context properties
ScoreA.17 All context properties
Score layoutVegeu també
Score layoutVegeu també
Score layoutVegeu també
Score layoutVegeu també
Score layoutVegeu també
score-markup-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
score-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
scoreTitleMarkupPersonalització dels títols
ScriptArticulacions i ornaments
ScriptVegeu també
ScriptVegeu també
ScriptEventVegeu també
Script_engraverVegeu també
seconda volta1.4.1 Repeticions llargues
segnoBarres de compàs
segnoMarques d’assaig
segnoArticulacions i ornaments
segnoInstrument-specific scripts
segno sobre la línia divisòriaIndicacions de text
segno, amb repeticionsRepeticions normals
seguiment de veuLínies de canvi de pentagrama
seguiment de veuLínies de canvi de pentagrama
selecció de la mida del tipus de lletra (de notació)Selecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
self-alignment-interface5.2.2 Layout interfaces
self-alignment-interface5.5.1 Aligning objects
self-alignment-XWithin-system spacing properties
semaiVegeu també
Semai, formaIndicacions de compàs àrabs
semi-bemollNoms de les notes en altres llengües
semi-bemollsAlteracions accidentals
semi-sostingutNoms de les notes en altres llengües
semi-sostingutsAlteracions accidentals
semicirculusRepeat sign scripts
semirefiletArticulacions i ornaments
semirefilet ascendentArticulacions i ornaments
semirefilet descendentArticulacions i ornaments
sense acord, símbolImpressió dels noms d’acord
sense mesura, música, salts de línia enVegeu també
sense mesura, música, salts de pàgina enVegeu també
sense restabliment, estil d’alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
Sento veusVegeu també
Sento veusPautes de percussió
separació de sistemes, marca deSeparació de sistemes
separat, textText separat
sesqui-bemollNoms de les notes en altres llengües
sesqui-sostingutNoms de les notes en altres llengües
set-global-staff-size4.2.2 Setting the staff size
set-octavationIndicadors d’octava
setting extent of text objectsA.11.7 Other
setting horizontal text alignmentA.11.2 Align
setting subscript in standard font sizeA.11.1 Font
setting superscript in standard font sizeA.11.1 Font
Setting the staff sizeCaps de notes de Notació Fàcil
Setting the staff sizeVegeu també
Setting the staff sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
Setting the staff sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
Setting the staff size Comprensió de la propietat fontSize
Setting the staff sizeVegeu també
Setting the staff sizeDisposicions de la partitura per a música coral
Setting the staff sizeVegeu també
settingsFromA.19 Available music functions
shapeA.19 Available music functions
shaping slurs and ties Specifying displacements from current control points
shared propertiesimmutable
sharpVegeu també
shiftDurationsA.19 Available music functions
short-indentNoms d’instruments
short-indent\paper variables for shifts and indents
shortfermataOrnament scripts
show-available-fontsTipus de lletra d’un sol element
showFirstLength3.4.2 Salts sobre la música corregida
showLastLength3.4.2 Salts sobre la música corregida
side-position-interface5.2.2 Layout interfaces
side-position-interface5.5.1 Aligning objects
sidestickAncient scripts
sidestickAncient scripts
signumcongruentiaeRepeat sign scripts
sikahVegeu també
silenciSilencis
silenci de separacióSilencis invisibles
silenci invisibleSilencis invisibles
silenci normal, condensarAdvertiments i problemes coneguts
silenci, col·lisions deAdvertiments i problemes coneguts
silenci, especificació de la posició verticalSilencis
silencis de compàs completoSilencis
silencis de compàs completoSilencis de compas complet
silencis de rodona per a un compàs completSilencis de compas complet
silencis eclesiàsticsFragments de codi seleccionats
silencis multicompàsSilencis
silencis multicompàsSilencis de compas complet
silencis, divisió deDivisió automàtica de les notes
silencis, indicació de les duracionsSilencis
simileVegeu també
simple text stringsA.11.1 Font
simple text strings with tie charactersA.11.4 Music
simplificada, notacióCaps de notes de Notació Fàcil
simultànies, lligadures d’expressióLligadures d’expressió
simultànies, lligadures de fraseigLligadures de fraseig
