D. Índex d’ordres del LilyPond

Aquest índex fa una relació de totes les ordres i paraules clau del LilyPond, amb enllaços a aquelles seccions del manual que descriuen o s’ocupen del seu ús. Cadascú d’aquests enllaços consta de dues parts. La primera part apunta a la situació exacta del manual en el qual apareix l’ordre o paraula clau; la segona part apunta al començament de la secció corresponent del manual en la qual apareix l’ordre o paraula clau.

Salta a:   !   "   '   ,   -   .   /   :   <   =   >   ?   [   \   ]   ^   _   |   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  
Entrada d’índex Secció

!
!Alteracions accidentals

"
"|"Comprovació de compàs i de número de compàs

'
'Escriptura d’octava absoluta

,
,Escriptura d’octava absoluta

-
-Articulacions i ornaments

.
.Duració de les notes

/
/Acords estesos i alterats
/+Acords estesos i alterats

:
:Repeticions de trèmol

<
<Notes a un acord
<...>Notes a un acord

=
=Comprovació d’octava

>
>Notes a un acord

?
?Alteracions accidentals

[
[Barres manuals

\
\!Matisos dinàmics
\(Lligadures de fraseig
\)Lligadures de fraseig
\<Matisos dinàmics
\=A.19 Available music functions
\>Matisos dinàmics
\abs-fontsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\abs-fontsizeA.11.1 Font
\accentArticulacions i ornaments
\accepts5.1.6 Defining new contexts
\accepts5.1.6 Defining new contexts
\accepts5.1.7 Context layout order
\acciaccaturaNotes d’adorn
\accidentalStyleAlteracions accidentals automàtiques
\addChordShapeDiagrames predefinits de trasts
\addlyricsAlineació de la lletra a una melodia
\addlyricsDuració automàtica de les síl·labes
\addlyricsÚs de \addlyrics
\addQuoteCites a altres veus
\aeolianArmadura de la tonalitat
\afterGraceNotes d’adorn
\aikenHeadsCaps de notes amb formes diverses
\aikenHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\alias5.1.6 Defining new contexts
\allowPageTurnInstruccions predefinides
\alterBrokenUsing \alterBroken
\alternative1.4.1 Repeticions llargues
\appendToTagÚs d’etiquetes
\appoggiaturaNotes d’adorn
\arpeggioArpegi
\arpeggioArrowDownArpegi
\arpeggioArrowUpArpegi
\arpeggioBracketArpegi
\arpeggioNormalArpegi
\arpeggioParenthesisArpegi
\arpeggioParenthesisDashedArpegi
\arrow-headNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\arrow-headA.11.3 Graphic
\ascendensLligadures de neumes quadrats gregorians
\ascendensInstruccions predefinides
\auctumLligadures de neumes quadrats gregorians
\auctumInstruccions predefinides
\augmentumInstruccions predefinides
\auto-footnoteA.11.7 Other
\autoBeamOffBarres automàtiques
\autoBeamOffPliques de pentagrama creuat
\autoBeamOnBarres automàtiques
\autoBreaksOff4.3.1 Line breaking
\autoBreaksOn4.3.1 Line breaking
\autochangeCanvi automàtic de pentagrama
\autoLineBreaksOff4.3.1 Line breaking
\autoLineBreaksOn4.3.1 Line breaking
\autoPageBreaksOffManual page breaking
\autoPageBreaksOnManual page breaking
\backslashed-digitA.11.7 Other
\balloonGrobTextGlobus d’ajuda
\balloonLengthOffGlobus d’ajuda
\balloonLengthOnGlobus d’ajuda
\balloonTextGlobus d’ajuda
\barBarres de compàs
\barBarres de compàs
\barNumberCheckComprovació de compàs i de número de compàs
\beamA.11.3 Graphic
\beamExceptionsEstablir el comportament de les barres automàtiques
\bendAfterCaigudes i elevacions
\boldSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\boldA.11.1 Font
\book3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\book3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\book3.1.5 Estructura del fitxer
\bookOutputName3.1.4 Noms dels fitxers de sortida
\bookOutputSuffix3.1.4 Noms dels fitxers de sortida
\bookpart3.1.2 Diverses partitures a un llibre
\bookpart3.1.5 Estructura del fitxer
\bookpartManual page breaking
\boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\boxA.11.1 Font
\bracketIndicacions dinàmiques contemporànies
\bracketNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\bracketA.11.3 Graphic
\break4.3.1 Line breaking
\breatheMarques de respiració
\breveDuració de les notes
\breveSilencis
\cadenzaOffMúsica sense compassos
\cadenzaOnMúsica sense compassos
\caesuraInstruccions predefinides
\capsA.11.1 Font
\cavumLligadures de neumes quadrats gregorians
\cavumInstruccions predefinides
\center-alignAlineació de text
\center-alignA.11.2 Align
\center-columnAlineació de text
\center-columnA.11.2 Align
\changeCanvi manual de pentagrama
\charA.11.7 Other
\chordmodeVegeu també
\chordmodeVegeu també
\chordmodeDiagrames predefinits de trasts
\chordRepeatsTabulatures predeterminades
\circleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\circleA.11.3 Graphic
\clefClau
\cm5.4.3 Distances and measurements
\codaArticulacions i ornaments
\columnAlineació de text
\columnA.11.2 Align
\column-linesA.12 Text markup list commands
\combineNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\combineA.11.2 Align
\compound-meterA.11.4 Music
\compoundMeter Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents
\compressMMRestsSilencis de compas complet
\compressMMRestsSilencis de compas complet
\concatA.11.2 Align
\consists5.1.6 Defining new contexts