simultànies, notes i alteracionsVegeu també
singleA.19 Available music functions
sintaxi del marcatgeIntroducció al marcatge de text
sistemaAgrupament de pentagrames
sistema de corAgrupament de pentagrames
sistema de pianoAgrupament de pentagrames
sistema, delimitador de començamentAgrupament de pentagrames
sistema, delimitadors d’inici niuatsGrups de pentagrames niuats
skipA.19 Available music functions
SkipMusicVegeu també
skipTypesetting3.4.2 Salts sobre la música corregida
slashChordSeparatorNoms d’acord personalitzats
slashed digitsA.11.7 Other
slashedGraceA.19 Available music functions
Slash_repeat_engraverVegeu també
slurVegeu també
SlurVegeu també
SlurVegeu també
slur-eventCites a altres veus
slurDashPatternA.19 Available music functions
slurs, modifyingModifying ties and slurs
smallSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
smobsmob
snap pizzicatoPizzicato de Bartok (Snap)
snappizzicatoFermata scripts
snareAncient scripts
so3.5 Creació de sortida MIDI
Sol, clau deClau
Solesmes2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
solo, partsCombinació automàtica de les parts
Soprano clefA.10 Clef styles
soprano, clau deClau
sortida de gràfics de vector escalables3.4.3 Formats de sortida alternatius
sortida de PostScript encapsulat3.4.3 Formats de sortida alternatius
sos.Pedals de piano
sostenuto, pedalPedals de piano
SostenutoEventVegeu també
SostenutoPedalVegeu també
SostenutoPedalLineSpannerVegeu també
sostingutAlteracions accidentals
sostingut, dobleAlteracions accidentals
Southern Harmony, caps de nota amb formaCaps de notes amb formes diverses
space between staves4.4.1 Flexible vertical spacing within systems
space inside systems4.4.1 Flexible vertical spacing within systems
spacing4.5.1 Horizontal spacing overview
spacing section, new4.5.2 New spacing section
spacing, display of layout4.6.1 Displaying spacing
spacing, horizontal4.5 Horizontal spacing
spacing, vertical4.4 Vertical spacing
spacing-spanner-interfaceA.18 Layout properties
spacing-spanner-interfaceA.18 Layout properties
SpacingSpanner4.5.1 Horizontal spacing overview
SpacingSpanner4.5.1 Horizontal spacing overview
SpacingSpannerVegeu també
SpacingSpannerVegeu també
spacingTweaksA.19 Available music functions
SpanBarVegeu també
spanners, modifyingUsing \alterBroken
Span_stem_engraverPliques de pentagrama creuat
splash cymbalAncient scripts
SprechgesangMúsica parlada
Square neumes ligaturesLligadures de neumes quadrats gregorians
staccatissimoArticulacions i ornaments
staccatissimoA.14 List of articulations
staccatoVegeu també
staccatoA.14 List of articulations
stacking text in a columnA.11.2 Align
staffVegeu també
StaffVegeu també
StaffVegeu també
staffVegeu també
StaffVegeu també
staffVegeu també
StaffVegeu també
StaffVegeu també
StaffVegeu també
StaffVegeu també
StaffVegeu també
Staff4.5.1 Horizontal spacing overview
StaffA.17 All context properties
staff distance4.4.1 Flexible vertical spacing within systems
staff size, setting4.2.2 Setting the staff size
staff symbol, setting of5.4.5 Staff symbol properties
staff-affinityWithin-system spacing properties
staff-staff-spacingWithin-system spacing properties
staff-symbol-interfaceVegeu també
Staff.midiInstrument3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI
StaffGroupAdvertiments i problemes coneguts
StaffGroupVegeu també
StaffGroupVegeu també
staffgroup-staff-spacingWithin-system spacing properties
StaffGrouperVegeu també
StaffGrouperWithin-system spacing properties
StaffGrouperVegeu també
StaffGrouperVegeu també
StaffGrouper5.3.7 Modifying alists
StaffSpacingVegeu també
StaffSymbolVegeu també
StaffSymbolVegeu també
StaffSymbolVegeu també
Staff_symbol_engraverOcultament de pentagrames
StanzaNumberVegeu també
start-repeatMarques de repetició manual
stavesVegeu també
StemPliques de pentagrama creuat
StemVegeu també
StemProperties which may be offset
stem-interfaceVegeu també
stem-spacing-correction4.5.1 Horizontal spacing overview
stemLeftBeamCountBarres manuals
stemRightBeamCountBarres manuals
Stem_engraverVegeu també
Stem_engraverVegeu també
stencilstencil
stencil, removingRemoving the stencil
stoppedFermata scripts
storePredefinedDiagramA.19 Available music functions
StringNumberVegeu també
stringTuningA.19 Available music functions