\context5.1.2 Creating and referencing contexts
\contextChanging all contexts of the same type
\crMatisos dinàmics
\crescMatisos dinàmics
\crescHairpinMatisos dinàmics
\crescTextCrescMatisos dinàmics
\crossStaffPliques de pentagrama creuat
\cueClefFormat de les notes guia
\cueDuringFormat de les notes guia
\cueDuringWithClefFormat de les notes guia
\customTabClefA.11.4 Music
\decrMatisos dinàmics
\decrescMatisos dinàmics
\defaultchild5.1.7 Context layout order
\defaultTimeSignatureIndicació de compàs
\defineBarLineBarres de compàs
\deminutumLligadures de neumes quadrats gregorians
\deminutumInstruccions predefinides
\denies5.1.6 Defining new contexts
\denies5.1.6 Defining new contexts
\denies5.1.7 Context layout order
\descendensLligadures de neumes quadrats gregorians
\descendensInstruccions predefinides
\dimMatisos dinàmics
\dimHairpinMatisos dinàmics
\dimTextDecrMatisos dinàmics
\dimTextDecrescMatisos dinàmics
\dimTextDimMatisos dinàmics
\dir-columnA.11.2 Align
\discantA.11.6 Accordion Registers
\displayLilyMusic3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond
\divisioMaiorInstruccions predefinides
\divisioMaximaInstruccions predefinides
\divisioMinimaInstruccions predefinides
\dorianArmadura de la tonalitat
\dotsDownDuració de les notes
\dotsNeutralDuració de les notes
\dotsUpDuració de les notes
\doubleflatA.11.4 Music
\doublesharpA.11.4 Music
\downbowArticulacions i ornaments
\downbowIndicacions d’arc
\downmordentArticulacions i ornaments
\downprallArticulacions i ornaments
\draw-circleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\draw-circleA.11.3 Graphic
\draw-dashed-lineA.11.3 Graphic
\draw-dotted-lineA.11.3 Graphic
\draw-hlineA.11.3 Graphic
\draw-lineNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\draw-lineA.11.3 Graphic
\draw-squiggle-lineA.11.3 Graphic
\drummodeCreació d’instàncies de pentagrames nous
\dynamicIndicacions dinàmiques contemporànies
\dynamicA.11.1 Font
\dynamicDownMatisos dinàmics
\dynamicNeutralMatisos dinàmics
\dynamicUpMatisos dinàmics
\easyHeadsOffCaps de notes de Notació Fàcil
\easyHeadsOnCaps de notes de Notació Fàcil
\ellipseA.11.3 Graphic
\epsfileNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\epsfileA.11.3 Graphic
\espressivoArticulacions i ornaments
\espressivoMatisos dinàmics
\etc5.6.2 Substitution function examples
\eyeglassesA.11.7 Other
\fMatisos dinàmics
\featherDurationsBarres progressives
\fermataArticulacions i ornaments
\fermataA.11.4 Music
\fermataMarkupSilencis de compas complet
\fermataMarkupSilencis de compas complet
\fermataMarkupArticulacions i ornaments
\ffMatisos dinàmics
\fffMatisos dinàmics
\ffffMatisos dinàmics
\fffffMatisos dinàmics
\fill-lineAlineació de text
\fill-lineA.11.2 Align
\fill-with-patternA.11.2 Align
\filled-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\filled-boxA.11.3 Graphic
\finalisInstruccions predefinides
\fingerIndicacions de digitació
\fingerA.11.1 Font
\first-visibleA.11.7 Other
\fixedEscriptura d’octava absoluta
\flageoletArticulacions i ornaments
\flatA.11.4 Music
\flexaInstruccions predefinides
\fontCapsA.11.1 Font
\fontsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\fontsizeA.11.1 Font
\footnoteNotes al peu dins d’expressions musicals
\footnoteA.11.7 Other
\fpMatisos dinàmics
\fractionA.11.7 Other
\freeBassA.11.6 Accordion Registers
\frenchChordsInstruccions predefinides
\fret-diagramMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagramA.11.5 Instrument Specific Markup
\fret-diagram-terseMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagram-terseA.11.5 Instrument Specific Markup
\fret-diagram-verboseMarcatges de diagrames de trasts
\fret-diagram-verboseA.11.5 Instrument Specific Markup
\frompropertyA.11.7 Other
\funkHeadsCaps de notes amb formes diverses
\funkHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\general-alignAlineació de text
\general-alignA.11.2 Align
\germanChordsInstruccions predefinides
\glissandoGlissando
\graceNotes d’adorn
\halfopenArticulacions i ornaments
\halignAlineació de text
\halignA.11.2 Align
\harmonicHarmònics
\harmonicTabulatures predeterminades
\harmonicByFretTabulatures predeterminades
\harmonicByRatioTabulatures predeterminades
\harmonicsOffHarmònics
\harmonicsOnHarmònics
\harp-pedalA.11.5 Instrument Specific Markup
\hbracketNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\hbracketA.11.3 Graphic
\hcenter-inA.11.2 Align
\header3.1.5 Estructura del fitxer
\hideMaking objects transparent
\hideKeySignatureDefinicions per a la gaita
\hideNotesNotes ocultes
\hideSplitTiedTabNotesTabulatures predeterminades
\hideStaffSwitchLínies de canvi de pentagrama
\hspaceA.11.2 Align
\hugeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\hugeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\hugeA.11.1 Font
\improvisationOffImprovisació
\improvisationOffMostrar els ritmes de la melodia
\improvisationOnImprovisació
\improvisationOnMostrar els ritmes de la melodia
\in5.4.3 Distances and measurements
\incipitIncipits
\inclinatumLligadures de neumes quadrats gregorians
\inclinatumInstruccions predefinides