stringTuningsTabulatures personalitzades
stringTuningsDiagrames predefinits de trasts
StrokeFingerVegeu també
styledNoteHeadsA.19 Available music functions
Subbass clefA.10 Clef styles
subscript textA.11.1 Font
subíndexSelecció del tipus de lletra i la seva mida
suggestAccidentalsAlteracions d’anotació (musica ficta)
superscript textA.11.1 Font
superíndexSelecció del tipus de lletra i la seva mida
susAcords estesos i alterats
SustainEventVegeu també
SustainPedalVegeu també
SustainPedalLineSpannerVegeu també
SVG, sortida3.4.3 Formats de sortida alternatius
system-count\paper variables for line breaking
system-separator-markupMiscellaneous \paper variables
system-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
systems-per-page\paper variables for line breaking
SystemStartBarVegeu també
SystemStartBarVegeu també
SystemStartBraceVegeu també
SystemStartBraceVegeu també
SystemStartBracketVegeu també
SystemStartBracketVegeu també
SystemStartSquareVegeu també
SystemStartSquareVegeu també
sèptima, acords deAcords més usuals
síl·labes, duració automàtica de lesDuració automàtica de les síl·labes
símbol semibemoll àrabNoms de nota àrabs
símbols no musicalsNotació gràfica dins d’elements de marcatge
símbols, tipus de lletra al marcatgeExplicació dels tipus de lletra

T
Tab clefA.10 Clef styles
tabChordRepeatsA.19 Available music functions
tabChordRepetitionA.19 Available music functions
tablatura y deslizamientosFragments de codi seleccionats
TabNoteHeadVegeu també
TabStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
TabStaffTabulatures predeterminades
tabulatura2.4 Instruments de corda amb trasts
tabulatura d’ukeleleTabulatures personalitzades
tabulatura de baixTabulatures personalitzades
tabulatura de baixTabulatures personalitzades
tabulatura de banjo2.4 Instruments de corda amb trasts
tabulatura de banjoTabulatures personalitzades
tabulatura de banjoTabulatures de banjo
tabulatura de contrabaixTabulatures personalitzades
tabulatura de guitarraTabulatures personalitzades
tabulatura de mandolinaTabulatures personalitzades
tabulatura de microtonsTabulatures personalitzades
tabulatura de quarts de toTabulatures personalitzades
tabulatura de violaTabulatures personalitzades
tabulatura de violoncelTabulatures personalitzades
tabulatura de violíTabulatures personalitzades
tabulatura i harmònicsTabulatures predeterminades
tabulatura predeterminadaTabulatures predeterminades
tabulatura, afinacions predefinides deTabulatures personalitzades
tabulatura, clau deTabulatures personalitzades
tabulatura, laudTabulatures de laud
tabulatura, pauta deCreació d’instàncies de pentagrames nous
tabulatura, principis bàsicsTabulatures predeterminades
tabulatures personalitzadesTabulatures personalitzades
tabulatures, afinacions personalitzadesTabulatures personalitzades
TabVoiceTabulatures predeterminades
Tab_note_heads_engraverVegeu també
tagA.19 Available music functions
tagGroupA.19 Available music functions
tam tamAncient scripts
tambourineAncient scripts
tapades, notes, en instruments de trastsIndicació d’harmònics i notes tapades
taqasimVegeu també
teachingAlteracions accidentals automàtiques
teaching (ensenyament), estil de alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
tecla, pentagrames per a instruments deReferències per a teclats
teclat, pentagrames per a instruments deReferències per a teclats
teclats, matisos centratsReferències per a teclats
teenySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
tempoIndicacions metronòmiques
tempo indicationVegeu també
temporaryA.19 Available music functions
temps, administracióGestió del temps
temps, control del (dins de la partitura)Gestió del temps
temps, repeticions i comptador deAdvertiments i problemes coneguts
tenor clefA.10 Clef styles
Tenor G clefA.10 Clef styles
Tenor varC clefA.10 Clef styles
tenor, clau deClau
tenor, clau de, coralClau
tenutoVegeu també
tenutoA.14 List of articulations
tessituraTessitura
textPedals de piano
text a cela de repeticióMarques de repetició manual
text ajustat a paraulesAlineació de text
text columns, left-alignedA.11.2 Align
text columns, right-alignedA.11.2 Align
text de diverses líniesAlineació de text
text de marcatge ajustat a paraulesAlineació de text
text del nivell superiorText separat
text destacatScripts de text
text en columnesAlineació de text
text entre cometes en mode de marcatgeIntroducció al marcatge de text
text fora del margeVegeu també
text independentText separat
text justificatAlineació de text
Text markup commandsIntroducció al marcatge de text
Text markup commandsVegeu també
Text markup commandsVegeu també
Text markup list commandsElements de marcatge de diverses pàgines
Text markup list commandsVegeu també
text que ocupa diverses pàginesElements de marcatge de diverses pàgines
text separatText separat
text sobre la barra de compàsIndicacions de text
text sobre un silenci multicompàsSilencis de compas complet
text, alineació deAlineació de text
text, alineació horitzontalAlineació de text
text, alineació verticalAlineació de text
text, centrar a la pàginaAlineació de text
text, decorarNotació gràfica dins d’elements de marcatge
text, elements d’extensióExtensions de text
text, elements no buits deScripts de text
text, emmarcarNotació gràfica dins d’elements de marcatge
text, en altres llengües1.8.1 Escriptura del text
text, farciment deNotació gràfica dins d’elements de marcatge
text, format dels elements d’extensióExtensions de text
text, indicacions deIndicacions de text
text, inscripcions deScripts de text
text, instruccions de alineacióAlineació de text
text, mantenir dins del margeVegeu també
text, marcatge deIntroducció al marcatge de text
text, mida deSelecció del tipus de lletra i la seva mida
text-interface5.2.2 Layout interfaces
text-interfaceA.11.7 Other
text-script-interface5.2.2 Layout interfaces
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextScriptVegeu també
TextSpannerVegeu també
TextSpannerVegeu també
Text_engraverVegeu també
The Emmentaler fontMarques d’assaig
The Emmentaler fontVegeu també
The Emmentaler fontNotació musical dins d’elements de marcatge
The Emmentaler fontVegeu també
The Emmentaler fontVegeu també
The Emmentaler fontVegeu també
The Emmentaler fontA.11.4 Music
The layout block3.1.5 Estructura del fitxer
The layout blockVegeu també
The layout blockVegeu també
The outside-staff-priority property4.4.3 Vertical collision avoidance
The tweak commandVegeu també
The tweak commandVegeu també
The tweak commandAdvertiments i problemes coneguts
thumbA.14 List of articulations
thumb-scriptIndicacions de digitació
TieVegeu també
tieVegeu també
tieVegeu també
tie-ing textA.11.1 Font
TieColumnVegeu també
TieColumnVegeu també
tieDashPatternA.19 Available music functions
ties, modifyingModifying ties and slurs
timbaleAncient scripts
timeA.19 Available music functions
time signatureVegeu també
time signature, multiple5.1.4 Modifying context plug-ins
timesA.19 Available music functions
TimeScaledMusicVegeu també
TimeSignatureVegeu també
TimeSignatureVegeu també
timeSignatureFractionNotació polimètrica
Timing_translatorVegeu també
Timing_translatorVegeu també
Timing_translatorVegeu també
Timing_translatorVegeu també
Timing_translatorVegeu també
Timing_translatorA.17 All context properties
tinySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
tipus de lletra (de notació), midaSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
tipus de lletra (de notació), mida estàndard de Comprensió de la propietat fontSize
tipus de lletra de símbols en marcatgeExplicació dels tipus de lletra
tipus de lletra, buscar, disponiblesTipus de lletra d’un sol element
tipus de lletra, canviarSelecció del tipus de lletra i la seva mida
tipus de lletra, canviar per a tot el documentTipus de lletra del document complet
tipus de lletra, establir la família deTipus de lletra del document complet
tipus de lletra, explicacióExplicació dels tipus de lletra
tipus de lletra, explicacióExplicació dels tipus de lletra
tipus de lletra, famílies deSelecció del tipus de lletra i la seva mida
tipus de lletra, mida deSelecció del tipus de lletra i la seva mida
tocItemA.19 Available music functions
tom tomAncient scripts
TopLilyPond — Referència de la notació
TopLilyPond — Referència de la notació
Top5. Changing defaults
top-margin4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
top-markup-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
top-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
toplevel-bookpartsparser variable
toplevel-scoresparser variable