\include3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond
\inherit-acceptability5.1.6 Defining new contexts
\inStaffSegnoRepeticions normals
\inversionInversió
\ionianArmadura de la tonalitat
\italianChordsInstruccions predefinides
\italicSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\italicA.11.1 Font
\justified-linesElements de marcatge de diverses pàgines
\justified-linesA.12 Text markup list commands
\justifyAlineació de text
\justifyA.11.2 Align
\justify-fieldA.11.2 Align
\justify-lineA.11.2 Align
\justify-stringA.11.2 Align
\keepWithTagÚs d’etiquetes
\keyArmadura de la tonalitat
\keyCaps de notes amb formes diverses
\killCuesFormat de les notes guia
\labelInstruccions predefinides
\laissezVibrerLligadures d’unió
\largeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\largeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largeA.11.1 Font
\largerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\largerA.11.1 Font
\layout3.1.5 Estructura del fitxer
\layout4.2.1 The \layout block
\layoutOutput definitions - blueprints for contexts
\layoutChanging all contexts of the same type
\left-alignAlineació de text
\left-alignA.11.2 Align
\left-braceA.11.7 Other
\left-columnA.11.2 Align
\lheelArticulacions i ornaments
\lineA.11.2 Align
\lineaLligadures de neumes quadrats gregorians
\lineaInstruccions predefinides
\lineprallArticulacions i ornaments
\locrianArmadura de la tonalitat
\longaDuració de les notes
\longaSilencis
\longfermataArticulacions i ornaments
\lookupA.11.7 Other
\lowerAlineació de text
\lowerA.11.2 Align
\ltoeArticulacions i ornaments
\lydianArmadura de la tonalitat
\lyricmodeIntroducció de la lletra
\lyricmodeAlineació de la lletra a una melodia
\lyricstoAlineació de la lletra a una melodia
\lyricstoDuració automàtica de les síl·labes
\lyricstoÚs de \lyricsto
\magnifySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\magnifyA.11.1 Font
\magnifyMusicSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\majorArmadura de la tonalitat
\makeClustersClústers
\map-markup-commandsA.12 Text markup list commands
\marcatoArticulacions i ornaments
\markMarques d’assaig
\markIndicacions de text
\markalphabetA.11.7 Other
\markLengthOffIndicacions metronòmiques
\markLengthOffIndicacions de text
\markLengthOnIndicacions metronòmiques
\markLengthOnIndicacions de text
\markletterA.11.7 Other
\markupIndicacions de text
\markupText separat
\markupText separat
\markupIntroducció al marcatge de text
\markuplistText separat
\markuplistElements de marcatge de diverses pàgines
\markuplistVegeu també
\maximaDuració de les notes
\maximaSilencis
\mediumA.11.1 Font
\melismaDiverses notes sobre una síl·laba
\melismaEndDiverses notes sobre una síl·laba
\mergeDifferentlyDottedOffResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyDottedOnResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyHeadedOffResolució de les col·lisions
\mergeDifferentlyHeadedOnResolució de les col·lisions
\mfMatisos dinàmics
\midi3.1.5 Estructura del fitxer
\midiOutput definitions - blueprints for contexts
\minorArmadura de la tonalitat
\mixolydianArmadura de la tonalitat
\mm5.4.3 Distances and measurements
\modalInversion Inversió modal
\modalTranspose Transposició modal
\mordentArticulacions i ornaments
\mpMatisos dinàmics
\musicglyphMarques d’assaig
\musicglyphA.11.4 Music
\name5.1.6 Defining new contexts
\naturalA.11.4 Music
\new5.1.2 Creating and referencing contexts
\newSpacingSection4.5.2 New spacing section
\noBeamBarres manuals
\noBreak4.3.1 Line breaking
\noPageBreakManual page breaking
\noPageTurnInstruccions predefinides
\normal-size-subA.11.1 Font
\normal-size-superSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\normal-size-superA.11.1 Font
\normal-textA.11.1 Font
\normalsizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\normalsizeSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\normalsizeA.11.1 Font
\noteA.11.4 Music
\note-by-numberA.11.4 Music
\nullAlineació de text
\nullA.11.7 Other
\numberA.11.1 Font
\numericTimeSignatureIndicació de compàs
\octaveCheckComprovació d’octava
\offset5.3.6 The \offset command
\omitRemoving the stencil
\on-the-flyDisposició personalitzada de capçaleres i peus de pàgina
\on-the-flyA.11.7 Other
\once5.3.3 The \override command
\oneVoicePolifonia en un sol pentagrama
\openArticulacions i ornaments
\openIndicacions d’arc
\oriscusLligadures de neumes quadrats gregorians
\oriscusInstruccions predefinides
\ottavaIndicadors d’octava
\ovalA.11.3 Graphic
\overlayA.11.2 Align
\override5.3.3 The \override command
\override5.3.5 \set vs. \override
\overrideA.11.7 Other
\override-linesA.12 Text markup list commands
\overrideProperty5.3.5 \set vs. \override
\overrideTimeSignatureSettingsIndicació de compàs
\overtieA.11.1 Font
\pMatisos dinàmics
\pad-aroundNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-aroundA.11.2 Align
\pad-markupNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-markupA.11.2 Align
\pad-to-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-to-boxA.11.2 Align
\pad-xNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\pad-xA.11.2 Align
\page-linkA.11.7 Other
\page-refInstruccions predefinides
\page-refA.11.7 Other
\pageBreakManual page breaking
\pageTurnInstruccions predefinides
\paper3.1.5 Estructura del fitxer
\paper4.1.2 Paper size and automatic scaling
\parallelMusicEscriptura de música en paral·lel
\parenthesizeParèntesis
\parenthesizeA.11.3 Graphic
\partcombineCombinació automàtica de les parts
\partcombinePolifonia amb lletres compartides
\partcombineApartCombinació automàtica de les parts
\partcombineAutomaticCombinació automàtica de les parts
\partcombineChordsCombinació automàtica de les parts
\partcombineSoloICombinació automàtica de les parts
\partcombineSoloIICombinació automàtica de les parts
\partcombineUnisonoCombinació automàtica de les parts
\partialAnacrusis
\partial1.4.1 Repeticions llargues
\partialRepeticions normals
\pathA.11.3 Graphic
\patternA.11.7 Other
\pesInstruccions predefinides
\phrasingSlurDashedLligadures de fraseig
\phrasingSlurDashPatternLligadures de fraseig
\phrasingSlurDottedLligadures de fraseig
\phrasingSlurDownLligadures de fraseig
\phrasingSlurHalfDashedLligadures de fraseig
\phrasingSlurHalfSolidLligadures de fraseig
\phrasingSlurNeutralLligadures de fraseig
\phrasingSlurSolidLligadures de fraseig
\phrasingSlurUpLligadures de fraseig
\phrygianArmadura de la tonalitat
\pitchedTrillRefilets
\portatoArticulacions i ornaments
\postscriptNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\postscriptA.11.3 Graphic
\powerChordsIndicació d’acords de potència o de cinquena buida
\ppMatisos dinàmics
\pppMatisos dinàmics
\ppppMatisos dinàmics
\prallArticulacions i ornaments
\pralldownArticulacions i ornaments
\prallmordentArticulacions i ornaments
\prallprallArticulacions i ornaments
\prallupArticulacions i ornaments
\predefinedFretboardsOffDiagrames de trast automàtics
\predefinedFretboardsOnDiagrames de trast automàtics
\property-recursiveA.11.7 Other
\pt5.4.3 Distances and measurements
\pushToTagÚs d’etiquetes
\put-adjacentA.11.2 Align
\quilismaLligadures de neumes quadrats gregorians
\quilismaInstruccions predefinides
\quoteDuringCites a altres veus
\quoteDuringFormat de les notes guia
\raiseAlineació de text
\raiseA.11.2 Align
\relativeEscriptura d’octava relativa
\relativeVegeu també
\relativeVegeu també
\relativeCanvi automàtic de pentagrama
\RemoveAllEmptyStavesOcultament de pentagrames
\RemoveEmptyStavesOcultament de pentagrames
\removeWithTagÚs d’etiquetes
\repeat1.4.1 Repeticions llargues
\repeat percentRepeticions de compàs o part d’ells
\repeat tremoloRepeticions de trèmol
\repeatTieLligadures d’unió
\repeatTieRepeticions normals
\repeatTieRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
\replaceA.11.1 Font
\restSilencis
\restA.11.4 Music
\rest-by-numberA.11.4 Music
\retrogradeRetrogradació
\reverseturnArticulacions i ornaments
\revert5.3.3 The \override command
\revertTimeSignatureSettingsIndicació de compàs
\rfzMatisos dinàmics
\rheelArticulacions i ornaments
\right-alignAlineació de text
\right-alignA.11.2 Align
\right-braceA.11.7 Other
\right-columnA.11.2 Align
\rightHandFingerDigitacions de la mà dreta
\romanA.11.1 Font
\romanStringNumbersIndicacions d’arc
\rotateA.11.2 Align
\rounded-boxNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\rounded-boxA.11.3 Graphic
\rtoeArticulacions i ornaments
\sacredHarpHeadsCaps de notes amb formes diverses
\sacredHarpHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\sansA.11.1 Font
\scaleA.11.3 Graphic
\scaleDurationsEscalat de les duracions
\scaleDurationsNotació polimètrica
\score3.1.1 Estructura d’una partitura
\score3.1.5 Estructura del fitxer
\scoreA.11.4 Music
\score-linesA.12 Text markup list commands
\segnoArticulacions i ornaments
\semiflatA.11.4 Music
\semiGermanChordsInstruccions predefinides
\semisharpA.11.4 Music
\sesquiflatA.11.4 Music
\sesquisharpA.11.4 Music
\setEstablir el comportament de les barres automàtiques
\set5.3.2 The \set command
\set5.3.5 \set vs. \override
\sfMatisos dinàmics
\sffMatisos dinàmics
\sfzMatisos dinàmics
\shape Specifying displacements from current control points
\sharpA.11.4 Music
\shiftOffResolució de les col·lisions
\shiftOnResolució de les col·lisions
\shiftOnnResolució de les col·lisions
\shiftOnnnResolució de les col·lisions
\shortfermataArticulacions i ornaments
\showKeySignatureDefinicions per a la gaita
\showStaffSwitchLínies de canvi de pentagrama
\signumcongruentiaeArticulacions i ornaments
\simpleA.11.1 Font
\skipSilencis invisibles
\skipRepeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)
\slashed-digitA.11.7 Other
\slashedGraceNotes d’adorn
\slurDashedLligadures d’expressió
\slurDashPatternLligadures d’expressió
\slurDottedLligadures d’expressió
\slurDownLligadures d’expressió
\slurHalfDashedLligadures d’expressió
\slurHalfSolidLligadures d’expressió
\slurNeutralLligadures d’expressió
\slurSolidLligadures d’expressió
\slurUpLligadures d’expressió
\smallSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\smallSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallA.11.1 Font
\smallCapsA.11.1 Font
\smallerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallerSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\smallerA.11.1 Font
\snappizzicatoArticulacions i ornaments
\sostenutoOffPedals de piano
\sostenutoOnPedals de piano
\southernHarmonyHeadsCaps de notes amb formes diverses
\southernHarmonyHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\spMatisos dinàmics
\sppMatisos dinàmics
\staccatissimoArticulacions i ornaments
\staccatoArticulacions i ornaments
\startGroupClaus d’anàlisi
\startStaffEl símbol del pentagrama
\startStaffPentagrames d’Ossia
\startTrillSpanRefilets
\stdBassA.11.6 Accordion Registers
\stdBassIVA.11.6 Accordion Registers
\stdBassVA.11.6 Accordion Registers
\stdBassVIA.11.6 Accordion Registers
\stemDownPliques
\stemNeutralPliques
\stemUpPliques
\stencilA.11.7 Other
\stopGroupClaus d’anàlisi
\stoppedArticulacions i ornaments
\stopStaffEl símbol del pentagrama
\stopStaffPentagrames d’Ossia
\stopStaffOcultament de pentagrames
\stopTrillSpanRefilets
\storePredefinedDiagramDiagrames predefinits de trasts
\stringTuningTabulatures personalitzades
\strophaLligadures de neumes quadrats gregorians
\strophaInstruccions predefinides
\strutA.11.7 Other
\subSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\subA.11.1 Font
\superSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\superA.11.1 Font
\sustainOffPedals de piano
\sustainOnPedals de piano
\tabChordRepeatsTabulatures predeterminades
\tabFullNotationTabulatures predeterminades
\tableA.12 Text markup list commands
\table-of-contentsInstruccions predefinides
\table-of-contentsA.12 Text markup list commands
\tagÚs d’etiquetes
\tagGroupÚs d’etiquetes
\taorDefinicions per a la gaita
\teenySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\teenySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\teenyA.11.1 Font
\tempoIndicacions metronòmiques
\tenutoArticulacions i ornaments
\textA.11.1 Font
\textLengthOffSilencis de compas complet
\textLengthOffScripts de text
\textLengthOnSilencis de compas complet
\textLengthOnScripts de text
\textSpannerDownExtensions de text
\textSpannerNeutralExtensions de text
\textSpannerUpExtensions de text
\thumbArticulacions i ornaments
\thumbIndicacions de digitació
\tieA.11.1 Font
\tied-lyricA.11.4 Music
\tieDashedLligadures d’unió
\tieDottedLligadures d’unió
\tieDownLligadures d’unió
\tieNeutralLligadures d’unió
\tieSolidLligadures d’unió
\tieUpLligadures d’unió
\timeIndicació de compàs
\timeEstablir el comportament de les barres automàtiques
\tinySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
\tinySelecció del tipus de lletra i la seva mida
\tinyA.11.1 Font
\tocItemInstruccions predefinides
\translateAlineació de text
\translateA.11.2 Align
\translate-scaledAlineació de text
\translate-scaledA.11.2 Align
\transparentA.11.7 Other
\transposeVegeu també
\transposeTransposició
\transposeVegeu també
\transposedCueDuringFormat de les notes guia
\transpositionTransposició dels instruments
\transpositionCites a altres veus
\treCordePedals de piano
\triangleNotació gràfica dins d’elements de marcatge
\triangleA.11.3 Graphic
\trillArticulacions i ornaments
\trillRefilets
\tupletGrups especials
\tupletNotació polimètrica
\tupletDownGrups especials
\tupletNeutralGrups especials
\tupletUpGrups especials
\turnArticulacions i ornaments
\tweak5.3.4 The \tweak command
\tweak5.3.5 \set vs. \override
\type5.1.6 Defining new contexts
\typewriterA.11.1 Font
\unaCordaPedals de piano
\underlineSelecció del tipus de lletra i la seva mida
\underlineA.11.1 Font
\undertieA.11.1 Font
\unfoldRepeats3.5.6 Ús de les repeticions amb el MIDI
\unHideNotesNotes ocultes
\unset5.3.2 The \set command
\upbowArticulacions i ornaments
\upbowIndicacions d’arc
\upmordentArticulacions i ornaments
\upprallArticulacions i ornaments
\uprightA.11.1 Font
\varcodaArticulacions i ornaments
\vcenterA.11.2 Align
\verbatim-fileA.11.7 Other
\verylongfermataArticulacions i ornaments
\virgaLligadures de neumes quadrats gregorians
\virgaInstruccions predefinides
\virgulaInstruccions predefinides
\voiceFourStyleEstils de veu
\voiceNeutralStyleEstils de veu
\voiceOnePolifonia en un sol pentagrama
\voiceOne ... \voiceFourPolifonia en un sol pentagrama
\voiceOneStyleEstils de veu
\voiceThreeStyleEstils de veu
\voiceTwoStyleEstils de veu
\void3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond
\vspaceA.11.2 Align
\walkerHeadsCaps de notes amb formes diverses
\walkerHeadsMinorCaps de notes amb formes diverses
\whiteoutA.11.7 Other
\with5.1.4 Modifying context plug-ins
\withChanging just one specific context
\with-colorAcoloriment d’objectes
\with-colorA.11.7 Other
\with-dimensionsA.11.7 Other
\with-dimensions-fromA.11.7 Other
\with-linkA.11.7 Other
\with-outlineA.11.7 Other
\with-urlA.11.3 Graphic
\woodwind-diagramA.11.5 Instrument Specific Markup
\wordwrapAlineació de text
\wordwrapA.11.2 Align
\wordwrap-fieldA.11.2 Align
\wordwrap-internalA.12 Text markup list commands
\wordwrap-linesElements de marcatge de diverses pàgines
\wordwrap-linesA.12 Text markup list commands
\wordwrap-stringA.11.2 Align
\wordwrap-string-internalA.12 Text markup list commands