transcripció de música mensuralFragments de codi seleccionats
transformacions modalsTransformacions modals
transformació de retrogradacióRetrogradació
translating textA.11.2 Align
translating textA.11.2 Align
Translation5.2.1 Navigating the program reference
transparent, making objectsMaking objects transparent
transparents, notesNotes ocultes
transportTransposició
transport Transposició modal
transport de diagrames de trastsDiagrames predefinits de trasts
transport modal Transposició modal
transposeA.19 Available music functions
transposed clefs, visibility of Transposed clefs
transposedCueDuringA.19 Available music functions
TransposedMusicVegeu també
transposicióTransposició
transposició d’alturesTransposició
transposició de MIDITransposició dels instruments
transposició de notesTransposició
transposició i mode relatiuVegeu també
transposició instrumentalTransposició dels instruments
transposició modal Transposició modal
transposició, de octava, opcionalClau
transposing instrumentVegeu també
transposing instrumentVegeu també
transpositionA.19 Available music functions
transpositor, instrumentTransposició dels instruments
transpositores, clausClau
transpositors, instrumentsTransposició
trasteTabulatures predeterminades
traste, diagrames de, personalitzatsMarcatges de diagrames de trasts
trastes, diagramas personalizados deMarcatges de diagrames de trasts
trasts personalitzats, afegir diagrames deDiagrames predefinits de trasts
trasts, afegir digitacions a diagrames deDiagrames de trast automàtics
trasts, diagrames automàtics deDiagrames de trast automàtics
trasts, diagrames deMarcatges de diagrames de trasts
trasts, diagrames de, amb noms d’acordDiagrames predefinits de trasts
trasts, diagrames de, transportDiagrames predefinits de trasts
trasts, harmònics en instruments deIndicació d’harmònics i notes tapades
trasts, instruments amb, afinacions predefinidesTabulatures personalitzades
trasts, instruments de, digitacions de la dretaDigitacions de la mà dreta
trasts, instruments de, formes d’acordsDiagrames predefinits de trasts
trasts, instruments de, indicació de la posició i celletaIndicació de la posició i la celleta
trasts, notes tapades en instruments deIndicació d’harmònics i notes tapades
tre cordePedals de piano
Treball sobre els fitxers d'entradaVegeu també
Treble clefA.10 Clef styles
tremoloRepeticions de trèmol
trencat, acordArpegi
tresetsGrups especials
tresets, format deFragments de codi seleccionats
treure música etiquetadaÚs d’etiquetes
triadesAcords més usuals
triangleAncient scripts
trillVegeu també
TrillSpannerVegeu també
TrillSpannerVegeu també
tripletVegeu també
trèmolRepeticions de trèmol
trèmol, indicacions deRepeticions de trèmol
trèmols de pentagrama creuatVegeu també
Tunable context propertiesDiverses notes sobre una síl·laba
Tunable context propertiesVegeu també
Tunable context properties5.3.2 The \set command
Tunable context propertiesVegeu també
tupletA.19 Available music functions
TupletBracketVegeu també
TupletNumberFragments de codi seleccionats
tupletNumberFormatFunctionFragments de codi seleccionats
tupletSpanA.19 Available music functions
tupletSpannerDurationFragments de codi seleccionats
turnArticulation scripts
Turquia, música deReferències per a música clàssica de Turquia
Turquia, nom de les notes aNoms de les notes en turc
tweakA.19 Available music functions
tweak, relation to \override5.3.5 \set vs. \override
tweaking5.3.4 The \tweak command
tweaking control pointsAdvertiments i problemes coneguts
Tweaking methods5.3.4 The \tweak command
Tweaking methodsVegeu també
Tweaking output5. Changing defaults
Tweaking outputVegeu també
two-sided\paper variables for two-sided mode
typefaceglyph
títols3.2 Títols i encapçalaments

U
U.C.Pedals de piano
ukeleleMarcatges de diagrames de trasts
una cordaPedals de piano
UnaCordaEventVegeu també
UnaCordaPedalVegeu també
UnaCordaPedalLineSpannerVegeu també
unbreakable-spanner-interfaceVegeu també
underlining textA.11.1 Font
undertie-ing textA.11.1 Font
undoA.19 Available music functions
unfoldRepeticions explícites
UnfoldedRepeatedMusicVegeu també
UnfoldedRepeatedMusicVegeu també
unfoldRepeatsA.19 Available music functions
UnicodeUnicode
unpure containers, Scheme5.5.6 Unpure-pure containers