]
]Barres manuals

^
^Acords estesos i alterats

_
_Diverses síl·labes sobre una nota

|
|Comprovació de compàs i de número de compàs
|Comprovació de compàs i de número de compàs

~
~Lligadures d’unió

A
absoluteA.19 Available music functions
acciaccaturaA.19 Available music functions
accidentalStyleA.19 Available music functions
addChordShapeA.19 Available music functions
addInstrumentDefinitionA.19 Available music functions
additionalPitchPrefixNoms d’acord personalitzats
addQuoteA.19 Available music functions
afterGraceA.19 Available music functions
alignAboveContext5.1.7 Context layout order
alignBelowContextRepeticions senzilles
alignBelowContext5.1.7 Context layout order
allowPageTurnA.19 Available music functions
allowVoltaHookA.19 Available music functions
alterBrokenA.19 Available music functions
annotate-spacing4.6.1 Displaying spacing
appendToTagA.19 Available music functions
applyContextA.19 Available music functions
applyMusicA.19 Available music functions
applyOutputA.19 Available music functions
appoggiaturaA.19 Available music functions
assertBeamQuantA.19 Available music functions
assertBeamSlopeA.19 Available music functions
augAcords més usuals
auto-first-page-number\paper variables for page numbering
autoBeamingEstablir el comportament de les barres automàtiques
autoBeamingOutput definitions - blueprints for contexts
autochangeA.19 Available music functions

B
balloonGrobTextGlobus d’ajuda
balloonGrobTextA.19 Available music functions
balloonTextGlobus d’ajuda
balloonTextA.19 Available music functions
Balloon_engraverGlobus d’ajuda
banjo-c-tuningTabulatures de banjo
banjo-modal-tuningTabulatures de banjo
banjo-open-d-tuningTabulatures de banjo
banjo-open-dm-tuningTabulatures de banjo
barA.19 Available music functions
barCheckSynchronizeComprovació de compàs i de número de compàs
BarNumberNumeració de compassos
barNumberCheckA.19 Available music functions
barNumberVisibilityNumeració de compassos
bartypeBarres de compàs
base-shortest-duration4.5.1 Horizontal spacing overview
baseMomentEstablir el comportament de les barres automàtiques
beamExceptionsA.19 Available music functions
beatStructureEstablir el comportament de les barres automàtiques
bendAfterA.19 Available music functions
binding-offset\paper variables for two-sided mode
blank-after-score-page-penalty\paper variables for page breaking
blank-last-page-penalty\paper variables for page breaking
blank-page-penalty\paper variables for page breaking
bookOutputNameA.19 Available music functions
bookOutputSuffixA.19 Available music functions
bookTitleMarkupPersonalització dels títols
bottom-margin4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
bracketPedals de piano
breakableInstruccions predefinides
breatheA.19 Available music functions

C
check-consistency\paper variables for widths and margins
chordChangesFragments de codi seleccionats
chordNameExceptionsNoms d’acord personalitzats
chordNameLowercaseMinorNoms d’acord personalitzats
ChordNamesDiagrames predefinits de trasts
chordNameSeparatorNoms d’acord personalitzats
chordNoteNamerNoms d’acord personalitzats
chordPrefixSpacerNoms d’acord personalitzats
chordRepeatsA.19 Available music functions
chordRootNamerNoms d’acord personalitzats
chordsImpressió dels noms d’acord
clefA.19 Available music functions
clip-regions3.4 Control de la sortida
colorAcoloriment d’objectes
common-shortest-duration4.5.1 Horizontal spacing overview
Completion_heads_engraverDivisió automàtica de les notes
Completion_rest_engraverDivisió automàtica de les notes
compoundMeterA.19 Available music functions
compressMMRestsA.19 Available music functions
controlpitchComprovació d’octava
crossCaps de nota especials
crossStaffA.19 Available music functions
cueClefA.19 Available music functions
cueClefUnsetA.19 Available music functions
cueDuringA.19 Available music functions
cueDuringWithClefA.19 Available music functions
currentBarNumberNumeració de compassos
currentBarNumberGestió del temps

D
deadNoteA.19 Available music functions
defaultAlteracions accidentals automàtiques
defaultAlteracions accidentals automàtiques
default-staff-staff-spacingWithin-system spacing properties
defaultBarTypeBarres de compàs
defineBarLineA.19 Available music functions
dimAcords més usuals
displayLilyMusicA.19 Available music functions
displayMusicA.19 Available music functions
displaySchemeA.19 Available music functions
dodecaphonicAlteracions accidentals automàtiques
dodecaphonic-firstAlteracions accidentals automàtiques
dodecaphonic-no-repeatAlteracions accidentals automàtiques
DrumStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
DynamicLineSpannerMatisos dinàmics

E
endSpannersA.19 Available music functions
eventChordsA.19 Available music functions
extra-offsetWithin-system spacing properties

F
featherDurationsA.19 Available music functions
fingerA.19 Available music functions
first-page-number\paper variables for page numbering
fixedA.19 Available music functions
followVoiceLínies de canvi de pentagrama
font-interface Comprensió de la propietat fontSize
font-interfaceExplicació dels tipus de lletra
font-sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
font-size Comprensió de la propietat fontSize
fontSizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
footnoteA.19 Available music functions
forgetAlteracions accidentals automàtiques
four-string-banjoTabulatures de banjo
fret-diagram-interfaceMarcatges de diagrames de trasts
FretBoardsDiagrames predefinits de trasts