upbowFermata scripts
upmordentArticulation scripts
upprallArticulation scripts
UTF-8Codificació del text

V
Varbaritone clefA.10 Clef styles
VarC clefA.10 Clef styles
varcodaArticulacions i ornaments
varcodaInstrument-specific scripts
variables3.1.5 Estructura del fitxer
variables, ús de lesÚs de les variables
Vaticana, Editio2.9 Notació antiga
Vaticana, Editio2.9.1 Panoràmica dels estils amb suport
VaticanaStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
VaticanaVoiceContextos del cant gregorià
vent, instrumentsReferències per a instruments de vent
vers, número deAfegir números de vers
Vertical spacingDisposicions de la partitura per a música coral
vertical spacing4.4 Vertical spacing
Vertical spacingVegeu també
vertical spacing4.5.4 Line width
vertical, alineació de textAlineació de text
vertical, línia, entre pentagramesLínies de reixeta
vertical, posició, de les indicacions dinàmiquesMatisos dinàmics
VerticalAxisGroupWithin-system spacing properties
VerticalAxisGroupVegeu també
VerticalAxisGroupWithin-system spacing properties
VerticalAxisGroupVegeu també
VerticalAxisGroupVegeu també
VerticalAxisGroupVegeu també
VerticalAxisGroupVegeu també
VerticalAxisGroupA.20 Context modification identifiers
VerticalAxisGroupA.20 Context modification identifiers
VerticalAxisGroupA.20 Context modification identifiers
vertically centering textA.11.2 Align
verylongfermataOrnament scripts
veuPolifonia en un sol pentagrama
veu, estil d’alteracionsAlteracions accidentals automàtiques
veu, seguiment deLínies de canvi de pentagrama
veus divididesVeus dividides
Veus explícites La construcció de la doble barra invertida
Veus explícitesVegeu també
veus, alteracions en diversesAlteracions accidentals automàtiques
veus, citarFormat de les notes guia
veus, diversesResolució de les col·lisions
vibraslapAncient scripts
Violin clefA.10 Clef styles
violí, clau deClau
Visibilitat i color dels objectesVegeu també
Visibilitat i color dels objectesVegeu també
Visibilitat i color dels objectesVegeu també
Visibilitat i color dels objectesVegeu també
Visibility and color of objects5.1.4 Modifying context plug-ins
Visibility and color of objects5.4.7 Visibility of objects
Visibility and color of objectsUsing break-visibility
Visibility and color of objectsVegeu també
visibility of objects5.4.7 Visibility of objects
Visibility of objectsVegeu també
Visibility of objectsIndicació de compàs
Visibility of objectsVegeu també
Visibility of objectsVegeu també
Visibility of objectsVegeu també
Visibility of objectsVegeu també
visibility of transposed clefs Transposed clefs
voces, \partcombine con \autoBeamOffFragments de codi seleccionats
voiceAlteracions accidentals automàtiques
VoicePolifonia en un sol pentagrama
VoiceVegeu també
voiceAlteracions accidentals automàtiques
VoiceCombinació automàtica de les parts
VoiceVegeu també
VoiceVegeu també
VoiceVegeu també
VoiceVegeu també
Voice4.5.1 Horizontal spacing overview
Voice5.2.3 Determining the grob property
VoiceFollowerVegeu també
VoiceFollowerVegeu també
voicesA.19 Available music functions
voidA.19 Available music functions
voltaVegeu també
volta, prima1.4.1 Repeticions llargues
volta, seconda1.4.1 Repeticions llargues
VoltaBracketVegeu també
VoltaBracketVegeu també
VoltaRepeatedMusicVegeu també
VoltaRepeatedMusicVegeu també
Volta_engraverVegeu també

W
Walker, caps de nota amb formaCaps de notes amb formes diverses
whichBarBarres de compàs
whistleAncient scripts
with-colorAcoloriment d’objectes
Within-staff objectsThe direction property
Within-staff objectsVegeu també
withMusicPropertyA.19 Available music functions
woodblockAncient scripts

X
X-offsetWithin-system spacing properties
x11, color deVegeu també
x11, color deAcoloriment d’objectes
x11-colorAcoloriment d’objectes
x11-colorVegeu també
xifrat americàPanoràmica del mode d’acords
xNoteA.19 Available music functions

À
àrab, exemple de músicaExemple de música àrab
àrab, músicaReferències per a música àrab
àrab, plantilla de músicaExemple de música àrab
àrabs, armaduresIndicacions de compàs àrabs

Salta a:   !   "   '   ,   -   .   /   1   8   :   <   =   >   ?   [   \   ]   ^   _   |   ~   À  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  

Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).