G
graceA.19 Available music functions
GregorianTranscriptionStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
gridIntervalLínies de reixeta
Grid_line_span_engraverLínies de reixeta
Grid_point_engraverLínies de reixeta
grobdescriptionsA.19 Available music functions
grow-directionBarres progressives

H
harmonicByFretA.19 Available music functions
harmonicByRatioA.19 Available music functions
harmonicNoteA.19 Available music functions
harmonicsOnA.19 Available music functions
hideA.19 Available music functions
horizontal-shift\paper variables for shifts and indents
Horizontal_bracket_engraverClaus d’anàlisi
hugeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació

I
incipitA.19 Available music functions
indentNoms d’instruments
indent\paper variables for shifts and indents
indent4.5.4 Line width
inherit-acceptabilityA.19 Available music functions
inner-margin\paper variables for two-sided mode
inStaffSegnoA.19 Available music functions
instrumentSwitchA.19 Available music functions
inversionA.19 Available music functions

K
keepWithTagA.19 Available music functions
keyA.19 Available music functions
killCuesA.19 Available music functions

L
labelA.19 Available music functions
languageA.19 Available music functions
languageRestoreA.19 Available music functions
languageSaveAndChangeA.19 Available music functions
largeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
last-bottom-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
layout file4.2.2 Setting the staff size
layout-set-staff-size4.2.2 Setting the staff size
left-margin\paper variables for widths and margins
line-width\paper variables for widths and margins
line-width4.5.4 Line width
ly:minimal-breakingMinimal page breaking
ly:one-line-auto-height-breakingOne-line-auto-height page breaking
ly:one-line-breakingOne-line page breaking
ly:one-page-breakingOne-page page breaking
ly:optimal-breakingOptimal page breaking
ly:page-turn-breakingOptimal page turning

M
mAcords més usuals
magnification->font-sizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magnification->font-size4.2.2 Setting the staff size
magnifyMusicSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magnifyMusicA.19 Available music functions
magnifyStaffA.19 Available music functions
magstepSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
magstep4.2.2 Setting the staff size
magstep5.4.3 Distances and measurements
majAcords més usuals
major seven symbolsInstruccions predefinides
majorSevenSymbolNoms d’acord personalitzats
make-dynamic-scriptIndicacions dinàmiques contemporànies
make-pango-font-treeTipus de lletra del document complet
makeClustersA.19 Available music functions
makeDefaultStringTuningA.19 Available music functions
markA.19 Available music functions
markup-markup-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
markup-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
markupMapA.19 Available music functions
max-systems-per-page\paper variables for line breaking
measureLengthEstablir el comportament de les barres automàtiques
measureLengthGestió del temps
measurePositionAnacrusis
measurePositionGestió del temps
MensuralStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
midiBalance3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiChannelMapping3.5.7 Assignació de canals MIDI
midiChorusLevel3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiExpression3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiPanPosition3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
midiReverbLevel3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI
min-systems-per-page\paper variables for line breaking
minimum-Y-extentWithin-system spacing properties
minimumFretTabulatures predeterminades
minimumFretDiagrames de trast automàtics
minimumPageTurnLengthOptimal page turning
minimumRepeatLengthForPageTurnOptimal page turning
minorChordModifierNoms d’acord personalitzats
mixedPedals de piano
modalInversionA.19 Available music functions
modalTransposeA.19 Available music functions
modernAlteracions accidentals automàtiques
modern-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
modern-voiceAlteracions accidentals automàtiques
modern-voice-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
MultiMeasureRestTextSilencis de compas complet
musicMapA.19 Available music functions

N
neo-modernAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voiceAlteracions accidentals automàtiques
neo-modern-voice-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
no-resetAlteracions accidentals automàtiques
nonstaff-nonstaff-spacingWithin-system spacing properties
nonstaff-relatedstaff-spacingWithin-system spacing properties
nonstaff-unrelatedstaff-spacingWithin-system spacing properties
noPageBreakA.19 Available music functions
noPageTurnA.19 Available music functions
normalsizeSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
Note_heads_engraverDivisió automàtica de les notes

O
octaveCheckA.19 Available music functions
offsetA.19 Available music functions
omitA.19 Available music functions
onceA.19 Available music functions
ottavaA.19 Available music functions
outer-margin\paper variables for two-sided mode
outside-staff-horizontal-padding4.4.3 Vertical collision avoidance
outside-staff-padding4.4.3 Vertical collision avoidance
outside-staff-priority4.4.3 Vertical collision avoidance
overridePropertyA.19 Available music functions
overrideTimeSignatureSettingsA.19 Available music functions

P
page-breaking\paper variables for page breaking
page-breaking-system-system-spacing\paper variables for page breaking
page-count\paper variables for page breaking
page-number-type\paper variables for page numbering
page-spacing-weightMiscellaneous \paper variables
pageBreakA.19 Available music functions
pageTurnA.19 Available music functions
palmMuteA.19 Available music functions
palmMuteOnA.19 Available music functions
paper-height4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
paper-width\paper variables for widths and margins
parallelMusicA.19 Available music functions
parenthesizeA.19 Available music functions
partcombineA.19 Available music functions
partcombineDownA.19 Available music functions
partcombineForceA.19 Available music functions
partcombineUpA.19 Available music functions
partialA.19 Available music functions
pedalSustainStylePedals de piano
percentRepeticions de compàs o part d’ells
phrasingSlurDashPatternA.19 Available music functions
pianoAlteracions accidentals automàtiques
piano-cautionaryAlteracions accidentals automàtiques
PianoStaffReferències per a teclats
PianoStaffCanvi automàtic de pentagrama
pitchedTrillA.19 Available music functions
Pitch_squash_engraverMostrar els ritmes de la melodia
pointAndClickOffA.19 Available music functions
pointAndClickOnA.19 Available music functions
pointAndClickTypesA.19 Available music functions
print-all-headersMiscellaneous \paper variables
print-first-page-number\paper variables for page numbering
print-page-number\paper variables for page numbering
propertyOverrideA.19 Available music functions
propertyRevertA.19 Available music functions
propertySetA.19 Available music functions
propertyTweakA.19 Available music functions
propertyUnsetA.19 Available music functions
pushToTagA.19 Available music functions

Q
quotedCueEventTypesCites a altres veus
quotedEventTypesCites a altres veus
quoteDuringA.19 Available music functions

R
rSilencis
RSilencis de compas complet
ragged-bottom4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
ragged-last\paper variables for widths and margins
ragged-last4.5.4 Line width
ragged-last-bottom4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
ragged-right\paper variables for widths and margins
ragged-right4.5.4 Line width
reduceChordsA.19 Available music functions
relativeA.19 Available music functions
removeWithTagA.19 Available music functions
repeatCommandsMarques de repetició manual
resetRelativeOctaveA.19 Available music functions
restrainOpenStringsTabulatures predeterminades
retrogradeA.19 Available music functions
revertTimeSignatureSettingsA.19 Available music functions
rgb-colorAcoloriment d’objectes
RhythmicStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
right-margin\paper variables for widths and margins
rightHandFingerA.19 Available music functions

S
sSilencis invisibles
scaleDurationsA.19 Available music functions
score-markup-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
score-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
scoreTitleMarkupPersonalització dels títols
self-alignment-XWithin-system spacing properties
set-global-staff-size4.2.2 Setting the staff size
set-octavationIndicadors d’octava
settingsFromA.19 Available music functions
shapeA.19 Available music functions
shiftDurationsA.19 Available music functions
short-indentNoms d’instruments
short-indent\paper variables for shifts and indents
show-available-fontsTipus de lletra d’un sol element
showFirstLength3.4.2 Salts sobre la música corregida
showLastLength3.4.2 Salts sobre la música corregida
singleA.19 Available music functions
skipA.19 Available music functions
skipTypesetting3.4.2 Salts sobre la música corregida
slashChordSeparatorNoms d’acord personalitzats
slashedGraceA.19 Available music functions
slurDashPatternA.19 Available music functions
smallSelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
spacing4.5.1 Horizontal spacing overview
spacingTweaksA.19 Available music functions
Span_stem_engraverPliques de pentagrama creuat
staff-affinityWithin-system spacing properties
staff-staff-spacingWithin-system spacing properties
Staff.midiInstrument3.5.9 Enriquiment de la sortida MIDI
staffgroup-staff-spacingWithin-system spacing properties
Staff_symbol_engraverOcultament de pentagrames
start-repeatMarques de repetició manual
StemPliques de pentagrama creuat
stem-spacing-correction4.5.1 Horizontal spacing overview
stemLeftBeamCountBarres manuals
stemRightBeamCountBarres manuals
storePredefinedDiagramA.19 Available music functions
stringTuningA.19 Available music functions
stringTuningsTabulatures personalitzades
stringTuningsDiagrames predefinits de trasts
styledNoteHeadsA.19 Available music functions
suggestAccidentalsAlteracions d’anotació (musica ficta)
susAcords estesos i alterats
system-count\paper variables for line breaking
system-separator-markupMiscellaneous \paper variables
system-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
systems-per-page\paper variables for line breaking

T
tabChordRepeatsA.19 Available music functions
tabChordRepetitionA.19 Available music functions
TabStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
TabStaffTabulatures predeterminades
TabVoiceTabulatures predeterminades
tagA.19 Available music functions
tagGroupA.19 Available music functions
teachingAlteracions accidentals automàtiques
teenySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
temporaryA.19 Available music functions
textPedals de piano
tieDashPatternA.19 Available music functions
timeA.19 Available music functions
timesA.19 Available music functions
timeSignatureFractionNotació polimètrica
tinySelecció del la mida del tipus de lletra per a la notació
tocItemA.19 Available music functions
top-margin4.1.3 Fixed vertical spacing \paper variables
top-markup-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
top-system-spacingList of flexible vertical spacing \paper variables
transposeA.19 Available music functions
transposedCueDuringA.19 Available music functions
transpositionA.19 Available music functions
tremoloRepeticions de trèmol
tupletA.19 Available music functions
TupletNumberFragments de codi seleccionats
tupletNumberFormatFunctionFragments de codi seleccionats
tupletSpanA.19 Available music functions
tupletSpannerDurationFragments de codi seleccionats
tweakA.19 Available music functions
two-sided\paper variables for two-sided mode

U
undoA.19 Available music functions
unfoldRepeticions explícites
unfoldRepeatsA.19 Available music functions

V
VaticanaStaffCreació d’instàncies de pentagrames nous
VerticalAxisGroupWithin-system spacing properties
voiceAlteracions accidentals automàtiques
VoicePolifonia en un sol pentagrama
voiceAlteracions accidentals automàtiques
voicesA.19 Available music functions
voidA.19 Available music functions

W
whichBarBarres de compàs
withMusicPropertyA.19 Available music functions

X
X-offsetWithin-system spacing properties
x11-colorAcoloriment d’objectes
x11-colorVegeu també
xNoteA.19 Available music functions

Salta a:   !   "   '   ,   -   .   /   :   <   =   >   ?   [   \   ]   ^   _   |   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  

Altres idiomes: English, deutsch, español, français, italiano, 日本語.
Quant a la selecció automàtica de la llengua.

LilyPond — Referència de la notació v2.19.82 (branca de desenvolupament).